Európsky príkaz na zablokovanie účtov

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Okresné súdy.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Komora súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

Tel. +372 64 63 773

Email: info@kpkoda.ee

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Článok 14 ods. 5 písm. a) – povinnosť všetkých bánk na jeho území na žiadosť informačného orgánu oznámiť, či u nich má alebo nie dlžník vedený účet.

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Opravné prostriedky sa oblastným súdom podávajú na okresnom súde, ktorého rozhodnutie je v opravnom prostriedku napadnuté.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Článok 10 ods. 2 – krajský súd, ktorý vydal európsky príkaz na zablokovanie účtov

Článok 10 ods. 2 tretí pododsek – súdni exekútori

Článok 23 ods. 3 – súdni exekútori

Článok 23 ods. 5 – súdni exekútori

Článok 23 ods. 6 – súdni exekútori

Článok 25 ods. 3 – súdni exekútori

Článok 27 ods. 2 – súdni exekútori

Článok 28 ods. 3 – súdni exekútori

Článok 36 ods. 5 druhý pododsek – súdni exekútori.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Súdni exekútori.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Podanie nároku na splatenie z účtu, ktorý je spoločným majetkom manželov, je povolené so súhlasom manželského partnera, ktorý nie je dlžníkom, alebo ak existuje vykonávací nástroj, v rámci ktorého sa požaduje, aby povinnosť splnili obaja manželia.

V oddiele 626 ods. 3 zákona o povinnostiach sa uvádza: „Pohľadávky a hnuteľný majetok, ktoré mandatár získa pri výkone mandátu v mene mandatára, ale na účet mandanta, a pohľadávky a hnuteľný majetok, ktoré mandant prenesie na mandatára za výkon mandátu, nie sú súčasťou konkurzného majetku mandatára a nemôžu byť predmetom pohľadávky proti mandatárovi vo vykonávacom konaní.“

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Návrh na vyplatenie nemožno podať, pokiaľ ide o tieto druhy príjmov:

 1. štátne rodinné dávky;
 2. sociálne dávky pre osoby so zdravotným postihnutím;
 3. sociálne dávky v zmysle zákona o sociálnej pomoci;
 4. dávky v nezamestnanosti, granty, príspevky na dopravu a ubytovanie a dotácie pre začínajúce podniky vyplácané prostredníctvom Estónskeho fondu poistenia v nezamestnanosti;
 5. náhrady vyplácané za ublíženie na zdraví alebo poškodenie zdravia s výnimkou náhrady za stratené príjmy a náhrady za nepeňažnú škodu;
 6. príspevok na pracovnú schopnosť;
 7. zákonné výživné;
 8. peňažné príspevky na zdravotné poistenie v zmysle zákona o zdravotnom poistení s výnimkou dávok v dočasnej pracovnej neschopnosti;
 9. štátny dôchodok v rozsahu, ktorý je stanovený v zákone;
 10. podpornú dávku pri prepustení z väzenia;
 11. príspevok pre obete represií vyplácaný podľa zákona o obetiach represií zo strany okupujúcich mocností.

Príjmy sa nezaistia, ak neprekročia minimálnu mesačnú mzdu alebo zodpovedajúcu časť príjmu za týždeň alebo deň. Od 1. januára 2020 bola minimálna mesačná mzda pri práci na plný úväzok 584 EUR.

Ak uplatnenie nároku na zaplatenie vzhľadom na iný majetok dlžníka neviedlo alebo podľa očakávania nebude viesť k úplnému uspokojeniu pohľadávky navrhovateľa, a ak je zaistenie odôvodnené vzhľadom na druh pohľadávky a výšku príjmu, na návrh navrhovateľa sa môže uplatniť nárok na zaplatenie vzhľadom na príjmy uvedené v bodoch 5 až 7.

Ak uplatnenie nároku na zaplatenie vzhľadom na iný majetok dlžníka neviedlo alebo podľa očakávania nebude viesť k úplnému uspokojeniu pohľadávky na výživné na dieťa, možno zaistiť až polovicu príjmu stanoveného v oddiele 132 ods. 1 exekučného poriadku. Ak je suma zaistená z príjmu dlžníka na uspokojenie pohľadávky na výživné na dieťa nižšia ako polovica minimálnej mzdy, možno zaistiť až jednu tretinu príjmu dlžníka.

Ak podľa zákona dlžník vyživuje inú osobu alebo platí tejto osobe výživné, suma, ktorá nepodlieha zaisteniu, sa zvýši o jednu tretinu minimálnej mesačnej mzdy na závislú osobu, pokiaľ pohľadávka na výživné na dieťa nepodlieha povinnej exekúcii.

Možno zaistiť až dve tretiny sumy zodpovedajúcej päťnásobku minimálnej mzdy, pričom možno zaistiť všetok príjem, ktorý prekračuje sumu zodpovedajúcu päťnásobku minimálnej mzdy, z podielu príjmu prekračujúceho sumu, ktorá nepodlieha zaisteniu, za predpokladu, že suma podliehajúca zaisteniu neprekročí dve tretiny celkového príjmu. Toto ustanovenie neplatí, ak je pohľadávka na výživné predmetom povinnej exekúcie.

Súdny exekútor na základe návrhu predloženého dlžníkom do troch pracovných dní zruší zaistenie účtu v rozsahu, v akom zaručuje dlžníkovi príjem nepodliehajúci zaisteniu.

