Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: taliančina.
  Swipe to change

  Európsky príkaz na zablokovanie účtov

  Taliansko

  Autor obsahu
  Taliansko

  VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

  Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

  Taliansko

  Európsky príkaz na zablokovanie účtov


  *povinný údaj

  Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

  Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

  Súd v okrese, v ktorom bol vydaný pôvodný akt, predsedá mu samosudca.

  Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

  Predseda súdu v okrese, v ktorom má dlžník bydlisko alebo obvyklý pobyt, alebo sídlo v prípade, ak dlžníkom je právnická osoba. Ak dlžník nemá v Taliansku pobyt, bydlisko ani obvyklý pobyt alebo v prípade právnickej osoby sídlo, príslušným predsedom je predseda súdu v Ríme.

  Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

  Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

  Talianske právo stanovuje, že informačný orgán môže mať prístup k informáciám uchovávaným vo verejných archívoch s cieľom získať prístup k bankovým účtom.

  Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

  Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

  Súd zasadajúci v pléne, pričom mu predsedá sudca, ktorý vydal príkaz na zablokovanie.

  Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

  Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

  Za prijatie, zaslanie a oznámenie alebo doručenie dokumentov je zodpovedný:

  a) súdny úradník v prípade uvedenom v článku 23 ods. 5 nariadenia;

  b) kancelária súdu, ktorý vydal príkaz na zablokovanie, v prípadoch uvedených v článku 10 ods. 2, článku 23 ods. 3 a 6, článku 25 ods. 3 a článku 36 ods. 5 nariadenia;

  c) kancelária súdu zodpovedného za výkon rozhodnutia v prípade uvedenom v článku 27 ods. 2 nariadenia;

  d) kancelária súdu príslušného podľa miesta bydliska dlžníka v prípade uvedenom v článku 28 ods. 3 nariadenia.

  Ak bol príkaz na zablokovanie vydaný v inom členskom štáte v prípadoch uvedených v článku 10 ods. 2, článku 23 ods. 3, článku 23 ods. 6 alebo článku 25 ods. 3, príslušným súdom je všeobecný súd zodpovedný za výkon príkazu na zablokovanie [pozri článok 50 písm. f)].

  Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

  Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

  Všeobecný súd príslušný podľa miesta bydliska tretej strany (článok 678 občianskeho súdneho poriadku), ktorý koná v súlade s ustanoveniami o vyvlastnení vo vzťahu k tretím stranám.

  Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

  Spoločné účty a zberné účty s viac ako jedným držiteľom môžu byť predmetom príkazu na zablokovanie iba v rozsahu, ktorý zodpovedá podielu dlžníka. Predpokladá sa, že podiely držiteľov účtu sú rovnaké, pokiaľ sa nepreukáže opak.

  Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

  Zo zaistenia sú v súlade s ustanoveniami článkov 545 a 671 občianskeho súdneho poriadku vylúčené:

  a) sumy výživného, pokiaľ sa zablokovanie nevykonáva na účely vymáhania výživného, ale iba so súhlasom predsedu súdu alebo ním povereného sudcu a iba v rozsahu určenom rozhodnutím súdu;

  b) dobročinné príspevky a príspevky na pokrytie životných potrieb určené pre osoby označené ako chudobné vrátane materských dávok, nemocenských dávok a príspevku na pohreb vyplývajúcich z poistenia, zo strany orgánov sociálneho zabezpečenia a dobročinných organizácií;

  c) sumy, ktoré dlhujú súkromné osoby z titulu odmeny, mzdy alebo iných platieb týkajúcich sa zamestnaneckého pomeru vrátane tých, ktoré súvisia s prepustením zo zamestnania z dôvodu nadbytočnosti, sa môžu na účely vyplatenia výživného zablokovať v rozsahu určenom predsedom súdu alebo ním povereným sudcom až do výšky jednej pätiny; súbežné zablokovania vyplývajúce z viacerých vyššie uvedených dôvodov nesmú presiahnuť jednu polovicu týchto súm;

  d) anuita zriadená bezodplatne, ak je ustanovené, že nemá byť predmetom exekúcie alebo zaistenia v rozsahu, ktorý presahuje základné potreby veriteľa;

  e) sumy dlhované poisťovateľom poistníkovi alebo oprávnenej osobe z poistenia, ustanovenia o revízii právnych úkonov poškodzujúcich veriteľov a o kontrole, spoplatňovaní a znižovaní darov v súvislosti s vyplateným poistným nie sú dotknuté;

