Európsky príkaz na zablokovanie účtov

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Okresný súd Helsinkif

Porkkalankatu 13

FI – 00180 Helsinki

Poštová adresa:

Box 650

FI – 00181 Helsinki

Tel.: +358 2956 44200 (ústredňa)

Fax: +358 29 2956 44218

E-mail: helsinki.ko@oikeus.fi

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Orgán príslušný na získanie informácií o účtoch je exekútor. Žiadosť o získanie informácií o účte možno zaslať buď priamo exekútorovi, alebo Národnému správnemu úradu pre výkon rozhodnutia (Ulosottolaitoksen keskushallinto), ktorý ho exekútorovi postúpi.

Kontaktné údaje Národného správneho úradu pre výkon rozhodnutia:

Národný správny úrad pre výkon rozhodnutia

Európsky príkaz na zablokovanie účtov

PO Box 2

00067 Ulosottolaitos

Fínsko

tel. +358 295658801

Fax: +358 295622611

E-mail: hallinto.uo@oikeus.fi

Kontaktné údaje exekútorov

Názvy a kontaktné údaje súdnych exekútorov sú dostupné vo fínskom, v švédskom a v niektorých prípadoch anglickom jazyku online na webovom sídle spravovanom ministerstvom spravodlivosti https://ulosottolaitos.fi/fi/.

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Podľa fínskeho právneho poriadku možno získať informácie o účtoch spôsobom stanoveným v článku 14 ods. 5 písm. a) nariadenia [všetky banky na fínskom území majú povinnosť na žiadosť informačného orgánu (t. j. exekútora) oznámiť, či u nich má dlžník vedený účet].

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Odvolanie proti rozhodnutiu Okresného súdu Helsinki možno podať na Odvolací súd Helsinki. Odvolanie sa musí adresovať Odvolaciemu súdu Helsinki a musí sa zaslať do kancelárie okresného súdu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. Okresného súdu Helsinki. Kontaktné údaje Okresného súdu Helsinki nájdete v odpovedi k článku 50 ods. 1 písm. a).

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Článok 10 ods. 2: Orgánom príslušným na zrušenie príkazu na zablokovanie alebo ukončenie jeho výkonu je exekútor. Formulár na zrušenie príkazu možno zaslať buď priamo exekútorovi, alebo Národnému správnemu úradu pre výkon rozhodnutia, ktorý ho exekútorovi postúpi [pozri článok 50 ods. 1 písm. b)].

Článok 23 ods. 3: Ak bol príkaz na zablokovanie vydaný vo Fínsku (Fínsko je štátom pôvodu), vydávajúci súd (t. j. Okresný súd Helsinki) zodpovedá za zaslanie písomností uvedených v článku 23 ods. 3 nariadenia [pozri článok 50 ods. 1 písm. a)].

Ak sa má príkaz na zablokovanie vykonať vo Fínsku (Fínsko je štátom výkonu), príslušným orgánom štátu výkonu je exekútor. Písomnosti potrebné na výkon sa môžu zaslať buď priamo exekútorovi, alebo Národnému správnemu úradu pre výkon rozhodnutia, ktorý písomnosti exekútorovi postúpi [pozri článok 50 ods. 1 písm. f)].

Článok 23 ods. 5: Pozri odpoveď na článok 50 ods. 1 písm. f).

Článok 23 ods. 6: Pozri odpoveď na článok 50 ods. 1 písm. f).

Článok 23 ods. 3: Exekútor zodpovedný za výkon príkazu na zablokovanie vydá vyhlásenie o zablokovaní finančných prostriedkov uvedené v článku 25 a zašle ho súdu, ktorý vydal príkaz na zablokovanie, a veriteľovi.

