Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Člen 50(1)(a) – Sodišča, pristojna za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Sodišče, pristojno za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov, je prvi senat civilnega sodišča.

Telefon: +356 25902256; e-naslov: courts.csa@courtservices.mt

Naslov: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT 2000, Malta

Člen 50(1)(b) – Organ, pristojen za pridobitev informacij o računu

Organ, pristojen za pridobitev informacij o računu, je sodni tajnik civilnih sodišč in razsodišč.

Telefon: +356 25902346/260; e-naslov: courts.csa@courtservices.mt

Naslov: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT 2000, Malta

Člen 50(1)(c) – Načini pridobivanja informacij o računu

Na podlagi nacionalnega prava je na voljo način, naveden v členu 14(5)(c), tj. možnost, da sodišča od dolžnika zahtevajo, naj razkrije, pri kateri banki ali bankah na njihovem ozemlju ima enega ali več računov, pri čemer tako zahtevo spremlja nalog sodišča in personam, ki dolžniku prepoveduje uporabo, dvig ali prenos sredstev s svojega računa oziroma računov do zneska, ki se zamrzne na podlagi naloga za zamrznitev.

Člen 50(1)(d) – Sodišča, pri katerih se lahko vloži pritožba zoper zavrnitev izdaje evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Sodišče, pri katerem se lahko vloži pritožba zoper zavrnitev izdaje evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov, je pritožbeno sodišče v okviru svoje višje pristojnosti.

Telefon: +356 25902256/283

E-naslov: courts.csa@courtservices.mt

Naslov: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT 2000, Malta

Člen 50(1)(e) – Organi, pristojni za sprejem, posredovanje in vročitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov in drugih dokumentov

Organ, pristojen za sprejem, posredovanje in vročitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov in drugih dokumentov, je urad generalnega državnega odvetnika.

Telefon: +356 22265000; e-naslov: info@stateadvocate.mt

Naslov: Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta, VLT 1311, Malta

Člen 50(1)(f) – Organ, pristojen za izvršitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Organ, pristojen za izvršitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov, je prvi senat civilnega sodišča.

Telefon: +356 25902256; e-naslov: courts.csa@courtservices.mt

Naslov: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT 2000, Malta

Člen 50(1)(g) – Obseg zamrznitev skupnih in imenskih računov

Na podlagi nacionalnega prava se skupni ali imenski računi ne morejo zamrzniti.

Člen 50(1)(h) – Pravila za zneske, izvzete iz zasega

Praviloma je na podlagi člena 381(1) zakonika o organizaciji in civilnem postopku (poglavje 12 malteške zakonodaje) potrebna posebna zahteva dolžnika za izdajo naloga za rubež pri dolžnikovem dolžniku za naslednje:

(a) plače ali plačila (vključno z bonusom, dodatki, plačilom za nadurno delo in drugimi nagradami);

(b) prejemke, pokojnine, dodatke ali pomoč iz zakona o socialni varnosti ali druga nadomestila katere koli osebe, ki prejema državno pokojnino;

(c) dobrodelne dotacije ali donacije vlade;

(d) zapuščino, izrecno namenjeno za preživnino, če dolžnik nima drugih sredstev za preživljanje in sam dolg ni povezan s preživnino;

(e) dolgovani znesek za preživnino, ki je dodeljena officio judicis ali na podlagi javne listine, če sam dolg ni povezan s preživnino;

(f) denarna sredstva, ki so bila dolžniku dana na voljo kot posojilo za gradnjo in vzdrževanje hiš, namenjenih za glavno prebivališče dolžnika;

(g) bančne limite, razen kreditnih kartic, na podlagi katerih delujejo podjetja, ki jih vodi dolžnik;

(h) bančne garancije in akreditive.

Člen 50(1)(i) – Pristojbine, če jih banke zaračunavajo, za izvajanje enakovrednih nacionalnih nalogov in posredovanje informacij o računu ter podatki o stranki, ki mora plačati te pristojbine

Na podlagi nacionalnega prava banke ne smejo zaračunavati pristojbin. Zakonsko pristojbino je treba plačati za deponiranje zneskov pri sodišču, vendar se ta zakonska pristojbina zaračuna vsakomur, ki mora pri sodišču deponirati zneske, ki pripadajo dolžniku in osebi, ki jih dejansko deponira. Ta znesek se odšteje od skupnega zneska denarnih sredstev, ki so deponirana pri sodišču in jih je treba plačati upniku.

