Európsky príkaz na zablokovanie účtov

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Nemecko

Európsky príkaz na zablokovanie účtov


*povinný údaj

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

V prípade uvádzaných súdov PDF (211 Kb) de ide o miestne súdy (Amtsgerichte) a krajské súdy (Landgerichte).

Miestne príslušným pre vydanie príkazu na zablokovanie účtov v prípade, ak si už veriteľ uplatnil vystavenie verejnej listiny, je súd, v ktorého obvode bola listina vyhotovená.

Vymedzenie príslušnosti z hľadiska vecnej príslušnosti súdov sa riadi všeobecnými predpismi nemeckého ústavného zákona o súdnictve (Gerichtsverfassungsrecht) a aplikovateľných procesných poriadkov.

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Príslušným informačným orgánom podľa článku 14 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 pre získanie informácií o účte je Spolkový úrad spravodlivosti (Bundesamt für Justiz).

Spolkový úrad spravodlivosti má nasledujúce kontaktné údaje

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Nemecko
tel.: +49-228 99 410-40
e-mail: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Na účel získania informácií o účte podľa článku 14 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 môže Spolkový úrad spravodlivosti požiadať Spolkový centrálny daňový úrad (Bundeszentralamt für Steuern), aby v prípade úverových inštitúcií vyhľadal nasledujúce údaje:

deň založenia a deň zrušenia účtu a meno majiteľa účtu a v prípade fyzických osôb deň narodenia.

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

V prípade uvádzaných súdov PDF (233 Kb) de ide o miestne súdy (Amtsgerichte), krajské súdy (Landgerichte), vyššie krajské súdy (Oberlandesgerichte), pracovné súdy (Arbeitsgerichte) a krajské pracovné súdy (Landesarbeitsgerichte).

Opravný prostriedok proti zamietnutiu vydania príkazu na zablokovanie je možné podať na súde, ktorý návrh zamietol, alebo, pokiaľ ide v prípade súdu, ktorý návrh zamietol, o prvostupňový súd, na súde, ktorý je tomuto súdu nadradený.

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

V prípade uvádzaných súdov PDF (194 Kb) de ide o miestne súdy (Amtsgerichte).

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

V prípade uvádzaných súdov PDF (194 Kb) de ide o miestne súdy (Amtsgerichte).

Výkon príkazu na zablokovanie účtov je kompetenciou miestneho súdu príslušného podľa všeobecných predpisov. Ak však príkaz vydal nemecký súd, je pre výkon príslušným tento súd.

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Finančné prostriedky vedené na účtoch, ktoré podľa záznamov banky nepatria výlučne dlžníkovi, podliehajú podľa nemeckého vnútroštátneho práva zablokovaniu, bez ohľadu na prípadné práva iných subjektov s dispozičnou právomocou.

Finančné prostriedky na účtoch dlžníka, ktorými môže disponovať tretia osoba v mene dlžníka, podliehajú podľa nemeckého vnútroštátneho práva zablokovaniu proti dlžníkovi.

Finančné prostriedky na účtoch tretej osoby, ktorými môže disponovať dlžník v mene tretej osoby, nepodliehajú podľa nemeckého vnútroštátneho práva zablokovaniu proti dlžníkovi.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Nemecké vnútroštátne predpisy vo vzťahu k čiastkam, ktoré sú oslobodené od zablokovania, sa uvádzajú v §§ 850k a 850l Občianskeho súdneho poriadku – OSP (Zivilprozessordnung – ZPO):

Tie znejú nasledovne:

„§ 850k Účet s ochranou pred exekúciou (Pfändungsschutzkonto)

(1) Ak sú finančné prostriedky na účte dlžníka s ochranou pred exekúciou v úverovej inštitúcii zablokované, môže dlžník vždy do konca kalendárneho mesiaca disponovať finančnými prostriedkami vo výške mesačnej sumy vylúčenej zo zaistenia podľa § 850c ods. 1 veta 1 v spojení s § 850c ods. 2a; v tomto ohľade nie sú zahrnuté do zablokovania. K finančným prostriedkom v zmysle vety 1 patria aj finančné prostriedky, ktoré nesmú byť do uplynutia lehoty podľa § 835 ods. 4 poskytnuté veriteľovi alebo založené. Pokiaľ dlžník v príslušnom kalendárnom mesiaci nedisponoval finančnými prostriedkami vo výške sumy vylúčenej zo zablokovania podľa vety 1, nie sú tieto finančné prostriedky v nasledujúcom kalendárnom mesiaci zahrnuté do zablokovania popri finančných prostriedkoch chránených podľa vety 1. Vety 1 až 3 sa primerane uplatnia, ak sú finančné prostriedky blokované na bežnom účte dlžníka, ktoré sa pred uplynutím štyroch týždňov od doručenia rozhodnutia o prevode na tretieho dlžníka zmení na účet s ochranou pred zablokovaním.

