Európsky príkaz na zablokovanie účtov

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Lotyšsko

Európsky príkaz na zablokovanie účtov


*povinný údaj

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Okresný alebo mestský súd [rajona (pilsētas) tiesa], na ktorom sa má zabezpečiť pohľadávka, prípadne okresný alebo mestský, alebo krajský súd (apgabaltiesa), ktorého právomoc sa vzťahuje na prípad na účely vedenia konania vo veci samej.

Ak prípad, v ktorom je žalovaný spotrebiteľom, patrí vo veci samej do právomoci zahraničného súdu, návrh na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov sa podáva na okresný alebo mestský súd zodpovedajúci nahlásenému miestu bydliska (deklarētā dzīvesvieta) alebo miestu pobytu (dzīvesvieta) žalovaného (spotrebiteľa).

V prípade uvedenom v článku 6 ods. 4 nariadenia môže navrhovateľ podať návrh na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov na ktorýkoľvek okresný alebo mestský súd v rámci obvodu patriaceho do právomoci krajského súdu, ku ktorému je pridelený overený notár, ktorý spísal príslušnú notársku zápisnicu [kapitola 3 a článok 64423 Občianskeho súdneho poriadku (Civilprocesa likums)].

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Okresný alebo mestský súd alebo krajský súd, na ktorý bol podaný návrh na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov, alebo okresný alebo mestský súd, ak bol návrh na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov podaný na zahraničný súd.

Zoznam okresných a mestských súdov je k dispozícii tu:

Späť na domovskú stránku

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Na účel získania informácií o účtoch súd zašle žiadosť úverovej inštitúcii e-mailom podpísaným bezpečným elektronickým podpisom a požiada v ňom o informácie o finančných prostriedkoch (účtoch) žalovaného v danej úverovej inštitúcii. Úverová inštitúcia zašle súdu odpoveď (informácie) týkajúcu sa finančných prostriedkov (účtov) žalovaného v príslušnej úverovej inštitúcii, a to bezodkladne, najneskôr do tretieho dňa od doručenia žiadosti súdu, e-mailom podpísaným bezpečným elektronickým podpisom (článok 64425 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Odvolanie [dodatočná sťažnosť (blakus sūdzība)] proti rozhodnutiu súdu, ktorým sa úplne alebo čiastočne zamieta návrh na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov, sa podáva na súd, ktorý toto rozhodnutie prijal, a je určené:

1. v prípade rozhodnutia okresného alebo mestského súdu – príslušnému krajskému súdu;

2. v prípade rozhodnutia krajského súdu – Najvyššiemu súdu (Augstākā tiesa)

(články 443 a 64430 Občianskeho súdneho poriadku)

Adresy krajských súdov a adresa Najvyššieho súdu sa nachádzajú tu:

Späť na domovskú stránku

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

V prípadoch uvedených v článku 10 ods. 2, článku 23 ods. 3, 5 a 6, článku 25 ods. 3, článku 27 ods. 2, článku 28 ods. 3 druhom pododseku a článku 36 ods. 5 druhom pododseku nariadenia: oprávnený súdny exekútor zodpovedný za výkon v predmetnom prípade, ktorý bol podaný na základe európskeho príkazu na zablokovanie účtov (články 549, 64432 a 64433 Občianskeho súdneho poriadku).

V prípade uvedenom v článku 28 ods. 3 prvom pododseku nariadenia: súd, v ktorého obvode sa nachádza nahlásené miesto bydliska, miesto pobytu (atrašanās vieta), poloha alebo registrovaná adresa žalovaného (juridiskā adrese) (článok 64433 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Oprávnený súdny exekútor (zvērināts tiesu izpildītājs) (článok 549 ods. 2 a 23 a článok 64432 Občianskeho súdneho poriadku).

Informácie o oprávnených súdnych exekútoroch

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Neuplatňuje sa.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Suma finančných prostriedkov dlžníka (fyzickej osoby) vylúčená zo zaistenia zodpovedá mesačnej minimálnej mzde (podľa odseku 3 prílohy 1 k Občianskemu súdnemu poriadku je suma vylúčená zo zaistenia v prípade dlžníka a každého z jeho rodinných príslušníkov alebo nezaopatrených osôb vo výške mesačnej minimálnej mzdy, zatiaľ čo v prípadoch, v ktorých sa vymáha výživné na podporu detí alebo na správu Záručného fondu pre výživné, je suma vylúčená zo zaistenia v prípade dlžníka a každého z jeho rodinných príslušníkov alebo nezaopatrených osôb vo výške 50 % mesačnej minimálnej mzdy).

Oprávnený súdny exekútor nariadi úverovej inštitúcii zaistiť finančné prostriedky (účty) dlžníka vo výške uvedenej v príkaze na výkon, pričom zohľadní limit vo vzťahu k dlžníkovi stanovený v odseku 3 prílohy 1 k Občianskemu súdnemu poriadku).

Minimálna mesačná mzda sa stanovuje vo vládnom nariadení č. 656 z 24. novembra 2015 (Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 656).

