Európsky príkaz na zablokovanie účtov

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Švédsko

Európsky príkaz na zablokovanie účtov


*povinný údaj

Článok 50 ods. 1 písm. a) – Súdy príslušné vydať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Normele privind cheltuielile de executare silită sunt prevăzute în Ordinance on Swedish Enforcement Authority fees (1992:1094). În procedurile de executare silită, costurile care trebuie rambursate includ o taxă de bază, o taxă pentru pregătire, o taxă de vânzare și o taxă specială. Valoarea taxei de bază este de 600 SEK. La executarea unei hotărâri privind sechestrul pronunțate pe baza Regulamentului UE privind indisponibilizarea conturilor bancare, se percepe doar taxa de bază de 600 SEK.

În cazul colectării de date, o taxă de 300 SEK poate fi percepută de către autoritatea responsabilă pentru colectarea datelor (Agenția națională pentru executarea silită).

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 50 ods. 1 písm. b) – Orgán určený za príslušný získať informácie účtoch

Informačným orgánom je Švédsky orgán výkonu.

Swedish Enforcement Authority

Box 1050

SE-172 72 Sundbyberg

Tel. +46 771-73 73 00

Tel. pre volania zo zahraničia: +46 8 564 851 50

Fax +46 8 29 2614

E-mail kontakt@kronofogden.se

Článok 50 ods. 1 písm. c) – Spôsoby získavania informácií o účtoch

Na žiadosť informačného orgánu sú banky povinné uviesť, či má u nich dlžník bankový účet, ide teda o metódu stanovenú v článku 14 ods. 5 písm. a). To je v súlade s oddielom 4 zákona o vydaní príkazu na zablokovanie účtov v EÚ (2016:757).

Článok 50 ods. 1 písm. d) – Súdy, na ktoré sa môže podať odvolanie proti zamietnutiu vydania európskeho príkazu na zablokovanie účtov

O odvolaní proti rozhodnutiu okresného súdu rozhoduje odvolací súd. Rozhodnutie odvolacieho súdu posudzuje Najvyšší súd. Odvolanie sa však musí podať cestou súdu, ktorý vydal rozhodnutie, ktorého sa odvolanie týka.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 50 ods. 1 písm. e) – Orgány určené za príslušné na prijímanie, zasielanie a doručovanie európskeho príkazu na zablokovanie účtov a iných písomností

Príslušným orgánom je Švédsky orgán výkonu.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 50 ods. 1 písm. f) – Orgán príslušný vykonať európsky príkaz na zablokovanie účtov

Hnuteľný majetok možno zablokovať, ak jednoznačne patrí dlžníkovi (kapitola 4 oddiel 17 Exekučného poriadku (1981:774), pozri kapitolu 16 oddiel 13). Vzťahuje sa to aj na finančné prostriedky na spoločných účtoch a držiteľských účtoch. Pokiaľ ide o bankové účty držané spoločne dvoma osobami, spravidla sa predpokladá, že každá z nich vlastní polovicu obsahu účtov, ak nebolo uvedené nič v rozpore s týmto predpokladom. Otázka, či majetok patrí dlžníkovi, sa zvažuje v každom jednotlivom prípade na základe príslušných okolností.

Článok 50 ods. 1 písm. g) – Rozsah, v akom možno zablokovať spoločné a držiteľské účty 

Pravidlá týkajúce sa položiek vylúčených zo zablokovania sú stanovené v kapitole 5 Exekučného poriadku (1981:774). Vylúčené položky môžu zahŕňať peniaze, bankové vklady, iné pohľadávky a tovar, ak je tento majetok potrebný na podporu dlžníka, kým nebude mať dostatočný príjem na pokrytie príslušných výdavkov, pričom toto vylúčenie nesmie trvať dlhšie ako jeden mesiac, ak na to nie sú výnimočné dôvody. Pravidlá týkajúce sa majetku, ktorý si dlžník môže nechať, uplatňuje vykonávací orgán ex officio, t. j. dlžník sa ich nemusí osobitne dovolávať.

Článok 50 ods. 1 písm. h) – Normy vzťahujúce sa na sumy vylúčené zo zaistenia

Pravidlá týkajúce sa položiek vylúčených zo zablokovania sú stanovené v kapitole 5 Exekučného poriadku (1981:774). Vylúčené položky môžu zahŕňať peniaze, bankové vklady, iné pohľadávky a tovar, ak je tento majetok potrebný na podporu dlžníka, kým nebude mať dostatočný príjem na pokrytie príslušných výdavkov, pričom toto vylúčenie nesmie trvať dlhšie ako jeden mesiac, ak na to nie sú výnimočné dôvody. Pravidlá týkajúce sa majetku, ktorý si dlžník môže nechať, uplatňuje vykonávací orgán ex officio, t. j. dlžník sa ich nemusí osobitne dovolávať.

Článok 50 ods. 1 písm. i) – Poplatky, ak ich účtujú banky, za vykonávanie rovnocenných vnútroštátnych príkazov alebo za poskytovanie informácií o účtoch, a informácie o účastníkovi, ktorý je povinný tieto poplatky platiť

Podľa švédskeho práva banky nesmú účtovať poplatok za zaručenie zablokovania ani za podobné bezpečnostné opatrenia ani poplatok za poskytnutie informácií o bankovom účte informačnému orgánu.

