Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Latvija

Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov


*obvezen vnos

Člen 50(1)(a) – Sodišča, pristojna za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Okrožno oziroma mestno sodišče (rajona (pilsētas) tiesa), pri katerem se vloži zahtevek za zavarovanje terjatve, ali okrožno oziroma mestno sodišče ali regionalno sodišče (apgabaltiesa), ki je pristojno za zadevo za namene izvedbe postopka v glavni stvari.

Če zadeva, v kateri je tožena stranka potrošnik, po vsebini spada v pristojnost tujega sodišča, se vloga za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov vloži pri okrožnem oziroma mestnem sodišču v kraju prijavljenega stalnega prebivališča (deklarētā dzīvesvieta) ali stalnega prebivališča (dzīvesvieta) tožene stranke (potrošnika).

V primeru iz člena 6(4) Uredbe lahko tožeča stranka vlogo za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov vloži pri katerem koli okrožnem oziroma mestnem sodišču na območju pristojnosti regionalnega sodišča, na katerem deluje notar, ki je sestavil zadevno notarsko listino (poglavje 3 in člen 64423 zakona o civilnem postopku (Civilprocesa likums)).

Člen 50(1)(b) – Organ, pristojen za pridobitev informacij o računu

Okrožno oziroma mestno sodišče ali regionalno sodišče, pri katerem je bila vložena vloga za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov, ali okrožno oziroma mestno sodišče, če je bila vloga za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov vložena pri tujem sodišču.

Seznam okrožnih in mestnih sodišč je na voljo tukaj:

Nazaj na domačo stran

Člen 50(1)(c) – Načini pridobivanja informacij o računu

Sodišče za pridobitev informacij o računu kreditni instituciji po elektronski pošti pošlje zahtevo, podpisano z varnim elektronskim podpisom, in zahteva informacije o sredstvih (računih) tožene stranke pri kreditni instituciji. Kreditna institucija sodišču nemudoma, najpozneje pa tretji dan po prejemu njegove zahteve, po elektronski pošti pošlje odgovor (informacije), podpisan z varnim elektronskim podpisom, v zvezi s sredstvi (računi) tožene stranke pri zadevni kreditni instituciji (člen 64425 zakona o civilnem postopku).

Člen 50(1)(d) – Sodišča, pri katerih se lahko vloži pritožba zoper zavrnitev izdaje evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Pritožba (posebna pritožba (blakus sūdzība)) zoper sodno odločbo, s katero se v celoti ali delno zavrne vloga za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov, se vloži pri sodišču, ki je izdalo odločbo, in je naslovljena na:

(1) v primeru odločbe okrožnega oziroma mestnega sodišča – ustrezno regionalno sodišče;

(2) v primeru odločbe regionalnega sodišča – vrhovno sodišče (Augstākā tiesa)

(člena 443 in 64430 zakona o civilnem postopku).

Naslovi regionalnih sodišč in naslov vrhovnega sodišča so na voljo tukaj:

Nazaj na domačo stran

Člen 50(1)(e) – Organi, pristojni za sprejem, posredovanje in vročitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov in drugih dokumentov

V primerih iz členov 10(2), 23(3), (5) in (6), 25(3), 27(2), drugega pododstavka člena 28(3) in drugega pododstavka člena 36(5) Uredbe – pooblaščeni sodni izvršitelj, pristojen za izvršitev v zadevni zadevi na podlagi evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov (členi 549, 64432 in 64433 zakona o civilnem postopku).

V primeru iz prvega pododstavka člena 28(3) Uredbe – sodišče, katerega območje pristojnosti zajema prijavljeno stalno prebivališče, stalno prebivališče, kraj (atrašanās vieta) ali sedež (juridiskā adrese) tožene stranke (člen 64433 zakona o civilnem postopku).

Člen 50(1)(f) – Organ, pristojen za izvršitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Pooblaščeni sodni izvršitelj (zvērināts tiesu izpildītājs) (člen 549(2) in (23) ter člen 64432 zakona o civilnem postopku).

Informacije o pooblaščenih sodnih izvršiteljih

Člen 50(1)(g) – Obseg zamrznitev skupnih in imenskih računov

Ni relevantno.

Člen 50(1)(h) – Pravila za zneske, izvzete iz zasega

Znesek denarja dolžnika (fizične osebe), ki je izvzet iz zasega, je enak minimalni mesečni plači (v skladu z odstavkom 3 Priloge 1 k zakonu o civilnem postopku je znesek, izvzet iz zasega, za zavezanca in za vsakega od njegovih družinskih članov ali vzdrževanih družinskih članov enak minimalni mesečni plači, medtem ko je v primerih, ko se preživnina izterja za preživnino otrok ali za upravljanje preživninskega jamstvenega sklada, znesek, izvzet iz zasega, za zavezanca in vsakega od njegovih družinskih članov ali vzdrževanih družinskih članov enak 50 % minimalne mesečne plače).

Pooblaščeni sodni izvršitelj kreditni instituciji odredi zaseg dolžnikovih sredstev (računov) v znesku, navedenem na nalogu za izvršitev, ob upoštevanju omejitve v zvezi z dolžnikom, določene v odstavku 3 Priloge 1 k zakonu o civilnem postopku).

Minimalna mesečna plača je določena z vladno uredbo št. 656 z dne 24. novembra 2015 (Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 656).

