Európsky príkaz na zablokovanie účtov

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Podľa článku 1 článku I^8 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o určitých opatreniach potrebných na vykonávanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska k Európskej únii, schváleného v znení zmien zákonom č. 191/2007 v znení zmien, sa v prípade verejných listín musí podať žiadosť o predbežné zablokovanie na súde príslušnom v prvostupňovom konaní (článok 945 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Rozhodnutia o žiadosti, výkone opatrenia a vyhlásení zablokovania za neplatné alebo zrušení zablokovania sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami uvedenými v článkoch 954 – 959. Tieto ustanovenia (článok 971 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) sa zodpovedajúcim spôsobom uplatňujú na verejné listiny.

Podľa článkov 94 a 95 Občianskeho súdneho poriadku medzi súdy príslušné v prvostupňovom konaní patria:

 • okresné súdy pre nároky, ktoré možno vyjadriť vo finančnej hodnote až do výšky 200 000 RON vrátane a
 • tribunály.

Zoznam okresných súdov je uverejnený na webovom sídle justičného atlasu v časti Doručovanie písomností.

Zoznam tribunálov je uverejnený na webovom sídle justičného atlasu v časti Rozsudky v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie Brusel I.

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Podľa článku 2 článku I^8 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o určitých opatreniach potrebných na vykonávanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska k Európskej únii, schváleného v znení zmien zákonom č. 191/2007 v znení zmien, je Národné združenie súdnych exekútorov Rumunska (UNEJ) orgán príslušný získať informácie o účtoch podľa článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014.

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Ide o metódu stanovenú v článku 14 ods. 5 písm. b) nariadenia.

Národné združenie súdnych exekútorov Rumunska má prístup k IT systému, ktorý v súlade so zákonom bezplatne sprístupnilo ministerstvo verejných financií.

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Podľa článku 1 ods. 2 článku I^8 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o určitých opatreniach potrebných na vykonanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska k Európskej únii, schváleného v znení zmien zákonom č. 191/2007 v znení zmien, pri uplatňovaní článku 21 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 sa v prípade zamietnutia vydania príkazu na zablokovanie možno odvolať proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o európsky príkaz na zablokovanie účtov na súd vyšší ako je súd, ktorý vydal rozhodnutie.

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Podľa článku 623 Občianskeho súdneho poriadku nútené vymáhanie akéhokoľvek vykonateľného titulu s výnimkou tých, ktoré sa týkajú príjmov dlhovaných do všeobecného konsolidovaného rozpočtu alebo do rozpočtu Európskej únie alebo Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, vykonávajú len súdni exekútori, a to aj keď sa v osobitných zákonoch stanovuje inak.

Rozhodnutia o žiadosti, výkone opatrenia a vyhlásení zablokovania za neplatné alebo zrušení zablokovania sa budú vykonávať v súlade s ustanoveniami uvedenými v článkoch 954 – 959, ktoré sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom (článok 971 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Opatrenie o predbežnom zablokovaní vykonáva súdny exekútor v súlade s pravidlami o výkone uvedenými v Občianskom súdnom poriadku, ktoré sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom, bez toho, aby sa na tento účel vyžadovalo akékoľvek oprávnenie či povolenie (článok 955 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Podľa článku 652 ods. 1 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku, pokiaľ sa v právnych predpisoch nestanovuje inak, rozsudky súdu a iné vykonateľné tituly vykonáva exekútor pôsobiaci v oblasti právomoci odvolacieho súdu, v prípade zaistenia hnuteľného majetku a priameho výkonu proti hnuteľným veciam je to exekútor pôsobiaci v oblasti právomoci odvolacieho súdu, ktorá zahŕňa bydlisko alebo sídlo dlžníka, alebo pôsobiaci v oblasti právomoci odvolacieho súdu, ktorá zahŕňa umiestnenie majetku; ak sa bydlisko alebo sídlo dlžníka nachádza v zahraničí, príslušný je ktorýkoľvek exekútor.

