Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

Articolul 50 alineatul (1) litera (a) – Instanțele competente pentru emiterea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Cererile de emitere de ordonanțe asigurătorii intră sub incidența competenței instanței generale de care ține persoana împotriva căreia se formulează cererea de emitere a unei ordonanțe asigurătorii. În cazul în care nu se poate stabili competența teritorială generală aplicabilă unei persoane, instanța competentă este Tribunalul Districtual din Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica).

Procedurile privind ordonanțele asigurătorii sunt reglementate de Legea nr. 54/2017 privind ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare și de modificare a Legii nr. 71/1992 a Consiliului Național slovac privind taxele judiciare și taxele pentru extrasele din registrul penal, astfel cum a fost modificată.

Competența teritorială aparține instanței generale a pârâtului: în cazul persoanelor fizice, aceasta este instanța în a cărei jurisdicție persoana își are reședința permanentă; în cazul persoanelor juridice, este instanța în a cărei jurisdicție își au sediul social, iar în cazul persoanelor juridice străine, este instanța în a cărei jurisdicție se află sucursala acestora. În cazul în care nu se poate desemna instanța competentă pe baza unei adrese permanente sau a adresei sediului social ori pe baza celei mai recente adrese permanente sau adrese a sediului social, competența revine instanței în a cărei jurisdicție persoana deține proprietăți.

Articolul 50 alineatul (1) litera (b) – Autoritatea desemnată ca fiind competentă pentru obținerea informațiilor privind contul bancar

Autoritatea de informare este Tribunalul Districtual din Banská Bystrica.

Adresă: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

Articolul 50 alineatul (1) litera (c) – Metodele de obținere a informațiilor privind contul bancar

Autoritatea de informare obține informații prin intermediul comunicațiilor electronice automate de la un sistem informatic special.

În cazul în care informațiile nu pot fi obținute în acest mod, de exemplu în cazul funcționării defectuoase a sistemului, autoritatea de informare poate solicita băncilor informații pentru a afla dacă un debitor deține un cont la acestea sau poate solicita unui debitor să declare în care bancă sau în care bănci deține unul sau mai multe conturi; în momentul impunerii acestei obligații, instanța trebuie să emită, de asemenea, o ordonanță in personam care să interzică debitorului să retragă sau să transfere fondurile deținute în contul sau în conturile sale, până la un cuantum care corespunde celui prevăzut de ordonanța asigurătorie.

Articolul 50 alineatul (1) litera (d) – Instanțele la care se poate introduce calea de atac împotriva refuzului de a emite o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

În temeiul secțiunii 10 din Legea nr. 54/2017, cererile de introducere a unor căi de atac se depun la instanța care a emis ordonanța.

Articolul 50 alineatul (1) litera (e) – Autoritățile desemnate ca fiind competente pentru primirea, transmiterea și notificarea sau comunicarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare și a altor documente

În temeiul articolului 10 alineatul (2), dacă instanța de origine și de executare este o instanță slovacă, autoritatea responsabilă de transmiterea documentelor este instanța care a emis ordonanța asigurătorie. Notificarea sau comunicarea documentelor este reglementată de articolul 105 și următoarele din Codul de procedură civilă. În cazul în care o ordonanță a fost revocată de o instanță slovacă și trebuie executată într-un alt stat membru, instanța trebuie să acționeze în conformitate cu reglementările corespunzătoare: aceasta trebuie să revoce ordonanța utilizând un formular pe care îl trimite autorității competente din statul membru de executare. În ceea ce privește ordonanțele asigurătorii emise într-un alt stat membru al Uniunii Europene, Tribunalul Districtual din Banská Bystrica are competența de a primi formularul de revocare a ordonanței asigurătorii.

În temeiul articolului 23 alineatul (3), instanța care a emis o ordonanță asigurătorie care urmează să fie executată în alt stat membru o notifică reclamantului, astfel încât reclamantul să poată depune o cerere de executare a ordonanței asigurătorii. În cazul în care o ordonanță este emisă într-un alt stat membru, autoritatea responsabilă de transmiterea acesteia este Tribunalul Districtual din Banská Bystrica.

În temeiul articolului 23 alineatul (5), autoritatea responsabilă de executarea ordonanțelor este Tribunalul Districtual din Banská Bystrica.

