Európsky príkaz na zablokovanie účtov

Litva

Autor obsahu
Litva

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Litva

Európsky príkaz na zablokovanie účtov


*povinný údaj

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Podľa článku 3118 ods. 5 zákona sa žiadosť podľa článku 6 ods. 4 nariadenia o vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov predkladá okresnému súdu miestne príslušnému k orgánu, ktorý vydal verejnú listinu.

Aktuálne informácie o litovských súdoch a ich kontaktné údaje sa nachádzajú v Európskom justičnom atlase pre občianskoprávne veci.

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Podľa bodu 1 uznesenia litovskej vlády č. 964 z 28. septembra 2016 informácie uvedené v článku 14 nariadenia poskytuje súdu, ktorý zvažuje žiadosť o vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov, štátny daňový inšpektorát patriaci pod ministerstvo financií (Vasario 16-osios g. 14, Vilnius; tel.: +370 52668200; e-mail: vmi@vmi.lt). Toto uznesenie nadobudne účinnosť 18. januára 2017.

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Štátny daňový inšpektorát patriaci pod ministerstvo financií použije metódu získania informácií o účtoch stanovenú v článku 14 ods. 5 písm. b) nariadenia, t. j. získanie informácií o bankových účtoch, ktoré má dlžník v bankách pôsobiacich v Litve, z informačného systému daňového účtovníctva.

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Podľa článku 3122 ods. 1 možno v prípade uvedenom v článku 21 ods. 1 podať samostatné odvolanie na odvolací súd. V článkoch 334 – 339 litovského Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje postup na podanie a preskúmanie samostatného odvolania. Proti rozhodnutiam, ktoré vydal odvolací súd po preskúmaní samostatného odvolania, neexistuje právo na opravný prostriedok v kasačnom konaní.

Aktuálne informácie o litovských súdoch a ich kontaktné údaje sa nachádzajú v Európskom justičnom atlase pre občianskoprávne veci.

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Podľa článku 3121 ods. 3 zákona príjem, zasielanie a doručovanie procesných písomností podľa článku 4 ods. 14 nariadenia vykonáva exekútor.

Zoznam exekútorov v Litve nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Podľa článku 3123 zákona v prípade opísanom v článku 28 ods. 3 nariadenia, ak má dlžník bydlisko v Litve a Litva nie je členským štátom výkonu, procesné písomnosti sa doručujú dlžníkovi podľa postupu stanoveného v článku 3 a článku 33 ods. 2 a 4 zákona. V tomto prípade je príslušnou inštitúciou na prijímanie žiadostí od iných členských štátov o doručenie písomností litovská komora exekútorov (Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius; tel.: +370 52750067, +370 52750068; e-mail: info@antstoliurumai.lt). Litovská komora exekútorov organizuje a koordinuje doručovanie písomností a ich zasielanie na účely exekúcie vykonávanej exekútormi.

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Podľa článku 3121 ods. 3 zákona európsky príkaz na zablokovanie účtov vykonáva exekútor. Exekútor vykonáva aj činnosti uvedené v článku 24 ods. 4 a článku 25 ods. 1, 2 a 4.

Zoznam exekútorov v Litve nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Hlavné pravidlá podľa vnútroštátneho práva:

1. Podľa článku 667 litovského Občianskeho súdneho poriadku, ak nebol stanovený podiel patriaci dlžníkovi z majetku, ktorý vlastní spoločne s inými osobami, exekútor zabaví a zabezpečí spoločný majetok a navrhne účastníkovi, ktorý žiada o exekúciu, prípadne aj ďalším spoluvlastníkom, aby požiadali súd o určenie podielu dlžníka na majetku držanom v spoločnom vlastníctve s inými osobami. Ak nepodajú žiadosť v lehote stanovenej exekútorom, exekútor ukončí vymáhanie podielu z tohto majetku. Nový pokus o vymáhanie podielu z tohto majetku v rámci toho istého exekučného titulu sa môže uskutočniť najskôr jeden rok po dni ukončenia jeho vymáhania. Podiel dlžníka v spoločnom vlastníctve sa určí rozhodnutím súdu. Po tom, ako súdne rozhodnutie, ktorým sa stanovuje podiel dlžníka na majetku držanom v spoločnom vlastníctve, nadobudne účinok res judicata, bude sa vymáhať podiel dlžníka na majetku. Účastník konania, ktorý žiada o exekúciu, má právo požadovať určenie podielu dlžníka, aby bolo možné ho vymáhať.