Podľa článku 652 ods. 2 a 4 Občianskeho súdneho poriadku platí, že ak sa zaistiteľný hnuteľný majetok nachádza v oblasti právomoci viacerých odvolacích súdov, právomoc na výkon má ktorýkoľvek zo súdnych exekútorov pričlenených k jednému z týchto súdov, a to aj v súvislosti so zaistiteľným majetkom v oblastiach právomoci ostatných odvolacích súdov.

Ak súdny exekútor, ktorý bol pôvodne oprávnený veriteľom, zistí, že v jeho miestnej príslušnosti nie sú žiadne zaistiteľné aktíva a príjmy, veriteľ môže požiadať exekučný súd, aby pokračoval vo vymáhaní s použitím iného súdneho exekútora, pričom sa zodpovedajúcim spôsobom uplatňujú ustanovenia článku 653 ods. 4.

Podľa článku 7 písm. b), c) a e) zákona č. 188/2000 o súdnych exekútoroch platí, že exekútor: doručuje súdne a mimosúdne písomnosti, doručuje procesné písomnosti, vykonáva ochranné opatrenia nariadené súdom.

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Podľa článku 623 Občianskeho súdneho poriadku vymáhanie akéhokoľvek vykonateľného titulu s výnimkou tých, ktoré sa týkajú príjmov dlhovaných do všeobecného konsolidovaného rozpočtu alebo do rozpočtu Európskej únie alebo Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, vykonáva len súdny exekútor, a to aj keď sa v osobitných zákonoch stanovuje inak. Rozhodnutia o žiadosti, výkone opatrenia a vyhlásení zablokovania za neplatné alebo zrušení zablokovania sa budú vykonávať v súlade s ustanoveniami uvedenými v článkoch 954 – 959, ktoré sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom (článok 971 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku). Opatrenie o predbežnom zablokovaní vykonáva súdny exekútor v súlade s pravidlami o výkone uvedenými v Občianskom súdnom poriadku, ktoré sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom, bez toho, aby sa na tento účel vyžadovalo akékoľvek oprávnenie či povolenie (článok 955 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Bezodkladne potom, ako exekútor prijme žiadosť o výkon, vydaním rozhodnutia zabezpečí registráciu žiadosti a otvorenie spisu o výkone, prípadne vydá odôvodnené zamietnutie začatia vykonávacieho konania. Toto rozhodnutie sa bezodkladne oznámi veriteľovi. Ak exekútor odmietne začať vykonávacie konanie, veriteľ môže do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať sťažnosť na exekučný súd (článok 665 občianskeho súdneho poriadku).

Súdny exekútor podľa článku 7 písm. e) zákona č. 188/2000 o súdnych exekútoroch vykoná ochranné opatrenia nariadené súdom.

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Rozsudky, ktoré sa predbežne vykonávajú poskytnutím zábezpeky, sa nebudú vykonávať predtým, ako sa poskytne zábezpeka (článok 678 Občianskeho súdneho poriadku).

Každý, komu bola uložená osobná zodpovednosť, ručí za jej splnenie celým svojím súčasným aj budúcim hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom. Ten slúži ako spoločná zábezpeka pre jeho veriteľov. Majetok, ktorý nie je zaistiteľný, neslúži ako takáto zábezpeka. Veritelia, ktorých pohľadávky vznikli v súvislosti s určitým rozdelením majetku, ktoré bolo povolené zákonom, musia najskôr požiadať o výkon v súvislosti s aktívami, ktoré tvoria tento majetok. Ak to nestačí na uspokojenie pohľadávok, výkonu sa možno domáhať aj v súvislosti s inými aktívami dlžníka. Majetku, ktorý je predmetom zákonom povoleného rozdelenia majetku týkajúceho sa výkonu povolania, sa môžu domáhať iba veritelia, ktorých pohľadávky vznikli v súvislosti s príslušným povolaním. Títo veritelia sa nebudú môcť domáhať iného majetku dlžníka. (článok 2324 Občianskeho súdneho poriadku)

