Európsky príkaz na zablokovanie účtov

Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 655/2014

Čo je to?

Európsky príkaz na zablokovanie účtov (EAPO) umožňuje súdu v určitej krajine EÚ zmraziť finančné prostriedky na bankovom účte dlžníka v inej krajine EÚ. Konanie je možné použiť iba v cezhraničných prípadoch; súd, ktorý vedie konanie, alebo miesto bydliska veriteľa sa musia nachádzať v inom členskom štáte ako je štát, v ktorom je vedený bankový účet dlžníka.

Uľahčuje sa tak vymáhanie pohľadávok v EÚ.

Postup na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov je stanovený v nariadení (EÚ) č. 655/2014.

Je alternatívou k existujúcim právnym postupom v každom členskom štáte EÚ.

Uplatňuje sa od 18. januára 2017.

Výhody

Konanie je rýchle a prebieha bez informovania dlžníka (ex parte).

Tento „efekt prekvapenia“ zabráni dlžníkom, aby svoje finančné prostriedkypreviedli, ukryli, alebo minuli.

Vzťahuje sa na všetky krajiny EÚ?

Nie. Uvedené nariadenie sa nevzťahuje na Dánsko. Toto znamená, že:

  • veritelia so sídlom v Dánsku nemôžu požiadať o vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a
  • európsky príkaz na zablokovanie účtov nemožno vydať v prípade bankového účtu v Dánsku.

Ako podať návrh

Všetky formuláre žiadostí a ďalšie informácie nájdete na tejto stránke.

Všetky formuláre je možné vyplniť online.

Upozornenie: nemusíte poskytnúť presné údaje o bankovom účte, ktorý má byť zablokovaný (napr. číslo účtu), ak ich nemáte k dispozícii – postačí názov banky, v ktorej je účet vedený. Ak neviete názov banky, v ktorej je účet dlžníka vedený, podľa nariadenia môžete požiadať súd, aby to zistil.

Obsah všetkých formulárov týkajúcich sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov je stanovený vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1823.

Súvisiaci odkaz

Sprievodca občanov v cezhraničných súdnych sporoch v európskej únii  PDF (721 Kb) sk

Posledná aktualizácia: 21/03/2022

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.