Európsky príkaz na zablokovanie účtov

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Nemecko

Európsky príkaz na zablokovanie účtov


*povinný údaj

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Súdom s územnou príslušnosťou vydať príkaz na zablokovanie účtov v prípadoch, keď veriteľ už získal verejnú listinu, je súd, v ktorého obvode bola táto listina vystavená.

Vecná príslušnosť súdov sa riadi podľa všeobecných ustanovení nemeckého práva o organizácii súdnictva a podľa platných súdnych poriadkov. Príslušný súd pre konkrétnu vec možno nájsť pomocou vyhľadávacieho nástroja na úvodnej stránke tohto webového sídla.

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Orgán určený za príslušný získať informácie o účtoch podľa článku 14 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 je Spolkový úrad pre justíciu (Bundesamt für Justiz).

Kontaktné údaje Spolkového úradu pre justíciu sú:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Nemecko
Tel.: +49 22899410-40
Email: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

S cieľom získať informácie o účte podľa článku 14 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 Spolkový úrad pre justíciu môže požiadať Ústredný spolkový daňový úrad (Bundeszentralamt für Steuern) o prístup k týmto údajom úverových inštitúcií:

  • číslo účtu,
  • dátum otvorenia a zrušenia účtu,
  • meno a dátum narodenia majiteľa účtu a
  • mená osôb, ktoré môžu nakladať s účtom.

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Odvolanie proti zamietnutiu vydania príkazu na zablokovanie účtov možno podať na súd, ktorý návrh na vydanie príkazu zamietol, alebo na súd vyššieho stupňa v prípade, že súdom, ktorý návrh zamietol, je súd prvého stupňa.

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Na prijatie, zaslanie a doručenie príkazu a ďalších písomností sú príslušné okresné súdy (Amtsgerichte) uvedené v článku 50 ods. 1 písm. a).

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Na výkon príkazu na zablokovanie účtov je príslušný okresný súd príslušný na výkon podľa všeobecných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Ak však príkaz vydal nemecký súd, príslušným súdom na výkon tohto príkazu je tento súd.

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

V súvislosti so zablokovaním finančných prostriedkov na spoločných účtoch sa uplatňujú tieto ustanovenia:

  • Ak podľa záznamov banky, v ktorej je účet vedený, môžu osoby, ktoré môžu nakladať s účtom, prevádzať kreditný zostatok na účtoch iba spoločne (účty so spoločným rozhodovaním), príkaz na zablokovanie musí byť určený všetkým majiteľom účtu.
  • Ak dlžník môže previesť kreditný zostatok na účte samostatne (účty, pri ktorých môže rozhodnúť ktorýkoľvek z majiteľov), finančné prostriedky na účte podliehajú zablokovaniu finančných prostriedkov podobne ako finančné prostriedky na individuálnom účte dlžníka.

Na kreditné zostatky na držiteľských účtoch, ktoré môže dlžník previesť v mene tretej strany, sa podľa nemeckého vnútroštátneho práva vzťahuje zablokovanie namierené proti dlžníkovi. V takýchto prípadoch sa príkaz na zablokovanie účtov musí vydať proti správcovi (dlžníkovi).

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Ochrana proti zablokovaniu pri platobných účtoch sa zabezpečuje prostredníctvom účtu vyňatého zo zablokovania (Pfändungsschutzkonto) (§ 850k Občianskeho súdneho poriadku). Účel účtu vyňatého zo zablokovania sa upravuje v § 899 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Sumy uvedené v § 850c ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku sa uvádzajú v oznámení o prahových hodnotách súm vyňatých zo zablokovania (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung). Sumy sa upravujú každý rok 1. júla. Pravidlá sú k dispozícii na nahliadnutie na webovom sídle http://www.gesetze-im-internet.de/.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Podľa nemeckého právneho poriadku banky nesmú účtovať poplatky za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov ani za poskytovanie informácií o účtoch.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Poplatky účtované súdmi, ktoré sa podieľajú na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie podľa nariadenia (EÚ) č. 655/2014, sa stanovujú v zákone o súdnych poplatkoch (Gerichtskostengesetz, GKG) a v zákone o súdnych poplatkoch v rodinných veciach (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Uvedené zákony sú k dispozícii bezplatne na týchto adresách: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdfhttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Pokiaľ ide o prehľad poplatkov účtovaných podľa uvedených zákonov, pozri odpoveď v súvislosti s článkom 50 ods. 1 písm. n).