Ak súdny exekútor uzná, že je to v záujme výkonu, v súlade so zákonom požiada dlžníka, aby poskytol písomné vysvetlenia týkajúce sa jeho príjmu a majetku vrátane spoločného majetku v zdieľanom alebo spoločnom vlastníctve, v súvislosti s ktorým možno uskutočniť výkon, a aby uviedol jeho umiestnenie, a s cieľom presvedčiť dlžníka, aby si dobrovoľne splnil povinnosť, môže poukázať aj na následky v prípade pokračovania vykonávacieho konania. Dlžník bude v každom prípade informovaný o odhadovaných nákladoch na výkon. (článok 627 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku)

Dlžník je na základe sankcií stanovených v článku 188 ods. 2 povinný na žiadosť súdneho exekútora priznať všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok vrátane spoločného majetku v zdieľanom alebo spoločnom vlastníctve, pričom uvedie jeho umiestnenie, ako aj aktuálny alebo pravidelný príjem. (článok 647 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku)

Na žiadosť dotknutej strany možno v rámci námietky proti vykonávaciemu konaniu rozhodnúť aj o rozdelení spoločného majetku v zdieľanom alebo spoločnom vlastníctve. (článok 712 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku)

Ak dotknutá strana prostredníctvom námietky proti výkonu požiadala o rozdelenie majetku držaného ako spoločný majetok, súd rozhodne o jeho rozdelení v súlade so zákonom. (článok 720 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku)

Hnuteľného majetku, ktorý je predmetom povoleného rozdelenia majetku týkajúceho sa výkonu povolania, sa môžu domáhať iba veritelia, ktorých pohľadávky vznikli v súvislosti s vykonávaním príslušného povolania. Ak majetok nie je pridelený k individuálnemu fondu obchodných aktív, ale napriek tomu slúži na výkon zamestnania alebo povolania dlžníka, ktorý je fyzickou osobou, môže byť predmetom výkonu len ak neexistuje žiadny iný zaistiteľný majetok, a to len na účely vyživovacej povinnosti alebo iných prednostných pohľadávok uplatnených voči hnuteľnému majetku. Ak dlžník pracuje v poľnohospodárstve, tieto obchodné aktíva nie sú predmetom výkonu v rozsahu, v akom sú potrebné na pokračovanie v poľnohospodárskej činnosti: poľnohospodárske zásoby vrátane pracovných zvierat, krmivo pre tieto zvieratá a osivá určené na pestovanie okrem prípadov, keď sú tieto aktíva založené ako zábezpeka alebo sú predmetom prednostnej pohľadávky. (článok 728 Občianskeho súdneho poriadku)

Pokiaľ ide o výkon v súvislosti s držiteľskými účtami (vedenými treťou stranou v mene dlžníka alebo dlžníkom v mene tretej strany), existujú určité základné pravidlá týkajúce sa zastúpenia a nominácie so zastúpením, ako je uvedené nižšie.

V článku 1295 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že oprávnenie zastupovať môže podľa okolností vyplývať zo zákona, z právneho aktu alebo z rozsudku súdu.

Podľa článku 1296 Občianskeho súdneho poriadku zmluva uzavretá zástupcom v rámci plnej moci v mene zastúpenej strany má účinky priamo medzi zastúpenou stranou a druhou zmluvnou stranou.

Podľa článku 2021 Občianskeho súdneho poriadku v prípade, že neexistuje žiadna opačná dohoda, poverenec, ktorý splnil svoj mandát, nenesie voči tomu, kto ho poveril, žiadnu zodpovednosť v súvislosti so splnením záväzkov prijatých osobami/subjektmi, s ktorými bola uzavretá zmluva, s výnimkou prípadov, ak ich platobná neschopnosť bola alebo mala byť známa poverencovi v deň uzavretia zmluvy s týmito osobami/subjektmi.