  f) sumy určené do dôchodkového systému, dávky, ktoré predstavujú dôchodky alebo iné dôchodkové dávky s tým, že z týchto súm je možné zablokovať najviac sumu zodpovedajúcu maximálnej mesačnej výške sociálnych dávok zvýšenej o jednu polovicu, pričom sumu presahujúcu túto hranicu je možné zablokovať v rozsahu určenom v bodoch c) a d);

  g) fondy sociálnej starostlivosti a pomoci zriadené podnikateľom vrátane tých, do ktorých neprispievajú zamestnanci, ak zahŕňajú platby zo strany veriteľov alebo pracovníkov podnikateľa.

  Existuje tiež ustanovenie o tom, že dlžné sumy z titulu odmeny, mzdy alebo iných platieb týkajúcich sa zamestnaneckého pomeru alebo práce vrátane odstupného a na dôchodky a dávky, ktoré predstavujú dôchodky alebo iné dôchodkové dávky, môžu byť, po pripísaní na účet v banke alebo na pošte v mene dlžníka, predmetom zablokovania v rozsahu, ktorý presahuje trojnásobok sociálnych dávok, ak sa pripísanie na účet uskutoční pred zablokovaním; pokiaľ sa pripísanie na účet uskutoční v deň zablokovania alebo po ňom, tieto sumy môžu byť predmetom zablokovania v rozsahu stanovenom v odsekoch 3, 4, 5 a 7 a v osobitných ustanoveniach zákona.

  Je na dlžníkovi, aby preukázal, že pohľadávka je vylúčená zo zablokovania.

  Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

  Vo všeobecnosti platí, že uschovávateľ aktív, ktoré sú predmetom príkazu na zablokovanie, napríklad banka v prípade bankového účtu, je oprávnený požiadať o kompenzáciu za úschovu a zabezpečenie aktív; kompenzácia sa stanoví podľa aktuálne platného sadzobníka alebo sadzobníka, ktorý sa zvyčajne uplatňuje, spolu s náhradou preukázaných nákladov, ktoré boli nevyhnutné na zabezpečenie aktív. Tieto náklady zahŕňajú náklady na upovedomenie o vyhlásení v zmysle článku 25 nariadenia.

  Žiadateľ je osobou (predbežne) zodpovednou za platbu. Je úlohou súdu určiť osobu, ktorá je v konečnom dôsledku zodpovedná za platbu.

  Poskytovanie informácií o účtoch podľa článku 14 banky neoprávňuje k vyrubovaniu poplatkov. Banky sú podľa zákona povinné aktualizovať databázy, ktoré sa v Taliansku preverujú pri získavaní informácií o bankových účtoch podľa článku 14 nariadenia.

  Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

  Spracovanie a vykonanie príkazu na zablokovanie, ku ktorému bol návrh podaný v Taliansku, zahŕňa úhradu poplatkov na vyhotovenie kópií materiálov zo súdneho konania a poplatky súdnym úradníkom za doručenie dokumentov; ustanovenia článku 42 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 o súdnych poplatkoch tým nie sú dotknuté.

  Poplatky za vyhotovenie kópií sú stanovené v tabuľke v prílohe č. 7 k prezidentskému dekrétu č. 115 z 30. mája 2012 – „Konsolidované ustanovenia a nariadenia o súdnych poplatkoch“ (ďalej len „konsolidované ustanovenia“).

  Pri poplatkoch za doručovanie dokumentov treba rozlišovať, či sa dokumenty doručujú súdnym úradníkom priamo adresátovi alebo sa doručujú poštou. V prvom prípade súdnemu úradníkovi prislúcha náhrada cestovných nákladov podľa článku 27 uvedených konsolidovaných ustanovení vyčíslená v súlade s článkom 35 konsolidovaných ustanovení, pričom sa berú do úvahy referenčné hodnoty, ktoré sa každoročne aktualizujú dekrétom ministra spravodlivosti. V druhom prípade treba namiesto cestovných nákladov nahradiť náklady spojené s doručením. V oboch prípadoch, pri osobnom oznámení aj pri doručovaní poštou, sa platí poplatok v zmysle článku 27 konsolidovaných ustanovení, ktorého výška sa určí v zmysle článku 34. V prípade, ak je oznámenie naliehavé, poplatok aj náhrada nákladov sa zvyšujú v súlade s článkom 36 konsolidovaných ustanovení.

