Európsky príkaz na zablokovanie účtov

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Cyprus

Európsky príkaz na zablokovanie účtov


*povinný údaj

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Príslušné súdy na vydanie príkazu na zablokovanie účtov sú okresné súdy (eparchiaká dikastíria).

Okresný súd Lefkosía/Nikózia

 • ulica: Charalambou Moúskou, 1405, Lefkosía/Nikózia, Cyprus
 • telefón: +357 22865518
 • fax: +357 22304212 / 22805330
 • e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okresný súd Lemesos/Limassol

 • ulica: Leof. Lórdou Výronos 8, P. O. Box 54619, 3726 Lemesos (Limassol), Cyprus
 • telefón: +357 25806100 / 25806128
 • fax: +357 25305311
 • e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okresný súd Larnaka

 • ulica: Leof. Artemídos, 6301 Larnaka, P. O. Box 40107, Cyprus
 • telefón: +357 24802721
 • fax: +357 24802800
 • e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okresný súd Páfos

 • ulica: Gonía ton odón Neofýtou kai Níkou Nikolaidi, 8100 – Pafos, P. O. Box 60007, Cyprus
 • telefón: +357 26802601
 • fax: +357 26306395
 • e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okresný súd Ammochóstos/Famagusta

 • ulica: Sotiras 2, Megáro Tsiváni, 5286 Paralimni, Cyprus
 • telefón: +357 23730950 / 23742075
 • fax: +357 23741904
 • e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Príslušným orgánom, ktorý je určený na získanie informácií o účte, je Cyperská centrálna banka (Kentrikí Trápeza).

Kontaktné informácie:

Poštová adresa:

Central Bank

Leofóros John Kennedy 80

1076 Lefkosía/Nikózia

Cyprus

alebo P. O. Box 25529, 1395 Lefkosía/Nikózia

Telefón: +357 22714100

Fax: +357 22714959

E-mailová adresa: cbcinfo@centralbank.gov.cy

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Informácie poskytujú banky alebo úverové inštitúcie orgánu pre informácie stanovenému v článku 6 ods. 2A zákonov o Cyperskej centrálnej banke z rokov 2002 až 2017, teda Cyperskej centrálnej banke [článok 14 ods. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 655/2014].

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu sa podáva na Najvyššom súde (Anótato Dikastírio).

Najvyšší súd

 • ulica: Charalambou Moúskou, 1404, Lefkosía/Nikózia, Cyprus
 • telefón: +357 22865741
 • fax: +357 22304500
 • e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Príslušným orgánom za vykonanie uvedených úkonov je Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku.

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Príslušný orgánom na vykonanie príkazu na zablokovanie podľa článku 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 je súdny exekútor (dikastikós epidótis).

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Neexistujú žiadne vnútroštátne predpisy, ktoré by upravovali zablokovanie spoločných a držiteľských účtov v občianskych a obchodných veciach. Strana, ktorá požaduje zablokovanie takéhoto účtu, predloží príslušnú žiadosť súdu, ktorý v rámci svojich všeobecných právomocí a s prihliadnutím na všetky okolnosti prerokúvanej veci rozhodne o prípadnom čiastočnom alebo úplnom zablokovaní účtu.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Pokiaľ ide o nakladanie s takýmito sumami či ich vylúčenie zo zaistenia v občianskych a obchodných veciach, neexistujú žiadne osobitné predpisy, s výnimkou súm, ktoré sú zaistené v súvislosti s trestným konaním alebo ktoré sú oslobodené od zaistenia a konfiškácie z dôvodu výberu dane podľa článku 9 písm. B) zákonov o výbere daní z rokov 1962 a 2014 a odseku 13 prílohy X zákona o dani z pridanej hodnoty z rokov 2000 až 2014.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Podľa vnútroštátneho právneho poriadku neexistujú žiadne osobitné predpisy, ktoré by bankám zakazovali účtovanie takýchto poplatkov, ktoré hradí majiteľ účtu.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Takéto poplatky sa neúčtujú.

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Nie je upravené.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Okresné súdy rovnako ako v článku 50 ods. 1 písm. a).

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Odvolanie voči rozhodnutiu okresného súdu sa podáva na Najvyššom súde (článok 21) do 42 dní, ako sa stanovuje v nariadení 35 bode 2 Občianskeho súdneho poriadku. Odvolanie proti predbežnému rozhodnutiu sa podáva do 14 dní odo dňa vynesenia predbežného rozhodnutia.

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

Podrobné informácie o poplatkoch sú uvedené na stranách 19 – 30 v dokumente na Odkaz sa zobrazí v novom oknetejto adrese.

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Okrem gréckeho jazyka sa písomnosti prijímajú aj v preklade do anglického jazyka.

Posledná aktualizácia: 04/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.