Európsky príkaz na zablokovanie účtov

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Okresný súd pre Viedeň – Centrum (Bezirksgericht Innere Stadt Wien) je zodpovedný za postup na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov v súvislosti s pohľadávkou v zmysle článku 6 ods. 4 nariadenia, ktorá je obsiahnutá vo verejnej listine a ktorá bola uplatnená pred začatím exekúcie.

V ostatných prípadoch je to súd, na ktorom sa v čase podania prvej žiadosti prejednáva exekučné konanie, v súvislosti s ktorým sa má vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov.

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Právomoc na získanie informácií o účte v konaní o vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov mimo Rakúska je okresný súd, v obvode ktorého má dlžník bydlisko alebo obvyklý pobyt.

Ak dlžník nemá bydlisko ani obvyklý pobyt v Rakúsku, príslušný je Okresný súd pre Viedeň – Centrum [pozri vyššie v článku 50 ods. 1 písm. a)]. Kontaktné údaje tohto súdu možno nájsť tu:

Ak konanie o vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov prebieha pred súdom v Rakúsku, tento súd je tiež oprávnený získať informácie o účte.

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Na uloženie povinnosti je potrebné súdne rozhodnutie voči určitej osobe. V tomto rozhodnutí musí súd vyžadovať od dlžníka oznámenie jeho bankových účtov vo vlastnej krajine. Rozhodnutie musí obsahovať zákaz disponovať bankovými účtami držanými na vnútroštátnom území, na ktoré sa vzťahuje európsky príkaz na zablokovanie účtov, a to až do výšky sumy, ktorá sa má rozhodnutím zablokovať. Rozhodnutie takisto musí ukladať dlžníkovi povinnosť zrušiť všetky splnomocnenia na inkaso a trvalé príkazy, na základe ktorých sa odpisujú finančné prostriedky z účtu, ktorý sa má zablokovať, pokiaľ ohrozujú vymožiteľnosť sumy, ktorú má zablokovať európsky príkaz na zablokovanie účtov a pokiaľ ich nemožno uhradiť z nepostihnuteľnej čiastky.

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Rozhodnutia o opravných prostriedkoch musí prijať súd, ktorý vydal európsky príkaz na zablokovanie účtov. Žiadosti o takéto opravné prostriedky sa musia podať na tomto súde [pozri vyššie v článku 50 ods. 1 písm. a)].

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Článok 10 ods. 2 pododsek 3: Príslušným orgánom členského štátu výkonu je Okresný súd pre Viedeň – Centrum.

Článok 23 ods. 3 Ak je Rakúsko iba členským štátom výkonu, je príslušným orgánom, ktorému sa dokumenty zasielajú, Okresný súd pre Viedeň – Centrum.

Ak je príkaz vydaný v Rakúsku, príkaz zasiela súd, ktorý ho vydal. Okresný súd pre Viedeň – Centrum (Bezirksgericht Innere Stadt Wien) je zodpovedný za postup na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov v súvislosti s pohľadávkou uplatnenou pred začatím konania vo veci samej, resp. po jej právoplatnom rozhodnutí, v každom prípade však podanej pred začatím exekúcie. V ostatných prípadoch je príslušný okresný súd (Bezirksgericht) alebo krajinský súd (Landesgericht), pred ktorým sa v čase prvej žiadosti vedie konanie vo veci samej alebo exekučného konanie, v súvislosti s ktorým sa má vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov.

Článok 23 odseky 5 a 6 a článok 27 ods. 2: Ak bol príkaz na zablokovanie účtu vydaný v Rakúsku, orgánom príslušným na výkon rozhodnutia je súd, ktorý vydal príkaz. (ad súd, ktorý vydal príkaz: pozri odpoveď na článok 23 ods. 3)

Ak príkaz na zablokovanie účtov nebol vydaný v Rakúsku, je na výkon rozhodnutia príslušný Okresný súd pre Viedeň – Centrum (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

Článok 25 ods. 3 V tomto prípade musí byť vyhlásenie predložené Okresnému súdu pre Viedeň – Centrum (Bezirksgericht Innere Stadt Wien)

Článok 28 ods. 3 V tomto prípade musia byť dokumenty predložené Okresnému súdu pre Viedeň – Centrum (Bezirksgericht Innere Stadt Wien)

Článok 36 ods. 5 V tomto prípade musí byť rozhodnutie predložené Okresnému súdu pre Viedeň – Centrum (Bezirksgericht Innere Stadt Wien)

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Ak ide o príkaz na zablokovanie účtov vydaný v Rakúsku, vydávajúci súd je príslušný aj na výkon rozhodnutia.

