Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Estonija

Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov


*obvezen vnos

Člen 50(1)(a) – Sodišča, pristojna za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Okrajna sodišča.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 50(1)(b) – Organ, pristojen za pridobitev informacij o računu

Zbornica sodnih izvršiteljev in stečajnih upraviteljev

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

Telefon: +372 6463773

E-naslov: info@kpkoda.ee

Člen 50(1)(c) – Načini pridobivanja informacij o računu

Člen 14(5)(a) – obveznost za vse banke na estonskem ozemlju, da na zahtevo informacijskega organa razkrijejo, ali ima dolžnik pri njih odprt račun.

Člen 50(1)(d) – Sodišča, pri katerih se lahko vloži pritožba zoper zavrnitev izdaje evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Pritožbe na okrožna sodišča se vložijo prek okrajnega sodišča, katerega odločba se v pritožbi izpodbija.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 50(1)(e) – Organi, pristojni za sprejem, posredovanje in vročitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov in drugih dokumentov

Člen 10(2) – okrajno sodišče, ki je izdalo evropski nalog za zamrznitev bančnih računov

Člen 10(2), tretji pododstavek – sodni izvršitelji

Člen 23(3) – sodni izvršitelji

Člen 23(5) – sodni izvršitelji

Člen 23(6) – sodni izvršitelji

Člen 25(3) – sodni izvršitelji

Člen 27(2) – sodni izvršitelji

Člen 28(3) – sodni izvršitelji

Člen 36(5), drugi pododstavek – sodni izvršitelji

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 50(1)(f) – Organ, pristojen za izvršitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Sodni izvršitelji.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 50(1)(g) – Obseg zamrznitev skupnih in imenskih računov

Vložitev zahtevka za plačilo z računa, ki je skupna last zakoncev, je dovoljena, če zakonec, ki ni dolžnik, poda soglasje ali če obstaja izvršilni naslov, na podlagi katerega morata obveznost izpolniti oba zakonca.

V členu 626(3) zakona o obligacijskih razmerjih je določeno: „Zahtevki in premičnine, ki jih pooblaščenec med izvajanjem mandata pridobi v svojem imenu, vendar na račun pooblastitelja, ter zahtevki in premičnine, ki jih pooblastitelj prenese na pooblaščenca za izvajanje mandata, niso vključeni v stečajno maso pooblaščenca in ne morejo biti predmet zahtevka zoper pooblaščenca v postopku izvršbe.“

Člen 50(1)(h) – Pravila za zneske, izvzete iz zasega

Zahtevka za plačilo ni mogoče vložiti za naslednje prihodke:

 1. državne družinske prejemke;
 2. socialne prejemke za invalide;
 3. socialne prejemke v smislu zakona o socialnem varstvu;
 4. denarna nadomestila za brezposelnost, nepovratna sredstva, prejemke za prevoz in nastanitev ter subvencije za ustanavljanje podjetij, plačane prek estonskega sklada za nadomestila iz zavarovanja za primer brezposelnosti;
 5. odškodnine, plačane za povzročitev telesne poškodbe ali slabega zdravja, razen nadomestila za izgubljene prihodke in nadomestila za nepremoženjsko škodo;
 6. nadomestila za zmožnost za delo;
 7. preživnino;
 8. denarne prejemke iz zdravstvenega zavarovanja v smislu zakona o zdravstvenem zavarovanju, razen prejemkov za začasno nezmožnost za delo;
 9. državne pokojnine do višine, določene z zakonom;
 10. podporo ob izpustu iz zapora;
 11. odškodnino žrtvam represije, izplačano na podlagi zakona o osebah, ki so bile žrtve represije okupacijskih sil.

Prihodki se ne zasežejo, če ne presežejo minimalne mesečne plače oziroma ustreznega deleža prihodkov za en teden ali dan. Od 1. januarja 2020 je bila minimalna mesečna plača za polni delovni čas 584 EUR.