În temeiul articolului 23 alineatul (6), autoritatea responsabilă de primirea formularelor, inclusiv a formularelor pentru bănci, este Tribunalul Districtual din Banská Bystrica.

În temeiul articolului 25 alineatul (3), autoritatea responsabilă de executarea unei ordonanțe este Tribunalul Districtual din Banská Bystrica, care are competență în ceea ce privește sarcinile legate de executarea ordonanțelor asigurătorii emise într-un alt stat membru al UE.

În temeiul articolului 27 alineatul (2), instanța competentă este instanța care execută ordonanța asigurătorie.

În temeiul articolului 28 alineatul (3), Tribunalul Districtual din Banská Bystrica are competența de a primi documente de la un alt stat membru pentru notificarea sau comunicarea în Slovacia. În cazul în care o ordonanță emise de o instanță slovacă trebuie să fie notificată sau comunicată unui debitor cu reședința într-un alt stat membru, instanța care a emis ordonanța are competența de a transmite documentele.

În temeiul articolului 36 alineatul (5), autoritatea responsabilă este Tribunalul Districtual din Banská Bystrica, care are competență în ceea ce privește sarcinile legate de executarea ordonanțelor asigurătorii emise într-un alt stat membru al UE.

În temeiul articolului 27 alineatul (2), instanța competentă este instanța care execută ordonanța asigurătorie.

În temeiul articolului 28 alineatul (3) primul paragraf, documentele trebuie notificate sau comunicate de instanța care a emis ordonanța asigurătorie. În conformitate cu al doilea paragraf, autoritatea care are competență în ceea ce privește notificarea sau comunicarea documentelor debitorului este instanța care a executat ordonanța asigurătorie.

În temeiul articolului 36 alineatul (5), autoritatea competentă este Tribunalul Districtual din Banská Bystrica.

Articolul 50 alineatul (1) litera (f) – Autoritatea competentă pentru executarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Instanța care are competența de a executa o ordonanță asigurătorie emisă într-un alt stat membru este Tribunalul Districtual din Banská Bystrica. Instanța competentă în ceea ce privește executarea unei ordonanțe asigurătorii emise în Republica Slovacă este instanța care a emis respectiva ordonanță asigurătorie.

Articolul 50 alineatul (1) litera (g) – Măsura în care conturile comune și cele ale mandatarilor pot fi indisponibilizate

Autoritatea de informare are dreptul de a solicita doar informațiile care sunt necesare pentru a identifica banca și conturile debitorului, însă nu și conturile terților deținute în numele debitorului. Autoritatea de informare nu obține astfel de informații cu privire la terți și nu poate bloca, integral sau parțial, conturile acestora. Autoritatea de informare poate obține informații numai cu privire la conturile deținute în comun cu un debitor.

Autoritatea care este responsabilă de indisponibilizarea conturilor comune ale unei persoane care face obiectul unei cereri este:

(a) instanța care a emis ordonanța, în cazul unei ordonanțe care a fost emisă în Republica Slovacă și care urmează să fie executată în Republica Slovacă;

(b) Tribunalul Districtual din Banská Bystrica, în cazul unei ordonanțe care a fost emisă într-un alt stat membru care trebuie executată în Republica Slovacă.

Articolul 50 alineatul (1) litera (h) – Normele aplicabile cuantumurilor exceptate de la înființarea unui sechestru

Nu pot fi blocate următoarele fonduri:

(a) conturile aparținând persoanelor a căror proprietate nu poate fi sechestrată;

(b) conturile care nu pot fi poprite;

(c) conturile care nu fac obiectul popririi.

Cererile care nu fac obiectul popririi sunt definite în secțiunea 104 din Legea nr. 233/1995.

Nu sunt supuse executării silite prin debitarea conturilor:

(a) fondurile de până la 99,58 EUR. Debitorul nu este obligat să furnizeze informații cu privire la fonduri în limita acestei sume;

(b) fonduri declarate în mod expres de debitor ca fiind rezervate pentru plata salariilor personalului pe perioada de plată cea mai apropiată de data la care băncii i s-a notificat ordinul de înființare a popririi. În acest caz, debitorul trebuie să facă o declarație explicită în acest sens;

(c) în cazul în care salariul debitorului sau alte venituri sunt plătite într-un cont bancar, executarea silită prin debitarea contului nu se aplică acestor fonduri până la suma care, prin lege, nu poate fi reținută din salariul lunar sau din alte venituri; această dispoziție se aplică din momentul în care banca este notificată. Debitorul trebuie să notifice băncii acest cuantum.

