Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

Člen 50(1)(a) – Sodišča, pristojna za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Helsinki District Court (Okrožno sodišče v Helsinkih)

Porkkalankatu 13

FI – 00180 Helsinki

Poštni naslov:

Box 650

FI – 00181 Helsinki

Telefon: +358 295644200 (centrala)

Telefaks: +358 29295644218

E-naslov: helsinki.ko@oikeus.fi

Člen 50(1)(b) – Organ, pristojen za pridobitev informacij o računu

Za pridobitev informacij o računu je pristojen sodni izvršitelj. Zahteva za pridobitev informacij o računu se lahko pošlje neposredno sodnemu izvršitelju ali osrednji upravi nacionalnega izvršilnega organa (Ulosottolaitoksen keskushallinto), ki jo bo posredovala sodnemu izvršitelju.

Kontaktni podatki osrednje uprave nacionalnega izvršilnega organa:

National Enforcement Authority's Central Administration

European account preservation

PO Box 2

00067 Ulosottolaitos

Finska

Telefon: +358 295658801

Telefaks: +358 295622611

E-naslov: hallinto.uo@oikeus.fi

Kontaktni podatki sodnih izvršiteljev

Kontaktni podatki sodnih izvršiteljev so v finščini, švedščini in angleščini na voljo na spletnem mestu https://ulosottolaitos.fi/fi/, ki ga upravlja ministrstvo za pravosodje.

Člen 50(1)(c) – Načini pridobivanja informacij o računu

Način pridobivanja informacij o računu, ki je na voljo po finskem pravu, je določen v členu 14(5)(a) Uredbe (vse banke na finskem ozemlju morajo na zahtevo informacijskega organa (tj. sodnega izvršitelja) razkriti, ali ima dolžnik pri njih odprt račun).

Člen 50(1)(d) – Sodišča, pri katerih se lahko vloži pritožba zoper zavrnitev izdaje evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Pritožba zoper odločitev okrožnega sodišča v Helsinkih se lahko vloži pri pritožbenem sodišču v Helsinkih. Obvestilo o pritožbi je treba nasloviti na pritožbeno sodišče v Helsinkih in poslati tajništvu okrožnega sodišča, ki je izdalo odločitev, tj. okrožnega sodišča v Helsinkih. Za kontaktne podatke okrožnega sodišča v Helsinkih glej odgovor v zvezi s členom 50(1)(a).

Člen 50(1)(e) – Organi, pristojni za sprejem, posredovanje in vročitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov in drugih dokumentov

Člen 10(2): Za preklic naloga za zamrznitev ali ustavitev njegove izvršitve je pristojen sodni izvršitelj. Obrazec za preklic se lahko pošlje neposredno sodnemu izvršitelju ali osrednji upravi nacionalnega izvršilnega organa, ki ga bo posredovala sodnemu izvršitelju (glej člen 50(1)(b)).

Člen 23(3): Če je bil nalog za zamrznitev izdan na Finskem (Finska je država izvora), je za pošiljanje dokumentov iz člena 23(3) Uredbe pristojno sodišče, ki je nalog izdalo, tj. okrožno sodišče v Helsinkih (glej člen 50(1)(a)).

Če je nalog za zamrznitev treba izvršiti na Finskem (Finska je država izvršitve), je sodni izvršitelj pristojni organ v državi izvršitve. Dokumenti, ki so potrebni za izvršitev, se lahko pošljejo neposredno sodnemu izvršitelju ali osrednji upravi nacionalnega izvršilnega organa, ki jih bo posredovala sodnemu izvršitelju (glej člen 50(1)(f)).

Člen 23(5): Glej odgovor v zvezi s členom 50(1)(f).

Člen 23(6): Glej odgovor v zvezi s členom 50(1)(f).

Člen 23(3): Sodni izvršitelj, ki je odgovoren za izvršitev naloga za zamrznitev, izda izjavo o zamrznitvi sredstev iz člena 25 ter jo posreduje sodišču, ki je izdalo nalog za zamrznitev, in upniku.

