Európsky príkaz na zablokovanie účtov

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Chorvátsko

Európsky príkaz na zablokovanie účtov


*povinný údaj

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Súdy, ktoré sú príslušné vydať príkaz na zablokovanie podľa článku 6 ods. 4 nariadenia, sú chorvátske súdy príslušné rozhodovať o podstate veci v súlade so zákonom o súdoch (Zakon o sudovima) [Narodne Novine (NN, Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 a 16/23], Občianskym súdnym poriadkom (Zakon o parničnom postupku) (NN č. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 a 114/22, ďalej len „ZPP“) a inými osobitnými právnymi predpismi. V Chorvátskej republike to sú obecné súdy (općinski sudovi, sing. općinski sud) a obchodné súdy (trgovački sudovi, sing. trgovački sud), na ktorých prebiehajú konania na prvostupňovej úrovni.

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Orgán príslušný získavať informácie o účte alebo účtoch dlžníka podľa článku 14 nariadenia je:

Finančná agentúra (Financijska agencija)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Záhreb, Chorvátsko

bezplatné telefónne číslo: +385 0 800 0080

e-mailová adresa: info@fina.hr

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Informácie o účtoch uvedené v článku 14 ods. 5 nariadenia sa získavajú prístupom informačného orgánu k relevantným informáciám, ak orgány verejnej moci alebo správy tieto informácie uchovávajú v registroch alebo iným spôsobom [článok 14 ods. 5 písm. b) nariadenia].

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Súd príslušný rozhodovať o odvolaní podľa článku 21 nariadenia podanom veriteľom na súd prvého stupňa proti rozhodnutiu, ktorým súd úplne alebo čiastočne zamietol návrh veriteľa na vydanie príkazu na zablokovanie, je vyšší súd, ktorý bol príslušný rozhodnúť o odvolaní proti rozhodnutiu zamietajúcemu návrh na poskytnutie zábezpeky [okresný súd (županijski sud) alebo Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) – články 34a a 34c ZPP, NN č. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 a 114/22 v spojení s článkom 21 ods. 1 exekučného zákona (Ovršni zakon, ďalej len „OZ“)] – odkazy:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_148_2993.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_70_1447.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_80_1170.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1713.html

Ak bol teda návrh na vydanie príkazu na zablokovanie úplne alebo čiastočne zamietnutý rozhodnutím obecného súdu, veriteľ podá odvolanie na okresnom súde prostredníctvom obecného súdu, zatiaľ čo v prípade, že toto rozhodnutie prijal obchodný súd, veriteľ podá odvolanie proti rozhodnutiu na Najvyššom obchodnom súde prostredníctvom príslušného obchodného súdu.

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Orgán príslušný na prijímanie, zasielanie a doručovanie príkazu na zablokovanie a iných písomností podľa článku 14 ods. 4 nariadenia je:

Obecný občiansky súd v Záhrebe (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Záhreb.

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Orgán príslušný vykonať príkaz na zablokovanie v súlade s kapitolou 3 nariadenia je:

Finančná agentúra (FINA)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Záhreb, Chorvátsko

bezplatné telefónne číslo: +385 0 800 0080

e-mailová adresa: info@fina.hr

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Platobný účet, ktorý spravuje poskytovateľ platobných služieb v mene jedného alebo viacerých používateľov platobných služieb a ktorý sa používa na vykonávanie platobných transakcií, sa môže úplne zablokovať.

Finančné prostriedky držané na zvereneckom účte sa nesmú zablokovať, ak to je zakázané zákonom.

V článku 42 zákona o konkurze spotrebiteľa (Zakon o stečaju potrošača) (NN č. 100/15, 67/18 a 36/22, ďalej len „ZSP“) sa uvádza, že správca je povinný otvoriť vo finančnej inštitúcii samostatný bežný účet pre každého jednotlivého spotrebiteľa, v súvislosti s ktorým sa na základe súdneho príkazu začalo konkurzné konanie – odkazy:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_100_1936.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_67_1364.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_36_432.html

Tento bežný účet správca v konkurznom konaní spotrebiteľa otvorí vo finančnej inštitúcii na svoje vlastné meno v mene daného spotrebiteľa. Správca smie používať tento samostatný účet len na účely prijímania a odosielania platieb súvisiacich so správou a likvidáciou konkurznej podstaty spotrebiteľa, ktorý je predmetom konkurzného konania, pričom správca je povinný držať oddelené od vlastného majetku všetky platby odoslané na tento účet, ktoré sa týkajú správy a likvidácie konkurznej podstaty.

