Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Slovaška

Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov


*obvezen vnos

Člen 50(1)(a) – Sodišča, pristojna za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Sodišče, pristojno za obravnavo vloge za izdajo naloga za zamrznitev, je sodišče, ki je splošno pristojno za osebo, na katero se nanaša vloga za izdajo naloga za zamrznitev. Če za osebo ni mogoče določiti splošne krajevne pristojnosti, je pristojno sodišče okrajno sodišče v Banski Bistrici (Okresný súd Banská Bystrica).

Postopke za izdajo naloga za zamrznitev ureja zakon št. 54/2017 o evropskem nalogu za zamrznitev bančnih računov in spremembi zakona slovaškega državnega sveta št. 71/1992 o sodnih taksah in taksah za izpiske iz kazenske evidence, kakor je bil spremenjen.

Krajevno pristojno je sodišče, ki je splošno pristojno za toženo stranko: za fizično osebo je to sodišče, na območju katerega ima stalno prebivališče, za pravno osebo sodišče, na območju katerega ima statutarni sedež, za tujo pravno osebo pa sodišče, na območju katerega je njena podružnica. Če pristojnega sodišča ni mogoče določiti na podlagi naslova stalnega prebivališča ali sedeža ali naslova zadnjega stalnega prebivališča ali sedeža, je pristojno sodišče, na območju pristojnosti katerega ima oseba premoženje.

Člen 50(1)(b) – Organ, pristojen za pridobitev informacij o računu

Informacijski organ je okrajno sodišče (okresný súd) v Banski Bistrici.

Naslov: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

Člen 50(1)(c) – Načini pridobivanja informacij o računu

Informacijski organ pridobi informacije z avtomatizirano elektronsko komunikacijo v posebnem informacijskem sistemu.

Če informacij tako ni mogoče pridobiti, na primer zaradi nedelovanja sistema, lahko informacijski organ od bank zahteva informacije o tem, ali ima dolžnik pri njih odprt račun. Po potrebi lahko od dolžnika zahteva, naj razkrije, pri kateri banki ali bankah ima enega ali več računov, pri čemer tako zahtevo spremlja nalog sodišča in personam, ki dolžniku prepoveduje dvig ali prenos sredstev s svojega računa oziroma računov do zneska, ki se zamrzne na podlagi naloga za zamrznitev.

Člen 50(1)(d) – Sodišča, pri katerih se lahko vloži pritožba zoper zavrnitev izdaje evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

V skladu s členom 10 zakona št. 54/2017 se vloge za pravna sredstva vložijo pri sodišču, ki je izdalo nalog.

Člen 50(1)(e) – Organi, pristojni za sprejem, posredovanje in vročitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov in drugih dokumentov

Člen 10(2) – če je sodišče izvora in izvršitve slovaško sodišče, je organ, pristojen za posredovanje dokumentov, sodišče, ki je izdalo nalog za zamrznitev. Vročitev je urejena s členom 105 in naslednjimi zakonika o civilnem postopku. Če slovaško sodišče nalog prekliče in je treba preklic izvršiti v drugi državi članici, sodišče sledi postopku iz uredbe in nalog prekliče tako, da ustrezen obrazec posreduje pristojnemu organu države članice izvršitve. Če je bil nalog za zamrznitev izdan v drugi državi članici Evropske unije, je sodišče, pristojno za prejem obrazca za preklic naloga, okrajno sodišče (okresný súd) v Banski Bistrici.

Člen 23(3) – sodišče, ki je izdalo nalog za zamrznitev, ki ga je treba izvršiti v drugi državi članici, nalog vroči vlagatelju, da ta lahko vloži vlogo za izvršitev naloga za zamrznitev. Če je bil nalog izdan v drugi državi članici, je organ, pristojen za posredovanje, okrajno sodišče v Banski Bistrici.

Člen 23(5) – organ, pristojen za izvršitev naloga, je okrajno sodišče v Banski Bistrici.

