Európsky príkaz na zablokovanie účtov

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Luxembursko

Európsky príkaz na zablokovanie účtov


*povinný údaj

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

1. V prípade pohľadávky vo výške 15 000 EUR alebo menej je príslušný zmierovací sudca:

Justice de paix de Luxembourg (Zmierovací súd v Luxemburgu)

Cité Judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

 

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette (Zmierovací súd v meste Esch-sur-Alzette)

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

 

Justice de paix de Diekirch (Zmierovací súd v meste Diekirch)

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

2. V prípade pohľadávky vo výške viac ako 15 000 EUR je príslušný predseda okresného súdu:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Okresný súd v Luxemburgu)

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

 

Tribunal d’arrondissement de Diekirch (Okresný súd v meste Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Príslušným orgánom na získavanie informácií o účtoch je Komisia pre dohľad nad finančným sektorom (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Commission de Surveillance du Secteur Financier

283, route d’Arlon

L-1150 Luxembourg

Tel.:    +352 26251-1

Fax:    +352 26251-2601

E-mail: direction@cssf.lu

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Spôsobom získavania informácií o účtoch je metóda a) uvedená v článku 14 ods. 5:

povinnosť všetkých bánk na jeho území na žiadosť informačného orgánu oznámiť, či u nich má dlžník vedený účet“.

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

– Vo veci odvolania proti rozhodnutiam zmierovacieho sudcu je príslušný predseda okresného súdu alebo sudca, ktorý ho zastupuje, rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Okresný súd v Luxemburgu)

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

 

Tribunal d’arrondissement de Diekirch (Okresný súd v meste Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

 

– Vo veci odvolania proti rozhodnutiam predsedu okresného súdu je príslušný odvolací súd rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení:

Cour d’appel (Odvolací súd)

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Príslušným orgánom sú súdni úradníci.

Súdneho úradníka môžete vyhľadať na tejto stránke: Komora súdnych úradníkov Luxemburska (Chambre des huissiers de justice de Luxembourg).

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Príslušným orgánom sú súdni úradníci.

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Spoločný účet v zásade možno podľa luxemburského práva zablokovať.

Na spoločný účet sa vzťahuje zásada aktívnej solidarity.

Uplatňuje sa článok 693 nového Občianskeho súdneho poriadku a článok 1197 Občianskeho zákonníka.

Ustanovenia nového Občianskeho súdneho poriadku a Občianskeho zákonníka sú k dispozícii na webovom sídle LEGILUX.

Držiteľský účet v zásade nemožno podľa luxemburského práva zablokovať. V tejto oblasti neexistuje žiadna osobitná právna úprava.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

V článku 717 nového Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje:

Zo zaistenia sú vylúčené:

1. veci, ktoré sú zákonom vyhlásené za vylúčené;

2. súdom priznané preddavky na výživné;

3. sumy a disponibilné objekty, ktoré závetca alebo darca vyhlásil za vylúčené;

4. sumy a príspevky na výživné, aj keď sa v závete alebo darovacej zmluve nevyhlasujú za vylúčené“.

Pokiaľ ide o „1. veci, ktoré sú zákonom vyhlásené za vylúčené“, treba odkázať na článok 33 zmeneného zákona z 28. júla 2018 o príjmoch na podporu sociálneho začlenenia, ako aj na nariadenie veľkovojvodstva z 27. septembra 2016, ktorým sa stanovujú sadzby prevoditeľnosti a zaistiteľnosti odmien za prácu, dôchodkov a rent.

Tieto sumy sú zo žiadosti dlžníka vylúčené.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

V zásade by bankár mohol od zaistenej sumy odpočítať poplatky, ktoré musel vynaložiť na splnenie zákonných povinností týkajúcich sa zaistenia.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Sadzobník súdnych úradníkov je stanovený zmeneným zákonom zo 4. decembra 1990 o organizácii činnosti súdnych úradníkov a zmeneným nariadením veľkovojvodstva z 24. januára 1991, ktorým sa stanovuje sadzobník súdnych úradníkov.

Príslušné ustanovenia sú k dispozícii na webovom sídle LEGILUX:

– zmenený zákon zo 4. decembra 1990 o organizácii činnosti súdnych úradníkov:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo,

– zmenené nariadenie veľkovojvodstva z 24. januára 1991, ktorým sa stanovuje sadzobník súdnych úradníkov:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002.

Koordinované znenie je k 2. októbru 2021 aktuálne. Článok 16 zmeneného nariadenia veľkovojvodstva z 24. januára 1991 bol zmenený nariadením veľkovojvodstva z 21. júna 2023: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

Na doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach sa na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (prepracované znenie) uplatňuje jednotný fixný poplatok vo výške 165 EUR.

Poplatky a odmeny:

Uplatňujú sa ustanovenia zmeneného nariadenia veľkovojvodstva z 21. marca 1974 o poplatkoch a odmenách právnych zástupcov a advokátov.

Príslušné ustanovenia sú k dispozícii na webovom sídle LEGILUX:

nariadenie veľkovojvodstva z 21. marca 1974 o poplatkoch a odmenách právnych zástupcov a advokátov – Legilux (public.lu).

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Neuplatňuje sa.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

– Článok 33 (opravný prostriedok proti samotnému príkazu):

Súdom príslušným vo veci opravných prostriedkov je:

– buď zmierovací sudca rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení,

– alebo predseda okresného súdu alebo sudca, ktorý ho zastupuje, rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení [pozri článok 50 ods. 1 písm. a)].

– Článok 34 (opravný prostriedok proti výkonu príkazu):

– buď zmierovací sudca rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení,

– alebo predseda okresného súdu alebo sudca, ktorý ho zastupuje, rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení.