V článku 42 ods. 4 ZSP sa uvádza, že finančné prostriedky na samostatnom účte nesmú byť predmetom exekúcie vo vzťahu k správcovi, pričom v prípade úpadku alebo smrti správcu tieto finančné prostriedky nepredstavujú súčasť jeho konkurznej podstaty alebo dedičstva.

Vzhľadom na to, že v prípade úpadku spotrebiteľa správca koná ako jeho zástupca, tento účet možno považovať za zverenecký účet obsahujúci finančné prostriedky správcu i jedného alebo viacerých spotrebiteľov, v súvislosti s ktorými sa začalo konkurzné konanie, ale finančné prostriedky spotrebiteľa zastupovaného správcom sa nesmú stať predmetom exekúcie ani zablokovania účtu, ak konanie prebieha v súvislosti so správcom.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Sumy vylúčené zo zaistenia podľa článku 31 nariadenia sú stanovené v článku 172 OZ (vyňatie z exekúcie) a článku 173 OZ (obmedzenie exekúcie).

Ak dlžník dostáva odmeny alebo príspevky uvedené v článku 172 OZ, ktoré sú vyňaté z exekúcie, alebo sumy uvedené v článku 173 OZ (obmedzenie exekúcie), je povinný o tom informovať agentúru FINA v súlade s článkom 212 OZ.

Odkazy na exekučný zákon (NN č. 112/12, 93/14, 73/17, 131/20 a 114/22):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1770.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_131_2487.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1716.html

Podľa článku 173 OZ sú z exekúcie vyňaté tieto sumy:

1. Ak mzda dlžníka v exekučnom konaní podlieha exekúcii, z exekúcie je vyňatá suma rovná dvom tretinám priemernej čistej mzdy v Chorvátsku. Ak sa exekúcia vykonáva s cieľom vymáhať pohľadávku na zákonné výživné alebo pohľadávku na náhradu škody spôsobenej poškodeným zdravím alebo zníženou či stratenou pracovnou spôsobilosťou a náhradu za výživné nevyplatené v dôsledku úmrtia osoby, ktorá poskytovala výživné, stanoví sa suma rovná jednej polovici priemernej čistej mzdy v Chorvátsku s výnimkou prípadov, keď sa exekúcia vykonáva s cieľom vymáhať peniaze, ktoré majú slúžiť ako výživné na dieťa. V takom prípade suma vyňatá z exekúcie predstavuje jednu štvrtinu priemernej čistej mzdy osoby zamestnanej právnickými osobami v Chorvátsku za predchádzajúci rok.

2. Ak dlžník v exekučnom konaní dostáva mzdu, ktorá je nižšia ako priemerná čistá mzda v Chorvátsku, z exekúcie je vyňatá suma rovná trom štvrtinám mzdy vyplácanej dlžníkovi v exekučnom konaní, nie však viac ako dve tretiny priemernej čistej mzdy v Chorvátsku. Ak sa exekúcia vykonáva s cieľom vymáhať pohľadávku na zákonné výživné alebo pohľadávku na náhradu škody spôsobenej poškodeným zdravím alebo zníženou či stratenou pracovnou spôsobilosťou a náhradu za výživné nevyplatené v dôsledku úmrtia osoby, ktorá poskytovala výživné, stanoví sa suma rovná jednej polovici čistej mzdy dlžníka v exekučnom konaní s výnimkou prípadov, keď sa exekúcia vykonáva s cieľom vymáhať peniaze, ktoré majú slúžiť ako výživné na dieťa. V takých prípadoch sa suma vyňatá z exekúcie rovná jednej štvrtine čistej mzdy dlžníka v exekučnom konaní.

3. Pojem „priemerná čistá mzda“ v zmysle odseku 1 tohto článku je priemerná suma vyplácaná ako mesačná čistá mzda osobe zamestnanej právnickými osobami v Chorvátsku v období od januára do augusta bežného roka, ktorú stanovuje Chorvátsky štatistický úrad (Državni zavod za statistiku) a ktorá sa uverejňuje v NN najneskôr 31. decembra bežného roka. Suma stanovená týmto spôsobom sa uplatňuje v nasledujúcom roku.

4. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa vzťahujú na exekúciu, ktorá sa týka náhrady vyplácanej namiesto mzdy, náhrady za znížený pracovný čas, náhrady za zníženú mzdu, dôchodku, platu zamestnancov vo vojenskej službe a platu poberaného osobami v rezervných silách, keď sú vo vojenskej službe, ako aj akéhokoľvek iného pravidelného peňažného príjmu vyplácaného civilným a vojenským zamestnancom, a to s výnimkou exekúcie, ktorej predmetom sú príjmy uvedené v odsekoch 5 a 6 tohto článku.

5. Exekúcia, ktorá sa týka príjmu poberaného osobami so zdravotným postihnutím ako peňažná dávka na zdravotné postihnutie a príspevku na opatrovnícke služby a starostlivosť sa môže uskutočniť len na účely vymáhania pohľadávky na zákonnom výživnom alebo pohľadávky na odškodnom za zdravotnú ujmu alebo zníženie alebo stratu pracovnej spôsobilosti a na náhradu škody v súvislosti so stratou výživného v dôsledku úmrtia osoby, ktorá poskytovala výživné, pričom táto suma sa rovná polovici tohto príjmu.

6. Exekúcia, ktorá sa týka príjmu poberaného na základe zmluvy o celoživotnej podpore a zmluve o vyplácaní celoživotnej renty, ako aj príjmu poberaného na základe zmluvy o životnej poistke, sa môže vykonať len voči časti príjmu, ktorá prekračuje základnú sumu použitú na výpočet výšky podpory na výživné.

7. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku platia aj vtedy, keď sa exekúcia vykonáva voči príjmu, ktorý nepochádza zo mzdy, dôchodku alebo zisku zo samostatne zárobkových obchodných alebo remeselníckych činností, slobodných povolaní, poľnohospodárstva a lesníctva, majetku a majetkových práv, kapitálu alebo poistenia („iný príjem“ podľa osobitných pravidiel), ak dlžník v exekučnom konaní môže verejnou listinou preukázať, že tento príjem je jeho jediným pravidelným peňažným príjmom.

Priemerná čistá mesačná mzda vyplácaná zamestnancom právnických osôb v Chorvátsku v roku 2022 bola 7 653 HRK. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_125_1909.html)

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Agentúra FINA a banky majú nárok účtovať si poplatok za vykonanie príkazov na zablokovanie a za výkon exekúcie a zábezpeky v súvislosti s finančnými prostriedkami na účtoch v súlade s Pravidlami pre druhy a sumy poplatkov za výkon úloh stanovených v zákone o exekučnom konaní týkajúcom sa finančných prostriedkov (NN č. 105/10, 124/11, 52/12 a 6/13, ďalej len „pravidlá“)– odkazy:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html

V článku 6 pravidiel sa uvádza, že poplatok hradí dlžník.

V pravidlách sa stanovuje poplatok za výkon úloh stanovených v zákone o exekučnom konaní týkajúcom sa finančných prostriedkov (NN č. 91/10 a 112/12).

V pravidlách sú stanovené dva druhy poplatkov:

1. za výkon exekúcie týkajúce sa finančných prostriedkov dlžníka v exekučnom konaní a

2. za vyhľadanie a poskytnutie údajov z jednotného registra účtov.

Poplatky za výkon exekúcie týkajúce sa finančných prostriedkov dlžníka v exekučnom konaní sa delia do štyroch skupín:

  • preskúmanie možnosti vykonať exekučný titul,
  • výpočet úroku,
  • výkon exekučného titulu,
  • poskytnutie údajov, kópií a osvedčení zo záznamu o poradí exekučných titulov.

Poplatok za preskúmanie možnosti vykonať exekučný titul a poplatok za výpočet úroku účtuje agentúra FINA za prijatie exekučných titulov (súčtu pohľadávok, ktoré musí dlžník zaplatiť veriteľovi na základe rozhodnutia súdu) a ich zapísanie do poradia. Poplatok sa účtuje aj za kontrolu, či exekučný titul obsahuje potrebné údaje na jeho vykonanie, a za výpočet úroku. Tieto dva poplatky, ako aj poplatok za výkon exekučného titulu, hradí v plnej miere dlžník.

