Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

Člen 50(1)(a) – Sodišča, pristojna za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Vlogo za nalog za zaplembo računa je treba nasloviti na okrožno sodišče.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 50(1)(b) – Organ, pristojen za pridobitev informacij o računu

Informacijski organ je švedski izvršilni organ.

Švedski izvršilni organ

Poštni predal 1050

SE-172 72 Sundbyberg

Telefon: +46 771737300

Tel. za klice iz tujine: +46 856485150

Telefaks: +46 8292614

E-naslov: kontakt@kronofogden.se

Člen 50(1)(c) – Načini pridobivanja informacij o računu

Banke morajo na zahtevo informacijskega organa sporočiti, ali ima dolžnik pri njih bančni račun, tj. način, določen v členu 14(5)(a). To je v skladu z oddelkom 4 Zakona o nalogih za zaplembo računa v EU (2016:757).

Člen 50(1)(d) – Sodišča, pri katerih se lahko vloži pritožba zoper zavrnitev izdaje evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Pritožbo zoper odločbo okrožnega sodišča obravnava pritožbeno sodišče. Odločbo pritožbenega sodišča obravnava vrhovno sodišče. Vendar je treba pritožbo vložiti pri sodišču, ki je izdalo odločbo, zoper katero se pritožba vlaga.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 50(1)(e) – Organi, pristojni za sprejem, posredovanje in vročitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov in drugih dokumentov

Pristojni organ je švedski izvršilni organ.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 50(1)(f) – Organ, pristojen za izvršitev evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

Izvršilni organ je švedski izvršilni organ.

Člen 50(1)(g) – Obseg zamrznitev skupnih in imenskih računov

Premičnine se lahko zaplenijo, če je jasno, da pripadajo dolžniku (oddelek 17 poglavja 4 Zakonika o izterjavi dolga (1981:774); glej oddelek 13 poglavja 16). To se uporablja tudi za sredstva na skupnih računih in fiduciarnih računih. Kadar gre za bančne račune, ki jih imata skupaj dva posameznika, se običajno šteje, da je vsak posameznik lastnik polovice vsebine računov, če ni navedeno drugače. Vprašanje, ali sredstva pripadajo dolžniku, se obravnava za vsak primer posebej glede na zadevne okoliščine.

Člen 50(1)(h) – Pravila za zneske, izvzete iz zasega

Pravila o tem, kaj se lahko izvzame iz zaplembe, so določena v poglavju 5 Zakonika o izterjavi dolga (1981:774). Izvzetje lahko vključuje gotovino, bančne vloge, druge zahtevke in predmete, če so ta sredstva potrebna za vzdrževanje dolžnika, dokler njegovi prihodki niso zadostni za kritje ustreznih odhodkov, vendar izvzetje ne sme trajati dlje kot en mesec, razen v izjemnih primerih. Pravila glede premoženja, ki se lahko zadrži, izvršilni organ uporabi po uradni dolžnosti, kar pomeni, da jih dolžniku ni treba posebej uveljavljati.

Člen 50(1)(i) – Pristojbine, če jih banke zaračunavajo, za izvajanje enakovrednih nacionalnih nalogov in posredovanje informacij o računu ter podatki o stranki, ki mora plačati te pristojbine

V skladu s švedsko zakonodajo banke ne smejo zaračunati takse za zagotovitev zaplembe ali podobnega varnostnega ukrepa oziroma za zagotovitev informacij o bančnem računu informacijskemu organu.

Člen 50(1)(j) – Lestvico pristojbin ali drug niz pravil, s katerimi se določijo veljavne pristojbine, ki jih zaračunava kateri koli organ, ki sodeluje pri obdelavi ali izvrševanju naloga za zamrznitev

Pravila o taksah za izvršitev so določena v Odloku o taksah švedskega izvršilnega organa (1992:1094). V postopku izvršbe se manipulativni stroški povrnejo z osnovno takso, takso za pripravo, takso za prodajo in posebno takso. Osnovna taksa znaša 600 SEK. Če se izvrši odločba o nalogu za zaplembo, izdana na podlagi uredbe EU o zaplembi bančnih računov, se zaračuna le osnovna taksa, ki znaša 600 SEK.

V primeru zbiranja podatkov lahko organ za zbiranje podatkov (švedski izvršilni organ) zaračuna takso v višini 300 SEK.