Člen 27(2): Za sprostitev presežnih zamrznjenih zneskov je pristojen sodni izvršitelj, ki je odgovoren za izvršitev naloga za zamrznitev. Zahteva za sprostitev presežnih zamrznjenih zneskov se lahko pošlje neposredno sodnemu izvršitelju, ki je izdal izjavo iz člena 25, ali osrednji upravi nacionalnega izvršilnega organa, ki jo bo posredovala sodnemu izvršitelju (glej člen 50(1)(b)).

Člen 28(3): Če je Finska država izvora, je za sprožitev postopka vročitve in posredovanje dokumentov iz člena 28(1) pristojnemu organu v državi članici, v kateri ima dolžnik stalno prebivališče, odgovorno sodišče, ki je izdalo nalog za zamrznitev, tj. okrožno sodišče v Helsinkih.

Če ima dolžnik stalno prebivališče na Finskem, je pristojnost za vročanje odvisna od tega, ali so bančni računi, ki jih je treba zamrzniti, na Finskem. Če je kateri od bančnih računov, ki jih je treba zamrzniti, na Finskem, je za vročanje pristojen sodni izvršitelj. V tem primeru se lahko dokumenti, ki jih je treba vročiti, pošljejo neposredno sodnemu izvršitelju ali osrednji upravi nacionalnega izvršilnega organa, ki jih bo posredovala sodnemu izvršitelju. Če kateri od bančnih računov, ki jih je treba zamrzniti, ni na Finskem, je za vročanje pristojno okrožno sodišče v Helsinkih.

Člen 36(5), drugi pododstavek: Za izvršitev odločitve o pravnem sredstvu je pristojen sodni izvršitelj. Odločitev o pravnem sredstvu se lahko pošlje neposredno sodnemu izvršitelju ali osrednji upravi nacionalnega izvršilnega organa, ki jo bo posredovala sodnemu izvršitelju.

Člen 50(1)(f) – Organ, pristojen za izvršitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Za izvršitev ukrepov zavarovanja na Finskem je pristojen sodni izvršitelj. Če je Finska država izvršitve, se lahko dokumenti iz člena 23(3) Uredbe, ki so potrebni za izvršitev, pošljejo neposredno sodnemu izvršitelju ali osrednji upravi nacionalnega izvršilnega organa, ki jih bo posredovala sodnemu izvršitelju (glej člen 50(1)(b)).

Člen 50(1)(g) – Obseg zamrznitev skupnih in imenskih računov

Zaseg premičnin, kot je denar na bančnih računih, se izvede v skladu s členom 7 poglavja 8 zakonika o izvršbi (705/2007), pri čemer se po potrebi upoštevajo določbe poglavja 4 o zaplembi.

V skladu s členom 11 poglavja 4 zakonika o izvršbi se šteje, da sta dolžnik in tretja oseba, ki imata v skupni lasti premičnine, lastnika teh premičnin v enakih delih, razen če tretja oseba dokaže ali je kako drugače očitno, da je edini lastnik premoženja ali lastnik večjega deleža premoženja. Na podlagi te predpostavke v zvezi z lastninsko pravico se za polovico sredstev na skupnem računu dolžnika in tretje osebe šteje, da pripada dolžniku, kar pomeni, da se za to polovico (zmanjšano za zneske, ki so v skladu s členom 31 izvzeti iz zamrznitve) lahko uporablja ukrep zamrznitve.

Predpostavka skupnega lastništva pa več ne velja, če se izkaže, da so sredstva dejansko v izključni lasti dolžnika ali tretje osebe ali da dolžnik in tretja oseba nimata enakih deležev. Tretja oseba, ki trdi, da je edini lastnik ali da ima v lasti več kot polovico sredstev, mora svojo trditev utemeljiti.

Zakonik o izvršbi: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705

Člen 50(1)(h) – Pravila za zneske, izvzete iz zasega

V skladu s točko 6 člena 21(1) poglavja 4 zakonika o izvršbi se v primeru dolžnika, ki je fizična oseba, iz zaplembe izvzame znesek, ki ustreza 1,5-kratniku zavarovanega deleža dolžnikovega gotovinskega ali drugega premoženja iz člena 48, za obdobje enega meseca, razen če ima dolžnik drug ustrezen dohodek.