(2) Zablokovanie finančných prostriedkov platí v ostatnom ako rozhodnuté s podmienkou, že vo zvýšení sumy vylúčenej zo zaistenia podľa ods. 1 nie sú do zablokovania zahrnuté nasledujúce sumy:

1. sumy vylúčené zo zablokovania podľa § 850c ods. 1 veta 2 v spojení s § 850c ods. 2a veta 1, ak

a) si dlžník plní zákonnú vyživovaciu povinnosť voči jednej alebo viacerým osobám alebo

b) dlžník prijíma peňažné dávky podľa knihy II alebo XII Sociálneho zákonníka (Sozialgesetzbuch) pre osoby, ktoré s ním spoločne žijú v zmysle § 7 ods. 3 knihy II Sociálneho zákonníka alebo §§ 19, 20, 36 veta 1 alebo 43 knihy XII Sociálneho zákonníka, voči ktorým nemá zákonnú vyživovaciu povinnosť;

2. jednorazové peňažné dávky v zmysle § 54 ods. 2 knihy I Sociálneho zákonníka a peňažné dávky na vyrovnanie zvýšenej záťaže podmienenej úrazom alebo poškodením zdravia v zmysle § 54 ods. 3 č. 3 knihy I Sociálneho zákonníka;

3. prídavky na dieťa a iné peňažné dávky pre deti, okrem prípadu, ak došlo k zablokovaniu kvôli pohľadávke na výživnom pre dieťa, ktorému sú dávky poskytované alebo u ktorého je to zohľadnené.

Pre sumy podľa vety 1 sa analogicky uplatňuje odsek 1 veta 3.

(3) Namiesto súm vylúčených zo zablokovania podľa ods. 1 a ods. 2 veta 1 č. 1 nastupuje suma ponechaná súdom príslušným pre výkon v rozhodnutí o zablokovaní, ak sú finančné prostriedky zablokované kvôli pohľadávkam uvádzaným v § 850d.

(4) Súd príslušný pre výkon môže na návrh stanoviť sumu vylúčenú zo zablokovania odlišnú od ods. 1, 2 veta 1 č. 1 a ods. 3. Primerane sa uplatnia §§ 850a, 850b, 850c, 850d ods. 1 a 2, §§ 850e, 850f, 850g a 850i, ako aj §§ 851c a 851d tohto zákona a § 54 ods. 2, ods. 3 č. 1, 2 a 3, ods. 4 a 5 knihy I Sociálneho zákonníka, § 17 ods. 1 veta 2 knihy XII Sociálneho zákonníka a § 76 zákona o dani z príjmov (Einkommensteuergesetz). V ostatnom je súd príslušný pre výkon oprávnený vydať nariadenia uvádzané v § 732 ods. 2.

(5) Úverová inštitúcia je voči dlžníkovi povinná poskytnúť plnenie z finančných prostriedkov nezahrnutých do zablokovania podľa ods. 1 a 3 v rámci zmluvnej dohody. Pre sumy nezahrnuté do zablokovania podľa ods. 2 to platí iba vtedy, ak dlžník prostredníctvom osvedčenia zamestnávateľa, rodinnej pokladne, nositeľa sociálneho poistenia alebo vhodnej osoby alebo úradu v zmysle § 305 ods. 1 č. 1 insolvenčného nariadenia (Insolvenzordnung) doloží, že finančné prostriedky nie sú zahrnuté do zablokovania. Plnenie úverovej inštitúcie voči dlžníkovi má charakter oslobodzujúci od záväzkov, ak mu nie je nesprávnosť osvedčenia podľa vety 2 ani známa ani následkom hrubej nedbanlivosti neznáma. Ak dlžník nemôže preukázať dôkaz podľa vety 2, súd príslušný pre výkon stanoví na návrh sumy podľa ods. 2. Vety 1 až 4 platia aj pre depozit.