Če vložitev zahtevka za plačilo na druga sredstva dolžnika ne zadostuje popolnoma za zahtevek tožeče stranke oziroma se pričakuje, da ne bo popolnoma zadostovala, ter če je glede na vrsto zahtevka in raven prihodkov zaseg upravičen, se lahko na prošnjo tožeče stranke izvrši zahtevek za plačilo na prihodke iz točk 5 do 7 zgoraj.

Če vložitev zahtevka za plačilo na druga sredstva dolžnika ne zadostuje popolnoma za zahtevek za preživnino za otroka oziroma se pričakuje, da ne bo popolnoma zadostovala, se lahko zaseže do polovice prihodkov, določenih v členu 132(1) zakonika o izvršilnem postopku. Če zaseženi znesek dolžnikovih prihodkov za izpolnitev zahtevka za preživnino za otroka znaša manj kot pol minimalne plače, se lahko zaseže do ena tretjina dolžnikovih prihodkov.

Če dolžnik v skladu z zakonom vzdržuje drugo osebo ali plačuje preživnino za to osebo, se znesek, ki se ne sme zaseči, poveča za eno tretjino minimalne mesečne plače na vzdrževanega družinskega člana, razen če ni zahtevek za preživnino za otroka predmet prisilne izvršbe.

Zasežeta se lahko največ dve tretjini zneska, enakega petkratniku minimalne plače, pri čemer se od deleža prihodkov, ki presegajo znesek, ki ni predmet zasega, lahko zasežejo vsi prihodki, ki presegajo znesek, enak petkratniku minimalne plače, če znesek, ki ga je treba zaseči, ne presega dveh tretjin skupnih prihodkov. Ta določba se ne uporablja, če je zahtevek za podporo predmet prisilne izvršbe.

Na podlagi vloge, ki jo vloži dolžnik, bo sodni izvršitelj razveljavil zaseg na računu v treh delovnih dneh, in sicer v obsegu, ki dolžniku zagotavlja prihodek, ki ni predmet zasega.

Če se več kot enkrat na dolžnikov račun prenese znesek, ki zajema prihodek za en mesec, bo sodni izvršitelj na podlagi vloge, ki jo vloži dolžnik, razveljavil zaseg na računu v treh delovnih dneh, in sicer v obsegu, ki dolžniku zagotavlja prihodek, ki ni predmet zasega, za vsak mesec, plačan vnaprej. Če obdobja uporabe prihodkov, prenesenih na dolžnikov račun, ni mogoče določiti, bo sodni izvršitelj na dolžnika prenesel prihodke, ki se ne zasežejo, za en mesec.

Člen 50(1)(i) – Pristojbine, če jih banke zaračunavajo, za izvajanje enakovrednih nacionalnih nalogov in posredovanje informacij o računu ter podatki o stranki, ki mora plačati te pristojbine

Ne.

Člen 50(1)(j) – Lestvico pristojbin ali drug niz pravil, s katerimi se določijo veljavne pristojbine, ki jih zaračunava kateri koli organ, ki sodeluje pri obdelavi ali izvrševanju naloga za zamrznitev

Na podlagi člena 781(4) zakona o sodnih izvršiteljih oseba, ki vloži zahtevo za pridobitev informacij o računu v skladu s členom 14, plača 20 EUR.

Na podlagi člena 38(6) zakona o sodnih izvršiteljih osnovna pristojbina, ki se plača sodnemu izvršitelju za izvršitev naloga za zamrznitev, znaša 92 EUR.

Člen 50(1)(k) – Razvrščenost enakovrednih nacionalnih nalogov

Pravica do varščine za zasežena sredstva, ki je nastala pri prejšnjem zasegu, ima prednost pred pravico, ki je nastala pri naslednjem zasegu.

Pravica do varščine za zasežena sredstva, ki je nastala na podlagi zahtevka za preživnino za otroka, ima prednost pred drugimi pravicami do varščine za zasežena sredstva ne glede na čas zasega. Pravice do varščine za zasežena sredstva, ki so nastale na podlagi zahtevka za preživnino za otroka, so enakovredne.

