Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Luksemburg

Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov


*obvezen vnos

Člen 50(1)(a) – Sodišča, pristojna za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

(1) Za terjatve, katerih vrednost je nižja ali enaka 15 000 EUR, je pristojen mirovni sodnik (juge de paix):

Justice de paix – Luxembourg (mirovno sodišče v Luxembourgu)

Cité Judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxemburg

 

Justice de paix – Esch-sur-Alzette (mirovno sodišče v Esch-sur-Alzette)

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

 

Justice de paix – Diekirch (mirovno sodišče v Diekirchu)

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

 

(2) Za terjatve, katerih vrednost je višja od 15 000 EUR, je pristojen predsednik okrožnega sodišča (Président du tribunal d’arrondissement):

Tribunal d’arrondissement – Luxembourg (okrožno sodišče v Luksemburgu)

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxemburg

 

Tribunal d’arrondissement – Diekirch (okrožno sodišče v Diekirchu)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Člen 50(1)(b) – Organ, pristojen za pridobitev informacij o računu

Organ, pristojen za pridobitev informacij o računu, je komisija za nadzor finančnega sektorja (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Commission de Surveillance du Secteur Financier (komisija za nadzor finančnega sektorja)

283, route d’Arlon

L-1150 Luxemburg

Tel. +352 26251-1

Telefaks:   +352 26251-2601

E-pošta: direction@cssf.lu

Člen 50(1)(c) – Načini pridobivanja informacij o računu

Način pridobivanja informacij o računu je določen v členu 14(5), točka (a), in sicer:

„obveznost za vse banke na njenem ozemlju, da na zahtevo informacijskega organa razkrijejo, ali ima dolžnik pri njih odprt račun.“

Člen 50(1)(d) – Sodišča, pri katerih se lahko vloži pritožba zoper zavrnitev izdaje evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

– Predsednik okrožnega sodišča ali sodnik, ki ga nadomešča (siégeant comme en matière de référé), ki odločata v nujnem postopku, sta pristojna za odločanje o pravnih sredstvih zoper odločbe mirovnega sodnika:

Tribunal d’arrondissement – Luxembourg (okrožno sodišče v Luksemburgu)

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxemburg

 

Tribunal d’arrondissement – Diekirch (okrožno sodišče v Diekirchu)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

 

– Pritožbeno sodišče (Cour d’appel), ki odloča v nujnem postopku, je pristojno za odločanje o pritožbah zoper odločbe predsednika okrožnega sodišča.

Cour d’appel (pritožbeno sodišče)

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxemburg

Člen 50(1)(e) – Organi, pristojni za sprejem, posredovanje in vročitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov in drugih dokumentov

Pristojni organ so sodni izvršitelji (huissiers de justice).

Sodnega izvršitelja lahko poiščete na tem spletišču: Združenje sodnih izvršiteljev v Luxembourgu (Chambre des huissiers de justice de Luxembourg).

Člen 50(1)(f) – Organ, pristojen za izvršitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Pristojni organ so sodni izvršitelji.

Člen 50(1)(g) – Obseg zamrznitev skupnih in imenskih računov

Skupni račun (compte joint) je lahko v skladu z luksemburškim pravom načeloma predmet zasega (saisie conservatoire).

Skupni računi delujejo v skladu z načelom dejavne solidarnosti (solidarité active).

Uporabljata se člen 693 novega zakonika o civilnem postopku (Nouveau Code de Procédure Civile) in člen 1197 civilnega zakonika (Code Civil).

Določbe novega zakonika o civilnem postopku in civilnega zakonika so na voljo na spletišču LEGILUX.

Fiduciarni račun (compte de mandataire) v skladu z luksemburškim pravom načeloma ne more biti predmet zasega. Na tem področju ni posebnih pravil.

Člen 50(1)(h) – Pravila za zneske, izvzete iz zasega

V členu 717 novega zakonika o civilnem postopku je določeno:

„Zaseči ni mogoče:

(1) predmetov, za katere je bilo z zakonom ugotovljeno, da jih ni mogoče zaseči;

(2) preživnine (provisions alimentaires), ki jo odredi sodišče;

(3) razpoložljivih zneskov in predmetov, za katere sta oporočitelj (testateur) ali donator (donateur) ugotovila, da jih ni mogoče zaseči;

(4) zneskov in nadomestil za preživnino (sommes et pensions pour aliments), tudi če v oporoki (testament) ali darilni pogodbi (acte de darnation) ni ugotovljeno, da jih ni mogoče zaseči.“

Za „(1) predmet[e], za katere je bilo z zakonom ugotovljeno, da jih ni mogoče zaseči“, se uporabljata člen 33 spremenjenega zakona z dne 28. julija 2018 o dohodkih iz socialne vključenosti (loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale) in predpis Velikega vojvodstva z dne 27. septembra 2016 o določitvi stopenj za prenosljivost in zasegljivost plač, pokojnin in rent (règlement grand-ducal du 27 septembre 2016 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes).