Ak ide o príkaz na zablokovanie účtov vydaný v inym členskom štáte ako Rakúsku, na výkon rozhodnutia je príslušný Okresný súd pre Viedeň – Centrum (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Ak existuje niekoľko majiteľov účtov a každý z nich má vlastné dispozičné právo k účtu, ako je tomu napr. v prípade spoločného účtu so samostatnou dispozíciou, možno blokáciu na účely uspokojenia pohľadávky na tomto účte oprávnene vykonať, aj keď európsky príkaz na zablokovanie účtov bol vydaný len proti jednému z majiteľov účtov, pretože na uspokojenie pohľadávky je povinný dlžník osve.

Ak však ide o účet, pri ktorom je potrebný na dispozíciu súhlas všetkých spolumajiteľov účtu, v takom prípadne prichádza do úvahy zablokovanie účtu, len ak je príkaz na zablokovanie účtu vydaný voči všetkým majiteľom účtu (napr. ak existuje spoločná zodpovednosť všetkých majiteľov účtu).

Ak je dlžníkom v konaní o vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov správca zvereneckého účtu, môže námietku podľa § 37 exekučného poriadku vzniesť zriaďovateľ zvereneckého účtu. V námietke zriaďovateľ tohto účtu namieta, že hoci zverenecký účet je vo vlastníctve dlžníka, nemá byť ale započítaný do majetku tohto správcu, a preto nie je súčasťou prostriedkov k dispozícii na uspokojenie pohľadávky veriteľa.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Pravidlá uplatniteľné na ochranu pred zhabaním pohľadávok sú stanovené v §§ 290 a nasl. exekučného poriadku a pravidlá o súvisiacej ochrane účtov v §§ 292i exekučného poriadku; možno ich nájsť na http://www.ris.bka.gv.at/. Tieto pravidlá sú záväzné.

Aktuálne vyplácaná mzda a dôchodok sú zhabateľné len v obmedzenej miere, pričom výška pred zhabaním chránenej časti nároku („životné minimum“) závisí od výšky zrážok a vyživovacích povinností dlžníka. Tieto sumy, ktoré sa každoročne zvyšujú, sú uvedené v tabuľkách uverejnených na webovej stránke Spolkového ministerstva spravodlivosti (https://www.bmj.gv.at/service/publikationen/Drittschuldnererklärung.html).

Pravidlo týkajúce sa takzvanej „ochrany účtov“ uvedené v oddiele 292i exekučného poriadku je určené na to, aby sa zabránilo riziku, že po zrazení zhabanej sumy dôjde aj k zhabaniu nezhabateľného existenčného minima prevedeného na tento účet. Ak dôjde k prevodu len obmedzene zhabateľných peňažných plnení na účet povinného, zhabanie sa na žiadosť pozastaví, kým kreditný zostatok na účte zodpovedá tej časti príjmu, ktorá nepodlieha zabaveniu, a to od zabavenia až do nasledujúceho dátumu platby.

Podľa § 290 exekučného poriadku existujú aj sumy úplne chránené pred zhabaním. Patria medzi ne tieto kategórie platieb:

1. úhrady výdavkov, ak ide o náhradu dodatočných výdavkov skutočne vynaložených pri výkone povolania;

2. zákonné dávky a príspevky, ktoré sa poskytujú s cieľom pokryť dodatočné náklady z titulu fyzického alebo duševného postihnutia, potreby pomoci alebo závislosti od pomoci;

3. preplatené sumy a uhradené náklady v súvislosti s právami na vecné dávky, refundáciu nákladov v rámci zákonného sociálneho zabezpečenia a náhrady výdavkov na ošetrenie;

4. zákonné rodinné prídavky.

Nemožnosť zablokovania sa neuplatňuje, ak sa exekúcia vykonáva z dôvodu pohľadávky, na ktorej úhradu je platba určená. Na oslobodenie súm od zablokovania sa vyžaduje žiadosť dlžníka.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Banky majú nárok na úhradu paušálne stanovených nákladov vo výške 25 EUR za vykonanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov, rovnako ako pri vykonávaní predbežného opatrenia (einstweilige Verfügung), ktorý je podľa rakúskeho práva rovnocenným nástrojom.