Člen 50(1)(l) – Sodišča ali izvršitveni organ, pristojen za ugoditev pravnega sredstva

Člen 33(1) – okrajna sodišča

Člen 34(1)(a) – sodni izvršitelj, ki je sprožil postopek izvršitve in zasegel račun na podlagi evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov. Seznam sodnih izvršiteljev je naveden na spletnem mestu zbornice sodnih izvršiteljev in stečajnih upraviteljev: http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/kontaktinfo-0.

Člen 34(1)(b)

i) sodni izvršitelji

ii) sodni izvršitelji

iii) sodni izvršitelji

iv) sodni izvršitelji

Člen 34(2) – okrajna sodišča

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 50(1)(m) – Sodišča, pri katerih se vloži pritožba, in rok za vložitev pritožbe

Člen 33

Pritožbe, naslovljene na okrožna sodišča, se vložijo prek okrajnega sodišča, katerega odločba se v pritožbi izpodbija, v 15 dneh od datuma vročitve odločbe.

Člen 34

– Če je odločbo izdalo okrajno sodišče, se pritožbe, naslovljene na okrožna sodišča, vložijo prek okrajnega sodišča, katerega odločba se v pritožbi izpodbija. Pritožbe se vložijo v 15 dneh od datuma vročitve odločbe.

– Stranka v postopku izvršitve lahko pri sodnem izvršitelju vloži ugovor na odločbo ali ukrep sodnega izvršitelja, ki izvršuje izvršilni naslov ali ne želi izvesti ukrepa izvršitve, in sicer v desetih dneh od dneva, ko se je pritožnik seznanil oziroma bi se moral seznaniti z odločbo ali ukrepom, razen če zakon ne določa drugače. Stranka v postopku lahko vloži pritožbo zoper odločbo sodnega izvršitelja glede ugovora pri okrajnem sodišču jurisdikcije, v kateri je pisarna sodnega izvršitelja, in sicer v desetih dneh od datuma vročitve odločbe. Pritožba zoper odločbo ali ukrep sodnega izvršitelja se pri sodišču ne more vložiti, če se prej ne vloži ugovor pri sodnem izvršitelju. Stranke v postopku in sodni izvršitelji lahko vložijo pritožbo zoper odločbo okrajnega sodišča glede odločbe sodnega izvršitelja. Pritožbe se vložijo v 15 dneh od datuma vročitve odločbe.

Člen 35

– Če je odločbo izdalo okrajno sodišče, se pritožbe, naslovljene na okrožna sodišča, vložijo prek okrajnega sodišča, katerega odločba se v pritožbi izpodbija. Pritožbe se vložijo v 15 dneh od datuma vročitve odločbe (člen 35(1)).

– Stranka v postopku izvršitve lahko pri sodnem izvršitelju vloži ugovor na odločbo ali ukrep sodnega izvršitelja, ki izvršuje izvršilni naslov ali ne želi izvesti ukrepa izvršitve, in sicer v desetih dneh od dneva, ko se je pritožnik seznanil oziroma bi se moral seznaniti z odločbo ali ukrepom, razen če zakon ne določa drugače. Stranka v postopku lahko vloži pritožbo zoper odločbo sodnega izvršitelja glede ugovora pri okrajnem sodišču jurisdikcije, v kateri je pisarna sodnega izvršitelja, in sicer v desetih dneh od datuma vročitve odločbe. Pritožba zoper odločbo ali ukrep sodnega izvršitelja se pri sodišču ne more vložiti, če se prej ne vloži ugovor pri sodnem izvršitelju (člen 35(3) in (4)). Stranke v postopku in sodni izvršitelji lahko vložijo pritožbo zoper odločbo okrajnega sodišča glede odločbe sodnega izvršitelja. Pritožbe se vložijo v 15 dneh od datuma vročitve odločbe.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 50(1)(n) – Sodne takse

Državna taksa za sprejetje ali izpodbijanje odločbe znaša 50 EUR in se plača ob vložitvi vloge.

Člen 50(1)(o) – Jeziki, sprejemljivi za prevode dokumentov

Estonščina, angleščina.

Zadnja posodobitev: 14/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.