Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

Člen 50(1)(a) – Sodišča, pristojna za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

V skladu s členom 3118(5) zakona je treba vlogo v skladu s členom 6(4) uredbe za pridobitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov predložiti lokalnemu okrožnemu sodišču v kraju organa, ki je izdal javno listino.

Najnovejše informacije o litovskih sodiščih in njihove kontaktne podatke je mogoče najti v Evropskem pravosodnem atlasu za civilne zadeve.

Člen 50(1)(b) – Organ, pristojen za pridobitev informacij o računu

V skladu s točko 1 litovskega vladnega sklepa št. 964 z dne 28. septembra 2016 informacije iz člena 14 uredbe sodišču na podlagi vloge za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov zagotovi državni davčni inšpektorat v okviru ministrstva za finance (Vasario 16-osios g. 14, Vilna; tel. +370 52668200; e-naslov: vmi@vmi.lt). Ta uredba začne veljati 18. januarja 2017.

Člen 50(1)(c) – Načini pridobivanja informacij o računu

Državni davčni inšpektorat v okviru ministrstva za finance bo uporabil način pridobivanja informacij o računih iz člena 14(5)(b) uredbe, tj. pridobivanje informacij o bančnih računih dolžnika v bankah, ki poslujejo v Litvi, iz informacijskega sistema za obračunavanje davkov.

Člen 50(1)(d) – Sodišča, pri katerih se lahko vloži pritožba zoper zavrnitev izdaje evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

V skladu s členom 3122(1) se lahko v primeru iz člena 21(1) vloži ločena pritožba pri pritožbenem sodišču. Členi 334 do 339 litovskega zakona o civilnem postopku določajo postopek za vložitev in proučitev ločene pritožbe. Zoper odločbe, ki jih izda pritožbeno sodišče po proučitvi ločene pritožbe, ni mogoča kasacijska pritožba.

Najnovejše informacije o litovskih sodiščih in njihove kontaktne podatke je mogoče najti v Evropskem pravosodnem atlasu za civilne zadeve.

Člen 50(1)(e) – Organi, pristojni za sprejem, posredovanje in vročitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov in drugih dokumentov

V skladu s členom 3121(3) zakona sprejem, posredovanje in vročitev procesnih pisanj iz člena 4(14) uredbe izvaja sodni izvršitelj.

Seznam sodnih izvršiteljev v Litvi je na voljo na tej povezavi: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

V skladu s členom 3123 zakona se v primeru iz člena 28(3) uredbe, ko ima dolžnik stalno prebivališče v Litvi, ta pa ni država članica izvršitve, procesna pisanja dolžniku vročijo po postopku iz člena 3 ter člena 33(2) in (4) zakona. V tem primeru je pristojna institucija za sprejemanje zahtev drugih držav članic za vročitev pisanj litovska zbornica sodnih izvršiteljev (Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilna; tel. +370 52750067, +370 52750068; e-naslov: info@antstoliurumai.lt). Litovska zbornica sodnih izvršiteljev organizira in usklajuje vročanje pisanj in njihovo posredovanje sodnemu izvršitelju v izvrševanje.

Člen 50(1)(f) – Organ, pristojen za izvršitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

V skladu s členom 3121(3) zakona evropski nalog za zamrznitev bančnih računov izvrši sodni izvršitelj. Sodni izvršitelj izvaja tudi dejavnosti iz člena 24(4) ter člena 25(1), (2) in (4).

Seznam sodnih izvršiteljev v Litvi je na voljo na tej povezavi: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Člen 50(1)(g) – Obseg zamrznitev skupnih in imenskih računov

Glavna pravila v skladu z nacionalno zakonodajo:

1. Člen 667 litovskega zakona o civilnem postopku določa, da če ni ugotovljen delež premoženja, ki pripada dolžniku in je v skupni lasti z drugimi osebami, sodni izvršitelj zarubi skupno premoženje ter stranki, ki zahteva izvršbo, in po potrebi tudi udeležencem v skupnem lastništvu predlaga, naj pri sodišču vložijo zahtevek za ugotovitev dolžnikovega deleža premoženja v skupni lasti z drugimi osebami. Če se ta zahtevek ne vloži v roku, ki ga določi sodni izvršitelj, ta prekine izterjavo iz tega premoženja. Nov poskus izterjave iz tega premoženja na podlagi istega izvršilnega naslova se lahko izvede najprej eno leto od datuma prekinitve izterjave iz tega premoženja. Dolžnikov delež premoženja, ki ga ima v skupni lasti, se določi s sodno odločbo. Ko postane sodna odločba o ugotovitvi dolžnikovega deleža premoženja, ki ga ima v skupni lasti, pravnomočna, se izvede izterjava iz dolžnikovega deleža premoženja. Stranka, ki zahteva izvršbo, ima pravico zahtevati ugotovitev dolžnikovega deleža, da se omogoči izterjava iz njega.

2. Ob vsaki zamrznitvi računa se poskuša identificirati lastnika sredstev na računu. Račun se lahko zamrzne, če sredstva na računu pripadajo dolžniku.