Zisk z poplatku za výkon exekučného titulu si delia agentúra FINA (55%) a banky (45%). Zisk sa delí medzi banky v pomere k celkovému počtu účtov držaných dlžníkom v konkrétnej banke ku dňu uloženia poplatku na základe údajov v jednotnom registri účtov.

Poplatok za poskytnutie údajov, kópií a osvedčení zo záznamu o poradí exekučných titulov platí navrhovateľ vopred na základe žiadosti o platbu. Navrhovateľ, ktorá predkladá žiadosť agentúre FINA, musí poskytnúť dôkaz o platbe, a následne sa mu poskytnú požadované údaje a kópie a vydá sa faktúra za poskytnuté služby.

Agentúra FINA účtuje za konzultácie a poskytnutie údajov z jednotného registra účtov poplatok za vyhľadanie údajov s použitím webovej alebo on-line služby alebo poplatok za poskytnutie (alebo stiahnutie) údajov z jednotného registra účtov v elektronickej alebo papierovej forme.

Agentúra FINA prijíma cenník obsahujúci sumy poplatkov na základe rozhodnutia svojej správnej rady a navrhovaný cenník schvaľuje ministerstvo financií. Cenník sa uverejňuje na oficiálnom webovom sídle agentúry FINA. Zo všetkých poplatkov v cenníku sa účtuje DPH.

Odkaz na výňatok z cenníka agentúry FINA – poplatky za výkon úloh stanovených v zákone o výkone v súvislosti s finančnými prostriedkami.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Za výkon príkazu na zablokovanie agentúra FINA a banky účtujú poplatky stanovené v článku 43 nariadenia na základe pravidiel. Agentúra FINA účtuje poplatok za poskytnutie údajov, kópií a osvedčení zo záznamu alebo údajov o účte. Sumy poplatkov sú stanovené v článku 8 pravidiel.

Sumy poplatkov uvedených v článku 3 pravidiel sú stanovené takto:

Číslo služby

Opis služby

Základ výpočtu

Suma v HRK

Výkon exekúcie týkajúcej sa finančných prostriedkov

1.

Preskúmanie možnosti vykonať exekučný titul

exekučný titul

65,00

2.

Výpočet úroku

základná suma

7,00

3.

Výkon exekučného titulu

3.1.

Jednorazové vymáhanie celej sumy finančných prostriedkov uložených v jednej banke

exekučný titul

17,00

3.2.

Jednorazové vymáhanie celej sumy finančných prostriedkov uložených vo viacerých bankách

exekučný titul

39,00

3.3.

Výkon v prípade zablokovania účtu a zákazu prístupu k finančným prostriedkom

exekučný titul

110,00

4.

Poskytnutie údajov, kópií a osvedčení zo záznamu

4.1.

– na papieri

strana

43,00

4.2.

– vo forme súboru

slabika

0,20

min. 21,00

V prípade poplatkov podľa bodu 4 tohto odseku sa účtuje daň z pridanej hodnoty.

Sumy poplatkov uvedených v článku 7 pravidiel sú stanovené takto:

Číslo služby

Opis služby

Základ výpočtu

Suma v HRK

Vyhľadanie a poskytnutie údajov z jednotného registra účtov

1.

Vyhľadanie údajov prostredníctvom webového sídlaon-line služieb agentúry

1.1.

– vyhľadanie

dopyt

0,80

1.2.

– vyhľadanie pododsekov

slabika

0,20

2.

Vyhľadanie údajov prostredníctvom webového sídla agentúry

2.1.

– polročné predplatné

používateľ

298,37

2.2.

– ročné predplatné

používateľ

498,37

3.

Stiahnutie

3.1.

– z webového sídla agentúry

slabika

0,10

3.2.

– prostredníctvom on-line služieb agentúry

slabika

0,10

3.3

– prostredníctvom služby s použitím diskov CD

slabika

0,10

4.

Vyhľadanie údajov

4.1.

– na papieri

každá nová strana

19,51

4.2.

– vo forme súboru

slabika

0,20

min. 19,51

V prípade poplatkov podľa tohto odseku sa účtuje daň z pridanej hodnoty.