Ak sa na účet dlžníka prevedie suma vyššia ako príjem za jeden mesiac, súdny exekútor na základe návrhu predloženého dlžníkom do troch pracovných dní zruší zaistenie účtu v rozsahu, ktorý zaručuje dlžníkovi príjem nepodliehajúci zaisteniu na každý mesiac vyplácaný vopred. Ak obdobie používania príjmu prevedeného na účet dlžníka nemožno stanoviť, súdny exekútor prevedie dlžníkovi nezaistiteľný príjem na jeden mesiac.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Nie.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Podľa oddielu 781 ods. 4 zákona o súdnych exekútoroch sa za žiadosť podanú na účely získania informácií o účte podľa článku 14 musí uhradiť poplatok 20 EUR.

Podľa §38 ods. 6 zákona o súdnych exekútoroch základný poplatok účtovaný za výkon príkazu na zablokovanie je 92 EUR.

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Právo na poskytnutie zábezpeky zaisteného majetku, ktoré vzniklo v rámci skoršieho zaistenia, má prednosť pred právom vzniknutým v rámci neskoršieho zaistenia.

Právo na poskytnutie zábezpeky zaisteného majetku, ktoré vzniklo na základe pohľadávky na výživné na dieťa, má prednosť pred inými právami na poskytnutie zábezpeky zaisteného majetku bez ohľadu na čas zaistenia. Práva na poskytnutie zábezpeky zaisteného majetku, ktoré vznikli na základe pohľadávky na výživné na dieťa, majú rovnocenné poradie.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Článok 33 ods. 1 – krajské súdy

Článok 34 ods. 1 písm. a) – súdny exekútor, ktorý začal vykonávacie konanie a zaistil účet na základe európskeho príkazu na zablokovanie účtov. Zoznam súdnych exekútorov je k dispozícii na webovom sídle: Komory súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty.

Článok 34 ods. 1 písm. b)

i) súdni exekútori

ii) súdni exekútori

iii) súdni exekútori

iv) súdni exekútori

Článok 34 ods. 2 – krajské súdy

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Článok 33

Odvolania na okresné súdy sa podávajú prostredníctvom krajského súdu, ktorého rozhodnutie sa odvolaním napadá, do 15 dní od dátumu doručenia rozhodnutia.

Článok 34

– Ak rozhodnutie vydal krajský súd, odvolania na okresné súdy sa podávajú prostredníctvom krajského súdu, ktorého rozhodnutie sa odvolaním napadá. Odvolania sa musia podať do 15 dní od dátumu doručenia rozhodnutia.

– Účastník vykonávacieho konania môže podať sťažnosť súdnemu exekútorovi v súvislosti s prijatým rozhodnutím alebo vykonaným opatrením súdneho exekútora pri výkone vykonávacieho nástroja alebo pri zamietnutí výkonu vykonávacieho nástroja do desiatich dní odo dňa, keď sa sťažovateľ dozvedel alebo mal dozvedieť o rozhodnutí alebo opatrení, pokiaľ nie je v zákone stanovené inak. Účastník konania môže podať odvolanie proti rozhodnutiu súdneho exekútora v súvislosti so sťažnosťou na okresnom súde v jurisdikcii, v ktorej sa nachádza kancelária súdneho exekútora, a to do desiatich dní od dátumu doručenia rozhodnutia. Odvolanie proti prijatému rozhodnutiu alebo vykonanému opatreniu súdneho exekútora nemožno podať na súde bez predchádzajúceho podania sťažnosti súdnemu exekútorovi. Účastníci konania a súdni exekútori môžu podať odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu v súvislosti s rozhodnutím prijatým súdnym exekútorom. Odvolania sa musia podať do 15 dní od dátumu doručenia rozhodnutia.

Článok 35

– Ak rozhodnutie vydal krajský súd, odvolania na okresné súdy sa podávajú prostredníctvom krajského súdu, ktorého rozhodnutie sa odvolaním napadá. Odvolania sa musia podať do 15 dní od dátumu doručenia rozhodnutia (článok 35 ods. 1).

– Účastník vykonávacieho konania môže podať sťažnosť súdnemu exekútorovi v súvislosti s prijatým rozhodnutím alebo vykonaným opatrením súdneho exekútora pri výkone vykonávacieho nástroja alebo pri zamietnutí výkonu vykonávacieho nástroja do desiatich dní odo dňa, keď sa sťažovateľ dozvedel alebo mal dozvedieť o rozhodnutí alebo opatrení, pokiaľ nie je v zákone stanovené inak. Účastník konania môže podať odvolanie proti rozhodnutiu súdneho exekútora v súvislosti so sťažnosťou na okresnom súde v jurisdikcii, v ktorej sa nachádza kancelária súdneho exekútora, a to do desiatich dní od dátumu doručenia rozhodnutia. Odvolanie proti prijatému rozhodnutiu alebo vykonanému opatreniu súdneho exekútora nemožno podať na súde bez predchádzajúceho podania sťažnosti súdnemu exekútorovi (článok 35 ods. 3 až 4). Účastníci konania a súdni exekútori môžu podať odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu v súvislosti s rozhodnutím prijatým súdnym exekútorom. Odvolania sa musia podať do 15 dní od dátumu doručenia rozhodnutia.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

Štátny poplatok za prijatie alebo napadnutie rozhodnutia je 50 EUR a platí sa pri predložení návrhu.

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Estónčina, angličtina.

Posledná aktualizácia: 14/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.