Podľa článku 1309 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku zmluva uzavretá osobou alebo subjektom, ktorá/-ý koná ako zástupca, ale nemá plnú moc alebo prekračuje právomoci, ktoré tejto osobe alebo tomuto subjektu boli zverené, nevyvoláva účinky medzi zastúpenou stranou a tretími stranami.

Podľa článku 1311 Občianskeho súdneho poriadku v prípadoch stanovených v článku 1309 strana, v ktorej mene bola zmluva uzavretá, ju môže ratifikovať pri dodržaní právnych formalít v záujme jej platného uzavretia. Zmluvná tretia strana môže na základe oznámenia poskytnúť primeranú lehotu na ratifikáciu, po uplynutí ktorej už nemožno zmluvu ratifikovať.

Podľa článku 1309 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku však platí, že ak zástupca svojím konaním spôsobil, že zmluvná tretia strana sa odôvodnene domnieva, že zástupca má oprávnenie zastupovať a koná v rámci právomocí, ktoré mu boli zverené, zástupca sa nemôže voči zmluvnej tretej strane odvolávať na neexistenciu právomoci zastupovať.

Podľa článku 1310 Občianskeho súdneho poriadku osoby alebo subjekty, ktoré uzatvárajú zmluvu ako zástupcovia bez toho, aby na to boli splnomocnené, alebo tým prekročia hranice právomocí, ktoré im boli zverené, nesú zodpovednosť za škodu spôsobenú zmluvnej tretej strane, ktorá sa v dobrej viere domnievala, že uzavretie zmluvy bolo platné.

Podľa článku 1297 Občianskeho súdneho poriadku zmluva uzavretá zástupcom konajúcim v rámci právomocí, ktoré mu boli zverené, kde zmluvná tretia strana si nie je a nemohla byť vedomá, že zástupca konal v takejto funkcii, je záväzná iba pre zástupcu a tretiu stranu, pokiaľ sa v právnych predpisoch nestanovuje inak; ak však zástupca pri uzatváraní zmluvy s treťou stranou v mene podniku a v rámci právomocí, ktoré mu boli zverené, tvrdí, že je vlastníkom tohto podniku a tretia strana následne zistí totožnosť skutočného vlastníka, potom si tretia strana môže uplatniť práva nadobudnuté vo vzťahu k zástupcovi aj voči skutočnému vlastníkovi.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Článok 729 Obmedzenia výkonu uplatneného voči peňažnému príjmu podľa Občianskeho súdneho poriadku.

 1. Výkon možno uskutočniť voči mzdám alebo platom a iným druhom pravidelného príjmu, dôchodkom priznaným v rámci systémov sociálneho zabezpečenia a iným sumám pravidelne vyplácaným dlžníkovi ako finančné prostriedky na zabezpečenie živobytia: a) do výšky polovice čistého mesačného príjmu v prípade súm dlžných v rámci vyživovacej povinnosti alebo prídavku na dieťa; b) do výšky tretiny čistého mesačného príjmu v prípade akýchkoľvek iných dlhov.
 2. Ak sa na rovnaké sumy vzťahuje niekoľko vykonateľných titulov, celkový výkon nemôže presiahnuť polovicu čistého mesačného príjmu dlžníka bez ohľadu na povahu pohľadávok, pokiaľ sa v právnych predpisoch nestanovuje inak.
 3. Ak sú mzdy alebo akékoľvek iné sumy pravidelne vyplácané dlžníkovi ako finančné prostriedky na zabezpečenie živobytia nižšie ako minimálna mzda vyplácaná v hospodárstve, výkon možno uskutočniť voči nim iba do výšky, o ktorú prevyšujú polovicu tejto minimálnej mzdy.
 4. Dávky z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, náhrada poskytnutá na základe akýchkoľvek právnych ustanovení zamestnancom pri ukončení individuálnej pracovnej zmluvy a sumy splatné nezamestnaným v súlade so zákonom môžu byť predmetom výkonu len pre sumy dlžné v rámci vyživovacej povinnosti a náhrady škôd v dôsledku smrti alebo zranenia osôb, pokiaľ sa v právnych predpisoch nestanovuje inak.
 5. Výkon voči nárokom na dávky uvedené v odseku 4 je dovolený do polovice ich výšky.
 6. Sumy zadržané v súlade s ustanoveniami uvedenými v odsekoch 1 – 4 sa uvoľnia alebo rozdelia v súlade s článkom 864 a nasl.
 7. Štátne príspevky, prídavok na dieťa, podpora pri starostlivosti o choré deti, materský príspevok, dávky pri úmrtí, štipendiá poskytované štátom, denné príspevky na stravu a ubytovanie a akékoľvek iné príspevky na osobitné účely stanovené zákonom nemôžu byť predmetom vymáhania akéhokoľvek druhu dlhu.