Člen 50(1)(i) – Pristojbine, če jih banke zaračunavajo, za izvajanje enakovrednih nacionalnih nalogov in posredovanje informacij o računu ter podatki o stranki, ki mora plačati te pristojbine

V skladu z nacionalno zakonodajo banke niso upravičene do tega, da neposredno upniku ali dolžniku naložijo pristojbine ali plačilo za stroške, nastale pri izvajanju enakovrednih nacionalnih nalogov, ali za zagotavljanje informacij o računu.

Člen 50(1)(j) – Lestvico pristojbin ali drug niz pravil, s katerimi se določijo veljavne pristojbine, ki jih zaračunava kateri koli organ, ki sodeluje pri obdelavi ali izvrševanju naloga za zamrznitev

Odhodki za izvršitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov v skladu z nacionalnimi zakonodajnimi določbami o odhodkih za izvršitev sodnih odločb spadajo v tri razdelke: državne pristojbine, honorarji sodnih izvršiteljev in nujni stroški za izvajanje izvršilnih dejavnosti.

V skladu s členom 34(6) zakona o civilnem postopku državna pristojbina za predložitev naloga za izvršitev ali izvršilnega naslova znaša 3 EUR.

Honorarji pooblaščenih sodnih izvršiteljev so določeni v vladni uredbi št. 451 z dne 26. junija 2012 o honorarjih pooblaščenih sodnih izvršiteljev (Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumi Nr.451 „Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm”).

V skladu s pododstavkom 7.3 navedene uredbe honorar za zavarovanje terjatve z zasegom sredstev pri kreditnih institucijah ali tretjih osebah ali za nadomestitev sredstev za zavarovanje terjatve znaša 86 EUR.

Znesek nujnih stroškov za izvajanje izvršilnih dejavnosti je določen v vladni uredbi št. 9 z dne 7. januarja 2014 o stroških za izvajanje izvršilnih dejavnosti (Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumi Nr.9 „Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem”).

Ti stroški vključujejo na primer stroške v zvezi s poštnimi storitvami, dostavo dokumentov, prejemanjem informacij ter storitvami bank in drugih institucij. Ustrezni znesek teh stroškov se zato ustrezno določi za vsak posamezen primer izvršitve.

Pristojbine za zahtevo tožeče stranke za informacije o sredstvih (računih), ki jih ima tožena stranka pri kreditni instituciji, so določene v odstavku 25 vladne uredbe št. 20 z dne 11. januarja 2022 o postopku izračuna stroškov v zvezi s proučitvijo zadeve (Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumi Nr.20 “Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība”). Uredba določa, da so stroški, povezani s pridobivanjem informacij o sredstvih (računih) tožene stranke pri kreditnih institucijah, stroški priprave zahtevka in njegovega pošiljanja kreditnim institucijam ali po potrebi pristojnemu tujemu organu. Od stroškov, povezanih z vsako zahtevo za informacije o sredstvih (računih), ki jih ima tožena stranka pri kreditnih institucijah v zadevni državi, se krije skupaj 15 EUR.

Člen 50(1)(k) – Razvrščenost enakovrednih nacionalnih nalogov

Enakovredni nacionalni nalogi niso prednostno razvrščeni.

Člen 50(1)(l) – Sodišča ali izvršitveni organ, pristojen za ugoditev pravnega sredstva

Če je Latvija država članica izvora, je pristojni organ okrožno oziroma mestno sodišče ali regionalno sodišče, ki je izdalo evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, ali okrožno oziroma mestno sodišče ali regionalno sodišče, ki je pristojno za zadevo za namene izvedbe postopka v glavni stvari (člen 64434 zakona o civilnem postopku).

Če je Latvija država članica izvršitve, je pristojni organ okrožno oziroma mestno sodišče, na območju katerega se izvršuje evropski nalog za zamrznitev bančnih računov (člen 64435 zakona o civilnem postopku).

Člen 50(1)(m) – Sodišča, pri katerih se vloži pritožba, in rok za vložitev pritožbe

Pritožba (posebna pritožba) zoper sodno odločbo v skladu s členi 33, 34 in 35 Uredbe se vloži pri sodišču, ki je izdalo odločbo, in je naslovljena na:

(1) v primeru odločbe okrožnega oziroma mestnega sodišča – ustrezno regionalno sodišče;

(2) v primeru odločbe regionalnega sodišča – vrhovno sodišče

(členi 443, 64434 in 64435 zakona o civilnem postopku).

Posebna pritožba se lahko vloži v desetih dneh od dneva, ko je bila odločba vročena. Rok za vložitev posebne pritožbe zoper odločbo, sprejeto po pisnem postopku, se šteje od dneva, ko je bila odločba izdana. Stranka v postopku, ki ji je bila poslana sodna odločba v skladu s členom 562 zakona o civilnem postopku (tj. oseba, ki nima stalnega prebivališča v Latviji oziroma se ne nahaja v Latviji), lahko vloži posebno pritožbo v 15 dneh od datuma, ko je bil izdan prepis odločbe (člen 442 zakona o civilnem postopku).

Seznam sodišč je na voljo tukaj:

Nazaj na domačo stran

Člen 50(1)(n) – Sodne takse

Državna pristojbina, ki se plača za vlogo za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov, znaša 0,5 % vrednosti terjatve, vendar ne sme biti nižja od 70 EUR (člen 34(1)(71) zakona o civilnem postopku).

Vlogi za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov je treba priložiti potrdilo o plačilu državne pristojbine v skladu s postopkom in v znesku, določenem v zakonu o civilnem postopku.

Člen 50(1)(o) – Jeziki, sprejemljivi za prevode dokumentov

V Latviji se sprejmejo samo dokumenti v latvijščini.

Zadnja posodobitev: 23/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.