2. Vždy, keď sa zablokuje účet, vykoná sa pokus o zistenie vlastníka finančných prostriedkov na účte. Ak finančné prostriedky patria dlžníkovi, účet môže byť zablokovaný.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Hlavné pravidlá podľa vnútroštátneho práva:

1. Podľa článku 668 litovského Občianskeho súdneho poriadku sa nemôže vymáhať peňažná suma nepresahujúca minimálnu mzdu za jeden mesiac, ako ju stanovila litovská vláda [1]. Okrem toho sa nesmú vymáhať finančné prostriedky získané vo forme finančnej pomoci EÚ alebo inej medzinárodnej finančnej pomoci alebo spolufinancovania na realizáciu podporovaného projektu počas realizácie projektu a povinného obdobia činnosti projektu, ako sa stanovuje v právnych predpisoch EÚ alebo v medzinárodných dohodách, ktoré uzavrela Litva. Tento zákaz sa neuplatňuje, ak sa finančné prostriedky vymáhajú na žiadosť inštitúcie, ktorá monitoruje realizáciu podporovaného projektu, z dôvodu, že finančné prostriedky boli vynaložené v rozpore s právom EÚ, litovským právom, medzinárodnými dohodami alebo dohodami o ich poskytnutí.

2. Podľa článku 738 litovského Občianskeho súdneho poriadku môžu byť dávky sociálneho zabezpečenia v prípade ochorenia alebo nezamestnanosti predmetom vymáhania len v súlade so súdnym rozhodnutím o vymáhaní výživného alebo so súdnym rozhodnutím o náhrade za poškodenie zdravia zmrzačením alebo inou ujmou alebo za stratu živiteľa.

3. Podľa článku 739 litovského Občianskeho súdneho poriadku sa nemôžu vymáhať finančné prostriedky dlžníka vo forme: 1. kompenzačných platieb za opotrebovanie pracovných nástrojov a iných foriem kompenzácie za odchýlky od bežných pracovných podmienok; 2. súm zaplatených pracovníkovi na služobnej ceste alebo pracovníkovi, ktorý bol preradený alebo vyslaný na iné miesto alebo zamestnaný na inom mieste; 3. štátnych dávok sociálneho zabezpečenia na materskej alebo otcovskej dovolenke; 4. prídavkov na deti vyplácaných podľa litovského zákona o prídavkoch na deti; 5. príspevku na pohreb; 6. dávok vyplácaných podľa litovského zákona o dávkach štátnej sociálnej pomoci a iných cielených sociálnych dávok, príspevkov alebo platieb zo štátneho alebo z obecného rozpočtu pre rodiny s nízkymi príjmami a na sociálnu podporu pre jednotlivcov; 7. odstupného pri výpovedi z dôvodu nadbytočnosti.


[1] Od 1. januára 2016 je minimálna mesačná mzda 350 EUR.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Banky nie sú oprávnené účtovať poplatky – exekučné opatrenia vykonávajú exekútori.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Hlavné pravidlá podľa vnútroštátneho práva:

1. Podľa článku 609 litovského Občianskeho súdneho poriadku náklady na exekúcie vzniknuté exekútorom tvoria: 1. administratívne náklady spojené s exekučným konaním, ktoré sú potrebné na vykonávanie činností nevyhnutných pre akékoľvek exekučné konanie; 2. dodatočné administratívne náklady spojené s exekučným konaním, ktoré vznikli pri vykonávaní iných činností v konkrétnom exekučnom konaní; 3. poplatok exekútora za vymáhanie zákonných exekučných titulov. Výška nákladov na exekúcie a postup ich výpočtu a platby sú stanovené v pokynoch na výkon rozhodnutí prijatých uznesením ministra spravodlivosti č. 1R-352 z 27. októbra 2005 (ďalej len „pokyny“) (vo verzii zavedenej uznesením č. 1R-265 zo 14. novembra 2011).

V bode 123 pokynov sa stanovuje, že súčasťou výkonu európskeho príkazu na zablokovanie účtov sú aj náklady na exekúciu uvedené v tabuľke 2 bode 7 pokynov, ako aj dodatočné náklady vzniknuté pri vykonávaní jednotlivých opatrení v rámci exekučného konania.

Pokyny na výkon rozhodnutí.

2. Podľa bodu 5 postupu zdaňovania doručovania súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach prijatého uznesením ministra spravodlivosti č. 1R-16 z 20. januára 2016 (vo verzii zavedenej uznesením č. 1R-312 z 9. decembra 2016) je poplatok za doručenie písomností v Litve 110 EUR, ak doručenie písomností a ich zaslanie na účely výkonu exekútormi organizuje a koordinuje litovská komora exekútorov.

Opis postupu pri doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností prijatých zo zahraničia v občianskych alebo obchodných veciach a pri zdaňovaní tejto služby.

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Hlavné pravidlá podľa vnútroštátneho práva:

1. Podľa článku 626 ods. 3 litovského Občianskeho súdneho poriadku sa vymáhanie majetku neprerušuje, ak je majetok viazaný alebo vlastnícke práva k majetku sú dočasne obmedzené na zabezpečenie pohľadávok veriteľov s rovnakou alebo vyššou prioritou. V takom prípade sa vymáhanie viazaného majetku alebo finančných prostriedkov realizuje podľa postupu stanoveného v pokynoch na výkon rozhodnutí.

