Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Spania

Conținut furnizat de
Spania

Articolul 50 alineatul (1) litera (a) – Instanțele competente pentru emiterea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Instanțele de prim grad jurisdicțional (Juzgados de Primera Instancia).

Instanța cu competență teritorială se stabilește pe baza criteriilor prevăzute la articolul 545 alineatul (3) din Legea privind procedura civilă (Ley de Enjuiciamiento Civil) cu privire la executarea bazată pe instrumente extrajudiciare.

Aceasta înseamnă că, de regulă, instanța competentă este instanța de prim grad jurisdicțional de la locul stabilit în conformitate cu articolele 50 și 51 din Legea privind procedura civilă. De asemenea, executarea poate fi cerută de partea care solicită executarea în fața instanței de prim grad jurisdicțional de la locul executării obligației, astfel cum este prevăzută în ordonanță, sau din orice loc în care există active care pot face obiectul popririi ale părții împotriva căreia se solicită executarea. Normele privind recunoașterea expresă sau tacită a competenței nu se aplică niciodată în acest caz. În cazul în care există mai multe părți împotriva cărora se solicită executarea, instanța competentă este instanța competentă pentru oricare dintre aceste părți, la alegerea părții care solicită executarea.

În cazul în care titlul executoriu are ca obiect active asupra cărora s-a instituit în mod specific o ipotecă sau un gaj, instanța competentă se stabilește în conformitate cu articolul 684 din Legea privind procedura civilă.

Articolul 50 alineatul (1) litera (b) – Autoritatea desemnată ca fiind competentă pentru obținerea informațiilor privind contul bancar

Subdirectoratul General pentru Cooperare Judiciară Internațională (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional). Ministerul Justiției.

Date de contact:

sgcji@mjusticia.es

telefon: +34 91 390 4411

Articolul 50 alineatul (1) litera (c) – Metodele de obținere a informațiilor privind contul bancar

Accesul autorității de informare la informațiile relevante în cazul în care informațiile respective sunt deținute de autorități sau administrații publice în registre sau în alt mod.

Articolul 50 alineatul (1) litera (d) – Instanțele la care se poate introduce calea de atac împotriva refuzului de a emite o ordonanță asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

Calea de atac trebuie introdusă la instanța care a respins cererea de emitere a ordonanței. În cazul în care hotărârea a fost pronunțată de o instanță de prim grad jurisdicțional sau de o instanță comercială (Juzgado de lo Mercantil), calea de atac va fi soluționată de instanța provincială (Audiencia Provincial). În cazul în care hotărârea a fost pronunțată de o instanță de al doilea grad jurisdicțional, aceeași instanță va soluționa și calea de atac.

Articolul 50 alineatul (1) litera (e) – Autoritățile desemnate ca fiind competente pentru primirea, transmiterea și notificarea sau comunicarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare și a altor documente

Instanța care este competentă să execute ordonanța în temeiul articolului 50 litera (f).

În sensul articolului 28 alineatul (3), instanța competentă este instanța de prim grad jurisdicțional de la domiciliul debitorului.

Articolul 50 alineatul (1) litera (f) – Autoritatea competentă pentru executarea ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare

Instanța de prim grad jurisdicțional de la locul în care este deținut contul bancar și, în cazul în care sunt deținute conturi în mai multe locuri, instanța de prim grad jurisdicțional având competență în oricare dintre aceste locuri.

Articolul 50 alineatul (1) litera (g) – Măsura în care conturile comune și cele ale mandatarilor pot fi indisponibilizate

Ordonanța asigurătorie poate fi emisă împotriva conturilor comune unde debitorul este cotitular și împotriva conturilor unde debitorul este mandatarul unui terț. Cu toate acestea, nu se poate emite o ordonanță asigurătorie împotriva conturilor deținute de un terț mandatar în numele debitorului.

Articolul 50 alineatul (1) litera (h) – Normele aplicabile cuantumurilor exceptate de la înființarea unui sechestru

Normele privind salariile și pensiile sunt prevăzute la articolul 607 din Legea privind procedura civilă.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=1&p=20151028&vd=#a607

În cazul în care autoritățile publice sunt implicate în proceduri civile sau comerciale din motive care nu au legătură cu exercitarea autorității lor, fondurile depuse în conturile bancare de către acestea sunt exceptate de la înființarea unui sechestru atunci când fondurile au fost efectiv alocate unui serviciu public sau unui scop public.

Aceste sume sunt exceptate de la înființarea unui sechestru fără a fi nevoie de o cerere în acest sens.

Articolul 50 alineatul (1) litera (i) – Taxele, dacă sunt percepute de bănci, pentru punerea în aplicare a ordonanțelor naționale echivalente sau pentru furnizarea de informații privind contul bancar, precum și informații referitoare la partea căreia îi revine obligația de a plăti taxele respective

Nu există nicio dispoziție privind taxele care trebuie percepute în acest sens.

Articolul 50 alineatul (1) litera (j) – Baremul taxelor sau alt set de norme de stabilire a taxelor percepute de orice autoritate sau alt organism implicat în prelucrarea sau în executarea ordonanței asigurătorii

Nu se percep taxe.

Articolul 50 alineatul (1) litera (k) – Ordinea de prioritate, dacă este cazul, a ordonanțelor naționale echivalente

Ordinea de prioritate a ordonanțelor este cronologică, de la data la care banca primește ordonanța.

Articolul 50 alineatul (1) litera (l) – Instanțele sau autoritatea de executare competente pentru acordarea unei căi de atac

Instanța care a emis sau a pus în executare ordonanța.

Articolul 50 alineatul (1) litera (m) – Instanțele la care trebuie introdusă o cale de atac și termenul, dacă este prevăzut, pentru introducerea căii de atac

Calea de atac se introduce la instanța care a pronunțat hotărârea.

În cazul în care hotărârea a fost pronunțată de o instanță de prim grad jurisdicțional sau de o instanță comercială, termenul pentru introducerea unei căi de atac este de 20 de zile, iar calea de atac va fi soluționată de instanța provincială. În cazul în care hotărârea a fost pronunțată de o altă instanță, calea de atac trebuie introdusă în termen de cinci zile și va fi judecată de aceeași instanță.

Termenul de introducere a unei căi de atac începe odată cu notificarea deciziei.

Articolul 50 alineatul (1) litera (n) – Taxele judiciare

Nu există taxe judiciare, cu excepția momentului în care se depune o cale de atac, când se solicită un depozit în cazurile și în modul prevăzut în dispoziția suplimentară 15 din Legea organică privind sistemul judiciar (Ley Orgánica del Poder Judicial, denumită în continuare „LOPJ”).

Articolul 50 alineatul (1) litera (o) – Limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 26/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.