Articolul 50 alineatul (1) litera (i) – Taxele, dacă sunt percepute de bănci, pentru punerea în aplicare a ordonanțelor naționale echivalente sau pentru furnizarea de informații privind contul bancar, precum și informații referitoare la partea căreia îi revine obligația de a plăti taxele respective

Până la lansarea sistemului gratuit de informații speciale, băncile sunt autorizate, să perceapă o taxă între 20 EUR și 30 EUR pentru furnizarea de informații privind clienții, inclusiv informații privind contul, cu respectarea tarifului privind comisioanele bancare. Băncile au dreptul de a recupera cheltuielile de la o persoană care face obiectul executării unei ordonanțe asigurătorii.

Articolul 50 alineatul (1) litera (j) – Baremul taxelor sau alt set de norme de stabilire a taxelor percepute de orice autoritate sau alt organism implicat în prelucrarea sau în executarea ordonanței asigurătorii

În Slovacia, numai instanțele și băncile sunt implicate în prelucrarea și executarea unei ordonanțe asigurătorii. Băncile percep comisioane în baza tarifului privind comisioanele bancare. Taxele judiciare sunt reglementate de Legea nr. 71/1992.

Taxa judiciară pentru o cerere de executare a unei măsuri urgente într-un alt stat membru este de 16,50 EUR.

Taxa judiciară pentru o cerere de executare a unei măsuri urgente într-un alt stat membru este de 33 EUR.

Taxa judiciară pentru o cerere de executare a unei măsuri urgente care trebuie executată în Slovacia, integral sau parțial, este de 49,50 EUR.

Articolul 50 alineatul (1) litera (k) – Ordinea de prioritate, dacă este cazul, a ordonanțelor naționale echivalente

În Slovacia nu există o instituție distinctă pentru blocarea conturilor. Ordinea de prioritate a ordonanțelor europene privind același cont bancar corespunde datelor la care băncii i se comunică ordonanțele asigurătorii. În cazul în care se comunică mai multe ordonanțe asigurătorii în aceeași zi, acestea au aceeași prioritate. În cazul în care nu există fonduri suficiente în contul debitorului pentru indisponibilizarea tuturor sumelor prevăzute în ordonanțe, fondurile sunt indisponibilizate în mod proporțional. Executarea unei ordonanțe asigurătorii nu are efect suspensiv pentru executare și nu implică un drept preferențial de a reclama fondurile blocare.

Articolul 50 alineatul (1) litera (l) – Instanțele sau autoritatea de executare competente pentru acordarea unei căi de atac

Instanța competentă pentru căile de atac este instanța care a emis sau a executat ordonanța.

Articolul 50 alineatul (1) litera (m) – Instanțele la care trebuie introdusă o cale de atac și termenul, dacă este prevăzut, pentru introducerea căii de atac

Căile de atac sunt depuse la instanța de prim grad de jurisdicție care a pronunțat hotărârea împotriva căreia a fost formulată calea de atac. Instanța competentă pentru căile de atac este instanța de al doilea grad de jurisdicție (instanța regională). Termenul pentru introducerea unei căi de atac este de 15 zile de la data notificării hotărârii instanței de prim grad de jurisdicție. Același termen se aplică și dacă calea de atac este introdusă direct la instanța de al doilea grad de jurisdicție.

Articolul 50 alineatul (1) litera (n) – Taxele judiciare

Taxele judiciare sunt reglementate de Legea nr. 71/1992. Taxele aferente executării unei ordonanțe asigurătorii sunt următoarele: pentru o cerere de dispunere a unei măsuri urgente: 33 EUR sau 49,50 EUR; pentru o cerere de anulare sau de modificare: 33 EUR; pentru o solicitare de informații care face parte dintr-o cerere de emitere a unei ordonanțe: 3 EUR; pentru o cerere de executare a unei măsuri urgente într-un alt stat membru: 16,50 EUR.

Articolul 50 alineatul (1) litera (o) – Limbile acceptate pentru traducerea documentelor

În sensul articolului 49 alineatul (2), limbile acceptate sunt limba slovacă, limba cehă și limba engleză.

Ultima actualizare: 26/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.