Európsky príkaz na zablokovanie účtov

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Podľa vecnej príslušnosti a príslušnosti súvisiacej s hodnotou sporu, ako sa stanovuje zákonom o organizácii súdnictva (Lei da Organização do Sistema Judiciário) (zákon č. 62/2013 z 26. augusta 2013), sú v konaní o európskom príkaze na zablokovanie účtov príslušné tieto súdy:

 • ústredné občianskoprávne súdne úseky (Juízos Centrais Cíveis);
 • miestne občianskoprávne súdne úseky (Juízos Locais Cíveis) a súdne úseky so všeobecnou právomocou (Juízos de competência genérica);
 • súdne úseky pre veci rodiny a maloletých (Juízos de família e menores);
 • súdne úseky pre pracovné veci (Juízos do Trabalho);
 • súdne úseky pre obchodné veci (Juízos de Comércio);
 • súdne úseky pre výkon rozhodnutí (Juízos de Execução);
 • súd pre duševné vlastníctvo (Tribunal da Propriedade Intelectual);
 • súd pre hospodársku súťaž, reguláciu a dohľad (Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão);
 • námorný súd (Tribunal Marítimo).

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Komora advokátov a súdnych exekútorov (A Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução – OSAE)

Rua Artilharia 1, č. 63

1250-038 Lisabon

Tel.: (+351) 213894200

Fax: (+351) 213534870

E-mail: geral@osae.pt

http://osae.pt/pt/pag/osae/osae/1/1/1/1

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sú stanovené tieto metódy:

 • všetky banky v Portugalsku sú povinné poskytnúť informácie o tom, či má u nich dlžník vedený účet [článok 14 ods. 5 písm. a)],
 • informačný orgán má prístup ku akýmkoľvek relevantným informáciám, ktorými disponujú orgány verejnej moci alebo správcovia registrov alebo iní [článok 14 ods. 5 písm. b)].

Tieto metódy sú zakotvené v článku 749 Občianskeho súdneho poriadku a upravené v článku 17 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 282/2013 z 29. augusta 2013 v platnom znení.

Informácie o existencii účtov v Portugalsku získa príslušný orgán (Komora advokátov a súdnych exekútorov – OSAE) na základe žiadosti zaslanej portugalskej centrálnej banke (Banco de Portugal). V Portugalsku musí byť v takýchto žiadostiach uvedené daňové identifikačné číslo dlžníka alebo identifikačné číslo právnickej osoby. V záujme čo najrýchlejšieho spracovania žiadosti sa teda odporúča uviesť v žiadosti tieto údaje:

 • daňové identifikačné číslo (Número de Identificação Fiscal, NIF) dlžníka alebo
 • identifikačné číslo právnickej osoby (Número de Identificação de Pessoa Coletiva, NIPC),
 • adresu bydliska dlžníka.

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

O odvolaniach majú právomoc rozhodovať odvolacie súdy.

V súlade s vnútroštátnym právom sa však odvolanie musí podať na súde, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

 • Súdy, konkrétne súdni úradníci
 • Komora advokátov a súdnych exekútorov (OSAE), konkrétne súdni exekútori

Vo všeobecnosti sú súdni exekútori oprávnení vykonávať potrebné oznámenia.

Podľa portugalského procesného práva zasahujú súdni úradníci iba v týchto situáciách:

 • Exekúcie, keď je veriteľom štát.
 • Exekúcie, keď veriteľa zastupuje prokuratúra (Ministério Público).
 • Ak v okrese, v ktorom prebieha exekučné konanie, nie je „súdny exekútor“ a využitím služieb „súdneho exekútora“ z iného okresu by vznikli neprimerané náklady. O tomto zásahu rozhoduje sudca na žiadosť veriteľa.
 • Ak by nevyhnutné procesné úkony mali za následok neprimerané cestovné náklady a v oblasti, kde sa tieto procesné úkony majú vykonať, nie je žiadny súdny exekútor. O tomto zásahu rozhoduje sudca na žiadosť súdneho exekútora.
 • Exekúcie, ktorých hodnota nepresahuje sumu 10 000 EUR, ak sú veritelia fyzické osoby a žiadosť sa netýka obchodnej ani priemyselnej činnosti, za predpokladu, že o zásah sa požiadalo v návrhu na výkon rozhodnutia a trovy konania sú zaplatené.
 • Exekúcie, ktorých hodnota nepresahuje 30 000 EUR, ak sa žiadosť týka zamestnania a oprávnený žiada o zásah v návrhu na výkon rozhodnutia a ak zaplatí príslušné trovy konania.

