Európsky príkaz na zablokovanie účtov

Írsko

Autor obsahu
Írsko

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinafrancúzština.

Írske právo nepozná verejné listiny, preto sa toto ustanovenie v Írsku neuplatňuje.

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinafrancúzština.

V Írsku

Minister for Justice (Minister spravodlivosti)

Bishop’s Square

Redmond’s Hill

Dublin 2

Írsko

EAPOIA@justice.ie

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

V Írsku sa uplatňuje článok 14 ods. 5 písm. a), t. j. všetky banky v Írsku sú povinné na žiadosť informačného orgánu poskytnúť informácie o tom, či u nich má dlžník vedený účet.

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

V Írsku

  • sudcovi obvodného súdu, v ktorého obvode bol príkaz na zablokovanie vydaný, ak právomoc vydať príkaz na zablokovanie prináleží okresnému súdu,
  • vyššiemu súdu, ak právomoc vydať príkaz na zablokovanie prináleží obvodnému súdu,
  • odvolaciemu súdu, ak právomoc vydať príkaz na zablokovanie prináleží vyššiemu súdu (je potrebné poznamenať, že v súlade s ustanoveniami írskej ústavy je na prejednanie odvolania proti rozhodnutiu vyššieho súdu príslušný najvyšší súd, ak zastáva názor, že existujú výnimočné okolnosti odôvodňujúce priame odvolanie na najvyšší súd.  Predpokladom na to, aby najvyšší súd zastával tento názor, je, že príslušné rozhodnutie sa týka všeobecného verejného významu a/alebo si to vyžaduje záujem spravodlivosti).

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinafrancúzština.

V Írsku

Minister for Justice (Minister spravodlivosti)

Bishop’s Square

Redmond’s Hill

Dublin 2

Írsko

EAPOCA@justice.ie

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinafrancúzština.

V Írsku

Minister for Justice (Minister spravodlivosti)

Bishop’s Square

Redmond’s Hill

Dublin 2

Írsko

EAPOCA@justice.ie

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Miera, do akej môžu byť podľa írskeho práva chránené spoločné alebo zberné účty, závisí od okolností daného prípadu. Pokiaľ ide o spoločné účty, všeobecným pravidlom je, že súdny príkaz nazývaný „Mareva injunction“ vydaný len proti odporcovi by nemal brániť držiteľovi spoločného účtu čerpať z bankového účtu, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v príkaze.

Pokiaľ ide o zberné účty, v ktorých tretia strana vlastní aktíva v mene žalovaného na zbernom účte, na tieto aktíva môže mať vplyv súdny príkaz nazývaný „Mareva injunction“ vydaný proti žalovanému, ak je žalovaný rovnocenným alebo skutočným vlastníkom týchto aktív.

Držiteľ spoločného alebo zberného účtu, ktorého účet je predmetom súdneho príkazu, môže podať návrh na príslušný súd, aby zmenil podmienky súdneho príkazu.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

V prípade rovnocenného vnútroštátneho konania súd v jednotlivých prípadoch určí sumu, ktorú má dlžník k dispozícii, so zreteľom na situáciu dotknutej strany.  Príslušnú žiadosť podáva dlžník. Suma, ktorú môže mať k dispozícii, nepodlieha nijakým pravidlám.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Banky si v prípade rovnocenného vnútroštátneho konania neúčtujú poplatky za vykonávanie súdnych príkazov. V prípade požadovania informácie o účte nie je zavedené pravidlo, ktoré by bránilo bankám účtovať poplatok za poskytnutie takýchto informácií.  Vo všeobecnosti je veriteľ povinný uhradiť náklady vynaložené bankou, aj keď by dlžník napokon mohol byť zaviazaný nahradiť tieto náklady.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Nepredpokladá sa, že informačné a príslušné orgány budú účtovať správny poplatok.  Za osobné doručenie dokumentov sa však bude účtovať poplatok približne vo výške 100 až 200 EUR v závislosti od stupňa náročnosti, ktorý vyplýva z vykonania doručenia.

Poznámka:  osobné doručenie dokumentov vykoná v tomto prípade súkromná spoločnosť a sadzobník poplatkov nie je k dispozícii.

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Podľa írskeho práva sa podobným postupom, ako sú súdne príkazy nazývané „Mareva injunctions“, nepriznáva poradie, pokiaľ veriteľ nezíska vlastnícky podiel k predmetnému aktívu.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

V Írsku

Pokiaľ ide o článok 33 ods. 1, súd príslušný na priznanie prostriedku nápravy je súd, ktorý vydal príkaz na zablokovanie, ktorý by v závislosti od okolností mohol byť okresný súd, obvodný súd alebo vyšší súd*.

Pokiaľ ide o článok 34 ods. 1 a článok 34 ods. 2, súd príslušný na priznanie prostriedku nápravy je

  • súd, ktorý vydal príkaz na zablokovanie, ak európsky príkaz na zablokovanie účtov vydal súd v Írsku,
  • vyšší súd*, ak bol európsky príkaz na zablokovanie účtov vydaný v členskom štáte inom ako Írsko.

*Vyšší súd

Four Courts

Dublin 7.

HighCourtCentralOffice@courts.ie

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

V Írsku možno podať odvolanie proti rozhodnutiu vydanému podľa článkov 33, 34 alebo 35 takto –

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

Súdne poplatky v konaní na vydanie príkazu na zablokovanie alebo prostriedku nápravy proti príkazu môžu byť v závislosti od okolností daného prípadu v rozsahu približne od 80 do 200 EUR. Príslušné informácie sú k dispozícii na –

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014).

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Žiadne (Írsko akceptuje len írčinu a angličtinu).

Posledná aktualizácia: 15/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.