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Podľa vnútroštátnych právnych predpisov banky nie sú oprávnené uložiť poplatky alebo odmeny priamo veriteľovi alebo dlžníkovi za výdavky, ktoré vznikli vykonávaním rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za výdavky za poskytovanie informácií o účte.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Výdavky spojené s výkonom európskeho príkazu na zablokovanie účtov zahŕňajú tri položky v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o výdavkoch spojených s výkonom súdnych rozhodnutí: štátne poplatky, odmenu za výkon súdneho exekútora a nevyhnutné výdavky spojené s vykonávaním opatrení v oblasti výkonu.

V súlade s článkom 34 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku je štátny poplatok za podanie príkazu na výkon alebo exekučného titulu o výkone vo výške 3 EUR.

Sadzby odmien pre oprávnených súdnych exekútorov sa stanovujú vo vládnom nariadení č. 451 z 26. júna 2012 o sadzbách odmien pre oprávnených súdnych exekútorov (Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumi Nr.451 „Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm“).

Podľa pododseku 7.3 tohto nariadenia je odmena za zabezpečenie pohľadávky zaistením finančných prostriedkov z úverových inštitúcií alebo od tretích strán, prípadne za nahradenie prostriedkov na zabezpečenie pohľadávky, vo výške 86 EUR.

Výška výdavkov nevyhnutných na vykonávanie opatrení v oblasti výkonu sa stanovuje vo vládnom nariadení č. 9 zo 7. januára 2014 o výdavkoch spojených s vykonávaním opatrení v oblasti výkonu (Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumi Nr.9 „Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem“).

Tieto výdavky zahŕňajú napríklad náklady súvisiace s poštovými službami, doručovaním dokumentov, prijímaním informácií a službami bánk a iných inštitúcií. Príslušná výška týchto výdavkov sa preto stanovuje individuálne pre každý prípad výkonu.

Poplatky za žiadateľovu žiadosť o informácie o finančných prostriedkoch (účtoch) žalovaného, ktoré sú vedené v úverovej inštitúcii, sa stanovujú v § 25 vládneho nariadenia č. 20 z 11. januára 2022 o postupe výpočtu výdavkov súvisiacich s preskúmaním prípadu (Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumi Nr.20 „Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība“). V nariadení sa stanovuje, že náklady spojené so získaním informácií o finančných prostriedkoch (účtoch) žalovaného v úverových inštitúciách sa skladajú z nákladov na vyhotovenie a zaslanie žiadosti úverovým inštitúciám, prípadne zahraničnému informačnému orgánu. Tieto náklady sa uhrádzajú v celkovej výške 15 EUR za každú žiadosť o informácie o finančných prostriedkoch (účtoch) žalovaného, ktoré sú vedené v úverových inštitúciách v príslušnej krajine.

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Pre rovnocenné vnútroštátne príkazy nie je stanovené žiadne poradie.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

V prípade, že je Lotyšsko členským štátom pôvodu, príslušným orgánom je okresný alebo mestský súd alebo krajský súd, ktorý vydal európsky príkaz na zablokovanie účtov, alebo okresný alebo mestský súd alebo krajský súd, ktorého právomoc sa vzťahuje na prípad na účely vedenia konania vo veci samej (článok 64434 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak je Lotyšsko členským štátom výkonu, príslušným orgánom je okresný alebo mestský súd, v ktorého obvode sa európsky príkaz na zablokovanie účtov vykonáva (článok 64435 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Odvolanie (dodatočná sťažnosť) proti rozhodnutiu súdu podľa článkov 33, 34 a 35 nariadenia sa podáva na súd, ktorý toto rozhodnutie prijal, a je určené:

1. v prípade rozhodnutia okresného alebo mestského súdu – príslušnému krajskému súdu;

2. v prípade rozhodnutia krajského súdu – Najvyššiemu súdu.

(články 443, 64434 a 64435 Občianskeho súdneho poriadku)

Dodatočnú sťažnosť možno podať v lehote desiatich dní od dátumu vydania rozhodnutia. Lehota na podanie dodatočnej sťažnosti, ktorá sa týka rozhodnutia prijatého prostredníctvom písomného konania, sa počíta odo dňa vydania rozhodnutia. Účastník konania, ktorému sa zaslalo rozhodnutie súdu podľa článku2 Občianskeho súdneho poriadku (t. j. osoba, ktorá nemá miesto pobytu v Lotyšsku alebo sa tam nenachádza), môže podať dodatočnú sťažnosť v lehote 15 dní od dátumu vydania prepisu rozhodnutia (článok 442 Občianskeho súdneho poriadku).

Zoznam súdov možno nájsť tu:

Späť na domovskú stránku

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

Za návrh na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov sa platí štátny poplatok vo výške 0,5 % sumy pohľadávky, táto suma však nesmie byť nižšia ako 70 EUR (článok 34 ods. 1 bod 71 Občianskeho súdneho poriadku).

K návrhu na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov je potrebné priložiť písomnosť potvrdzujúcu úhradu štátneho poplatku v súlade s postupom a vo výške sumy, ako sa stanovujú v Občianskom súdnom poriadku.

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

V Lotyšsku sa akceptujú len dokumenty v lotyštine.

Posledná aktualizácia: 23/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.