Európsky príkaz na zablokovanie účtov

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovensko

Európsky príkaz na zablokovanie účtov


*povinný údaj

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Na konanie o návrhu na vydanie príkazu na zablokovanie je príslušný všeobecný súd osoby, proti ktorej návrh na vydanie príkazu na zablokovanie smeruje. Ak nie je možné určiť všeobecnú miestu príslušnosť osoby, príslušný je Okresný súd Banská Bystrica.

Konanie o príkaze na zablokovanie je upravené v zákone č. 54/2017 Z. z. o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Miestne príslušný je všeobecný súd žalovaného, pričom v prípade fyzickej osoby je to súd, v obvode ktorého má fyzická osoba trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby je to súd, v obvode ktorého má právnická osoba adresu sídla, v prípade zahraničnej právnickej osoby, v obvode ktorého má umiestnenú organizačnú zložku. Ak nemožno určiť miestne príslušný súd podľa adresy trvalého bydliska alebo adresy sídla, príp. poslednej adresy trvalého pobytu alebo sídla, príslušný je súd, v obvode ktorého má majetok.

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Informačným orgánom je Okresný súd Banská Bystrica.

Adresa: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_139

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Informačný orgán získa informácie podľa elektronickou komunikáciou automatizovaným spôsobom prostredníctvom osobitného informačného systému.

Ak informácie nie je možné získať týmto spôsobom, napr. v dôsledku nefunkčnosti systému, informačný orgán má možnosť zaslať bankám žiadosť o poskytnutie informácie, či má u nich dlžník účet, príp. môže zaviazať dlžníkak povinnosti oznámiť, v ktorej banke alebo v ktorých bankách má jeden alebo viacero účtov, pričom spolu s touto povinnosťou súd vydá príkaz in personam, ktorým sa dlžníkovi zakáže vyberať alebo prevádzať finančné prostriedky, ktoré sú vedené na jeho účte alebo účtoch, do výšky, na ktorú sa vzťahuje príkaz na zablokovanie.

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Opravný prostriedok sa podľa § 10 z. č. 54/2017 Z.z. podáva na súde, ktorý príkaz vydal.

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

V zmysle čl. 10 ods. 2 – ak je slovenský súd, súdom pôvodu aj výkonu, príslušným orgánom na zaslanie písomností je súd, ktorý príkaz na zablokovanie vydal. Doručovanie sa bude riadiť § 105 a nasl. CSP. Ak bol príkaz zrušený slovenským súdom a vykonať sa má v inom členskom štáte, súd bude postupovať v zmysle nariadenia, príkaz zruší s použitím tlačiva, ktoré zašle príslušnému orgánu v členskom štáte výkonu. Na prijatie tlačiva o zrušení príkazu, ak ide o príkaz na zablokovanie vydaný v inom členskom štáte Európskej únie, je príslušný Okresný súd Banská Bystrica.

V zmysle čl. 23 ods. 3  - súd, ktorý príkaz na zablokovanie vydal a ktorý má byť vykonaný v inom členskom štáte doručí navrhovateľovi, aby mohol podať návrh na výkon príkazu na zablokovanie. Ak je príkaz vydaný v inom členskom štáte, príslušným orgánom na zaslanie je Okresný súd Banská Bystrica

V zmysle čl. 23 ods. 5 – príslušným orgánom na vykonanie príkazu je Okresný súd Banská Bystrica

V zmysle čl. 23 ods. 6 – príslušným orgánom prijať tlačivá vrátane tlačív pre banky je Okresný súd Banská Bystrica

V zmysle čl. 25 ods. 3 – príslušným orgánom výkonu je Okresný súd Banská Bystrica, ktorý je príslušný na úkony spojené s výkonom príkazu na zablokovanie vydaného v inom členskom štáte EÚ.

V zmysle čl. 27 ods. 2 – Príslušný je súd, ktorý nariadil výkon príkazu na zablokovanie

V zmysle čl. 28 ods. 3 – pre prijatie písomností na doručenie v SR z iného člesnkého štátu je príslušný Okresný súd Banský Bystrica. Ak má byť príkaz vydaný slovenským súdom doručený dlžníkovi s bydliskom v inom členskom štáte, príslušným na zaslanie písomností je súd, ktorý príkaz vydal.

V zmysle čl. 36 ods. 5 – príslušným orgánom je Okresný súd Banská Bystrica, ktorý je príslušný na úkony spojené s výkonom príkazu na zablokovanie vydaného v inom členskom štáte EÚ.

V zmysle čl. 27 ods. 2 – Príslušný je súd, ktorý nariadil výkon príkazu na zablokovanie

V zmysle čl. 28 ods. 3 – podľa prvého pododseku doručuje písomnosti súd, ktorý vydal príkaz na zablokovanie. Podľa druhého pododseku je príslušným na doručenie písomností dlžníkovi súd, ktorý vykonal príkaz na zablokovanie.