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Komora advokátov a súdnych exekútorov (A Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, OSAE).

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Podľa portugalského práva sa predpokladá, že strany sa podieľajú na dlhu rovnakým dielom, takže pokiaľ neexistuje dôkaz o opaku, predpokladá sa, že každý vkladateľ vlastní polovicu finančných prostriedkov uložených na účte (články 513 a 516 občianskeho zákonníka). Príkaz na zablokovanie účtu sa vzťahuje na podiel dlžníka na spoločnom účte za predpokladu, že podiely sú rovnaké (článok 780 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku – OSP).

Túto domnienku možno vyvrátiť predložením dôkazov o opaku; musí sa preukázať, že finančné prostriedky uložené na bankovom účte patria len jednému majiteľovi účtu alebo jednému z majiteľov účtu alebo že majitelia nemajú rovnaké podiely na účte alebo dokonca že finančné prostriedky patria tretej strane.

Ak sa príkaz na zablokovanie účtu vzťahuje len na jedného z manželov, ale zaistí sa ich spoločný účet, pretože majetok dlžníka sa považuje za nedostatočný, manžel osoby, na ktorú sa vzťahuje príkaz na zablokovanie, musí byť vyzvaný, aby požiadal o rozdelenie majetku, alebo aby vyhlásil, že akceptuje, že ide o spoločný dlh; toto sa uskutoční na žiadosť manžela, na ktorého sa vzťahuje príkaz na zablokovanie. Ak sa príkaz na zablokovanie účtu vzťahuje len na jedného z manželov a na účet, ktorý je vedený iba na jeho meno, tento manžel môže požiadať o rozdelenie dlhu a v takom prípade môže byť následne vydaný príkaz na zablokovanie spoločného účtu manželov, ak disponujú takýmto účtom (článok 740 ods. 1; článok 741 ods. 1 a článok 742 ods. 1 OSP)

Ak je majiteľ účtu aj dlžníkom, ale finančné prostriedky na účte údajne patria tretej strane, tretia strana môže vzniesť námietky (článok 342 ods. 1). Ak sa ukáže, že dlžník je vlastníkom finančných prostriedkov uložených na účte tretej strany, tretia strana sa môže odvolať proti príkazu na zablokovanie alebo vzniesť námietky predložením vecných dôkazov alebo poskytnutím dôkazu, ktorý súd nevzal do úvahy a ktorý by mohol spochybniť dôvodnosť príkazu na zablokovanie (článok 372 ods. 1 OSP). V prvom prípade sa zabrániť zaisteniu finančných prostriedkov pokúsi tretia strana, zatiaľ čo v druhom prípade to bude dlžník.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Podľa článku 391 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sa na príkazy na zablokovanie vzťahujú ustanovenia týkajúce sa zaistenia s potrebnými úpravami.

Zaistenie sa musí obmedziť na majetok potrebný na zaplatenie vymáhaného dlhu a predpokladaných nákladov na výkon rozhodnutia (článok 735 ods. 3 OSP).

V súlade s článkom 738 OSP sú zo zaistenia vylúčené: dve tretiny čistého príjmu, miezd, pravidelných platieb poskytovaných ako starobný dôchodok alebo akejkoľvek inej sociálnej dávky, poistenia, odškodnenia za úraz alebo renty alebo akýchkoľvek iných platieb podobného charakteru, ktoré zabezpečujú živobytie dlžníka. Na účely výpočtu likvidnej časti z uvedených platieb sa berú do úvahy iba príspevky, ktoré sa vyžadujú v zákone. Maximálna suma, ktorá je vylúčená zo zaistenia zodpovedá trojnásobku zákonom stanovenej minimálnej mzdy v čase každého zaistenia; ak dlžník nemá iný príjem, suma, ktorá je vylúčená zo zaistenia, zodpovedá výške jednej zákonom stanovenej minimálnej mzdy.

V osobitnom prípade zablokovania bankových účtov je zo zaistenia vylúčená celá suma zodpovedajúca zákonom stanovenej minimálnej mzde.