Člen 23(6) – organ, pristojen za prejem obrazcev, vključno z obrazci za banke, je okrajno sodišče v Banski Bistrici.

Člen 25(3) – organ, pristojen za izvršitev, je okrajno sodišče v Banski Bistrici, ki je pristojno za naloge v zvezi z izvršitvijo nalogov za zamrznitev, izdanih v drugi državi članici EU.

Člen 27(2) – pristojno je sodišče, ki izvrši nalog za zamrznitev.

Člen 28(3) – sodišče, pristojno za prejem dokumentov iz druge države članice, ki jih je treba vročiti na Slovaškem, je okrajno sodišče v Banski Bistrici. Če je treba nalog, ki ga je izdalo slovaško sodišče, vročiti dolžniku, ki ima stalno prebivališče v drugi državi članici, je za posredovanje dokumentov pristojno sodišče, ki je izdalo nalog.

Člen 36(5) – pristojni organ je okrajno sodišče v Banski Bistrici, ki je pristojno za naloge v zvezi z izvršitvijo nalogov za zamrznitev, izdanih v drugi državi članici EU.

Člen 27(2) – pristojno je sodišče, ki izvrši nalog za zamrznitev.

Člen 28(3) – v skladu s prvim pododstavkom tega člena dokumente vroči sodišče, ki je izdalo nalog za zamrznitev. V skladu z drugim pododstavkom tega člena je za vročitev dokumentov dolžniku pristojno sodišče, ki je izdalo nalog za zamrznitev.

Člen 36(5) – pristojni organ je okrajno sodišče v Banski Bistrici.

Člen 50(1)(f) – Organ, pristojen za izvršitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Sodišče, pristojno za izvršitev naloga za zamrznitev, izdanega v drugi državi članici, je okrajno sodišče (okresný súd) v Banski Bistrici. Sodišče, pristojno za izvršitev naloga za zamrznitev, izdanega na Slovaškem, je sodišče, ki je izdalo nalog.

Člen 50(1)(g) – Obseg zamrznitev skupnih in imenskih računov

Informacijski organ sme zahtevati samo informacije za identifikacijo banke in dolžnikovih računov, ne pa tudi računov v lasti tretje osebe v imenu dolžnika. Informacijskemu organu se ne daje informacij o tretjih osebah in zadevnih sredstev ne more zamrzniti ne v celoti ne delno. Informacijski organ lahko pridobi samo informacije o dolžnikovem skupnem računu.

Organ, pristojen za zamrznitev sredstev na skupnem računu osebe, na katero se vloga nanaša, je:

(a) če je bil nalog izdan na Slovaškem in mora biti tam tudi izvršen, sodišče, ki je izdalo nalog;

(b) če je bil nalog izdan v drugi državi članici in mora biti izvršen na Slovaškem, okrajno sodišče (okresný súd) v Banski Bistrici.

Člen 50(1)(h) – Pravila za zneske, izvzete iz zasega

Iz zamrznitve so izvzeta sredstva:

  1. na računih v lasti oseb, katerih premoženja ni mogoče zaseči;
  2. na računih, ki jih ni mogoče zaseči;
  3. na računih, ki so izvzeti iz zasega.

Terjatve, ki so izvzete iz zasega, so opredeljene v členu 104 zakona št. 233/1995.

Iz zasega z obremenitvijo bančnega računa so izvzeta:

  1. sredstva na računu do zneska 99,58 EUR. Dolžniku tega zneska ni treba prijaviti;
  2. sredstva, za katera je dolžnik izrecno izjavil, da so namenjena za izplačilo plač zaposlenim za plačno obdobje, najbližje datumu, ko je bil banki vročen nalog za začetek izvršitve zahtevka z zasegom sredstev na bančnem računu. V tem primeru je potrebna izrecna izjava dolžnika;
  3. če dolžnik na bančni račun prejema plačo ali druge dohodke, so iz zasega z obremenitvijo bančnega računa izvzeta tudi sredstva do višine zneska, ki ga v skladu z zakonom ni mogoče odtegniti od dolžnikove mesečne plače ali drugih dohodkov, in to od trenutka, ko je bila banka o tem obveščena. Dolžnik mora sporočiti višino tega zneska.