Člen 50(1)(h) – Pravila za zneske, izvzete iz zasega

Glavna pravila v skladu z nacionalno zakonodajo:

1. V skladu s členom 668 litovskega zakona o civilnem postopku izterjava ni mogoča iz zneska denarja, ki ne presega minimalne mesečne plače, kot jo določi litovska vlada(1). Poleg tega izterjava ni mogoča iz sredstev, prejetih v obliki pomoči EU ali druge mednarodne finančne pomoči ali sofinanciranja za izvedbo podprtega projekta med izvajanjem projekta in obveznim obdobjem operativnosti projekta, kot določajo zakonodaja EU ali mednarodne pogodbe, ki jih je sklenila Litva. Ta prepoved ne velja, če se sredstva izterjajo na zahtevo institucije, ki spremlja izvajanje podprtega projekta, ker so bila sredstva porabljena v nasprotju z zakonodajo EU, litovsko zakonodajo, mednarodnimi pogodbami ali pogodbami o odobritvi sredstev.

2. V skladu s členom 738 litovskega zakona o civilnem postopku se lahko izterjava iz socialnovarstvenih nadomestil za čas bolezni ali brezposelnost izvede le na podlagi sodne odločbe o izterjavi preživnin ali sodne odločbe o odškodnini za okvaro zdravja zaradi pohabljenja ali druge poškodbe ali za izgubo hranilca.

3. V skladu s členom 739 litovskega zakona o civilnem postopku izterjava ni mogoča iz zneskov, ki pripadajo dolžniku v obliki: (1) kompenzacijskih plačil za obrabo delavčevega orodja in drugih oblikah nadomestila za odstopanja od običajnih delovnih pogojev; (2) zneskov, izplačanih delavcu, ki je na službeni poti ali ki je premeščen, zaposlen ali napoten na drugo lokacijo; (3) državnih socialnovarstvenih dajatev za materinstvo ali očetovstvo; (4) otroških dodatkov, izplačanih v skladu z litovskim zakonom o otroških dodatkih; (5) pogrebnine; (6) prejemkov, izplačanih v skladu z litovskim zakonom o državnih prejemkih socialne pomoči, in drugih namenskih socialnih prejemkov, dodatkov ali izplačil iz državnega ali občinskega proračuna za družine z nizkim dohodkom ter socialne podpore za posameznike; (7) odpravnin.


(1) Od 1. januarja 2016 minimalna mesečna plača znaša 350 EUR.

Člen 50(1)(i) – Pristojbine, če jih banke zaračunavajo, za izvajanje enakovrednih nacionalnih nalogov in posredovanje informacij o računu ter podatki o stranki, ki mora plačati te pristojbine

Banke nimajo pravice zaračunati nadomestil – izvršilna dejanja izvedejo sodni izvršitelji.

Člen 50(1)(j) – Lestvico pristojbin ali drug niz pravil, s katerimi se določijo veljavne pristojbine, ki jih zaračunava kateri koli organ, ki sodeluje pri obdelavi ali izvrševanju naloga za zamrznitev

Glavna pravila v skladu z nacionalno zakonodajo:

1. V skladu s členom 609 litovskega zakona o civilnem postopku stroški izvršitve, ki jih imajo sodni izvršitelji, zajemajo: (1) upravne stroške, povezane z izvršilnim postopkom, ki so nujni za izvedbo dejavnosti, bistvenih za vsak izvršilni postopek; (2) dodatne upravne stroške, povezane z izvršilnim postopkom, ki nastanejo pri izvajanju drugih dejavnosti v konkretni izvršilni zadevi; (3) takso sodnega izvršitelja za izvršitev zakonsko določenih izvršilnih listin. Znesek stroškov izvršitve ter postopek za njihov izračun in plačilo sta določena v navodilih za izvrševanje odločb, sprejetih z odredbo ministra za pravosodje št. 1R-352 z dne 27. oktobra 2005 (v nadaljnjem besedilu: navodila) (različica, uvedena z odredbo št. 1R-265 z dne 14. novembra 2011).

Točka 123 navodil določa, da izvršitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov vključuje stroške izvršitve iz točke 7 preglednice 2 v navodilih in dodatne stroške, ki nastanejo pri izvajanju posameznih dejanj v izvršilnem postopku.

Navodila za izvrševanje odločb

2. V skladu s točko 5 postopka zaračunavanja taks za vročanje sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih in gospodarskih zadevah, ki je bil sprejet z odredbo ministra za pravosodje št. 1R-16 z dne 20. januarja 2016 (različica, uvedena z odredbo št. 1R-312 z dne 9. decembra 2016), znaša taksa za vročitev pisanja v Litvi 110 EUR, če vročitev pisanja in njegovo predajo sodnemu izvršitelju v izvrševanje organizira in usklajuje litovska zbornica sodnih izvršiteljev.

Opis postopka vročitve sodnih in zunajsodnih pisanj, prejetih iz tujine, v civilnih in gospodarskih zadevah ter zaračunavanja taks za to vročitev.