V skladu s členom 48(3) poglavja 4 se znesek zavarovanega deleža letno določi z odlokom ministrstva za pravosodje, kot je določeno v zakonu o nacionalnem indeksu pokojnin (456/2001). Trenutni znesek zavarovanega deleža je na voljo na: https://ulosottolaitos.fi/fi/index/tietoaulosotosta/tietoavelalliselle/mitenulosmitattavamaaralasketaan.html.

Zakonec pomeni poročenega partnerja ali neporočenega partnerja v razmerju, ki je enakovredno zakonski zvezi. Vzdrževana oseba, ki jo mora dolžnik preživljati, je oseba, katere dohodki so nižji od zavarovanega deleža, izračunanega za samega dolžnika, in otrok v podobnem položaju, ne glede na to, ali drugi partner prispeva k preživljanju otroka. Preživnina, ki jo plača dolžnik, se lahko upošteva, kot je določeno v členih 51 do 53 poglavja 4 zakonika o izvršbi.

Zgoraj navedeni znesek se izvzame iz zasega brez zahteve dolžnika. Sodni izvršitelj, ki je odgovoren za nalog za zamrznitev in za izvzetje takih zneskov, mora zato v skladu s členom 31(2) Uredbe zadevni znesek na lastno pobudo izvzeti iz zamrznitve.

Člen 50(1)(i) – Pristojbine, če jih banke zaračunavajo, za izvajanje enakovrednih nacionalnih nalogov in posredovanje informacij o računu ter podatki o stranki, ki mora plačati te pristojbine

Banke v skladu s finskim pravom ne morejo zaračunavati pristojbin za izvajanje enakovrednih nacionalnih nalogov ali posredovanje informacij o računu.

Člen 50(1)(j) – Lestvico pristojbin ali drug niz pravil, s katerimi se določijo veljavne pristojbine, ki jih zaračunava kateri koli organ, ki sodeluje pri obdelavi ali izvrševanju naloga za zamrznitev

Sodni izvršitelji za izvršitev naloga za zamrznitev zaračunajo pristojbino v višini 225 EUR. Pristojbina je urejena v členu 2(5) zakona o izvršilnih taksah (34/1995) in točki 3 člena 5(1) odloka o izvršilnih taksah (35/1995). V skladu s členom 4(3) zakona o izvršilnih taksah se lahko pristojbina zaračuna le vložniku zahteve in ne dolžniku.

Za ukrepe, ki jih je sodni izvršitelj sprejel med postopkom za pridobitev informacij o računu na podlagi člena 14 Uredbe, se pristojbina ne zaračuna.

Člen 50(1)(k) – Razvrščenost enakovrednih nacionalnih nalogov

Ukrepi zavarovanja po finskem pravu ne predvidevajo prednostne razvrstitve za zaplembo. Pravna podlaga je člen 43 poglavja 4 zakonika o izvršbi, v katerem je navedeno, da zaseg ali drug ukrep zavarovanja ne preprečuje zaplembe.

Člen 50(1)(l) – Sodišča ali izvršitveni organ, pristojen za ugoditev pravnega sredstva

Člen 33(1): Okrožno sodišče v Helsinkih. Za kontaktne podatke glej odgovor v zvezi s členom 50(1)(a).

Člen 34(1): Sodni izvršitelj. Vloga za pravno sredstvo se lahko pošlje neposredno sodnemu izvršitelju ali osrednji upravi nacionalnega izvršilnega organa, ki jo bo posredovala sodnemu izvršitelju. Za kontaktne podatke glej odgovor v zvezi s členom 50(1)(b).

Člen 34(2): Okrožno sodišče v Helsinkih. Za kontaktne podatke glej odgovor v zvezi s členom 50(1)(a).

Člen 50(1)(m) – Sodišča, pri katerih se vloži pritožba, in rok za vložitev pritožbe

Pritožba zoper odločitev o pravnem sredstvu, ki jo je sprejelo okrožno sodišče v Helsinkih, se lahko vloži pri pritožbenem sodišču v Helsinkih. Obvestilo o pritožbi, naslovljeno na pritožbeno sodišče v Helsinkih, je treba poslati tajništvu okrožnega sodišča, ki je izdalo odločitev, tj. okrožnega sodišča v Helsinkih.

Rok za vložitev pritožbe je 30 dni od dneva, ko je bila odločitev okrožnega sodišča izdana ali vročena strankam. Obvestilo o pritožbi je treba poslati tajništvu okrožnega sodišča do konca delovnega časa na dan izteka roka. Delovni čas se konča ob 16.15.