Článok 970 Predmety príkazov na zablokovanie podľa Občianskeho súdneho poriadku

Príkazy na zablokovanie sa môžu vydať na sumy peňazí, cenné papiere alebo iný zaistiteľný hnuteľný majetok, ktoré dlžníkovi dlží tretia strana alebo ktoré bude tretia strana v budúcnosti dlhovať dlžníkovi na základe existujúcich právnych vzťahov podľa podmienok stanovených v článku 953.

Článok 631 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.

Výkon sa môže začať voči každej fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa verejného alebo súkromného práva, s výnimkou osôb, ktoré sú v súlade so zákonom oslobodené od výkonu.

Článok 781 ods. 2 a 5 Občianskeho súdneho poriadku.

V prípade zablokovania súm na bankových účtoch môže byť predmetom zablokovania kreditný zostatok na týchto účtoch, ako aj budúce platby na tieto účty, a to v rozsahu stanovenom v článku 729, ak sa uplatňuje.

Výkonu nepodliehajú:

 1. sumy určené na osobitné účely stanovené zákonom, na ktoré dlžník nemá dispozičné právo;
 2. sumy predstavujúce nenávratné financovanie alebo financovanie z národných alebo medzinárodných inštitúcií alebo organizácií pre určité programy alebo projekty;
 3. sumy súvisiace s budúcimi mzdovými nárokmi počas troch mesiacov odo dňa stanovenia zablokovania. Ak sa na ten istý účet vydalo niekoľko príkazov na zablokovanie, trojmesačné obdobie, počas ktorého je možné vykonávať platby súvisiace s budúcimi mzdovými nárokmi, sa počíta iba raz, a to odo dňa, keď sa stanoví prvé zablokovanie.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Neuplatňuje sa (iný prípad).

Na základe zmluvných vzťahov medzi bankami a klientmi, ako aj osobitných bankových právnych predpisov je vykonávanie opatrení na zablokovanie, ktoré ovplyvňujú účty klientov, transakciou, za ktorú si banky účtujú poplatok za zablokovanie (z dôvodu preventívnych opatrení a donucovacích opatrení voči účtom klientov). Poplatok sa určuje pri stanovení zablokovania, ale v prípade transakcií na zablokovanie účtu (predmet nariadenia) sa poplatok od klienta v praxi nevyberá.

Dôvodom je to, že k skutočnému výberu poplatku dochádza, keď sa suma peňazí odovzdá súdom/daňovým úradom, t. j. v čase prevodu zaistených súm. Účelom nariadenia však je zablokovať sumu na účte a nie realizovať jej platbu. Účelom nariadenia nie je vykonateľné zablokovanie.

V dôsledku toho v prípade ochranných opatrení (ako je európsky príkaz na zablokovanie účtov), pri ktorých v skutočnosti nedochádza k „poslednému kroku“ (uvoľneniu), ale len k vykonaniu zablokovania zo strany banky po prijatí dokumentácie od orgánu, ktorý nariadil prijatie predmetného opatrenia, sa poplatok v praxi od klienta nevyberá.

Neuplatňuje sa.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Za oznámenie a doručenie procesných písomností si súdni exekútori účtujú minimálny poplatok 20 RON a maximálny poplatok 400 RON (pozri bod 1 prílohy I k nariadeniu ministra spravodlivosti č. 2550/C/14.11.2006, ktorým sa schvaľujú minimálne a maximálne poplatky za služby poskytované súdnymi exekútormi).

