Európsky príkaz na zablokovanie účtov

Malta

Autor obsahu
Malta

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Malta

Európsky príkaz na zablokovanie účtov


*povinný údaj

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Príslušným súdom na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov je prvá komora občianskeho súdu.

Telefón: +356 25902256; Email courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Orgány, ktoré sú príslušné na získanie informácií o účte, sú súdny tajomník, občianske súdy a tribunály.

Telefón: +356 25902346/260; E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Podľa vnútroštátneho práva je k dispozícii metóda uvedená v článku 14 ods. 5 písm. c), konkrétne možnosť súdov uložiť dlžníkovi povinnosť oznámiť, v ktorej banke alebo v ktorých bankách na území štátu má jeden alebo viacero účtov, pričom spolu s touto povinnosťou súd vydá príkaz in personam, ktorým dlžníkovi zakáže používať, vyberať alebo prevádzať finančné prostriedky, ktoré sú vedené na jeho účte alebo účtoch, do výšky, na ktorú sa vzťahuje príkaz na zablokovanie.

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Súd, na ktorý sa má podať opravný prostriedok proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov je odvolací súd v rámci svojej vyššej právomoci.

Telefón: +356 2590 2256/283

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Orgán, ktorý je príslušný na prijímanie, odosielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných dokumentov je Úrad štátneho advokáta.

Telefón: +356 22265000; E-mail: info@stateadvocate.mt

Adresa: Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta, VLT1311, Malta

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Orgán príslušný na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov je prvá komora občianskeho súdu.

Telefón: +356 25902256; Email courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Podľa vnútroštátneho práva nemôžu byť zablokované spoločné alebo držiteľské účty.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Vo všeobecnosti platí, že podľa článku 381 ods. 1 zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom konaní (kapitola 12 Maltského zákonníka) sa vyžaduje osobitná žiadosť dlžníka na vydanie príkazu prikázaním pohľadávky na ktorúkoľvek z týchto položiek:

a) akýkoľvek plat alebo mzda (vrátane odmien, príspevkov, príplatkov za prácu nadčas a iných pôžitkov);

b) akúkoľvek dávku, dôchodok, príspevok alebo pomoc uvedenú v zákone o sociálnom zabezpečení alebo iný príspevok akejkoľvek osoby, ktorá je prijímateľom štátneho dôchodku;

c) akýkoľvek charitatívny grant alebo dar poskytnutý štátom;

d) akékoľvek dedičstvo výslovne na účely výživného, ak dlžník nemá iné prostriedky na živobytie a samotný dlh sa netýka výživného;

e) akúkoľvek sumu na účely výživného, či už priznanú officio judicis alebo verejnou listinou, pokiaľ sa samotný dlh netýka výživného;

f) finančné prostriedky, ktoré mal dlžník k dispozícii na základe zmluvy o pôžičke na stavbu a údržbu obytných priestorov určených ako hlavné obydlie pre dlžníka;

g) kontokorentné prostriedky v banke okrem kreditných kariet, pomocou ktorých sa zabezpečuje vykonávanie obchodných činností, ktoré prevádzkuje dlžník;

h) bankové záruky a akreditívy.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Podľa vnútroštátneho práva banky nie sú oprávnené účtovať poplatky. Za uloženie finančných prostriedkov na súde sa platí správny poplatok. Tento správny poplatok zaplatí každý, kto bol požiadaný, aby uložil finančné prostriedky patriace dlžníkovi na súde a osoba, ktorá skutočne uloží finančné prostriedky na súde. Táto suma sa odpočíta od celkovej sumy uloženej na súde, ktorú má veriteľ zaplatiť.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Podľa zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom konaní (kapitola 12 Maltského zákonníka) je poplatok za spracovanie príkazu prikázaním pohľadávky 50 EUR. Pokiaľ ide o výkon rozhodnutia, poplatok je 7 EUR za každé vydané oznámenie a 0,35 EUR za každú kópiu, ak je to potrebné.

Poplatky sa musia zaplatiť v čase podania návrhu.

Tieto poplatky sa platia súdu za podanie a spracovanie predmetného úkonu. Je potrebné poznamenať, že tieto poplatky nezahŕňajú náklady na právnikov a prokurátorov.

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Príkazy prikázaním pohľadávky sa zoradia v poradí v akom boli podané. Po tom, čo sú banky informované o príkaze prikázaním pohľadávky, uložia sumu (ak sú k dispozícií finančné prostriedky) uvedenú v konkrétnom príkaze na súd pred tým, ako budú ukladať ďalšie sumy uvedené v príkazoch prikázaním pohľadávky, ktoré sa im oznámia neskôr. Pokiaľ ide o prípadný výber sumy uloženej na súde veriteľom, v prípade konkurzu sa výber finančných prostriedkov nemôže uskutočniť skôr, ako sa na súde začne konkurzné konanie na žiadosť samotných veriteľov. Je to v súlade s článkami 416 a nasl. zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom konaní (kapitola 12 Maltského zákonníka).

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Exekučný súd, ktorý je príslušný vo veci opravných prostriedkov, je prvá komora občianskeho súdu

Telefón: ex +356 25902256

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Pre príkazy na zablokovanie, ktoré nasledujú po exekučnom úkone sa opravné prostriedky podávajú na odvolacom súde v rámci jeho vyššej právomoci. Podľa článku 281 ods. 4 zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom konaní (kapitola 12 Maltského zákonníka) je lehota na podanie takýchto opravných prostriedkov šesť dní odo dňa prečítania rozsudku na verejnom pojednávaní.

Kontaktné údaje Odvolacieho súdu:

Telefón: +356 2590 2256/283

E-mail: courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT 2000, Malta

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

a) Poplatok za vydanie príkazu prikázaním pohľadávky: 50 EUR + 7 EUR za každé oznámenie + 0,35 EUR za každú kópiu, ak je to potrebné.

b) Návrh na vydanie odporu proti príkazu podľa článku 836 zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom konaní: 40 EUR + 7,20 EUR za každé oznámenie.

c) Odpor proti príkazu: 20 EUR + 7 EUR za každé oznámenie + 0,35 EUR za každú kópiu, ak je to potrebné.

Pokiaľ ide o podanie opravného prostriedku po vydaní príkazu na zablokovanie, poplatok za podanie je 20 EUR a 7,20 EUR za každé oznámenie.

Poplatky sa musia zaplatiť v čase podania návrhu.

Tieto poplatky sa platia súdu za podanie návrhu predmetného právneho úkonu. Je potrebné poznamenať, že tieto poplatky nezahŕňajú náklady na právnikov a prokurátorov.

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Malta akceptuje len maltčinu a angličtinu.

Posledná aktualizácia: 25/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.