Poplatky účtované súdnymi exekútormi, ktorí sa podieľajú na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie podľa nariadenia (EÚ) č. 655/2014, sa stanovujú v zákone o poplatkoch pre súdnych exekútorov (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Uvedený zákon je k dispozícii bezplatne na tejto adrese: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Poplatky za doručenie európskeho príkazu na zablokovanie účtov vydaného v Nemecku sa účtujú banke, ak súdny exekútor musí tento príkaz doručiť v Nemecku. Ak súdny exekútor doručí príkaz na zablokovanie osobne, účtuje sa poplatok 11 EUR podľa bodu 100 sadzobníka výdavkov zákona o poplatkoch pre súdnych exekútorov (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG), ako aj cestovné náklady na základe vzdialenosti, ktorú musel súdny exekútor precestovať: 3,25 EUR pri ceste do 10 km, 6,50 EUR pri ceste od 10 km do 20 km, 9,75 EUR pri ceste od 20 km do 30 km, 13 EUR pri ceste od 30 km do 40 km a 16,25 EUR pri ceste nad 40 km (bod 711 KV GvKostG). Ak súdny exekútor doručí príkaz inými prostriedkami, účtuje sa poplatok 3,30 EUR (bod 101 KV GvKostG). Poštovné sa účtuje v plnej výške za doručenie s doručenkou (bod 701 KV GvKostG). Na pokrytie akýchkoľvek iných hotovostných výdavkov sa účtuje jednorazová suma vo výške 20 % poplatkov účtovaných za každý príkaz, avšak táto suma nesmie byť nižšia ako 3,00 EUR a vyššia ako 10,00 EUR (bod 716 KV GvKostG).

Toto platí v prípadoch, keď súd, ktorý v Nemecku vydal príkaz na zablokovanie, na podnet veriteľa poverí doručením príkazu dlžníkovi súdneho exekútora.

Za činnosti informačného orgánu podľa článku 14 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 sa neúčtujú žiadne poplatky, a to bez toho, aby sa to dotklo zvýšenia súdnych poplatkov účtovaných v konaniach o vydanie príkazu na zablokovanie v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 655/2014, ktoré sa uvádza v odpovedi týkajúcej sa článku 50 ods. 1 písm. n).

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Poradie zablokovania prostriedkov na účtoch na základe rozhodnutí podľa vnútroštátneho práva, ktoré sú rovnocenné rozhodnutiam podľa nariadenia (EÚ) č. 655/2014, sa určuje podľa dátumu doručenia príkazu na zablokovanie banke, pričom prednosť majú príkazy na zablokovanie doručené skôr.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Súd, ktorý vydal príkaz na zablokovanie, je príslušný, pokiaľ ide o opravné prostriedky podľa článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 655/2014.

Súdom, ktorý je príslušný vydať opravné prostriedky dlžníka podľa článku 34 ods. 1 alebo 2 nariadenia (EÚ) č. 655/2014, je okresný súd príslušný vykonať príkaz podľa všeobecných ustanovení.

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Odvolanie proti rozhodnutiam o zákonných opravných prostriedkoch podľa článku 37 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 možno podať na súd, ktorý vydal rozhodnutie o opravnom prostriedku, alebo na súd vyššieho stupňa v prípade, že súdom, ktorý vydal rozhodnutie o opravnom prostriedku, je súd prvého stupňa.