Člen 50(1)(i) – Pristojbine, če jih banke zaračunavajo, za izvajanje enakovrednih nacionalnih nalogov in posredovanje informacij o računu ter podatki o stranki, ki mora plačati te pristojbine

Do uvedbe posebnega brezplačnega informacijskega sistema lahko banke za obravnavo stranke, vključno informacijami o njenem računu, v skladu s tarifo bančnih stroškov zaračunajo stroške v višini 20 do 30 EUR. Banka lahko od osebe, zoper katero je bil izvršen nalog za zamrznitev, zahteva povračilo končnih stroškov.

Člen 50(1)(j) – Lestvico pristojbin ali drug niz pravil, s katerimi se določijo veljavne pristojbine, ki jih zaračunava kateri koli organ, ki sodeluje pri obdelavi ali izvrševanju naloga za zamrznitev

Na Slovaškem pri obdelavi ali izvrševanju naloga za zamrznitev sodelujejo samo sodišča in banka. Banka zaračuna stroške v skladu s tarifo bančnih stroškov. Sodne takse so urejene z zakonom št. 71/1992.

Sodna taksa za vlogo za izvršitev nujnega ukrepa v drugi državi članici EU znaša 16,50 EUR.

Sodna taksa za vlogo za izvršitev nujnega ukrepa v drugi državi članici EU znaša 33 EUR.

Sodna taksa za vlogo za nalog za nujni ukrep, ki ga je treba vsaj delno izvršiti na Slovaškem, znaša 49,50 EUR.

Člen 50(1)(k) – Razvrščenost enakovrednih nacionalnih nalogov

Na Slovaškem ni ločene institucije za zamrznitev bančnih računov. Evropski nalogi, ki se nanašajo na isti bančni račun, se razvrstijo glede na datum, ko je bil nalog za zamrznitev vročen banki. Nalogi za zamrznitev, vročeni na isti dan, so uvrščeni na enako prednostno raven. Če na dolžnikovem računu ni dovolj sredstev za zamrznitev vseh zneskov, navedenih v nalogih, se sredstva zamrznejo sorazmerno. Izvršitev naloga za zamrznitev nima odložilnega učinka na izvršbo niti ne daje pravice do prednostnega poplačila iz zamrznjenih zneskov.

Člen 50(1)(l) – Sodišča ali izvršitveni organ, pristojen za ugoditev pravnega sredstva

Sodišče, pristojno za ugoditev pravnemu sredstvu, je sodišče, ki je nalog izdalo ali izvršilo.

Člen 50(1)(m) – Sodišča, pri katerih se vloži pritožba, in rok za vložitev pritožbe

Pritožba se vloži pri sodišču prve stopnje, ki je izdalo odločbo, zoper katero je vložena pritožba. Sodišče, ki je stvarno pristojno za odločanje o pritožbi, je sodišče druge stopnje, to je regionalno sodišče (krajský súd). Rok za vložitev pritožbe je 15 dni od vročitve uradnega obvestila o odločbi sodišča prve stopnje. Rok je enak, če se pritožba vloži neposredno pri sodišču druge stopnje.

Člen 50(1)(n) – Sodne takse

Sodne takse so urejene z zakonom št. 71/1992. Takse v zvezi z izvršitvijo naloga za zamrznitev bančnih računov so: vloga za nalog za nujni ukrep: 33 ali 49,50 EUR; vloga za preklic ali spremembo: 33 EUR; vloga za pridobitev informacij v okviru vloge za nalog: 3 EUR; vloga za izvršitev nujnega ukrepa v drugi državi članici EU: 16,50 EUR.

Člen 50(1)(o) – Jeziki, sprejemljivi za prevode dokumentov

Za namen člena 49(2) so sprejemljivi slovaški, češki in angleški jezik.

Zadnja posodobitev: 26/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.