Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

Člen 50(1)(a) – Sodišča, pristojna za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Sodišča prve stopnje (Juzgados de Primera Instancia).

Krajevno pristojno sodišče se določi z merili, ki so določena v členu 545(3) zakona o civilnem postopku (Ley de Enjuiciamiento Civil) v zvezi z izvršitvijo na podlagi izvensodnih instrumentov.

To pomeni, da je praviloma pristojno sodišče prve stopnje v kraju, ki se določi v skladu s členoma 50 in 51 zakona o civilnem postopku. Stranka, ki zahteva izvršitev, lahko zahtevek vloži tudi pri sodišču prve stopnje v kraju izpolnitve obveznosti, kakor je določen v nalogu, ali v katerem koli kraju, kjer je zasegljivo premoženje stranke, zoper katero se zahteva izvršitev. Pravila o izrecnem ali tihem priznanju pristojnosti se v tem primeru ne uporabljajo. Če obstaja več strank, zoper katere se zahteva izvršitev, se lahko stranka, ki zahteva izvršitev, obrne na eno od sodišč, ki so pristojna za te stranke.

Če izvršitev zadeva premoženje, ki je predmet hipoteke ali zastavne pravice, se pristojno sodišče določi v skladu s členom 684 zakona o civilnem postopku.

Člen 50(1)(b) – Organ, pristojen za pridobitev informacij o računu

Generalni poddirektorat za mednarodno pravosodno sodelovanje (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) pri Ministrstvu za pravosodje

Kontaktni podatki:

sgcji@mjusticia.es

Telefon: +34 91 390 4411

Člen 50(1)(c) – Načini pridobivanja informacij o računu

Dostop informacijskega organa do ustreznih informacij, kadar jih imajo javni organi ali uprave v registrih ali drugih virih.

Člen 50(1)(d) – Sodišča, pri katerih se lahko vloži pritožba zoper zavrnitev izdaje evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Pritožbo je treba vložiti pri sodišču, ki je zavrnilo vlogo za izdajo naloga. Če je odločbo izdalo sodišče prve stopnje ali gospodarsko sodišče (Juzgado de lo Mercantil), pritožbo obravnava pokrajinsko sodišče (Audiencia Provincial). Če je odločbo izdalo sodišče druge stopnje, to sodišče tudi obravnava pritožbo.

Člen 50(1)(e) – Organi, pristojni za sprejem, posredovanje in vročitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov in drugih dokumentov

Sodišče, ki je v skladu s členom 50(f) pristojno za izvršitev naloga.

Pristojno sodišče za namene člena 28(3) je sodišče prve stopnje v kraju dolžnikovega stalnega prebivališča.

Člen 50(1)(f) – Organ, pristojen za izvršitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Sodišče prve stopnje v kraju, kjer se vodi bančni račun; če pa se računi vodijo v več krajih, eno od sodišč prve stopnje s pristojnostjo za te kraje.

Člen 50(1)(g) – Obseg zamrznitev skupnih in imenskih računov

Nalog za zamrznitev se lahko izda zoper skupne račune, pri katerih je dolžnik soimetnik, in račune, ki jih ima dolžnik v imenu tretje osebe. Ne sme pa se izdati zoper račune, ki jih ima tretja oseba v imenu dolžnika.

Člen 50(1)(h) – Pravila za zneske, izvzete iz zasega

V členu 607 zakona o civilnem postopku so določena pravila glede plač in pokojnin.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=1&p=20151028&vd=#a607

Če so javni organi vključeni v civilne ali gospodarske postopke iz razlogov, ki niso povezani z izvajanjem njihovih pristojnosti, so njihova sredstva, deponirana na bančnih računih, izvzeta iz zasega, če so jim bila dejansko dodeljena za javno storitev ali namen.

Taki zneski so izvzeti iz zasega, ne da bi bilo treba za to vložiti zahtevek.

Člen 50(1)(i) – Pristojbine, če jih banke zaračunavajo, za izvajanje enakovrednih nacionalnih nalogov in posredovanje informacij o računu ter podatki o stranki, ki mora plačati te pristojbine

Ni predvideno, da se za te namene zaračunavajo pristojbine.

Člen 50(1)(j) – Lestvico pristojbin ali drug niz pravil, s katerimi se določijo veljavne pristojbine, ki jih zaračunava kateri koli organ, ki sodeluje pri obdelavi ali izvrševanju naloga za zamrznitev

Pristojbine se ne zaračunavajo.

Člen 50(1)(k) – Razvrščenost enakovrednih nacionalnih nalogov

Nalogi so razvrščeni po vrstnem redu od trenutka, ko jih banka prejme.

Člen 50(1)(l) – Sodišča ali izvršitveni organ, pristojen za ugoditev pravnega sredstva

Sodišče, ki je nalog izdalo ali izvršilo.

Člen 50(1)(m) – Sodišča, pri katerih se vloži pritožba, in rok za vložitev pritožbe

Pritožba se vloži pri sodišču, ki je izdalo odločbo.

Če je odločbo izdalo sodišče prve stopnje ali gospodarsko sodišče, je rok za vložitev pritožbe 20 dni, pritožbo pa obravnava pokrajinsko sodišče. Če je odločbo izdalo drugo sodišče, mora biti pritožba vložena v petih dneh in jo bo obravnavalo isto sodišče.

Rok za vložitev pritožbe začne teči, ko je odločba vročena.

Člen 50(1)(n) – Sodne takse

Sodnih taks ni, razen v trenutku vložitve pritožbe, ko se v skladu z dodatno določbo 15 sistemskega zakona o sodstvu (Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ) zahteva varščina.

Člen 50(1)(o) – Jeziki, sprejemljivi za prevode dokumentov

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 26/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.