Súd na návrh banky nariadi veriteľovi náhradu nákladov banke.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Za spracovanie alebo výkon príkazu na zablokovanie alebo poskytnutie informácie o účte nie sú účtované žiadne osobitné poplatky.

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Rakúske exekučné právo v zásade ako nástroje na zabezpečenie nárokov pozná exekúciu na zabezpečenie (Exekution zur Sicherstellung) a predbežné opatrenia (einstweilige Verfügungen).

Exekúcia na zabezpečenie (§ 370 a nasl. exekučného poriadku) slúži na zabezpečenie pohľadávky veriteľa pred tým, ako sa pohľadávka stane právoplatnou a následne sa vykoná. Nevyhnutnou podmienkou exekúcie na zabezpečenie, na rozdiel od predbežného opatrenia, je preukázanie právneho titulu, ktorý však ešte nie je vykonateľný. Exekúcia na zabezpečenie je možná len na uspokojenie peňažnej pohľadávky. Jedným zo zabezpečovacích nástrojov podľa § 374 ods. 1 exekučného poriadku je založenie pohľadávok (Pfändung von Forderungen), v rámci ktorého veriteľ získa záložné právo (Pfandrecht).

V rámci exekúcie na zabezpečenie veriteľ nadobudne záložné právo. Podľa článku 32 nariadenia má príkaz na zablokovanie rovnaké prípadné poradie ako rovnocenný vnútroštátny príkaz v členskom štáte výkonu. S cieľom zachovať paralelu s rakúskymi nástrojmi preto rakúske právo stanovuje, že európsky príkaz na zablokovanie zakladá záložné právo, ak veriteľ už dosiahol vydanie rozsudku, súdneho zmieru alebo verejnej listiny. Vznik záložného práva sa oznámi banke a dlžníkovi. Takto sa dosiahne súlad s exekúciou na zabezpečenie.

V prípade predbežného opatrenia (§ 378 a nasl. exekučného poriadku) na zabezpečenie peňažných pohľadávok nie je stanovené žiadne záložné právo ani žiadne poradie. Strana, ktorá je vystavená riziku, nepotrebuje na získanie predbežného opatrenia právny titul.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Rozhodnutia o opravných prostriedkoch musí prijať súd, ktorý vydal európsky príkaz na zablokovanie účtov. Žiadosti o takéto opravné prostriedky sa musia podať na tomto súde [pozri vyššie v článku 50 ods. 1 písm. a)].

Článok 34 ods. 1 pododsek 2: Ak ide o príkaz na zablokovanie účtov vydaný v inom členskom štáte ako Rakúsku, na rozhodnutie o opravných prostriedkoch je príslušný Okresný súd pre Viedeň – Centrum (Bezirksgericht Innene Stadt Wien). Opravný prostriedok sa podáva na tomto súde.

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Právny prostriedok proti rozhodnutiam podľa článkov 33, 34 alebo 35 nariadenia sa označuje ako odvolanie (Rekurs). Takéto odvolania musia byť podané do 14 dní na súde, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, a musí byť určené krajinskému súdu (Landesgericht) alebo vrchnému krajinskému súdu (Oberlandesgericht), v obvode ktorého sa príslušný okresný alebo krajinský súd nachádza. Odvolania musia byť podpísané právnym zástupcom.

Lehota na podanie odvolania začína plynúť dňom doručenia písomného znenia napadnutého rozhodnutia.

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

Poplatky za vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov sú splatné len v prípade žiadosti o príkaz v inom kontexte než občianskoprávnom súdnom konaní. Okrem toho sa stanovuje paušálny poplatok za odvolacie konanie proti príkazu na zablokovanie účtov. Ustanovenia o poplatkoch možno nájsť v zákone o súdnych poplatkoch (Gerichtsgebührengesetz) v položke poplatkov 1, poznámke 2, položke 2, poznámke 1a a položke 3, poznámke 1a. Výška poplatkov, ktoré sa majú zaplatiť, závisí od výšky nároku a predstavuje polovicu paušálneho poplatku v občianskoprávnom súdnom konaní. Zákonné ustanovenia a tabuľky sú k dispozícii na http://www.ris.bka.gv.at/

Stanovené súdne poplatky majú paušálny charakter.

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Žiadne ustanovenia.

Posledná aktualizácia: 14/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.