(6) Ak je na účet s ochranou pred zablokovaním pripísané peňažné plnenie podľa Sociálneho zákonníka alebo prídavky na dieťa, smie úverová inštitúcia pohľadávku, ktorá dobropisom vznikne, po obdobie 14 dní od dobropisu započítať iba s takými pohľadávkami a vzájomne vyrovnať iba s takými pohľadávkami, ktoré jej prináležia ako odmena za vedenie účtu alebo na základe disponovania účtom oprávnenej osoby v rámci tohto časového priestoru. Do výšky následne zostávajúcej sumy dobropisu nie je úverová inštitúcia v rámci 14 dní od dobropisu oprávnená odmietnuť vykonanie platobných transakcií z dôvodu chýbajúceho krytia, ak oprávnená osoba doloží alebo ak je úverovej inštitúcii inak známe, že ide o dobropis peňažného plnenia podľa Sociálneho zákonníka alebo o prídavky na deti. Odmenu úverovej inštitúcie za vedenie účtu je možné započítať aj pomocou súm podľa ods. 1 až 4.

(7) V zmluve o vedení bežného účtu sa môžu zákazník, ktorý je fyzickou osobou, alebo jeho zákonný zástupca a úverová inštitúcia dohodnúť, že bežný účet bude vedený ako účet s ochranou pred zablokovaním. Zákazník môže kedykoľvek požadovať, aby úverová inštitúcia viedla bežný účet ako účet s ochranou pred zablokovaním. Ak už boli finančné prostriedky na bežnom účte boli zablokované, môže dlžník požadovať vedenie ako účet s ochranou pred zablokovaním začiatkom štvrtého pracovného dňa nasledujúceho po jeho vyhlásení.

(8) Každá osoba smie mať vedený iba jeden účet s ochranou pred zablokovaním. Pri dohovore sa musí zákazník voči úverovej inštitúcii zaručiť, že nemá vedený žiadny ďalší účet s ochranou pred zablokovaním. Úverová inštitúcia smie informačným agentúram poskytnúť informáciu o tom, že pre zákazníka vedie účet s ochranou pred zablokovaním. Informačné agentúry smú tento údaj použiť iba na to, aby poskytli úverovým inštitúciám na požiadanie na účel kontroly správnosti poistenia podľa vety 2 informáciu o tom, či má príslušná osoba vedený účet s ochranou pred zablokovaním. Získavanie, spracovanie a využívanie na iný účel než na účel uvádzaný vo vete 4 nie je prípustný ani s povolením príslušnej osoby.

(9) Ak má dlžník v rozpore s ods. 8 veta 1 vedených viacero bežných účtov ako účtov s ochranou pred zablokovaním, súd príslušný pre výkon nariadi na žiadosť veriteľa, že dlžníkovi zostane ako konto s ochranou pred zablokovaním iba bežný účet uvedený v žiadosti veriteľa. Veriteľ musí preukázať predpoklady podľa vety 1 predložením príslušných vyhlásení tretích dlžníkov. Vypočutie dlžníka sa neuskutočňuje. Rozhodnutie musí byť doručené všetkým tretím dlžníkom. Doručením rozhodnutia tým úverovým inštitúciám, ktorých bežné účty nie sú stanovené ako účet s ochranou pred zablokovaním, zanikajú účinky podľa ods. 1 až 6.

§ 850l Nariadenie nemožnosti zablokovania finančných prostriedkov na účte s ochranou pred zablokovaním

Na žiadosť dlžníka môže súd príslušný pre výkon nariadiť, aby neboli finančné prostriedky na účte s ochranou pred zablokovaním po dobu do dvanástich mesiacov vystavené zablokovaniu, ak dlžník doloží, že na účet boli počas posledných šiestich mesiacov pred podaním žiadosti pripísané v prevažnej väčšine iba sumy nepodliehajúce zablokovaniu, a preukáže, že aj počas nasledujúcich dvanástich mesiacov sú v prevažnej väčšine očakávané iba sumy nepodliehajúce zablokovaniu. Nariadenie môže byť odmietnuté, ak je prekážkou prevažujúcich zájmov veriteľa. Na žiadosť veriteľa sa zruší, ak už jej predpoklady neexistujú alebo je nariadenie prekážkou prevažujúcich záujmov tohto veriteľa.“