Ti zneski so izvzeti brez zahteve dolžnika.

Člen 50(1)(i) – Pristojbine, če jih banke zaračunavajo, za izvajanje enakovrednih nacionalnih nalogov in posredovanje informacij o računu ter podatki o stranki, ki mora plačati te pristojbine

Načeloma lahko bančnik od zaseženega zneska odšteje stroške, ki so nastali pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti v zvezi z zasegom.

Člen 50(1)(j) – Lestvico pristojbin ali drug niz pravil, s katerimi se določijo veljavne pristojbine, ki jih zaračunava kateri koli organ, ki sodeluje pri obdelavi ali izvrševanju naloga za zamrznitev

Tarife sodnih izvršiteljev so določene v spremenjenem zakonu z dne 4. decembra 1990 o organizaciji storitev sodnih izvršiteljev (loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice) in spremenjenem predpisu Velikega vojvodstva z dne 24. januarja 1991 o določitvi tarif za sodne izvršitelje (règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice).

Upoštevne določbe so na voljo na spletišču LEGILUX:

– spremenjeni zakon z dne 4. decembra 1990 o organizaciji storitev sodnih izvršiteljev:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

predpis Velikega vojvodstva z dne 24. januarja 1991 o določitvi tarif za sodne izvršitelje:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Prečiščena različica je bila posodobljena 2. oktobra 2021. Člen 16 spremenjene predpisa Velikega vojvodstva z dne 24. januarja 1991 je bil spremenjen s predpisom Velikega vojvodstva z dne 21. junija 2023. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

Za vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah se na podlagi Uredbe (ES) št. 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisem) (prenovitev) zaračuna enotna fiksna taksa v višini 165 EUR.

Takse in prejemki:

Uporabljajo se določbe spremenjenega predpisa Velikega vojvodstva z dne 21. marca 1974 o pravicah in prejemkih, dodeljenih odvetnikom in pravnim zastopnikom (règlement grand-ducal modifié du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats).

Upoštevne določbe so na voljo na spletišču LEGILUX:

predpis Velikega vojvodstva z dne 21. marca 1974 o pravicah in prejemkih, dodeljenih odvetnikom in pravnim zastopnikomLegilux (public.lu).

Člen 50(1)(k) – Razvrščenost enakovrednih nacionalnih nalogov

Ni relevantno.

Člen 50(1)(l) – Sodišča ali izvršitveni organ, pristojen za ugoditev pravnega sredstva

– Člen 33 (pritožba zoper sklep)

Sodišče, ki je pristojno za ugoditev pritožbi, je:

– bodisi mirovni sodnik, ki odloča v nujnem postopku,

– bodisi predsednik okrožnega sodišča ali sodnik, ki ga nadomešča, v nujnem postopku (glej člen 50(1), točka (a)).

– Člen 34 (tožba zoper izvršitev sklepa)

– bodisi mirovni sodnik, ki odloča v nujnem postopku,

– bodisi predsednik okrožnega sodišča ali sodnik, ki ga nadomešča, ki odloča v nujnem postopku.

Uporabljajo se pravila o pristojnosti ratione valoris iz novega zakonika o civilnem postopku. Ta ustrezajo pravilom o pristojnosti ratione valoris, ki so navedena pod naslovom člena 50(1), točka (a), zgoraj.

Člen 50(1)(m) – Sodišča, pri katerih se vloži pritožba, in rok za vložitev pritožbe

– Predsednik okrožnega sodišča ali sodnik, ki ga nadomešča, ki odločata v nujnem postopku, sta pristojna za odločanje o pravnih sredstvih zoper odločbe mirovnega sodnika.

– Pritožbeno sodišče, ki odloča v nujnem postopku, je pristojno za odločanje o pritožbah zoper odločbe predsednika okrožnega sodišča.

– Rok: 15 dni.

– Začetek roka: datum vročitve.

Člen 50(1)(n) – Sodne takse

V Luksemburgu se stroški postopka imenujejo „stroški in izdatki“ (frais et dépens).

