To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: italijanščina.
  Swipe to change

  Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov

  Italija

  Vsebino zagotavlja
  Italija

  ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

  Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

  Italija

  Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov


  *obvezen vnos

  Člen 50(1)(a) – Sodišča, pristojna za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

  Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

  Sodišče okrožja, v katerem je bila pripravljena javna listina, ki odloča v sestavi sodnik posameznik.

  Člen 50(1)(b) – Organ, pristojen za pridobitev informacij o računu

  Predsednik sodišča okrožja, v katerem ima dolžnik stalno prebivališče ali kraj bivanja oziroma v katerem je statutarni sedež dolžnika, če je ta pravna oseba. Če dolžnik nima dejanskega prebivališča, stalnega prebivališča ali kraja bivanja oziroma, kadar je dolžnik pravna oseba, sedeža v Italiji, je pristojni organ predsednik sodišča v Rimu.

  Člen 50(1)(c) – Načini pridobivanja informacij o računu

  Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

  Italijanska zakonodaja določa, da lahko informacijski organ dostopa do informacij v javnih evidencah, da pridobi informacije o bančnih računih.

  Člen 50(1)(d) – Sodišča, pri katerih se lahko vloži pritožba zoper zavrnitev izdaje evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

  Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

  Sodišče, kamor spada sodnik, ki je izdal nalog za zamrznitev, ki odloča v senatu.

  Člen 50(1)(e) – Organi, pristojni za sprejem, posredovanje in vročitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov in drugih dokumentov

  Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

  Za sprejem in posredovanje dokumentov, uradno obveščanje o njih oziroma njihovo vročitev so pristojni:

  (a) sodni uradnik v okoliščinah iz člena 23(5) Uredbe;

  (b) sodno tajništvo sodišča, ki je izdalo nalog za zamrznitev, v okoliščinah iz členov 10(2), 23(3) in (6), 25(3) ter 36(5) Uredbe;

  (c) sodno tajništvo sodišča, pristojnega za izvršitev, v primeru iz člena 27(2) Uredbe;

  (d) sodno tajništvo sodišča v kraju, v katerem ima dolžnik stalno prebivališče, v okoliščinah iz člena 28(3) Uredbe.

  Če je bil nalog za zamrznitev izdan v drugi državi članici v okoliščinah iz člena 10(2), 23(3), 23(6) ali 25(3), je pristojno sodišče redno sodišče, pristojno za izvršitev naloga za zamrznitev (glej člen 50(f)).

  Člen 50(1)(f) – Organ, pristojen za izvršitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

  Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

  Redno sodišče v kraju dejanskega prebivališča tretje osebe (člen 678 Zakonika o pravdnem postopku), ki ukrepa v skladu s pravili za razlastitev tretjih oseb.

  Člen 50(1)(g) – Obseg zamrznitev skupnih in imenskih računov

  Na skupnih računih ali fiduciarnih računih z več kot enim imetnikom računa se lahko nalog za zamrznitev izvrši le v sorazmernem deležu dolžnika. Šteje se, da so deleži imetnikov računa enaki, razen če obstajajo dokazi o nasprotnem.

  Člen 50(1)(h) – Pravila za zneske, izvzete iz zasega

  Iz zasega so v skladu s povezanimi določbami iz členov 545 in 671 Zakonika o pravdnem postopku izvzeti:

  (a) plačila preživnine, razen za namene preživnine, vendar le z odobritvijo predsednika sodišča ali sodnika, ki ga ta imenuje, in le v deležu, ki se določi s sodno odločbo;

  (b) prejemki od dobrodelnih ustanov ali nadomestila za življenjske stroške osebam, ki se štejejo za revne, ter porodniška nadomestila, nadomestila za čas bolezni ali nadomestila za pogrebne stroške zavarovalnih skladov, organov za socialno varnost in dobrodelnih ustanov;

  (c) zneski, ki jih dolgujejo zasebniki, v obliki plač ali drugih plačil, povezanih z delovnim razmerjem, vključno s tistimi za odpravnine, se lahko zaplenijo za plačila preživnin v obsegu, ki ga odobri predsednik sodišča ali sodnik, ki ga ta imenuje; zapleni se lahko največ ena petina teh zneskov; sočasni zasegi, ki izhajajo iz kombinacije zgoraj navedenih razlogov, ne smejo zajemati več kot polovice zneskov;

  (d) renta, če je brezplačna in če obstaja določba, da se je ne sme zapleniti ali zaseči v znesku, ki presega mejo nujnih potreb upnika;