Sumy, na ktoré sa odkazuje v § 850k ods. 1 veta 1, vyplývajú podľa § 850c ods 1 veta 1 v spojení s § 850c ods. 2a OSP v súčasnosti z vyhlášky o hraničných sumách vylúčených zo zablokovania 2015 (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2015) z 27. apríla 2015, ktorá je priložená k tejto informácii ako príloha PDF (114 Kb) de; na túto sa odkazuje.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Podľa nemeckého vnútroštátneho práva nemôžu banky vyberať poplatky za vykonanie rovnocenných národných príkazov alebo poskytnutie informácií o účte.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Poplatky na krytie nákladov vyberané súdmi, ktoré sa podieľajú na spracovaní a výkone príkazu na zablokovanie účtov podľa nariadenia (EÚ) č. 655/2014, sú upravené v zákone o súdnych nákladoch (Gerichtskostengesetz) a v zákone o súdnych nákladoch v rodinných veciach (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen). Uvádzané zákony si je možné bezplatne prehliadnuť a stiahnuť na internetovej adrese http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf resp. http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Na účel súhrnného znázornenia nákladov vyplývajúcich z vyššie uvádzaných zákonov sa odkazuje na odpoveď k čl. 50 ods. 1 písm. n).

Poplatky na krytie nákladov vyberané súdnymi exekútormi, ktorí sa podieľajú na spracovaní a výkone príkazu na zablokovanie účtov podľa nariadenia (EÚ) č. 655/2014, sú upravené v zákone o nákladoch súdnych exekútorov (Gerichtsvollzieherkostengesetz – GvKostG). Uvádzaný zákon si je možné bezplatne prehliadnuť a stiahnuť na internetovej adrese http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Za doručenie európskeho príkazu na zablokovanie účtov vydaného v Nemecku banke, pokiaľ má byť uskutočnený prostredníctvom súdneho exekútora v Nemecku, sú vyberané poplatky na krytie nákladov. Pokiaľ súdny exekútor uskutoční doručenie osobne, je podľa položky 100 rozpočtu k zákonu o nákladoch súdnych exekútorov (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz – KV GvKostG) vyberaný poplatok vo výške 10,00 EUR a poplatok za cestovné, ktorý závisí od vzdialenosti prekonanej súdnym exekútorom a ktorý predstavuje pri vzdialenosti do 10 kilometrov 3,25 EUR, pri vzdialenosti viac ako 10 kilometrov do 20 kilometrov 6,50 EUR, pri vzdialenosti viac ako 20 kilometrov do 30 kilometrov 9,75 EUR, pri vzdialenosti viac ako 30 kilometrov do 40 kilometrov 13,00 EUR a pri vzdialenosti viac ako 40 kilometrov 16,25 EUR (položka 711 KV GvKostG). Pokiaľ súdny exekútor uskutočňuje doručenie iným spôsobom, vyberá sa poplatok vo výške 3,00 EUR (položka 101 KV GvKostG). Poštovné za doručenia s doručovacím lístkom sa vyberá v plnej výške (položka 701 KV GvKostG). Ku všetkým poplatkom sa vyberá paušál za ostatné výdavky v hotovosti za každé poverenie vo výške 20 % vyberaných poplatkov, avšak minimálne 3,00 EUR a maximálne 10,00 EUR (položka 716 KV GvKostG).

Tento postup sa analogicky uplatňuje, pokiaľ súd, ktorý vydal európsky príkaz na zablokovanie účtov v Nemecku, doručuje dlžníkovi príkaz na podnet veriteľa a do postupu zapojí súdneho exekútora.

Poplatok za činnosť informačného orgánu podľa čl. 14 nariadenia (EÚ) č.655/2014 sa nevyberá, a to bez toho, aby tým bolo dotknuté zvýšenie vzniknutých súdnych poplatkov v konaniach na získanie príkazu na zablokovanie účtov v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 655/2014, ktoré je bližšie vysvetlené v odpovedi k článku 50 ods. 1 písm. n).

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Poradie blokovaní finančných prostriedkov na účte, ktoré sa zakladajú na príkazoch podľa vnútroštátneho práva, ktoré sú rovnocenné voči príkazom podľa nariadenia (EÚ) č. 655/2014, sa riadi dátumom ich doručenia banke, pričom skoršie blokovanie má prednosť voči neskoršiemu.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Pre opravný prostriedok podľa článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 sú príslušné nasledujúce súdy PDF (233 Kb) de.

V prípade uvádzaných súdov ide o miestne súdy (Amtsgerichte), krajské súdy (Landgerichte), vyššie krajské súdy (Oberlandesgerichte), pracovné súdy (Arbeitsgerichte) a krajské pracovné súdy (Landesarbeitsgerichte).