Za výkon príkazov na zablokovanie si súdni exekútori účtujú minimálny poplatok 100 RON a maximálny poplatok 1 200 RON v prípade dlžníkov, ktorí sú fyzickými osobami, a 2 200 RON v prípade dlžníkov, ktorí sú právnickými osobami (pozri bod 10 prílohy I k nariadeniu ministra spravodlivosti č. 2550/C/14.11.2006, ktorým sa schvaľujú minimálne a maximálne poplatky za služby poskytované súdnymi exekútormi).

Poplatky účtované súdnymi exekútormi sú uverejnené na webovom sídle združenia súdnych exekútorov v časti Legislatívny rámec, Nariadenia, Nariadenie č. 2550 zo 14. novembra 2006, ktorým sa schvaľujú minimálne a maximálne poplatky za služby poskytované súdnymi exekútormi. https://www.executori.ro/CadruLegislativ.aspx.

Poplatky sa účtujú za služby poskytované súdnymi exekútormi v Rumunsku.

Informácie o súdnych kolkových poplatkoch sa nachádzajú v písmene n).

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Podľa všeobecného práva medzi predbežnými zablokovaniami neexistuje poradie priorít, ale existuje medzi pohľadávkami, ktorých ochrana sa požaduje, a to v závislosti od ich druhu.

Článok 865 Poradie pohľadávok so všeobecnou preferenciou podľa Občianskeho súdneho poriadku

1. Ak výkon iniciovalo niekoľko veriteľov alebo ak pred uvoľnením alebo rozdelením sumy vyplývajúcej z výkonu podali vykonateľný titul aj iní veritelia, súdny exekútor bude pri rozdelení postupovať podľa tohto preferenčného poradia, pokiaľ sa v právnych predpisoch nestanovuje inak:

 1. pohľadávky, ktoré predstavujú právne náklady na opatrenia na zablokovanie alebo výkon, na ochranu majetku, ktorého cena sa rozdeľuje, akékoľvek iné náklady vzniknuté v spoločnom záujme veriteľov, ako aj pohľadávky voči dlžníkovi, ktoré vznikli v súvislosti s výdavkami vynaloženými pri plnení podmienok alebo formalít stanovených zákonom pre nadobudnutie vlastníckeho práva na pridelený majetok a jeho zápis do verejného registra;
 2. náklady dlžníka na pohreb v závislosti od konkrétnych okolností;
 3. pohľadávky, ktoré predstavujú platy a iné rovnocenné dlhy, dôchodky, sumy splatné nezamestnaným osobám v súlade so zákonom, podporu pri starostlivosti a opatere detí, materstve, dočasnej pracovnej neschopnosti, prevencii chorôb, obnove alebo posilnení zdravia, dávky pri úmrtí priznané v rámci systémov sociálneho zabezpečenia, ako aj pohľadávky predstavujúce povinnosť zaplatiť škodu v prípade smrti, ujmy na telesnej integrite alebo zdraví;
 4. pohľadávky vyplývajúce zo zákonnej povinnosti zabezpečiť výživné, prídavky na dieťa alebo povinnosti platiť iné pravidelné sumy určené na zabezpečenie živobytia;
 5. daňové pohľadávky vyplývajúce z daní, poplatkov, príspevkov a iných súm stanovených zákonom, ktoré dlžník dlhuje do štátneho rozpočtu, rozpočtu štátnych systémov sociálneho zabezpečenia, miestnych rozpočtov alebo osobitných fondov;
 6. pohľadávky vyplývajúce z úverov poskytnutých štátom;
 7. náhrada škody požadovaná za nápravu škôd spôsobených na verejnom majetku protiprávnym konaním;
 8. pohľadávky vyplývajúce z bankových úverov, dodávok produktov, poskytovania služieb alebo vykonávania prác, ako aj z nájomného alebo lízingu;
 9. pohľadávky vo forme pokút splatných do štátneho rozpočtu alebo do miestnych rozpočtov;
 10. ostatné pohľadávky.