  (e) zneski, ki jih zavarovatelj plača imetniku police ali upravičencu do zavarovanja, za katere glede na plačane premije veljajo določbe o reviziji aktov, ki škodijo upnikom, zbiranju, obdavčitvi in zmanjšanju daril;

  (f) zneski za pokojnine, nadomestila za pokojnine ali druge pokojninske prejemke ob upoštevanju, da se lahko zapleni največ znesek, ki je enak najvišjemu znesku mesečnega socialnega prejemka in se mu prišteje ena polovica, ter da se lahko delež, ki presega ta znesek, zapleni v obsegu iz točk (c) in (d);

  (g) posebna sredstva za socialno varnost in pomoč, ki jih vzpostavi podjetnik, med drugim brez prispevkov delodajalcev, če to zadeva plačila, ki jih izvedejo upniki ali delavci podjetnika.

  Obstaja tudi določba, da se lahko zneski, dolgovani zaradi plač in drugih plačil, povezanih z zaposlitvijo ali delom, med drugim za odpravnine in pokojnine ter nadomestila za pokojnine ali druge pokojninske prejemke, kadar so knjiženi na bančni ali poštni račun na ime dolžnika, zaplenijo v znesku, ki presega trikratnik socialnih prejemkov, če se knjiženje na račun izvede pred zaplembo; če se knjiženje izvede na datum zaplembe ali pozneje, se lahko ti zneski zaplenijo v obsegu, določenem v odstavkih (3), (4), (5) in (7) ter posebni določbi Zakona.

  Dolžnik je tisti, ki mora dokazati, da je zahtevek izvzet iz zamrznitve.

  Člen 50(1)(i) – Pristojbine, če jih banke zaračunavajo, za izvajanje enakovrednih nacionalnih nalogov in posredovanje informacij o računu ter podatki o stranki, ki mora plačati te pristojbine

  Splošno pravilo je, da ima skrbnik premoženja, za katerega je izdan nalog za zamrznitev, tj. banka v primeru bančnega računa, pravico zahtevati odškodnino za hrambo in varstvo sredstev; odškodnina se določi glede na veljavne cene ali cene, ki se običajno uporabijo, skupaj s povračilom dokumentiranih stroškov, ki so potrebni za varstvo premoženja. Ti stroški vključujejo stroške, ki nastanejo pri uradnem obveščanju o izjavi iz člena 25 Uredbe.

  Stran, odgovorna za plačilo (začasno), je vložnik. Sodišče ugotovi, katera stran je na koncu odgovorna za plačilo.

  Banka ni upravičena do zaračunavanja taks za zagotavljanje informacij o računih na podlagi člena 14. Banke so po zakonu dolžne posodabljati evidence, iz katerih se v Italiji pridobivajo informacije o bančnih računih na podlagi člena 14 Uredbe.

  Člen 50(1)(j) – Lestvico pristojbin ali drug niz pravil, s katerimi se določijo veljavne pristojbine, ki jih zaračunava kateri koli organ, ki sodeluje pri obdelavi ali izvrševanju naloga za zamrznitev

  Brez poseganja v sodne takse, ki jih je treba plačati na podlagi člena 42 Uredbe (EU) št. 655/2014, obdelava in izvršitev naloga za zamrznitev, za katerega se zaprosi v Italiji, vključujeta plačilo stroškov za pridobitev kopij sodnih ukrepov in taks, ki se plačajo sodnim uradnikom za vročitev dokumentov.

  Stroški za kopije se določijo na podlagi preglednice iz Priloge 7 k Predsedniški uredbi št. 115 z dne 30. maja 2012 – „Prečiščene pravne določbe in predpisi o stroških postopka“ (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di spese di giustizia).

  Takse, ki se plačajo za vročitev dokumentov, bi bilo treba ločiti glede na to, ali sodni uradnik dokumente vroči neposredno prejemniku ali pa se vročijo po pošti. V prvem primeru je treba sodnemu uradniku v skladu s členom 27 zgoraj navedenih prečiščenih določb plačati nadomestilo stroškov prevoza, ki se izračuna v skladu s členom 35 navedenih določb, pri čemer se upoštevajo merila, ki se vsako leto posodobijo z odlokom pravosodnega ministrstva. V drugem primeru je treba namesto nadomestila stroškov prevoza povrniti stroške dostave. V obeh primerih, tj. pri osebnem uradnem obveščanju prejemnika in uradnem obveščanju po pošti, je treba plačati tudi takso, ki je določena v členu 27 prečiščenih določb in izračunana na podlagi člena 34. Če je uradno obvestilo nujno, se tako taksa kot nadomestilo povišata v skladu s členom 36 prečiščenih določb.