Pre opravný prostriedok podľa článku 34 ods. 1 alebo 2 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 sú príslušné nasledujúce súdy PDF (194 Kb) de.

V prípade uvádzaných súdov ide o miestne súdy (Amtsgerichte).

Pre opravné prostriedky podľa článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 je príslušným súd, ktorý vydal príkaz na zablokovanie účtov.

Pre opravné prostriedky dlžníka podľa článku 34 ods. 1 alebo 2 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 je pre výkon kompetentný súd, ktorý je podľa všeobecných predpisov príslušným miestnym súdom.

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Pre opravný prostriedok podľa článku 37 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 sú príslušné nasledujúce súdy PDF (233 Kb) de.

V prípade uvádzaných súdov ide o miestne súdy (Amtsgerichte), krajské súdy (Landgerichte), vyššie krajské súdy (Oberlandesgerichte), pracovné súdy (Arbeitsgerichte) a krajské pracovné súdy (Landesarbeitsgerichte).

Odvolanie podľa článku 37 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 proti rozhodnutiam o opravných prostriedkoch je možné podať na súde, ktorý vydal rozhodnutie o opravnom prostriedku, alebo, pokiaľ ide v prípade súdu, ktorý vydal rozhodnutie o opravnom prostriedku, o prvostupňový súd, na súde, ktorý je tomuto súdu nadradený.

Odvolanie musí byť podané v lehote jedného mesiaca.

Plynutie lehoty začína doručením rozhodnutia, proti ktorému má byť odvolanie podané, dotknutej osobe.

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

V konaniach podľa článku 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 655/2014:

Výška poplatkov je vždy určená na základe hodnoty sporu a príslušnej sadzby poplatkov pomocou výpočtových metód stanovených v § 34 zákona o súdnych nákladoch (Gerichtskostengesetzes – GKG) resp. § 28 zákona o súdnych nákladoch v rodinných veciach (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen – FamGKG).

a) Za konania na získanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov v zmysle článku 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 655/2014 sa podľa položky 1410 rozpočtu k zákonu o nákladoch súdnych exekútorov (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz – KV GvKostG) vyberá v zásade poplatok s poplatkovou sadzbou 1,5. V určitých prípadoch, v ktorých sa výdavky súdu spojené so spracovaním znižujú, sa poplatková sadzba znižuje na 1,0 (položka 1411 KV GKG). Ak je prijímaný príkaz podľa § 91a alebo § 269 ods. 3 veta 3 Občianskeho súdneho poriadku (OSP), poplatková sadzba sa zvyšuje v zásade na 3,0 (položka 1412 KV GKG).

Poplatok za konanie pokrýva aj podanie opravného prostriedku dlžníka v zmysle článku 33 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 s cieľom európsky príkaz na zablokovanie účtov zrušiť alebo zmeniť. Za doručenia s doručovacím lístkom, doporučené listy alebo doručené prostredníctvom zamestnancov súdu sa vyberá poplatok vo výške 3,50 EUR, pokiaľ na jednu súdnu inštanciu pripadá viac ako 10 doručení alebo sa doručenie uskutočňuje na žiadosť veriteľa (položka 9002 KV GvKostG).

V konaní o sťažnosti sa vyberá poplatok s poplatkovou sadzbou 1,5 (položka 1430 KV GKG). Pri ukončení celého konania na základe stiahnutia sťažnosti sa poplatková sadzba znižuje na 1,0 (položka 1431 KV GKG).

Hodnotu sporu stanovuje vždy súd ex aequo et bono (§ 53 GKG s spojení s § 3 OSP).

Poplatok sa stáva splatným hneď po doručení žiadosti o vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov alebo sťažnosti na súde (§ 6 GKG)

b) Pokiaľ na prvom stupni rozhoduje miestny súd ako rodinný súd, za konanie sa vyberá vo všeobecnosti poplatok s poplatkovou sadzbou 1,5 podľa položky 1420 rozpočtu k zákonu o nákladoch súdnych exekútorov (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz – KV GvKostG). Pri ukončení celého konania bez rozhodnutia sa poplatková sadzba znižuje na 0,5 (položka 1421 KV FamGKG).

