Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov

Irska

Vsebino zagotavlja
Irska

Člen 50(1)(a) – Sodišča, pristojna za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Irsko pravo ne pozna javnih listin, zato se ta določba na Irskem ne uporablja.

Člen 50(1)(b) – Organ, pristojen za pridobitev informacij o računu

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Na Irskem:

Minister for Justice

Bishop’s Square

Redmond’s Hill

Dublin 2

Ireland

EAPOIA@justice.ie

Člen 50(1)(c) – Načini pridobivanja informacij o računu

Na Irskem se uporablja člen 14(5)(a), tj. vse banke na Irskem morajo na zahtevo informacijskega organa razkriti, ali ima dolžnik pri njih odprt račun.

Člen 50(1)(d) – Sodišča, pri katerih se lahko vloži pritožba zoper zavrnitev izdaje evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Na Irskem:

  • če je za izdajo naloga za zamrznitev pristojno okrajno sodišče, pri sodniku okrožnega sodišča, v katerega okrožju je bil nalog za zamrznitev izdan;
  • če je za izdajo naloga za zamrznitev pristojno okrožno sodišče, pri višjem sodišču;
  • če je za izdajo naloga za zamrznitev pristojno višje sodišče, pri pritožbenem sodišču. (Vendar je treba opozoriti, da je vrhovno sodišče v skladu z določbami irske ustave pristojno za odločanje o pravnih sredstvih zoper odločbe višjega sodišča, če meni, da izjemne okoliščine upravičujejo neposredno vložitev pravnega sredstva pri vrhovnem sodišču. Predpogoj za to je, da se zadevna odločba nanaša na zadevo splošnega javnega pomena in/ali da to zahtevajo interesi pravice).

Člen 50(1)(e) – Organi, pristojni za sprejem, posredovanje in vročitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov in drugih dokumentov

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Na Irskem:

Minister for Justice

Bishop’s Square

Redmond’s Hill

Dublin 2

Ireland

EAPOCA@justice.ie

Člen 50(1)(f) – Organ, pristojen za izvršitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Na Irskem:

Minister for Justice

Bishop’s Square

Redmond’s Hill

Dublin 2

Ireland

EAPOCA@justice.ie

Člen 50(1)(g) – Obseg zamrznitev skupnih in imenskih računov

V skladu z irskim pravom je obseg zamrznitve skupnih in imenskih računov odvisen od okoliščin posameznega primera. Če ni v nalogu izrecno določeno drugače, velja glede skupnih računov splošno pravilo, da sodna odredba tipa Mareva (Mareva type injunction), izdana samo zoper toženo stranko, ne more imetniku skupnega računa preprečiti črpanja z bančnega računa.

Kar zadeva imenske račune, če ima tretja oseba sredstva v imenu tožene stranke na imenskem računu, se sodna odredba Mareva, izdana zoper toženo stranko, nanaša na ta sredstva, ker je tožena stranka upravičeni ali dejanski lastnik teh sredstev.

Imetnik skupnega ali imenskega računa, za katerega velja takšna odredba, lahko pri pristojnem sodišču vloži zahtevek, s katerim zahteva spremembo pogojev odredbe.

Člen 50(1)(h) – Pravila za zneske, izvzete iz zasega

V primeru enakovrednih nacionalnih postopkov sodišče na podlagi posameznega primera določi znesek, ki je na voljo dolžniku, pri čemer upošteva okoliščine zadevne stranke. Zadevni zahtevek vloži dolžnik, glede zneska, ki se lahko da na voljo, pa ni nobenih pravil.

Člen 50(1)(i) – Pristojbine, če jih banke zaračunavajo, za izvajanje enakovrednih nacionalnih nalogov in posredovanje informacij o računu ter podatki o stranki, ki mora plačati te pristojbine

Banke v primeru enakovrednih nacionalnih postopkov ne zaračunavajo pristojbin za izvajanje sodnih nalogov. Kadar se zahtevajo informacije o računu, ni nobenega pravila, ki bi bankam preprečevalo zaračunavanje pristojbin za zagotavljanje takih informacij. Kot splošno načelo je upnik dolžan plačati stroške, ki jih ima banka; plačilo takih stroškov pa se lahko naloži tudi dolžniku.

Člen 50(1)(j) – Lestvico pristojbin ali drug niz pravil, s katerimi se določijo veljavne pristojbine, ki jih zaračunava kateri koli organ, ki sodeluje pri obdelavi ali izvrševanju naloga za zamrznitev

Ni predvideno, da informacijski in pristojni organi zaračunavajo upravne pristojbine. Vendar je treba za osebno vročitev pisanj plačati 100 do 200 EUR, odvisno od stopnje težavnosti pri izvedbi vročitve.

Opomba: osebno vročitev pisanj na tej stopnji izvede družba zasebnega sektorja, lestvica pristojbin pa ni na voljo.

Člen 50(1)(k) – Razvrščenost enakovrednih nacionalnih nalogov

Razvrstitev se v skladu z irskim pravom ne prenese na podobne postopke, kot so sodne odredbe Mareva, ker upnik ne pridobi lastninske pravice na zadevnih sredstvih.

Člen 50(1)(l) – Sodišča ali izvršitveni organ, pristojen za ugoditev pravnega sredstva

Na Irskem:

Kar zadeva člen 33(1), je za pravno sredstvo pristojno sodišče, ki je izdalo nalog za zamrznitev, to pa je glede na okoliščine lahko okrajno, okrožno ali višje sodišče*.

Kar zadeva člen 34(1) in (2), je za pravno sredstvo pristojno:

  • sodišče, ki je izdalo nalog za zamrznitev, če je bil evropski nalog za zamrznitev bančnih računov izdan na Irskem;
  • višje sodišče*, če je bil evropski nalog za zamrznitev bančnih računov izdan v drugi državi članici.

*The High Court

Four Courts

Dublin 7

HighCourtCentralOffice@courts.ie

Člen 50(1)(m) – Sodišča, pri katerih se vloži pritožba, in rok za vložitev pritožbe

Na Irskem se lahko pritožba zoper odločbo, izdano v skladu s členi 33, 34 ali 35, vloži na naslednji način:

Člen 50(1)(n) – Sodne takse

Glede na okoliščine primera lahko sodne takse v postopku za pridobitev naloga za zamrznitev ali odobritev pravnega sredstva zoper nalog znašajo 80 do 200 EUR. Ustrezne informacije so na voljo na:

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014)

Člen 50(1)(o) – Jeziki, sprejemljivi za prevode dokumentov

Za Irsko sta sprejemljiva jezika samo irščina in angleščina.

Zadnja posodobitev: 15/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.