  Glej zgoraj navedene člene in Prilogo 7 k Predsedniški uredbi št. 115/2014 na naslednji povezavi.

  Člen 50(1)(k) – Razvrščenost enakovrednih nacionalnih nalogov

  Nacionalni nalogi niso prednostno razvrščeni.

  Člen 50(1)(l) – Sodišča ali izvršitveni organ, pristojen za ugoditev pravnega sredstva

  Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

  Redno sodišče, ki odloča v sestavi sodnik posameznik.

  Člen 50(1)(m) – Sodišča, pri katerih se vloži pritožba, in rok za vložitev pritožbe

  V skladu s členi 33, 34 in 35 Uredbe se zoper sodbo lahko vloži pritožba na redno sodišče, ki odloča v senatu. Rok za pritožbo je petnajst dni in začne teči, ko sodišče izda nalog, ali z dnem obvestila o nalogu oziroma vročitve naloga, če je to prej.

  Člen 50(1)(n) – Sodne takse

  Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

  (A) Sodne takse za pridobitev naloga za zamrznitev se razlikujejo in so odvisne od vrednosti zahtevka in stopnje sodnega postopka glede na to, kdaj je bil nalog za zamrznitev zahtevan:

  (a) za zahtevke do 1 100 EUR so stroški naslednji: 21,50 EUR, če sodni postopek poteka na prvi stopnji; 32,25 EUR, če sodni postopek poteka na drugi stopnji; 43 EUR v primeru kasacijske pritožbe;

  (b) za zahtevke med 1 100 in 5 200 EUR so stroški naslednji: 49 EUR, če sodni postopek poteka na prvi stopnji; 73,50 EUR, če sodni postopek poteka na drugi stopnji; 98 EUR v primeru kasacijske pritožbe;

  (c) za zahtevke med 5 200 in 26 000 EUR so stroški naslednji: 118,50 EUR, če sodni postopek poteka na prvi stopnji; 177,75 EUR, če sodni postopek poteka na drugi stopnji; 237 EUR v primeru kasacijske pritožbe;

  (d) za zahtevke med 26 000 in 52 000 EUR so stroški naslednji: 259 EUR, če sodni postopek poteka na prvi stopnji; 388,50 EUR, če sodni postopek poteka na drugi stopnji; 518 EUR v primeru kasacijske pritožbe;

  (e) za zahtevke med 52 000 in 260 000 EUR so stroški naslednji: 379,50 EUR, če sodni postopek poteka na prvi stopnji; 569,25 EUR, če sodni postopek poteka na drugi stopnji; 759 EUR v primeru kasacijske pritožbe;

  (f) za zahtevke med 260 000 in 520 000 EUR so stroški naslednji: 607 EUR, če sodni postopek poteka na prvi stopnji; 910,50 EUR, če sodni postopek poteka na drugi stopnji; 1 214 EUR v primeru kasacijske pritožbe;

  (g) za zahtevke nad 520 000 EUR so stroški naslednji: 843 EUR, če sodni postopek poteka na prvi stopnji; 1 264,50 EUR, če sodni postopek poteka na drugi stopnji; 1 686 EUR v primeru kasacijske pritožbe;

  (h) za zahtevke nedoločene vrednosti so stroški naslednji: 259 EUR, če sodni postopek poteka na prvi stopnji; 388,50 EUR, če sodni postopek poteka na drugi stopnji; 518 EUR v primeru kasacijske pritožbe. Za zadeve v izključni pristojnosti mirovnega sodnika pa so stroški v skladu s členom 7 Zakonika o pravdnem postopku naslednji: 118,50 EUR, če sodni postopek poteka na prvi stopnji; 177,75 EUR, če sodni postopek poteka na drugi stopnji; 237 EUR v primeru kasacijske pritožbe.

  Poleg zgoraj navedenih stroškov se za vsak postopek plača pavšalno predplačilo v višini 27 EUR za stroške uradnega obveščanja, če se nalog zahteva pred začetkom sodnega postopka o vsebini zadeve.

  (B) Sodne takse za pritožbo zoper nalog za zamrznitev v vseh zadevah znašajo 147 EUR.

  Poleg teh stroškov se za vsak postopek plača pavšalno predplačilo v višini 27 EUR za stroške uradnega obveščanja, če se nalog zahteva pred začetkom glavnega sodnega postopka.

  Stroške je treba poravnati na začetku postopka ob vložitvi pritožbe.

  Člen 50(1)(o) – Jeziki, sprejemljivi za prevode dokumentov

  Sprejeti bodo le prevodi v italijanščino.

  Zadnja posodobitev: 08/01/2024

  Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.