Pritožba zoper odločitev o pravnem sredstvu, ki jo je sprejel sodni izvršitelj, se lahko vloži pri okrožnem sodišču, ki obravnava pritožbe v zvezi z izvršbo na podlagi člena 2 poglavja 11 zakona o izvršbi. Obvestilo o pritožbi, naslovljeno na okrožno sodišče, je treba poslati uradu sodnega izvršitelja, ki je sprejel odločitev, in sicer po elektronski pošti na naslov ulosotto.uo@oikeus.fi ali po pošti na naslov: PO Box 1, 00067 Ulosottolaitos. Za kontaktne podatke sodnega izvršitelja glej odgovor v zvezi s členom 50(1)(b).

Pritožbe v zvezi z izvršbo obravnavajo naslednja okrožna sodišča: Ålandski otoki, Helsinki, Länsi-Uusimaa, Oulu, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme in Varsinais-Suomi. Pritožbo obravnava okrožno sodišče, na območju katerega je bil izveden izvršilni ukrep. Kontaktni podatki so na voljo na spletnem mestu https://oikeus.fi.

Rok za vložitev pritožb znaša tri tedne. Tritedenski rok se računa od dneva, ko je bila sprejeta odločitev, če je bila zadevna oseba predhodno obveščena ali je bila navzoča pri izdaji odločitve. V nasprotnem primeru se rok za vložitev pritožbe računa od dneva, ko je bila zadevna oseba obveščena o odločitvi. V členu 39(2) poglavja 3 zakonika o izvršbi je določeno, kdaj se šteje, da je bil prejemnik obveščen o odločitvi, ki je bila poslana po pošti ali elektronski pošti. Če se ne dokaže drugače, se šteje, da je bila vročitev opravljena tri dni po pošiljanju elektronskega sporočila ali sedem dni po tem, ko je bil dokument poslan po pošti ali deponiran na mestu, predvidenem za poštne pošiljke. Datum pošiljanja ali deponiranja mora biti naveden na dokumentu.

Obvestilo o pritožbi je treba poslati uradu sodnega izvršitelja, ki je sprejel odločitev, in sicer po elektronski pošti na naslov ulosotto.uo@oikeus.fi ali po pošti na naslov: PO Box 1, 00067 Ulosottolaitos, do konca delovnega časa na dan izteka roka. Delovni čas se konča ob 16.15.

Člen 50(1)(n) – Sodne takse

Sodne takse in takse za pritožbe so urejene z zakonom o sodnih taksah (1455/2015). Taksa za vložitev vloge za izdajo naloga za zamrznitev je enaka kot pri odločanju o ukrepih zavarovanja v skladu z nacionalnim pravom. Takse, ki se na podlagi zakona o sodnih taksah zaračunajo za odločanje o takih ukrepih zavarovanja, trenutno temeljijo na taksi za odločanje v postopku v glavni stvari, ki se nanaša na vlogo ali pravico vložnika.

Višina takse je zato odvisna od postopka v glavni stvari, na katerem temelji nalog za zamrznitev. Če je postopek v glavni stvari vključeval spor, taksa za postopek na okrožnem sodišču za zahtevo za izdajo naloga za zamrznitev v skladu s členom 2 zakona o sodnih taksah znaša največ 500 EUR. Sodne takse so lahko nižje, če gre na primer za skrajšani postopek, kot je navedeno v členu 3 poglavja 5 zakonika o sodnem postopku: sodna taksa lahko znaša 65,86 ali 250 EUR, odvisno od tega, kako je bilo odločeno v postopku v glavni stvari in ali je tožena stranka odločitev izpodbijala.

Sodne takse na pritožbenem sodišču znašajo največ 500 EUR.

Sodna taksa se plača ob zaključku postopka, tj. ko je sodišče odločilo v zadevi.

Za uveljavljanje pravnega sredstva zoper nalog za zamrznitev se sodna taksa ne zaračuna.

Zakon o sodnih taksah: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455

Člen 50(1)(o) – Jeziki, sprejemljivi za prevode dokumentov

Finščina, švedščina in angleščina.

Zadnja posodobitev: 19/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.