Článok 27 ods. 2: Orgánom príslušným na uvoľnenie sumy presahujúcej sumu, ktorá sa mala zablokovať, je exekútor zodpovedný za výkon príkazu na zablokovanie. Žiadosť o uvoľnenie sumy presahujúcej sumu, ktorá sa mala zablokovať, možno zaslať priamo exekútorovi, ktorý vydal vyhlásenie uvedené v článku 25, alebo Národnému správnemu úradu pre výkon rozhodnutia, ktorý ju postúpi exekútorovi [pozri článok 50 ods. 1 písm. b)].

Článok 28 ods. 3: Ak je Fínsko štátom pôvodu, za iniciovanie doručenia a za zaslanie písomností uvedených v článku 28 ods. 1 príslušnému orgánu v členskom štáte, v ktorom má dlžník bydlisko, zodpovedá súd, ktorý vydal príkaz na zablokovanie, t. j. Okresný súd Helsinki.

Ak má dlžník bydlisko vo Fínsku, orgán príslušný na doručenie bude závisieť od skutočnosti, či sa niektoré z bankových účtov, ktoré sa majú zablokovať, nachádzajú vo Fínsku. Ak sa niektoré z bankových účtov, ktoré sa majú zablokovať, nachádzajú vo Fínsku, orgánom príslušným na doručenie je exekútor. V takom prípade sa písomnosti, ktoré sa majú doručiť, môžu zaslať buď priamo exekútorovi, alebo Národnému správnemu úradu pre výkon rozhodnutia, ktorý ich exekútorovi postúpi. Ak sa vo Fínsku nenachádza žiadny z bankových účtov, ktoré sa majú zablokovať, orgánom príslušným na doručenie je Okresný súd Helsinki.

Článok 36 ods. 5 druhý pododsek: Orgánom príslušným na výkon rozhodnutia o opravnom prostriedku je exekútor. Rozhodnutie o opravnom prostriedku sa môže zaslať buď priamo exekútorovi, alebo Národnému správnemu úradu pre výkon rozhodnutia, ktorý ho exekútorovi postúpi.

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Vo Fínsku je orgánom príslušným na výkon ochranných opatrení exekútor. Ak je Fínsko štátom výkonu, písomnosti potrebné na výkon uvedené v článku 23 ods. 3 nariadenia sa môžu zaslať buď priamo exekútorovi, alebo Národnému správnemu úradu pre výkon rozhodnutia, ktorý ich exekútorovi postúpi (pozri článok 50 ods. 1 písm. b)].

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Zaistenie hnuteľného majetku, ako sú peňažné prostriedky na bankových účtoch, sa vykonáva v súlade s kapitolou 8 § 7 exekučného poriadku (705/2007), pričom sa vo vhodných prípadoch zohľadnia ustanovenia kapitoly 4 o obstavení.

Podľa kapitoly 4 § 11 exekučného poriadku sa v prípade hnuteľného majetku, ktorý spoločne patrí dlžníkovi a tretej strane, predpokladá, že im patrí rovným dielom, pokiaľ tretia strana nepreukáže alebo nie je iným spôsobom zrejmé, že je výlučným vlastníkom majetku alebo vlastní väčší podiel na majetku. Na základe tohto predpokladu v súvislosti s vlastníckym právom sa bude polovica finančných prostriedkov na účte, ktorý patrí spoločne dlžníkovi aj tretej strane, považovať za majetok dlžníka, táto polovica teda môže byť predmetom opatrenia na zablokovanie (znížená o sumu vylúčenú zo zablokovania podľa článku 31).

Predpoklad spoluvlastníctva sa však nebude uplatňovať, ak vyjde najavo, že celý majetok v skutočnosti patrí dlžníkovi alebo tretej strane alebo že im nepatria rovnaké podiely. Tretie strany, ktoré tvrdia, že sú výlučnými vlastníkmi alebo že im patrí viac ako polovica majetku, musia svoje tvrdenie podložiť.