S ohľadom na sumu, druh nesplateného dlhu, potreby osoby, proti ktorej sa žiada o exekúciu, a jej rodinné pomery môže sudca na žiadosť tejto osoby výnimočne znížiť sumu príjmov, ktorá podlieha zaisteniu, na tak dlho, ako považuje za odôvodnené (ale nie na dlhšie ako jeden rok), a dokonca môže tieto príjmy vylúčiť zo zaistenia.

Nakoniec sú zo zaistenia vylúčené bankové vklady, ak sú určené na splácanie úveru, ktorý je samotný vylúčený zo zaistenia v súlade s článkom 739 občianskeho súdneho poriadku.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Banky majú nárok na odmenu za poskytnuté služby iba v prípadoch, keď je veriteľ obchodný podnik, ktorý v predchádzajúcom roku podal 200 alebo viac návrhov na nariadenie predbežného opatrenia na súde, v podateľni alebo na kontaktnom mieste (článok 780 ods. 12 OSP).

Vo vykonávacej vyhláške č. 202/2011 z 20. mája 2011 v platnom znení sa stanovuje úroveň, spôsoby platby, vymáhania a rozdelenia súm týkajúcich sa tejto odmeny.

Táto odmena sa týka nákladov vzniknutých v konaní, ktoré sú výlučne zodpovednosťou veriteľa, a nezahŕňa poplatky a výdavky súdnych exekútorov ani exekučné trovy; rovnako sa nemôžu uplatniť ako náklady účastníkov konania (článok 1 ods. 2 vykonávacej vyhlášky č. 202/2011 z 20. mája 2011).

V prípade zablokovania finančných prostriedkov na bankovom účte, ktorý je na meno osoby, proti ktorej sa žiada o exekúciu, je splatná jedna pätina (1/5) účtovnej jednotky vo výške 20,40 EUR.

Ak zablokovanie nie je možné (keď neexistujú žiadne bankové účty ani finančné prostriedky v banke na meno osoby, proti ktorej sa žiada o exekúciu), splatná je jedna desatina (1/10) účtovnej jednotky vo výške 10,20 EUR.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

V Portugalsku banky poskytujú informácie o bankových účtoch za podmienok a v rozsahu uvedenom v článku 50 ods. 1 písm. i).

Za spracovanie alebo vykonanie príkazu na zablokovanie sa platia tieto poplatky:

 • 25 EUR, keď má dlžník bydlisko v členskom štáte pôvodu,
 • 51 EUR, keď má dlžník bydlisko v členskom štáte, ktorý nie je členský štát pôvodu.

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Neuplatňuje sa.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Opravný prostriedok proti príkazu na zablokovanie podľa článku 33 ods. 1:

 • príslušným súdom, ktorému sa podáva opravný prostriedok a ktorý o ňom rozhoduje, je súd prvého stupňa, ktorý vydal príkaz na zablokovanie.

Opravný prostriedok proti príkazu na zablokovanie podľa článku 34:

 • ústredné občianskoprávne súdne úseky, ak ide o výkon týkajúci sa sumy prevyšujúcej 50 000 EUR*,
 • miestne občianskoprávne súdne úseky, alebo ak takéto úseky neexistujú, súdne úseky so všeobecnou právomocou, ak ide o výkon týkajúci sa čiastky, ktorá sa rovná, alebo je vyššia ako 50 000 EUR*.

* Táto suma zahŕňa istinu a úroky/sankcie vypočítané až do dňa predloženia príkazu na zablokovanie.

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Odvolania sa musia podať na súde, ktorý vydal rozhodnutie, proti ktorému sa podáva odvolanie (článok 637 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku). Po podaní sa odvolania predkladajú odvolaciemu súdu (Tribunal da Relação) na posúdenie.

Lehota na podanie odvolania je 15 dní od oznámenia rozhodnutia (články 638 ods. 1 a 363 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

 • V súvislosti s predbežným opatrením musí žiadajúca strana zaplatiť trovy konania vo výške 306 EUR.
 • V prípade odvolania proti rozhodnutiu uhradí žiadajúca strana trovy konania vo výške od 306 EUR do 612 EUR.

V súlade s článkom 145 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa musia trovy konania zaplatiť na začiatku príslušného konania.

Tabuľky II a III uvedené v článku 7 ods. 1, 4, 5 a 7 nariadenia o trovách konania (zákonný dekrét č. 34/2008 z 26. februára 2008) sú k dispozícii na adrese: http://data.dre.pt/eli/dec-lei/34/2008/p/cons/20161228/pt/html

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 26/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.