Člen 50(1)(k) – Razvrščenost enakovrednih nacionalnih nalogov

Švedske odločbe o nalogih za zaplembo niso prednostno razvrščene.

Člen 50(1)(l) – Sodišča ali izvršitveni organ, pristojen za ugoditev pravnega sredstva

Za proučitev vloge za pravno sredstvo na podlagi člena 33(1) je pristojno tisto sodišče, ki je izdalo odločbo o nalogu za zaplembo (na podlagi prvega pododstavka oddelka 9 Zakona o nalogih za zaplembo računa v EU (2016:757)).

Švedski izvršilni organ je pristojen za proučitev vloge za pravno sredstvo na podlagi člena 34(1) (oddelek 10 Zakona o nalogih za zaplembo računa v EU (2016:757)).

Za proučitev vloge za pravno sredstvo na podlagi člena 34(2) je pristojno okrožno sodišče, ki v skladu z oddelkom 1 poglavja 18 Zakonika o izterjavi dolga prouči pritožbe zoper odločbe švedskega izvršilnega organa (v skladu z drugim pododstavkom oddelka 10 Zakona o nalogih za zaplembo računa v EU (2016:757)). Oddelek 1 poglavja 18 Zakonika o izterjavi dolga se nanaša na oddelek 1 poglavja 17 Odloka o izterjavi dolga (1981:981). V skladu z oddelkom 1 poglavja 17 Odloka o izterjavi dolga so pristojna okrožna sodišča, kot so navedena spodaj. Pojem „toženec“ pomeni dolžnika.

Če dolžnik nima običajnega prebivališča na Švedskem, je za proučitev vloge za pravno sredstvo na podlagi člena 34(2) pristojno okrožno sodišče Nacka.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 50(1)(m) – Sodišča, pri katerih se vloži pritožba, in rok za vložitev pritožbe

Pritožba zoper odločbo, ki jo izda sodišče na podlagi člena 33 ter člena 35(1) in (3), je možna pri pritožbenem sodišču in vrhovnem sodišču. Pritožbo je treba vložiti pri sodišču, ki je izdalo odločbo, zoper katero se pritožba vlaga. Pritožbo je treba vložiti v treh tednih po datumu razglasitve odločbe, zoper katero se pritožba vlaga. Pravila glede pritožb so določena v poglavjih 49 in 52 Zakona o sodnem postopku.

Pritožba zoper odločbo, ki jo izda švedski izvršilni organ na podlagi člena 34(1) ali člena 35(3) in (4), se vloži na naslednjih okrožnih sodiščih. Pojem „toženec“ pomeni dolžnika.

Če dolžnik nima običajnega prebivališča na Švedskem, je za proučitev odločbe švedskega izvršilnega organa pristojno okrožno sodišče Nacka. Vendar je treba pritožbo vložiti pri švedskem izvršilnem organu. Pritožbo zoper odločbo je treba vložiti v treh tednih po datumu, ko je bil pritožnik obveščen o odločbi. Pravila za pritožbe zoper odločbe švedskega izvršilnega organa so določena v poglavju 18 Zakonika o izterjavi dolga (1981:774) in poglavju 17 Odloka o izterjavi dolga (1981:981).

Zoper odločbo okrožnega sodišča na podlagi člena 34(2) je možna pritožba pri pritožbenem sodišču. Zoper odločbo, ki jo je izdalo pritožbeno sodišče, je možna pritožba pri vrhovnem sodišču. Vendar je treba pritožbo vložiti pri sodišču, ki je izdalo odločbo, zoper katero se pritožba vlaga. Pritožbo je treba vložiti v treh tednih po datumu odločbe, če odločba pomeni, da je bila zadeva poravnana, če je bila odločba razglašena na naroku ali če je bila na naroku podana izjava o datumu uradne razglasitve odločbe. V nasprotnem primeru je rok za pritožbe tri tedne po datumu, ko je bil pritožnik uradno obveščen o odločbi. Pravila za pritožbe so določena v oddelkih 38–41 Zakona o sodnih zadevah (1996:242).

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 50(1)(n) – Sodne takse

Pravila o sodnih taksah so določena v Odloku o splošnih sodnih taksah (1987:452). Taksa za vlogo za nalog za zaplembo računa znaša 2 800 SEK.

Takso je treba plačati ob vložitvi vloge pri sodišču.

Člen 50(1)(o) – Jeziki, sprejemljivi za prevode dokumentov

angleščina

Zadnja posodobitev: 03/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.