V skladu s sodno prakso „izdatki“ iz člena 238 novega zakonika o civilnem postopku načeloma zajemajo odvetniške stroške, pristojbine sodnih izvršiteljev, pristojbine izvedencev, vsa nadomestila za priče, stroške prevajanja itd., ne pa tudi pristojbin odvetnikov. Novi zakonik o civilnem postopku je na voljo na spletišču LEGILUX.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile

Pristojbine sodnih izvršiteljev:

Pristojbine sodnih izvršiteljev so določene v spremenjenem zakonu z dne 4. decembra 1990 o organizaciji storitev sodnih izvršiteljev in spremenjenem predpisu Velikega vojvodstva z dne 24. januarja 1991 o določitvi tarif za sodne izvršitelje.

Upoštevne določbe so na voljo na spletišču LEGILUX:

– spremenjeni zakon z dne 4. decembra 1990 o organizaciji storitev sodnih izvršiteljev:

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

– Spremenjeni predpis Velikega vojvodstva z dne 24. januarja 1991 o določitvi tarif za sodne izvršitelje:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Prečiščena različica je bila posodobljena 2. oktobra 2021. Člen 16 spremenjene predpisa Velikega vojvodstva z dne 24. januarja 1991 je bil spremenjen s predpisom Velikega vojvodstva z dne 21. junija 2023: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

V členu 16 spremenjenega zakona z dne 4. decembra 1990 o organizaciji storitev sodnih izvršiteljev je določen način plačila, pri čemer je navedeno, da se ustrezne podrobnosti določijo s predpisom Velikega vojvodstva:

„Storitve sodnih izvršiteljev se plačajo po fiksni ali urni postavki.

V predpisu Velikega vojvodstva je določena tarifa za storitve ter trajanje in urno postavko, ki jo je treba plačati.

O odmeri taks in stroškov v primeru spora odloča okrožno sodišče, civilni oddelek.“

Predpis Velikega vojvodstva z dne 24. januarja 1991 o določitvi tarif za sodne izvršitelje je bil večkrat spremenjen.

Prečiščena različica predpisa Velikega vojvodstva je na voljo na spletni strani LEGILUX:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Prečiščena različica je bila posodobljena 2. oktobra 2021. Člen 16 spremenjene predpisa Velikega vojvodstva z dne 24. januarja 1991 je bil spremenjen s predpisom Velikega vojvodstva z dne 21. junija 2023. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo

Prečiščena različica je bila posodobljena 2. oktobra 2021.

V zgorajnavedenem predpisu Velikega vojvodstva so določene takse, ki jih zaračunajo sodni izvršitelji. Te vključujejo osnovno postavko (členi 2 do 5), potne stroške (člena 6 in 7), druge dajatve, kot so pristojbina za pobiranje ali predplačilo (členi 8 do 11), dejansko nastale stroške (člena 12 in 13) ter zvišanje fiksnih in urnih postavk (člen 15).

Povprečni stroški vročitve pisanja znašajo 120 do 180 EUR na naslovnika, vključno z vsemi davki, razen če vročanje pomeni resne težave ali je pisanje zelo obsežno.

Za vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah se na podlagi Uredbe (ES) št. 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisem) (prenovitev) zaračuna enotna fiksna taksa v višini 165 EUR (člen 16 predpisa Vojvodstva z dne 24. januarja 1991).

Odvetniški stroški:

Uporabljajo se določbe spremenjenega predpisa Velikega vojvodstva z dne 21. marca 1974 o pravicah in prejemkih, dodeljenih odvetnikom in pravnim zastopnikom.

Upoštevne določbe so na voljo na spletišču LEGILUX:

predpis Velikega vojvodstva z dne 21. marca 1974 o pravicah in prejemkih, dodeljenih odvetnikom in pravnim zastopnikomLegilux (public.lu).

V zvezi z nadomestili, ki se izplačajo izvedencem, pričam, tolmačem in strokovnjakom:

se uporabljajo določbe predpisa Velikega vojvodstva o sodnih taksah z dne 28. novembra 2009 (règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice), ki so na voljo na spletni strani LEGILUX:

– Grand-ducal regulation on court fees of 28 November 2009 - Legilux (public.lu)

Ta predpis je bil spremenjen s predpisom Velikega vojvodstva z dne 30. decembra 2011:

Predpis Velikega vojvodstva z dne 30. decembra 2011 o spremembi: (1) predpis Velikega vojvodstva o sodnih taksah z dne 28. novembra 2009 in (2) spremenjeni predpis Velikega vojvodstva z dne 18. septembra 1995 o pravni pomoči (Règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 modifiant : 1) le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice; 2) le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire) – Legilux (public.lu)

Člen 50(1)(o) – Jeziki, sprejemljivi za prevode dokumentov

Sprejemljiva jezika sta francoščina in nemščina.

Zadnja posodobitev: 12/10/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.