Európsky príkaz na zablokovanie účtov

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Súdy prvého stupňa (Juzgados de Primera Instancia).

Príslušný súd na danom území sa určuje na základe kritérií stanovených v článku 545 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (Ley de Enjuiciamiento Civil) týkajúceho sa presadzovania práva založeného na mimosúdnych nástrojoch.

To znamená, že príslušným súdom bude spravidla súd prvého stupňa na danom mieste určený v súlade s článkami 50 a 51 Občianskeho súdneho poriadku. Strana požadujúca výkon súdneho rozhodnutia môže oň požiadať aj na súde prvého stupňa v mieste plnenia predmetného záväzku uvedeného v príkaze alebo na akomkoľvek mieste, v ktorom sa nachádza zabaviteľný majetok osoby, voči ktorej sa o výkon žiada. V tomto prípade sa neuplatňujú pravidlá týkajúce sa výslovného alebo predpokladaného podriadenia sa príslušnosti súdu. Ak je žalovaných strán viacero, príslušným súdom je príslušný súd ktorejkoľvek z týchto strán podľa výberu strany požadujúcej výkon súdneho rozhodnutia.

Ak sa príkaz na zablokovanie účtov týka založeného majetku či majetku zaťaženého hypotékou, príslušný súd sa určuje v súlade s článkom 684 Občianskeho súdneho poriadku.

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Oddelenie generálneho riaditeľstva pre medzinárodnú súdnu spoluprácu (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional). Ministerstvo spravodlivosti.

Kontaktné údaje:

sgcji@mjusticia.es

Telefón: +34 91 390 4411

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Prístup informačného orgánu k relevantným informáciám o účtoch, ktoré v registroch alebo iným spôsobom uchovávajú orgány verejnej moci alebo správy.

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

Odvolanie musí byť podané na súde, ktorý zamietol žiadosť o vydanie príkazu. Ak rozhodnutie vyniesol súd prvého stupňa alebo obchodný súd (Juzgado de lo Mercantil), rozhodnutie o odvolaní vydáva provinčný súd (Audiencia Provincial). Ak rozhodnutie vyniesol súd druhého stupňa, konanie o odvolaní bude prebiehať na tom istom súde.

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Súd, ktorý je podľa článku 50 písm. f) príslušný vykonať príkaz.

Na účely článku 28 ods. 3 je príslušným súdom súd prvého stupňa v mieste bydliska dlžníka.

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Súd prvého stupňa v mieste, kde je vedený bankový účet, a v prípade, že sú bankové účty vedené na viacerých miestach, príslušný súd prvého stupňa v ktoromkoľvek z týchto miest.

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Príkaz na zablokovanie účtov môže byť vydaný v súvislosti s účtami, ktorých je dlžník spoluvlastníkom, či účtami, ktoré vlastní dlžník v prospech tretej strany. Príkaz
na zablokovanie účtov však nemôže byť vydaný v súvislosti s účtami, ktoré vlastní tretia strana v prospech dlžníka.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Pravidlá týkajúce sa miezd a dôchodkov sú stanovené v článku 607 Občianskeho súdneho poriadku.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=1&p=20151028&vd=#a607

Ak sa verejné orgány zúčastňujú na občianskych alebo obchodných súdnych konaniach
z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom ich právomoci, finančné prostriedky, ktoré uložili
na bankové účty, nemožno zaistiť, ak boli tieto prostriedky pridelené na verejnoprávnu službu či účel.

Tieto sumy sú vylúčené zo zaistenia bez toho, aby bolo potrebné žiadať o výnimku.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Na tieto účely nie je potrebné uhradiť žiaden poplatok.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Neúčtuje sa žiaden poplatok.

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

Príkazy sú usporiadané v chronologickom poradí od okamihu, keď banka dostane príkaz.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Súd, ktorý vydal alebo vykonal príkaz.

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Odvolanie sa podáva na súde, ktorý vydal rozhodnutie.

Ak rozhodnutie vyniesol súd prvého stupňa alebo obchodný súd, lehota na odvolanie je
20 dní a rozhodnutie o odvolaní vydáva provinčný súd. Ak rozhodnutie vyniesol iný súd, odvolanie musí byť podané do piatich dní a rozhoduje o ňom ten istý súd.

Lehota na podanie odvolania začína plynúť dňom, kedy bolo oznámené rozhodnutie.

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

Neuhrádzajú sa žiadne súdne poplatky okrem poplatku uhradeného v čase podania odvolania, keď sa vyžaduje vyplatenie zálohy v prípadoch a vo forme uvedených v dodatočnom ustanovení č. 15 španielskeho organického zákona o súdnej moci (Ley Orgánica del Poder Judicial, tzv. LOPJ).

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 26/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.