2. Ustanovenia týkajúce sa zákonnej subrogácie zostávajú v platnosti v prospech ktorejkoľvek strany platiacej niektorú z pohľadávok uvedených v odseku 1.

3. Ak pohľadávky patria do rovnakej kategórie preferencií, získaná suma sa rozdelí medzi žiadateľov v pomere k jednotlivým pohľadávkam, pokiaľ sa v právnych predpisoch nestanovuje inak.

Článok 866 Prihlásenie štátnych pohľadávok

 1. Podľa zákona môže každý veriteľ do 15 dní od začatia vykonávacieho konania požiadať štát alebo miestne správne orgány, aby prihlásili svoje prípadné prednostné pohľadávky. Táto žiadosť sa zaznamená do verejných registrov, iba ak sa predloží dôkaz o vykonaní oznámenia miestnym daňovým úradom.
 2. Do 30 dní od oznámenia musí štát alebo príslušný miestny správny orgán prihlásiť a zaregistrovať sumu svojej pohľadávky.
 3. Nesplnenie povinnosti stanovenej v odseku 1 bude mať za následok stratu preferencie vo vzťahu k veriteľom, ktorí požiadali o prihlásenie.

Článok 867 Poradie zabezpečených pohľadávok

Ak existujú veritelia, ktorí majú na predaný majetok záložné práva, hypotekárne práva alebo iné chránené prednostné práva, pri rozdelení sumy získanej z predaja majetku budú ich pohľadávky vyplatené pred pohľadávkami uvedenými v článku 865 ods. 1 písm. c), a to za podmienok stanovených zákonom.

Článok 868 Poradie vedľajších pohľadávok

Úroky a pokuty alebo iné pohľadávky dopĺňajúce hlavnú pohľadávku budú v poradí za hlavnou pohľadávkou.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Podľa článku 1 ods. 3 a 4 článku I^8 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o určitých opatreniach potrebných na vykonanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska k Európskej únii, schváleného v znení zmien zákonom č. 191/2007 v znení zmien, opravný prostriedok uvedený v článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 patrí do právomoci súdu, ktorý je vyšší ako súd, ktorý vydal rozhodnutie o schválení návrhu na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov.

Opravné prostriedky voči výkonu príkazu na zablokovanie účtov stanovené v článku 34 nariadenia č. 655/2014 patria do právomoci súdu výkonu.

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Podľa článku 1 článku I^8 mimoriadneho nariadenia vlády č. 119/2006 o určitých opatreniach potrebných na vykonanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska k Európskej únii, schváleného v znení zmien zákonom č. 191/2007 v znení zmien, odvolania uvedené v článku 37 nariadenia (EÚ) č. 655/2014 patria do právomoci súdu, ktorý je vyšší ako súd uvedený v odsekoch 3 a 4 tohto článku, t. j. súdu, ktorý je vyšší ako súd uvedený v článku 35 toho istého nariadenia; odvolania sa musia podať do 30 dní od doručenia rozsudku, pokiaľ sa v právnych predpisoch nestanovuje inak.

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

Podľa článku 11 ods. 1 písm. b) mimoriadneho nariadenia vlády č. 80/2013 o súdnych kolkových poplatkoch v znení zmien sú poplatky účtované za rôzne žiadosti takéto:

 • za žiadosti týkajúce sa ochranných opatrení – 100 RON,
 • za žiadosti týkajúce sa uloženia ochranných opatrení v súvislosti s loďami alebo lietadlami – 1 000 RON,
 • za návrhy na vydanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov, formulované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach – 100 RON.

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Rumunsko neakceptuje iný jazyk ako rumunský (článok 128 ods. 1 ústavy a článok 14 ods. 1 zákona č. 304/2004 o organizácii súdnictva, opakovane zverejnený, v znení zmien).

Posledná aktualizácia: 16/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.