Exekučný poriadok: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Podľa kapitoly 4 § 21 ods. 1 bodu 6 exekučného poriadku sa v prípade dlžníka, ktorý je fyzickou osobou, vyčlení z obstavených prostriedkov suma zodpovedajúca jeden a pol násobku chránenej časti dlžníkovho peňažného majetku alebo iného majetku uvedeného v § 48 na obdobie jedného mesiaca, ak dlžník nemá iný zodpovedajúci príjem.

V súlade s kapitolou 4 § 48 ods. 3 sa výška chránenej časti každoročne reviduje vyhláškou ministerstva spravodlivosti, ako sa uvádza v zákone o indexe národných dôchodkov (456/2001). Súčasnú výšku chráneného podielu možno nájsť na adrese: https://ulosottolaitos.fi/fi/index/tietoaulosotosta/tietoavelalliselle/mitenulosmitattavamaaralasketaan.html

Pojem manžel znamená zosobášený partner alebo nezosobášený partner žijúci vo vzťahu rovnocennom manželstvu. Za osobu závislú od vyživovania dlžníka sa považuje osoba, ktorej príjem je nižší ako chránená časť vypočítaná na samotného dlžníka, a dieťa v podobnom postavení bez ohľadu na to, či sa na vyživovaní dieťaťa podieľa druhý partner. Výživné vyplatené dlžníkom sa môže zohľadniť, ako sa uvádza v kapitole 4 § 51 až 53 exekučného poriadku.

Uvedená suma sa vylúči zo zaistenia bez žiadosti dlžníka. Exekútor zodpovedný za príkaz na zablokovanie a za vylúčenie týchto súm je teda povinný podľa článku 31 ods. 2 nariadenia vylúčiť príslušnú sumu zo zablokovania na vlastný podnet.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Podľa fínskeho práva banky nie sú oprávnené účtovať poplatky za vykonanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov ani za poskytovanie informácií o účtoch.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Exekútori si za vykonanie príkazu na zablokovanie účtujú poplatok vo výške 225 EUR. Poplatok je upravený v § 2 ods. 5 zákona o poplatkoch za výkon (34/1995) a § 5 ods. 1 bode 3 vyhlášky o poplatkoch za výkon (35/1995). V súlade s § 4 ods. 3 zákona o poplatkoch za výkon možno poplatok účtovať iba navrhovateľovi, nie dlžníkovi.

Za opatrenia exekútora počas konania na získanie informácií o účtoch podľa článku 14 nariadenia sa neúčtujú žiadne poplatky.

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Ochrannými opatreniami sa podľa fínskeho práva nestanovuje žiadne poradie v súvislosti s obstavením. Právnym základom je kapitola 4 § 43 exekučného poriadku, v ktorej sa uvádza, že zaistením alebo iným ochranným opatrením sa nebráni obstaveniu.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Článok 33 ods. 1: Okresný súd Helsinki. Kontaktné údaje nájdete v odpovedi k článku 50 ods. 1 písm. a).

Článok 34 ods. 1: Exekútor. Opravný prostriedok možno zaslať buď priamo exekútorovi, alebo Národnému správnemu úradu pre výkon rozhodnutia, ktorý ho exekútorovi postúpi. Kontaktné údaje nájdete v odpovedi k článku 50 ods. 1 písm. b).

Článok 34 ods. 2: Okresný súd Helsinki. Kontaktné údaje nájdete v odpovedi k článku 50 ods. 1 písm. a).

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Odvolanie proti rozhodnutiu o opravnom prostriedku vydanému Okresným súdom Helsinki možno podať na Odvolací súd Helsinki. Odvolanie adresované Odvolaciemu súdu Helsinki sa musí zaslať do kancelárie okresného súdu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. Okresného súdu Helsinki.