  Pozri články spomínané vyššie a prílohu č. 7 k prezidentskému dekrétu č. 115/2012 na tejto adrese.

  Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

  Neexistuje žiadne hierarchické usporiadanie vnútroštátnych opatrení.

  Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

  Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

  Súd, ktorému predsedá samosudca.

  Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

  Proti rozsudku je v zmysle článkov 33, 34 a 35 nariadenia prípustné odvolanie na všeobecný súd, ktorý zasadá v pléne. Lehota na podanie odvolania je 15 dní a začína plynúť vydaním príkazu na zablokovanie, jeho oznámením alebo doručením podľa toho, čo nastane skôr.

  Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

  Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

  A. Výška súdnych poplatkov za získanie príkazu na zablokovanie je rôzna v závislosti od hodnoty pohľadávky a stupňa súdneho konania podľa toho, kedy bol podaný návrh na vydanie príkazu na zablokovanie:

  a) pre pohľadávky do 1 100 EUR sú poplatky tieto: 21,50 EUR, ak ide o súdne konanie prvého stupňa; 32,25 EUR, ak ide o odvolacie konanie; 43 EUR, ak ide o kasačné konanie;

  b) pre pohľadávky od 1 100 do 5 200 EUR sú poplatky tieto: 49 EUR, ak ide o súdne konanie prvého stupňa; 73,50 EUR, ak ide o odvolacie konanie; 98 EUR, ak ide o kasačné konanie;

  c) pre pohľadávky od 5 200 do 26 000 EUR sú poplatky tieto: 118,50 EUR, ak ide o súdne konanie prvého stupňa; 177,75 EUR, ak ide o odvolacie konanie; 237 EUR, ak ide o kasačné konanie;

  d) pre pohľadávky od 26 000 do 52 000 EUR sú poplatky tieto: 259 EUR, ak ide o súdne konanie prvého stupňa; 388,50 EUR, ak ide o odvolacie konanie; 518 EUR, ak ide o kasačné konanie;

  e) pre pohľadávky od 52 000 do 260 000 EUR sú poplatky tieto: 379,50 EUR, ak ide o súdne konanie prvého stupňa; 569,25 EUR, ak ide o odvolacie konanie; 759 EUR, ak ide o kasačné konanie;

  f) pre pohľadávky od 260 000 do 520 000 EUR sú poplatky tieto: 607 EUR, ak ide o súdne konanie prvého stupňa; 910,50 EUR, ak ide o odvolacie konanie; 1 214 EUR, ak ide o kasačné konanie;

  g) pre pohľadávky nad 520 000 EUR sú poplatky tieto: 843 EUR, ak ide o súdne konanie prvého stupňa; 1 264,50 EUR, ak ide o odvolacie konanie; 1 686 EUR, ak ide o kasačné konanie;

  h) pre pohľadávky s neznámou hodnotou sú poplatky tieto: 259 EUR, ak ide o súdne konanie prvého stupňa; 388,50 EUR, ak ide o odvolacie konanie; 518 EUR, ak ide o kasačné konanie; ale v prípadoch patriacich do výlučnej právomoci zmierovacieho sudcu podľa článku 7 občianskeho súdneho poriadku sú poplatky tieto: 118,50 EUR, ak ide o súdne konanie prvého stupňa; 177,75 EUR, ak ide o odvolacie konanie; 237 EUR, ak ide o kasačné konanie.

  Okrem poplatkov uvedených vyššie sa za každé konanie platí aj paušálny preddavok vo výške 27 EUR na úhradu nákladov na oznámenie, ak sa o vydanie príkazu na zablokovanie žiada pred začatím súdneho konania na základe posúdenia podstaty veci.

  B. Súdny poplatok za podanie odvolania proti príkazu na zablokovanie je 147 EUR vo všetkých prípadoch.

  Okrem tohto poplatku sa za každé konanie platí aj paušálny preddavok vo výške 27 EUR na úhradu nákladov na oznámenie, ak sa o vydanie príkazu na zablokovanie žiada pred začatím súdneho konania.

  Tieto poplatky treba uhradiť na začiatku konania, v čase podania odvolania.

   Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

  Akceptujú sa výlučne preklady do taliančiny.

  Posledná aktualizácia: 08/01/2024

  Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.