Článok 50 ods. 1 písm. j) – Sadzobník poplatkov alebo iný súbor noriem, ktorým sa určujú príslušné poplatky, ktoré si účtuje orgán alebo iný subjekt, ktorý sa podieľa na vybavovaní alebo výkone príkazu na zablokovanie

Pravidlá týkajúce sa poplatkov za výkon sú stanovené vo výnose o poplatkoch Švédskemu orgánu výkonu (1992:1094). Náhrada manipulačných trov vo vykonávacom konaní sa získava vo forme základného poplatku, poplatku za prípravu, poplatku za predaj a osobitného poplatku. Výška základného poplatku je 600 SEK. Pri výkone rozhodnutia o vydaní príkazu na zablokovanie vydaného na základe nariadenia EÚ o zablokovaní bankových účtov sa účtuje iba základný poplatok 600 SEK.

V prípade zberu údajov môže orgán pre zber údajov (Švédsky orgán výkonu) účtovať poplatok 300 SEK.

Článok 50 ods. 1 písm. k) – poradie, ak je stanovené, pre rovnocenné vnútroštátne príkazy

V prípade švédskych rozhodnutí o vydaní príkazu na zablokovanie sa neuplatňuje nijaké poradie.

Článok 50 ods. 1 písm. l) – Súdy alebo orgán výkonu príslušný vo veci opravných prostriedkov

Súd príslušný preskúmať návrh na vydanie opravného prostriedku podľa článku 33 ods. 1 je súd, ktorý vydal rozhodnutie o vydaní príkazu na zablokovanie [podľa oddielu 9 prvého pododseku zákona o vydaní príkazu na zablokovanie účtov v EÚ (2016:757)].

Švédsky orgán výkonu je príslušný preskúmať návrh na vydanie opravného prostriedku podľa článku 34 ods. 1 [oddiel 10 zákona o vydaní príkazu na zablokovanie účtov v EÚ (2016:757)].

Súd príslušný preskúmať návrh na vydanie opravného prostriedku podľa článku 34 ods. 2 je okresný súd, ktorý podľa kapitoly 18 oddielu 1 Exekučného poriadku skúma odvolania proti rozhodnutiam Švédskeho orgánu výkonu (podľa oddielu 10 druhého pododseku zákona o vydaní príkazu na zablokovanie účtov v EÚ (2016:757). Kapitola 18 oddiel 1 Exekučného poriadku odkazuje na kapitolu 17 oddiel 1 výnosu o vymáhaní dlhov (1981:981). V súlade s kapitolou 17 oddielom 1 výnosu o vymáhaní dlhov existujú tieto príslušné okresné súdy. Slovo „odporca“ znamená dlžníka.

Ak dlžník nie je osobou s obvyklým pobytom vo Švédsku, okresný súd Nacka je príslušný skúmať návrh na vydanie opravného prostriedku podľa článku 34 ods. 2.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 50 ods. 1 písm. m) – Súdy, na ktoré sa má podať odvolanie, prípadná lehota na podanie takéhoto odvolania

Odvolanie proti rozhodnutiu vydanému súdom podľa článku 33 a článku 35 ods. 1 a 3 sa podáva na odvolacom súde a Najvyššom súde. Odvolanie sa musí podať cestou súdu, ktorý vydal rozhodnutie, ktorého sa odvolanie týka. Odvolanie sa musí podať do troch týždňov odo dňa vydania rozhodnutia, ktorého sa odvolanie týka. Pravidlá týkajúce sa odvolaní sú stanovené v kapitolách 49 a 52 súdneho poriadku.

Odvolanie proti rozhodnutiu vydanému Švédskym orgánom výkonu podľa článku 34 ods. 1 alebo článku 35 ods. 3 a 4 sa podáva na týchto okresných súdoch. Slovo „odporca“ znamená dlžníka.

Ak dlžník nie je osobou s obvyklým pobytom vo Švédsku, okresný súd Nacka je príslušný skúmať rozhodnutie Švédskeho orgánu výkonu. Odvolanie sa však musí podať Švédskemu orgánu výkonu. Odvolanie proti rozhodnutiu sa musí podať do troch týždňov odo dňa oznámenia rozhodnutia odvolateľovi. Pravidlá týkajúce sa odvolaní proti rozhodnutiam Švédskeho orgánu výkonu sú stanovené v kapitole 18 Exekučného poriadku (1981:774) a v kapitole 17 výnosu o vymáhaní dlhov (1981:981)

Odvolanie proti rozhodnutiu vydanému okresným súdom podľa článku 34 ods. 2 sa podáva na odvolacom súde. Ak rozhodnutie vydal odvolací súd, odvolanie sa podáva na Najvyššom súde. Odvolanie sa však musí podať cestou súdu, ktorý vydal rozhodnutie, ktorého sa odvolanie týka. Odvolanie sa musí podať do troch týždňov odo dňa rozhodnutia, ak rozhodnutie znamená, že vec sa urovnala, ak bolo rozhodnutie vydané na stretnutí alebo bolo na stretnutí vydané vyhlásenie v súvislosti s časom oznámenia rozhodnutia. V opačnom prípade sa na odvolania uplatňuje lehota troch týždňov odo dňa, keď bolo odvolateľovi oznámené rozhodnutie. Pravidlá týkajúce sa odvolaní sú stanovené v oddieloch 38 – 41 zákona o súdnych veciach (1996:242).

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 50 ods. 1 písm. n) – Súdne poplatky

Pravidlá týkajúce sa súdnych poplatkov sú stanovené vo výnose o všeobecných súdnych poplatkoch (1987:452). Poplatok za podanie návrhu na vydanie príkazu na zablokovanie účtov je 2 800 SEK.

Poplatok sa musí zaplatiť pri predložení návrhu súdu.

 Článok 50 ods. 1 písm. o) – Jazyky prijateľné pre preklady písomností

Angličtina

Posledná aktualizácia: 30/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.