Člen 50(1)(k) – Razvrščenost enakovrednih nacionalnih nalogov

Glavna pravila v skladu z nacionalno zakonodajo:

1. V skladu s členom 626(3) litovskega zakona o civilnem postopku se izterjava iz premoženja ne prekine, če je premoženje zarubljeno ali če so lastninske pravice do premoženja začasno omejene zaradi zavarovanja enakovrednih ali prednostnih terjatev upnikov. V takem primeru se izterjava iz zarubljenega premoženja ali sredstev izvede po postopku iz navodil za izvrševanje odločb.

2. V skladu s členom 754 litovskega zakona o civilnem postopku poplačilo terjatev ponudnikov hipotekarnih posojil in imetnikov zastavnih pravic iz zastavljenega premoženja nima posebne prednosti. Najvišjo prednost ima poplačilo terjatev za izterjavo preživnine in terjatev za odškodnino za okvaro zdravja zaradi pohabljenja ali druge poškodbe ali odškodnino za izgubo hranilca. Na drugem mestu je poplačilo terjatev zaposlenih iz delovnega razmerja. Poplačilo vseh ostalih terjatev je na tretjem mestu. Če izterjani znesek ne zadostuje za celotno poplačilo vseh terjatev z določeno prednostjo, se terjatve poplačajo sorazmerno glede na znesek, dolgovan posamezni stranki, ki zahteva izterjavo.

Člen 50(1)(l) – Sodišča ali izvršitveni organ, pristojen za ugoditev pravnega sredstva

V skladu s členom 3122 zakona je treba vlogo za pravna sredstva iz člena 33 uredbe, ki se uporabljajo v državi članici izvora, predložiti sodišču, ki je izdalo evropski nalog za zamrznitev bančnih računov.

Vlogo za pravna sredstva iz člena 34 uredbe (razen člena 34(1)(a)), ki se uporabljajo v državi članici izvršitve, je treba predložiti lokalnemu okrožnemu sodišču v kraju urada sodnega izvršitelja, ki izvršuje ali je izvršil evropski nalog za zamrznitev bančnih računov.

Vlogo za pravno sredstvo iz člena 34(1)(a) uredbe, ki se uporablja v državi članici izvršitve, je treba predložiti sodnemu izvršitelju, ki izvršuje ali je izvršil evropski nalog za zamrznitev bančnih računov.

Najnovejše informacije o litovskih sodiščih in njihove kontaktne podatke je mogoče najti v Evropskem pravosodnem atlasu za civilne zadeve. Seznam sodnih izvršiteljev v Litvi je na voljo na tej povezavi: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Člen 50(1)(m) – Sodišča, pri katerih se vloži pritožba, in rok za vložitev pritožbe

V skladu s členom 3122 zakona je mogoče vložiti ločeno pritožbo zoper sodno odločbo o pravnih sredstvih iz členov 33 in 35 uredbe, ki se uporabljajo v državi članici izvora, in pravnih sredstvih iz členov 34 in 35 uredbe (razen člena 34(1)(a) in člena 35(3)), ki se uporabljajo v državi članici izvršitve. V skladu s členom 335(1) litovskega zakona o civilnem postopku je treba ločene pritožbe pri pritožbenem sodišču vložiti prek sodišča, zoper odločbo katerega se vlaga pritožba, v sedmih dneh od dneva izdaje odločbe. Če je bila sodna odločba, zoper katero se vlaga pritožba, izdana po pisnem postopku, se lahko ločena pritožba vloži v sedmih dneh od datuma vročitve izvoda odločbe. Zoper odločbe, ki jih izda pritožbeno sodišče po proučitvi ločene pritožbe, ni mogoča kasacijska pritožba.

Pritožba zoper dejanja sodnega izvršitelja v zvezi s pravnimi sredstvi iz člena 34(1)(a) in člena 35(3), ki se uporabljajo v državi članici izvršitve, se lahko vloži pri lokalnem okrožnem sodišču v kraju urada sodnega izvršitelja. Za vložitev in proučitev te pritožbe se smiselno uporabljajo pravila iz člena 593(1) do (4) litovskega zakona o civilnem postopku. Za vložitev pritožbe ni roka, zoper sodno odločbo o dejanjih sodnega izvršitelja pa se ni mogoče pritožiti.

Najnovejše informacije o litovskih sodiščih in njihove kontaktne podatke je mogoče najti v Evropskem pravosodnem atlasu za civilne zadeve.

Člen 50(1)(n) – Sodne takse

V skladu s členom 3119 zakona se sodna taksa plača, kadar se sodišču predloži vloga za pridobitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov ali pravnih sredstev iz poglavja 4 uredbe. Taksa ustreza sodni taksi za vlogo za izdajo začasne odredbe ali za ločeno pritožbo zoper odločbo o začasni odredbi, če obstaja.

Trenutna litovska zakonodaja ne določa sodne takse, ki se plača za vlogo za izdajo začasne odredbe. V skladu s členom 80(2) litovskega zakona o civilnem postopku se za ločeno pritožbo zoper odločbo o začasni odredbi plača sodna taksa v višini 28 EUR.

Člen 50(1)(o) – Jeziki, sprejemljivi za prevode dokumentov

Jezik, ki se sprejme za prevod dokumentov, je litovščina.

Zadnja posodobitev: 10/10/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.