Poplatok za konanie pokrýva aj podanie opravného prostriedku dlžníka v zmysle článku 33 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 s cieľom európsky príkaz na zablokovanie účtov zrušiť alebo zmeniť. Za doručenia s doručovacím lístkom, doporučené listy alebo doručené prostredníctvom zamestnancov súdu sa vyberá poplatok vo výške 3,50 EUR, pokiaľ na jednu súdnu inštanciu pripadá viac ako 10 doručení alebo sa doručenie uskutočňuje na žiadosť veriteľa (položka 2002 KV FamGKG).

V konaní o sťažnosti sa vyberá poplatok s poplatkovou sadzbou 2,0 (položka 1422 KV FamGKG). Pri ukončení celého konania na základe stiahnutia sťažnosti pred doručením písomnosti odôvodňujúcej sťažnosť na súde sa poplatková sadzba znižuje na 0,5 (položka 1423 KV FamGKG). V ostatných prípadoch ukončenia konania bez konečného rozhodnutia je výška poplatkovej sadzby 1,0 (položka 1424 KV FamGKG).

Hodnota sporu sa vždy stanovuje ex aequo et bono (§ 42 ods. 1 FamGKG).

Poplatok sa stáva splatným hneď po vydaní bezpodmienečného rozhodnutia o nákladoch alebo po inom ukončení konania (§ 11 FamGKG).

c) Pokiaľ na prvom stupni rozhoduje pracovný súd, za konanie sa vyberá vo všeobecnosti poplatok s poplatkovou sadzbou 0,4 (položka 8310 KV GKG). Ak je prijímaný príkaz podľa § 91a alebo § 269 ods. 3 veta 3 OSP, poplatková sadzba sa zvyšuje v zásade na 2,0 (položka 8311 KV GKG).

Poplatok za konanie pokrýva aj podanie opravného prostriedku dlžníka v zmysle článku 33 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 s cieľom európsky príkaz na zablokovanie účtov zrušiť alebo zmeniť. Za doručenia s doručovacím lístkom, doporučené listy alebo doručené prostredníctvom zamestnancov súdu sa vyberá poplatok vo výške 3,50 EUR, pokiaľ na jednu súdnu inštanciu pripadá viac ako 10 doručení alebo sa doručenie uskutočňuje na žiadosť veriteľa (položka 9002 KV GKG).

V konaní o sťažnosti sa vyberá poplatok s poplatkovou sadzbou 1,2 (položka 8330 KV GKG). Pri ukončení celého konania na základe stiahnutia sťažnosti sa poplatková sadzba znižuje na 0,8 (položka 8331 KV GKG).

Hodnotu sporu stanovuje vždy súd ex aequo et bono (§ 53 GKG s spojení s § 3 OSP).

Poplatok sa stáva splatným hneď po vydaní bezpodmienečného rozhodnutia o nákladoch alebo po inom ukončení konania (§ 9 GKG).

V konaniach podľa článku 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 655/2014, ako aj vo všetkých konaniach o návrhoch na obmedzenie alebo podmienenie výkonu príkazu na zablokovanie účtov:

V konaní na získanie príkazu na zablokovanie účtov v zmysle článku 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 655/2014 sa vyberá poplatok vo výške 20 EUR (položka 2111 KV GKG). Ak je v konaní podaný návrh na získanie informácií o účte, poplatok sa zvyšuje na 33 EUR (položka 2112 KV GKG).

Poplatok za konanie pokrýva aj podanie opravného prostriedku dlžníka v zmysle článku 33 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 s cieľom európsky príkaz na zablokovanie účtov zrušiť alebo zmeniť.

Za návrhy na obmedzenie alebo podmienenie výkonu exekúcie sa vyberá poplatok vo výške 30 EUR (položka 2119 KV GKG).

Za sťažnosti, ktoré sú zamietnuté alebo odmietnuté, sa vyberá poplatok vo výške 30 EUR (položka 2121 KV GKG). Ak je sťažnosť iba sčasti zamietnutá alebo odmietnutá, môže súd poplatok ex aequo et bono znížiť na polovicu alebo stanoviť, že poplatok sa nevyberá.

Poplatok sa stáva splatným hneď po doručení návrhu na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov alebo na ukončenie alebo obmedzenie exekúcie alebo sťažnosti na súde (§ 6 GKG).

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Pre písomnosti smerované podľa nariadenia (EÚ) č. 655/2014 súdu alebo príslušnému orgánu nie je prípustný iný jazyk ako nemecký.

Posledná aktualizácia: 23/12/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.