Odvolanie sa musí podať v lehote jedného mesiaca.

Lehota na podanie odvolania sa začína dňom doručenia rozhodnutia, proti ktorému sa podáva odvolanie, dotknutej osobe.

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

V konaniach podľa článku 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 655/2014:

Výška poplatku sa zakaždým určí na základe spornej sumy a príslušnej sadzby poplatku pomocou metódy výpočtu uvedenej v § 34 zákona o súdnych poplatkoch (GKG) a/alebo v § 28 zákona o súdnych poplatkoch v rodinných veciach (FamGKG).

a) V prípade konania o vydaní európskeho príkazu na zablokovanie účtov podľa článku 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 655/2014 sa v súlade s bodom 1410 sadzobníka poplatkov zákona o súdnych poplatkoch (Kostenverzeichnis zum Gerichtskostengesetz, KV GKG) obvykle uplatňuje sadzba poplatku vo výške 1,5. V určitých prípadoch, keď je súd v súvislosti s vybavovaním príkazov menej vyťažený, sa použije znížená sadzba poplatku vo výške 1,0 (bod 1411 KV GKG). Ak sa príkaz vydá podľa § 91a alebo §269 ods. 3 tretej vety Občianskeho súdneho poriadku, obvykle sa uplatňuje vyššia sadzba poplatku vo výške 3,0 (bod 1412 KV GKG).

Poplatok za konanie zahŕňa aj návrhy dlžníka týkajúce sa opravných prostriedkov v zmysle článku 33 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 s cieľom zrušiť alebo zmeniť európsky príkaz na zablokovanie účtov. Za každé doručenie s doručenkou, doručenie prostredníctvom doporučeného listu s potvrdením prijatia alebo doručenie súdnym úradníkom sa účtuje paušálny poplatok 3,50 EUR, ak tá istá súdna inštancia vykonáva viac ako 10 doručení alebo ak ide o doručenie na podnet veriteľa (bod 9002 KV GvKostG).

V prípade odvolacieho konania sa uplatňuje sadzba poplatku vo výške 1,5 (bod 1430 KV GKG). Ak sa celé konanie ukončí stiahnutím odvolania, sadzba poplatku sa zníži na 1,0 (bod 1431 KV GKG).

Výšku pohľadávky v každom prípade určuje súd na základe svojho uváženia (§ 53 GKG v spojení s § 3 Občianskeho súdneho poriadku).

Poplatok sa uplatní hneď po podaní návrhu na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov alebo odvolania na súd (§ 6 GKG).

b) Ak v prvom stupni vydá rozhodnutie okresný súd ako rodinný súd, obvykle sa použije sadzba poplatku vo výške 1,5 v súlade s bodom 1420 sadzobníka poplatkov zákona o súdnych poplatkoch v rodinných veciach (KV FamGKG). Ak sa celé konanie ukončí bez vynesenia konečného rozhodnutia, sadzba poplatku sa zníži na 0,5 (bod 1421 KV FamGKG).

Poplatok za konanie zahŕňa aj návrhy dlžníka týkajúce sa opravných prostriedkov v zmysle článku 33 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 s cieľom zrušiť alebo zmeniť európsky príkaz na zablokovanie účtov. Za každé doručenie s doručenkou, doručenie prostredníctvom doporučeného listu s potvrdením prijatia alebo doručenie súdnym úradníkom sa účtuje poplatok 3,50 EUR, ak tá istá súdna inštancia vykonáva viac ako 10 doručení alebo ak ide o doručenie na podnet veriteľa (bod 2002 KV FamGKG).

V prípade odvolacieho konania sa uplatňuje sadzba poplatku vo výške 2,0 (bod 1422 KV GKG). Ak sa celé konanie ukončí stiahnutím odvolania pred doručením odôvodnenia odvolania súdu, sadzba poplatku sa zníži na 0,5 (bod 1423 KV FamGKG). V ostatných prípadoch, keď sa konanie ukončí bez vynesenia rozhodnutia, sa použije sadzba poplatku 1,0 (bod 1424 KV FamGKG).