V zmysle čl. 36 ods. 5 – príslušným orgánom je Okresný súd Banská Bystrica

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Na vykonanie príkazu na zablokovanie, ktorý bol vydaný v inom členskom štáte, je príslušný Okresný súd Banská Bystrica. Na vykonanie príkazu na zablokovanie, ktorý bol vydaný v Slovenskej republike je príslušný ten súd, ktorý príkaz na zablokovanie vydal.

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Informačný orgán má právo vyžadovať len informácie na identifikáciu banky a účtov dlžníka, nie účtov tretích osôb v prospech dlžníka. Takéto informácie o tretích osobách informačný orgán nezistí a nemá možnosť ich blokovať v celej alebo obmedzenej miere. Informačný orgán môže zistiť len informácie o spoločnom účte dlžníka.

Príslušným orgán na zablokovanie spoločného účtu osoby, voči ktorej návrh smeruje je:

a) ak bol príkaz vydaný a má sa vykonať v SR, súd, ktorý príkaz vydal

b) ak bol príkaz vydaný v inom členskom štáte a vykonať sa má v SR, Okresný súd Banská Bystrica

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Zo zablokovania sú vylúčené peňažné prostriedky

a)      na účtoch, ktoré patria osobám, na ktorých majetok nemôže byť vedená exekúcia,

b)      na účtoch, na ktoré nemôže byť vedená exekúcia

c)       na účte, ktoré nepodliehajú exekúcii

Pohľadávky nepodliehajúce exekúcii sú vymedzené v § 104  zákona č. 233/1995 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20160701

Exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú:

a) prostriedky na účte do výšky 99,58 eura. Túto sumu povinný nie je povinný oznámiť.

b) prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. V tomto prípade je potrebné výslovné vyhlásenie povinného.

c) Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný oznamuje výšku tejto sumy.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Banky do spustenia bezplatného osobitného informačného systému, sú oprávnené účtovať za správu o záležitostiach klienta, vrátane informácie o učte, poplatok v zmysle Sadzobníka bankových poplatkov – 20-30 eur. Banka má právo od osoby, proti ktorej sa vykonal príkaz na zablokovanie, náhradu hotových výdavkov.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

V Slovenskej republike sa na vybavovaní a výkone príkazu na zablokovanie podieľajú len súdy a banka. Banky si účtujú poplatky podľa Sadzobníka bankových poplatkov. Súdne poplatky sú upravené zákonom č. 71/1992 Zb.

Súdny poplatok za návrh na vykonanie neodkladného opatrenia nariadenom v inom členskom štáte EÚ 16,50 eur.

Súdny popaltok za návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktoré sa má sa má vykonať v inom členskom štáte Európskej únie je 33 eur.

Súdny popatok za návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktoré sa má čo i len z časti vykonať v V Slovenskej republike je 49,50 eur.

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

V Slovenskej republike nie je samostatný inštitút blokovania účtov. Poradie európskych príkazov týkajúcich sa toho istého účtu vedeného v banke sa spravuje dňom, keď sa banke doručil príkaz na zablokovanie. Niekoľko príkazov na zablokovanie doručených v ten istý deň má rovnaké poradie. Ak nestačia prostriedky na účet povinného na zablokovanie všetkých súm uvedených v príkazoch, zablokujú sa pomerne. Výkon príkazu na zablokovanie nemá odkladný účinok na výkon exekúcie, ani nezakladá právo na prednostné uspokojenie zo zablokovanej sumy.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Vo veci opravných prostriedkov je príslušný súd, ktorý príkaz vydal alebo príkaz vykonal.

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Odvolanie sa podáva na súde 1. inštancie, proti ktorého rozhodnutiu odvolanie smeruje. Vecne príslušný konať o odvolaní je súd 2. inštancie, krajský súd. Lehota na odvolanie je 15 dní a plynie od doručenia rozhodnutia súdu 1. inštancie. Lehota je zachovaná, ak sa podá odvolanie priamo na súde 2. inštancie.

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

Súdne poplatky sú upravené zákonom č. 71/1992 Zb.. Poplatky súvisiace s výkonom príkazu na zablokovanie účtov sú nasledovné: návrh na nariadenie neodkladného opatrenia 33 alebo 49,50 eur; návrh na zrušenie alebo zmenu 33 eur; žiadosť o získanie informácie, ktorá je súčasťou návrhu na nariadenie 3 eurá; návrh na vykonanie neodkladného opatrenia v inom členskom štáte EÚ 16,50 eur.

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Na účely čl. 49 ods. 2 sa akceptuje slovenský jazyk, český jazyk a anglický jazyk.

Posledná aktualizácia: 26/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.