Člen 50(1)(j) – Lestvico pristojbin ali drug niz pravil, s katerimi se določijo veljavne pristojbine, ki jih zaračunava kateri koli organ, ki sodeluje pri obdelavi ali izvrševanju naloga za zamrznitev

V skladu z zakonikom o organizaciji in civilnem postopku (poglavje 12 malteške zakonodaje) je treba za obdelavo nalogov za rubež pri dolžnikovem dolžniku plačati pristojbino v višini 50 EUR. V zvezi z izvršbo pristojbina znaša 7 EUR za vsako izdano uradno obvestilo in 0,35 EUR za vsako kopijo, kadar je potrebna.

Pristojbine je treba plačati ob vložitvi vloge.

To so pristojbine, ki jih je treba plačati sodišču za vložitev in obdelavo zadevnega akta. Opozoriti je treba, da te pristojbine ne vključujejo stroškov odvetnikov in zastopnikov.

Člen 50(1)(k) – Razvrščenost enakovrednih nacionalnih nalogov

Nalogi za rubež pri dolžnikovem dolžniku se razvrstijo tako, kot so bili vloženi predlogi za njihovo izdajo. Ko so banke obveščene o nalogu za rubež pri dolžnikovem dolžniku, pri sodišču deponirajo znesek (če so sredstva na voljo), naveden v tem določenem nalogu, in šele nato deponirajo nadaljnje zneske, navedene v nalogih za rubež pri dolžnikovem dolžniku, ki so jim vročeni pozneje. Kar zadeva morebitni dvig zneska, deponiranega pri sodišču, ki ga opravi upnik, je treba v primeru konkuriranja upnikov, preden se lahko denarna sredstva dvignejo, na sodišču na zahtevo samih upnikov izvesti konkurenčni postopek. To je v skladu s členom 416 in naslednjimi zakonika o organizaciji in civilnem postopku (poglavje 12 malteške zakonodaje).

Člen 50(1)(l) – Sodišča ali izvršitveni organ, pristojen za ugoditev pravnega sredstva

Izvršilno sodišče, pristojno za ugoditev pravnemu sredstvu, je prvi senat civilnega sodišča.

Telefon: +356 25902256

E-naslov: courts.csa@courtservices.mt

Naslov: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT 2000, Malta

Člen 50(1)(m) – Sodišča, pri katerih se vloži pritožba, in rok za vložitev pritožbe

Sodišče, pri katerem se lahko vložijo pritožbe v zvezi z nalogi za zamrznitev, ki sledijo izvršilnemu aktu, je pritožbeno sodišče v okviru svoje višje pristojnosti. Rok za vložitev take pritožbe je šest dni od dneva, ko je odločba prebrana na javni obravnavi, v skladu s členom 281(4) zakonika o organizaciji in civilnem postopku (poglavje 12 malteške zakonodaje).

Podatki pritožbenega sodišča:

Telefon: +356 25902256/283

E-naslov: courts.csa@courtservices.mt

Naslov: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT 2000, Malta

Člen 50(1)(n) – Sodne takse

(a) Taksa za izdajo naloga za rubež pri dolžnikovem dolžniku: 50 EUR + 7 EUR za vsako uradno obvestilo + 0,35 EUR za vsako kopijo, kadar je potrebna;

(b) predlog v skladu s členom 836 zakonika o organizaciji in civilnem postopku za izdajo nasprotnega naloga: 40 EUR + 7,20 EUR za vsako uradno obvestilo;

(c) nasprotni nalog: 20 EUR + 7 EUR za vsako uradno obvestilo + 0,35 EUR za vsako kopijo, kadar je potrebna.

V zvezi z vlogami za pravno sredstvo po izdaji naloga za zamrznitev taksa znaša 20 EUR za vlogo in 7,20 EUR za vsako uradno obvestilo.

Takse je treba plačati ob vložitvi vloge.

To so takse, ki jih je treba plačati sodišču za vložitev zadevnega pravnega akta. Opozoriti je treba, da te takse ne vključujejo stroškov odvetnikov in zastopnikov.

Člen 50(1)(o) – Jeziki, sprejemljivi za prevode dokumentov

Malta dopušča samo malteščino in angleščino.

Zadnja posodobitev: 04/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.