2. Podľa článku 754 litovského Občianskeho súdneho poriadku neexistuje žiadne konkrétne poradie na uspokojenie pohľadávok poskytovateľov hypotekárnych úverov a držiteľov záložných práv zo založeného majetku. Na prvom mieste je uspokojenie nárokov na vymáhanie výživného a nárokov na náhradu škody spôsobenej zmrzačením alebo inou ujmou a škody spôsobenej stratou živiteľa. Na druhom mieste je uspokojenie pohľadávok zamestnancov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov. Uspokojenie všetkých ostatných pohľadávok je na treťom mieste v poradí. Ak vymožená suma nepostačuje na úplné uspokojenie všetkých pohľadávok na určitom mieste v poradí, pohľadávky sú uspokojené pomerne k sume dlžnej každému účastníkovi konania, ktorý žiada o vymáhanie.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Podľa článku 3122 zákona sa žiadosti o opravné prostriedky uvedené v článku 33 nariadenia, ktoré sa uplatňujú v členskom štáte pôvodu, predkladajú súdu, ktorý vydal európsky príkaz na zablokovanie účtov.

Žiadosti o opravné prostriedky uvedené v článku 34 nariadenia [okrem článku 34 ods. 1 písm. a)], ktoré sa uplatňujú v členskom štáte výkonu, sa predkladajú okresnému súdu miestne príslušnému k úradu exekútora, ktorý vykonáva alebo vykonával európsky príkaz na zablokovanie účtov.

Žiadosť o opravný prostriedok uvedený v článku 34 ods. 1 písm. a) nariadenia, ktorý sa uplatňuje v členskom štáte výkonu, sa predkladá exekútorovi, ktorý vykonáva alebo vykonával európsky príkaz na zablokovanie účtov.

Aktuálne informácie o litovských súdoch a ich kontaktné údaje sa nachádzajú v Európskom justičnom atlase pre občianskoprávne veci. Zoznam exekútorov v Litve nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Podľa článku 3122 zákona možno podať samostatné odvolanie proti rozhodnutiu súdu o opravných prostriedkoch uvedených v článkoch 33 a 35 nariadenia, ktoré sa uplatňujú v členskom štáte pôvodu, a opravným prostriedkom uvedeným v článkoch 34 a 35 nariadenia [okrem článku 34 ods. 1 písm. a) a článku 35 ods. 3], ktoré sa uplatňujú v členskom štáte výkonu. Podľa článku 335 ods. 1 litovského Občianskeho súdneho poriadku sa samostatné odvolanie musí podať na odvolací súd prostredníctvom súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje, do siedmich dní odo dňa vydania tohto rozhodnutia. Ak bolo súdne rozhodnutie, proti ktorému sa podáva odvolanie, vydané písomným postupom, možno podať samostatné odvolanie do siedmich dní odo dňa doručenia kópie rozhodnutia. Proti rozhodnutiam, ktoré vydal odvolací súd po preskúmaní samostatného odvolania, neexistuje právo na opravný prostriedok v kasačnom konaní.

Odvolanie proti činnostiam exekútora týkajúcim sa opravných prostriedkov uvedených v článku 34 ods. 1 písm. a) a článku 35 ods. 3, ktoré sa uplatňujú v členskom štáte výkonu, sa podáva na okresnom súde miestne príslušnom k úradu exekútora. Na podanie a preskúmanie tohto odvolania sa primerane uplatňujú pravidlá stanovené v článku 593 ods. 1 až 4 litovského Občianskeho súdneho poriadku. Na podanie odvolania neexistuje žiadna lehota a proti rozhodnutiu súdu o činnostiach exekútora sa nemožno odvolať.

Aktuálne informácie o litovských súdoch a ich kontaktné údaje sa nachádzajú v Európskom justičnom atlase pre občianskoprávne veci.

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

Podľa článku 3119 zákona sa súdny poplatok platí pri podávaní žiadosti o vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov na súd alebo pri podávaní žiadosti o opravné prostriedky uvedené v kapitole 4 nariadenia. Poplatok zodpovedá súdnemu poplatku za žiadosť o predbežné opatrenia alebo o samostatné odvolanie proti rozhodnutiu o predbežných opatreniach, ak existujú.

V súčasnom litovskom práve sa nestanovuje súdny poplatok, ktorý sa má zaplatiť za žiadosť o predbežné opatrenia. Podľa článku 80 ods. 2 litovského Občianskeho súdneho poriadku sa platí súdny poplatok vo výške 28 EUR za samostatné odvolanie proti rozhodnutiu o predbežných opatreniach.

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Preklady dokumentov sa akceptujú v litovskom jazyku.

Posledná aktualizácia: 10/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.