V článku 5 ods. 1 týchto pravidiel sa uvádza, že poplatok za exekúciu sa delí medzi agentúru FINA a banky, ktorým agentúra FINA v konaní na základe exekučného titulu nariadila uskutočniť vymáhanie dlžných súm, pričom agentúra FINA dostane 55% z každého poplatku a banky 45%.

V konaní o vydanie príkazu na zablokovanie alebo o opravnom prostriedku voči príkazu na zablokovanie sa musí zaplatiť súdny poplatok založený na hodnote návrhu v súlade so zákonom o súdnych poplatkoch (NN č. 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 a 110/15, ďalej len „ZSP“) – pozri oznámenie v súvislosti s článkom 50 ods. 1 písm. n) nariadenia.

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Poradie podľa článku 32 nariadenia sa riadi článkom 78 OZ, v ktorom sa uvádza, že ak viacerí veritelia podajú peňažné pohľadávky voči rovnakému dlžníkovi a na rovnaký predmet exekúcie, tieto pohľadávky sa musia vyrovnať v poradí, v ktorom veritelia získali právo na vyrovnanie z tohto predmetu, pokiaľ nie je v zákone stanovené inak.

Poradie prednosti zabezpečovacích práv viacerých veriteľov sa stanovuje na základe dátumu prijatia príkazu na zablokovanie (článok 180 OZ) – odkaz: https://narodne-novine.nn.hr/.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Orgán príslušný rozhodovať o návrhu dlžníka na zrušenie alebo zmenu príkazu na zablokovanie účtu podľa článku 33 nariadenia je chorvátsky súd, ktorý vydal príkaz na zablokovanie účtu.

Orgán príslušný rozhodovať o návrhu dlžníka na obmedzenie alebo ukončenie výkonu príkazu na zablokovanie účtu v Chorvátskej republike podľa článku 34 ods. 1 a 2 nariadenia je:

Obecný občiansky súd v Záhrebe

Ulica grada Vukovara 84

10000 Záhreb.

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Súd príslušný rozhodnúť o odvolaní proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa podľa článku 37 nariadenia v spojení s článkami 33, 34 a 35 nariadenia je vyšší súd príslušný rozhodnúť o odvolaní proti rozhodnutiu o poskytnutí zábezpeky [okresné súdy alebo Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky – články 34a a 34c zákona o Občianskom súdnom poriadku (ZPP) v spojení s článkom 21 ods. 1 OZ].

Odvolanie sa musí podať do ôsmich dní od dátumu doručenia rozhodnutia (článok 11 OZ) a musí sa predložiť prostredníctvom súdu, ktorý prijal rozhodnutie (článok 357 ZPP).

V článku 2 ods. 1 bode 9 OZ sa uvádza, že výraz „rozhodnutie o poskytnutí zábezpeky“ znamená rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom uznaní návrhu na poskytnutie zábezpeky alebo o nariadení poskytnutia zábezpeky ex officio.

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

V konaniach o vydanie príkazu na zablokovanie účtu alebo o opravnom prostriedku voči príkazu podľa článku 42 nariadenia sa platia súdne poplatky na základe hodnoty návrhu, a to takto:

  • za návrh na vydanie príkazu na zablokovanie účtu ako za návrh na poskytnutie zábezpeky,
  • za rozhodnutie o návrhu na vydanie príkazu na zablokovanie účtu ako za rozhodnutie o poskytnutí zábezpeky,
  • za podania uvedené v článku 364b ods. 2 až 5 OZ ako za odvolania proti rozhodnutiu o poskytnutí zábezpeky.

Pokiaľ nie je uvedené inak, povinnosť zaplatiť poplatok vzniká v čase predloženia návrhu na výkon príkazu na zablokovanie účtu alebo odvolania v súlade s článkom 4 ZSP.

Súdne poplatky možno vypočítať pre každú jednotlivú operáciu v závislosti od hodnoty predmetu sporu podľa tejto tabuľky:

Viac než

do HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

V prípade sumy vyššej ako 15 000,00 HRK sa musí zaplatiť poplatok 500,00 HRK plus 1% z rozdielu nad 15 000,00 HRK, a to do maximálnej výšky 5 000,00 HRK.

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 02/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.