Lehota na podanie odvolanie je 30 dní odo dňa vydania rozhodnutia okresného súdu alebo jeho sprístupnenia stranám. Odvolanie sa musí zaslať do kancelárie okresného súdu do konca pracovného času v posledný deň lehoty. Koniec pracovného času je o 16.15 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu exekútora o opravnom prostriedku sa môže podať na okresný súd, ktorý rozhoduje o odvolaniach vo veci výkonu podľa kapitoly 11 § 2 exekučného poriadku. Odvolanie adresované okresnému súdu sa musí zaslať úradu exekútora, ktorý rozhodnutie prijal, elektronicky na adresu ulosotto.uo@oikeus.fi alebo poštou na adresu: PO Box 1, 00067 Ulosottolaitos. Kontaktné údaje exekútora nájdete v odpovedi k článku 50 ods. 1 písm. b).

Odvolania vo veci výkonu sa prerokúvajú na okresných súdoch Alandy, Helsinki, Länsi-Uusimaa, Oulu, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme a Varsinais-Suomi. Odvolanie prerokúva okresný súd, v právomoci ktorého sa vykonalo vykonávacie opatrenie. Kontaktné údaje nájdete na webovom sídle https://oikeus.fi.

Odvolania sa musia podať v lehote troch týždňov. Táto lehota troch týždňov sa počíta odo dňa prijatia rozhodnutia, ak o ňom bola dotknutá osoba vopred informovaná alebo bola prítomná pri jeho vydaní. V ostatných prípadoch sa lehota na podanie odvolanie počíta od dátumu, keď bola dotknutá osoba o rozhodnutí informovaná. V kapitole 3 § 39 ods. 2 exekučného poriadku sa stanovuje, kedy sa predpokladá, že príjemca bol o rozhodnutí zaslanom poštou alebo e-mailom informovaný. Ak sa nepreukáže inak, doručenie sa považuje za uskutočnené tri dni po zaslaní elektronickej správy alebo sedem dní po odoslaní písomnosti alebo jej uložení na mieste určenom na poštové zásielky. Dátum odoslania alebo uloženia musí byť vyznačený na písomnosti.

Odvolanie sa musí zaslať úradu exekútora, ktorý rozhodnutie prijal, elektronicky na adresu ulosotto.uo@oikeus.fi alebo poštou na adresu: PO Box 1, 00067 Ulosottolaitos, do konca úradných hodín dňa, ku ktorému uplynie príslušný lehota. Koniec pracovného času je o 16.15 hod.

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

Súdne poplatky a poplatky za podanie odvolania sa upravujú v zákone o súdnych poplatkoch (1455/2015). Poplatok za podanie návrhu na vydanie príkazu na zablokovanie na súd má rovnakú výšku ako poplatok za vybavenie ochranných opatrení podľa vnútroštátneho práva. Poplatok za vybavenie takýchto ochranných opatrení podľa zákona o súdnych poplatkoch sa v súčasnosti zakladá na poplatku za hlavné konanie súvisiace s navrhovateľovým návrhom alebo právom.

Výška poplatku preto závisí od hlavného konania, ktoré je podkladom konania o príkaze na zablokovanie. Ak bol súčasťou hlavného konania spor, poplatok za konanie na okresnom súde bude v prípade návrhu na vydanie príkazu na zablokovanie najviac 500 EUR v súlade s § 2 zákona o súdnych poplatkoch. Súdny poplatok môže byť nižší napríklad v prípade, ak v hlavnom konaní išlo o skrátený spor uvedený v kapitole 5 § 3 súdneho poriadku. Súdny poplatok môže mať výšku od 65,86 EUR do 250 EUR v závislosti od toho, akým spôsobom sa rozhodlo v hlavnom konaní a či odporca vec napadol.

Súdny poplatok na odvolacom súde má výšku najviac 500 EUR.

Súdny poplatok sa vyberá pri ukončení konania, t. j. po tom, ako bola vec na súde uzavretá.

Za podanie opravného prostriedku proti príkazu na zablokovanie sa nevyberá žiadny súdny poplatok.

Zákon o súdnych poplatkoch: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Fínsky, švédsky a anglický jazyk.

Posledná aktualizácia: 19/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.