Výška pohľadávky sa v každom prípade určuje na základe nestrannej úvahy (§ 42 ods. 1 FamGKG).

Poplatok sa uhrádza hneď po vydaní bezpodmienečného rozhodnutia o trovách konania alebo po ukončení konania iným spôsobom (§ 11 FamGKG).

c) Ak v prvom stupni vydá rozhodnutie pracovný súd (Arbeitsgericht), obvykle sa použije sadzba poplatku za konanie vo výške 0,4 (bod 8310 KV GKG). Ak sa príkaz vydá podľa § 91a alebo §269 ods. 3 tretej vety Občianskeho súdneho poriadku, obvykle sa sadzba poplatku zvýši na 2,0 (bod 8311 KV GKG).

Poplatok za konanie zahŕňa aj návrhy dlžníka týkajúce sa opravných prostriedkov v zmysle článku 33 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 s cieľom zrušiť alebo zmeniť európsky príkaz na zablokovanie účtov. Za každé doručenie s doručenkou, doručenie prostredníctvom doporučeného listu s potvrdením prijatia alebo doručenie súdnym úradníkom sa účtuje poplatok 3,50 EUR, ak tá istá súdna inštancia vykonáva viac ako 10 doručení alebo ak ide o doručenie na podnet veriteľa (bod 9002 KV GKG).

V prípade odvolacieho konania sa uplatňuje sadzba poplatku vo výške 1,2 (bod 8330 KV GKG). Ak sa celé konanie ukončí stiahnutím odvolania, sadzba poplatku sa zníži na 0,8 (bod 8331 KV GKG).

Výšku pohľadávky v každom prípade určuje súd na základe svojho uváženia (§ 53 GKG v spojení s § 3 Občianskeho súdneho poriadku).

Poplatok sa uhrádza hneď po vydaní bezpodmienečného rozhodnutia o trovách konania alebo po ukončení konania iným spôsobom (§ 9 FamGKG).

V konaní podľa článku 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 655/2014 a vo všetkých konaniach týkajúcich sa návrhov na obmedzenie alebo zastavenie výkonu príkazu na zablokovanie účtov:

V konaní o vydaní príkazu na zablokovanie v zmysle článku 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 655/2014 sa účtuje poplatok vo výške 22 EUR (bod 2111 KV GKG). Ak sa počas konania podá návrh na získanie informácií o účte, poplatok sa zvýši na 37 EUR (bod 2112 KV GKG).

Poplatok za konanie zahŕňa aj návrhy dlžníka týkajúce sa opravných prostriedkov v zmysle článku 33 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 s cieľom zrušiť alebo zmeniť európsky príkaz na zablokovanie účtov.

V prípade návrhov na zastavenie alebo obmedzenie výkonu príkazu sa účtuje poplatok vo výške 33 EUR (bod 2119 KV GKG).

V prípade odvolaní, ktorým nebolo vyhovené alebo ktoré boli zamietnuté, sa účtuje poplatok vo výške 33 EUR (bod 2121 KV GKG). Ak odvolaniu nebolo vyhovené alebo bolo zamietnuté, súd môže na základe nestrannej úvahy znížiť poplatok o polovicu alebo môže rozhodnúť o neuložení poplatku.

Poplatok sa uhrádza hneď po podaní návrhu na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov, návrhu na zastavenie alebo obmedzenie výkonu príkazu alebo odvolania na súd (§ 6 GKG).

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

V prípade písomností adresovaných súdu alebo príslušnému orgánu v súlade s nariadením (EÚ) č. 655/2014 nie je povolené používať iný jazyk ako nemecký.

Posledná aktualizácia: 29/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.