Európsky príkaz na zablokovanie účtov

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Okresné občianske súdy (eirinodikeía) a súdy prvého stupňa (protodikeía).

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Riaditeľstvo pre plánovanie podnikových auditov (Diéfthynsi Epicheirisiakoú Schediasmoú Eléngchon – DIESEL) pri Generálnom riaditeľstve pre daňové operácie (Genikí Diéfthynsi Forologikón Leitourgión) Nezávislého orgánu pre verejné príjmy (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon – AADE) E-mail: diesel@aade.gr/tel.:+30 2104802000,+30 2104802530.

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Systém registrov bankových a platobných účtov ministerstva financií bol vytvorený na účely prenosu žiadostí orgánov, úradov, verejných orgánov a iných orgánov o poskytnutie informácií úverovým inštitúciám. Tieto žiadosti sa elektronicky posielajú prostredníctvom bezpečného tretieho subjektu (Teiresias) úverovým inštitúciám, ktoré zasielajú svoje odpovede s údajmi o účtoch prostredníctvom toho istého kanála [článok 14 ods. 5 písm. a)].

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Príslušným súdom vo veci odvolania proti odmietnutiu okresného občianskeho súdu je jednočlenný súd prvého stupňa a proti odmietnutiu sudcu jednočlenného súdu prvého stupňa je odvolací súd (efeteío).

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Príslušným orgánom pre zasielanie písomností je súd prvého stupňa. Súdni úradníci sú zodpovední za prijímanie, doručenie alebo oznámenie príkazu na zablokovanie a iných písomností.

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Súdni úradníci.

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Možno zablokovať len spoločné účty, nie zberné účty. Na zablokovanie spoločných účtov sa nevzťahujú žiadne ďalšie podmienky.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Podľa článku 982 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sú zo zaistenia vyňaté nároky na výživné, mzdy, dôchodky alebo poistné plnenia a pod. Odkaz na Občiansky súdny poriadok na internete nie je k dispozícii. Uvedené sumy sú vylúčené zo zaistenia bez toho, aby dlžník musel o to požiadať.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Neexistuje žiadne osobitné ustanovenie, ktoré by upravovalo účtovanie nákladov a poplatkov za zmrazenie alebo zablokovanie bankového účtu alebo poskytovanie informácií o účte. Asociácia gréckych bánk (Ellinikí Énosi Trapezón) sa však domnieva, že úverová inštitúcia má právo požadovať úhradu nákladov, ako sa výslovne uvádza v článkoch 30A a 30B zákona o výbere verejných príjmov [Kódikas Eispráxeos Dimosíon Esódon (KEDE) – legislatívne nariadenie 356/1974 v platnom znení].

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Nezávislý orgán pre verejné príjmy (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon) neúčtuje za svoju účasť na spracovaní príkazu na zablokovanie účtu žiadne poplatky. Keďže vykonanie príkazu na zablokovanie účtu zaisťujú súdni úradníci, títo súdni úradníci účtujú poplatky priamo príkazcom. Odkaz na informácie o poplatkoch súdnych úradníkov na internete nie je k dispozícii. Ministerstvo financií neúčtuje žiadne poplatky za poskytnutie informácií o účtoch v súlade s článkom 14.

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Európsky príkaz na zablokovanie účtov sa považujú za rovnocenný s ochranným opatrením podľa vnútroštátneho práva. V prípade rovnocenných vnútroštátnych príkazov neexistuje žiadne poradie.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Príslušným súdom na priznanie právneho prostriedku nápravy je súd, ktorý vydal európsky príkaz na zablokovanie účtov, t. j. sudca okresného občianskeho súdu v prípade nárokov patriacich do pôsobnosti okresného občianskeho súdu a sudca jednočlenného súdu prvého stupňa v prípade všetkých ostatných nárokov. Pokiaľ ide o právne prostriedky nápravy uvedené v článku 34 ods. 1 v prípade súm do 20 000 eur je príslušným okresný občiansky súd. V prípade súm nad 20 000 eur je príslušným súd prvého stupňa.

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Príslušným súdom vo veci odvolania proti rozhodnutiu okresného občianskeho súdu je jednočlenný súd prvého stupňa a proti rozhodnutiu jednočlenného súdu prvého stupňa je odvolací súd. Odvolanie treba podať do 30 dní od doručenia rozhodnutia dlžníkovi.

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

Výška súdnych poplatkov sa vypočíta približne ako 4 tisíciny požadovanej sumy. Tento výpočet sa vzťahuje rovnako na príkaz na zablokovanie, ako aj na právne prostriedky nápravy podané proti tomuto príkazu.

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Písomnosti sa prijímajú len v gréckom jazyku.

Posledná aktualizácia: 26/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.