Uplatňujú sa pravidlá právomoci ratione valoris nového Občianskeho súdneho poriadku. Tieto pravidlá zodpovedajú pravidlám právomoci ratione valoris uvedeným v bode o článku 50 ods. 1 písm. a).

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

– Vo veci odvolania proti rozhodnutiam zmierovacieho sudcu je príslušný predseda okresného súdu alebo sudca, ktorý ho zastupuje, rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení.

– Vo veci odvolania proti rozhodnutiam predsedu okresného súdu je príslušný odvolací súd rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení.

– Lehota: 15 dní.

– Začiatok plynutia lehoty: od momentu doručenia.

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

V Luxembursku sa súdne poplatky nazývajú „frais et dépens“ (náklady a trovy konania):

Podľa judikatúry „dépens“ (trovy konania) uvedené v článku 238 nového Občianskeho súdneho poriadku v zásade zahŕňajú náklady advokátov, náklady súdnych úradníkov, náklady na znalecký posudok, prípadné náhrady vyplatené svedkom, náklady na preklad atď., ale nie odmeny advokátov. Nový Občiansky súdny poriadok je k dispozícii na webovom sídle LEGILUX:

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile.

Pokiaľ ide o náklady súdnych úradníkov:

Sadzobník súdnych úradníkov je stanovený zmeneným zákonom zo 4. decembra 1990 o organizácii činnosti súdnych úradníkov a zmeneným nariadením veľkovojvodstva z 24. januára 1991, ktorým sa stanovuje sadzobník súdnych úradníkov.

Príslušné ustanovenia sú k dispozícii na webovom sídle LEGILUX:

– zmenený zákon zo 4. decembra 1990 o organizácii činnosti súdnych úradníkov:

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo,

– zmenené nariadenie veľkovojvodstva z 24. januára 1991, ktorým sa stanovuje sadzobník súdnych úradníkov:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002.

Koordinované znenie je k 2. októbru 2021 aktuálne. Článok 16 zmeneného nariadenia veľkovojvodstva z 24. januára 1991 bol zmenený nariadením veľkovojvodstva z 21. júna 2023: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

V článku 16 zmeneného zákona zo 4. decembra 1990 o organizácii činnosti súdnych úradníkov sa stanovuje spôsob odmeňovania a uvádza sa, že podrobnosti týkajúce sa tohto odmeňovania sa stanovia v nariadení veľkovojvodstva:

Za úkony súdnych úradníkov sa poskytuje odmena buď podľa pevne stanoveného sadzobníka, alebo vo forme honorára.

V nariadení veľkovojvodstva sa určuje sadzobník za úkony, ako aj trvanie a sadzobník honorárov.

V prípade sporu rozhoduje o určení výšky nákladov a trov konania občiansky senát okresného súdu“.

Nariadenie veľkovojvodstva z 24. januára 1991, ktorým sa stanovuje sadzobník súdnych úradníkov, bolo viackrát zmenené.

Koordinované znenie nariadenia veľkovojvodstva je k dispozícii na webovom sídle Legilux:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002.

Koordinované znenie je k 2. októbru 2021 aktuálne. Článok 16 zmeneného nariadenia veľkovojvodstva z 24. januára 1991 bol zmenený nariadením veľkovojvodstva z 21. júna 2023: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

Koordinované znenie je k 2. októbru 2021 aktuálne.

V uvedenom nariadení veľkovojvodstva sa stanovujú náklady, ktoré si účtujú súdni úradníci. Ide najmä o základnú sadzbu (články 2 až 5), cestovné náklady (články 6 a 7), iné poplatky, ako je poplatok za vymáhanie a poplatok z preddavku (články 8 až 11), skutočne vynaložené náklady (články 12 a 13), ako aj navýšenie pevne stanovených poplatkov a honorárov (článok 15).

Náklady na doručenie písomnosti sú v priemere vo výške 120 – 180 EUR za adresáta vrátane všetkých daní okrem doručovania písomností, ktoré je spojené s veľkými ťažkosťami, alebo doručovania veľmi objemných písomností.

Na doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach sa na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (prepracované znenie) uplatňuje jednotný fixný poplatok vo výške 165 EUR (článok 16 nariadenia veľkovojvodstva z 24. januára 1991).

Pokiaľ ide o náklady advokátov:

Uplatňujú sa ustanovenia zmeneného nariadenia veľkovojvodstva z 21. marca 1974 o poplatkoch a odmenách právnych zástupcov a advokátov.

Príslušné ustanovenia sú k dispozícii na webovom sídle LEGILUX:

– nariadenie veľkovojvodstva z 21. marca 1974 o poplatkoch a odmenách právnych zástupcov a advokátov – Legilux (public.lu).

Pokiaľ ide o náhrady, ktoré sa majú priznať znalcom, svedkom, tlmočníkom a technikom:

Odkazuje sa na ustanovenia nariadenia veľkovojvodstva z 28. novembra 2009 o sadzobníku súdnych poplatkov akéhokoľvek druhu, ktoré je k dispozícii na webovom sídle LEGILUX:

– nariadenie veľkovojvodstva z 28. novembra 2009, ktorým sa stanovujú náhrady a sadzby v prípade súdneho dožiadania – Legilux (public.lu).

Toto nariadenie bolo zmenené nariadením veľkovojvodstva z 30. decembra 2011.

– nariadenie veľkovojvodstva z 30. decembra 2011, ktorým sa mení: 1. nariadenie veľkovojvodstva z 28. novembra 2009, ktorým sa stanovujú náhrady a sadzby v prípade súdneho dožiadania; 2. zmenené nariadenie veľkovojvodstva z 18. septembra 1995 o právnej pomoci – Legilux (public.lu).

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Prijateľnými jazykmi sú: francúzsky a nemecký jazyk.

Posledná aktualizácia: 12/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.