Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Kroatien

Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel


*obligatoriskt

Artikel 50.1 a – Domstolar som är behöriga att meddela beslut om europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

De domstolar som är behöriga att meddela beslut om kvarstad på bankmedel, i den mening som avses i artikel 6.4 i förordningen, är de kroatiska domstolar som är behöriga att meddela slutliga avgöranden enligt domstolslagen (Zakon o sudovima) (Narodne Novine [ung. Kroatiens officiella tidning] nr 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 och 16/23), civilprocesslagen (Zakon o parničnom postupku) (officiella tidningen nr 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 och 114/22 samt andra särskilda bestämmelser. I Kroatien utgörs dessa domstolar av lokala domstolar (općinski sudovi, sing. općinski sud) och handelsdomstolar (trgovački sudovi; sing. trgovački sud) om det rör sig om domstolsförhandlingar i första instans.

Artikel 50.1 b – Myndighet som är behörig att inhämta kontoinformation

Den myndighet som är behörig att inhämta information om en gäldenärs konto eller konton, i den mening som avses i artikel 14 i förordningen, är

Finansorganet (Financijska agencija)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Kroatien

Avgiftsfritt telefonnummer: +385 0 800 0080

E-post: info@fina.hr

Artikel 50.1 c – Metoder för inhämtande av kontoinformation

Den kontoinformation som avses i artikel 14.5 i förordningen erhålls genom att informationsmyndigheten får del av information som offentliga myndigheter eller förvaltningar har i sina register eller på annat sätt förfogar över (artikel 14.5 b i förordningen).

Artikel 50.1 d – Domstolar till vilka ett överklagande kan inges mot ett beslut att inte meddela ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Den domstol som är behörig att fatta beslut om ett överklagande, enligt artikel 21 i förordningen, som en fordringsägare ingett till en domstol i första instans mot ett beslut där fordringsägarens ansökan om kvarstad helt eller delvis avslås är den överdomstol som var behörig att fatta beslut om ett överklagande mot ett beslut att förkasta ett förslag om säkerhet (en distriktsdomstol [županijski sud] eller Kroatiens handelsöverdomstol [Visoki trgovački sud Republike Hrvatske] – artikel 34 a och 34 c i civilprocesslagen, officiella tidningen nr 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 och 114/22, jämförda med artikel 21.1 i lagen om exekutiva åtgärder [Ovršni zakon]) – länkar:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_148_2993.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_70_1447.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_80_1170.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1713.html

Om ansökan om kvarstad avslås helt eller delvis på beslut av en lokal domstol, ska fordringsägaren inge ett överklagande till distriktsdomstolen via den lokala domstolen. Om en handelsdomstol fattar ett sådant beslut ska fordringsägaren dock inge sitt överklagande mot beslutet till handelsöverdomstolen via handelsdomstolen i fråga.

Artikel 50.1 e – Myndigheter som utsetts som behöriga att ta emot, översända och delge det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel och andra handlingar

Den myndighet som utsetts som behörig att ta emot, översända och delge beslutet om kvarstad och andra handlingar enligt artikel 14.4 i förordningen är

Zagrebs lokala tvistemålsdomstol (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

Artikel 50.1 f – Myndigheter behöriga att verkställa ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Den myndighet som är behörig att verkställa ett beslut om kvarstad enligt kapitel 3 i förordningen är

Finansorganet (FINA)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Kroatien

Avgiftsfritt telefonnummer: +385 0 800 0080

E-post: info@fina.hr

Artikel 50.1 g − I vilken utsträckning tillgångar på gemensamma bankkonton och förvaltarbankkonton kan beläggas med kvarstad

Ett bankkonto som förvaltas av en betaltjänstleverantör på uppdrag av en eller flera betaltjänstanvändare och som används för betalningstransaktioner får beläggas med fullständig kvarstad.

Bankmedel på förvaltarbankkonton får inte beläggas med kvarstad om detta är förbjudet enligt lag.

Artikel 42 i lagen om personlig konkurs (Zakon o stečaju potrošača) (officiella tidningen nr 100/15, 67/18 och 36/22) föreskriver att konkursförvaltaren är skyldig att öppna ett separat avistakonto hos ett finansinstitut för varje enskild konsument gentemot vilken ett konkursförfarande har inletts genom ett domstolsbeslut ­ länkar:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_100_1936.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_67_1364.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_36_432.html

Detta är ett avistakonto som förvaltaren i konsumentens konkursförfarande öppnar på ett finansinstitut i sitt eget namn på konsumentens vägnar. Förvaltaren får endast använda det separata kontot för att ta emot och göra betalningar som avser förvaltning och avyttring av konkursboet för den konsument som är föremål för konkursförfarandet. Vidare är förvaltaren skyldig att separera sina egna tillgångar från eventuella betalningar som görs till det konto som används för förvaltning och avyttring av konkursboet.

Artikel 42.4 i lagen om personlig konkurs föreskriver att bankmedel på det separata kontot inte får bli föremål för verkställighet gentemot förvaltaren och att sådana bankmedel inte ingår i förvaltarens konkursbo eller kvarlåtenskap om han eller hon skulle gå i konkurs eller avlida.

Eftersom förvaltaren fungerar som företrädare för en konkursdrabbad konsument kan kontot betraktas som ett förvaltarbankkonto, som innehåller både förvaltarens bankmedel och bankmedel tillhörande en eller flera konsumenter gentemot vilka ett konkursförfarande har inletts. Bankmedel tillhörande den konsument som förvaltaren företräder får dock inte bli föremål för verkställighet eller beläggas med kvarstad om domstolsförhandlingar pågår gentemot förvaltaren.

Artikel 50.1 h – Bestämmelser om belopp som är undantagna från utmätning

De belopp som är undantagna från utmätning, i den mening som avses i artikel 31 i förordningen, anges i artikel 172 i lagen om exekutiva åtgärder (undantag från verkställighet) och artikel 173 i samma lag (begränsning av verkställighet).

Om en gäldenär får sådana ersättningar och bidrag som avses i artikel 172 i lagen om exekutiva åtgärder och som är undantagna verkställighet, eller sådana belopp som avses i artikel 173 i samma lag (begränsning av verkställighet), är han eller hon skyldig att informera finansorganet om detta, i enlighet med artikel 212 i lagen om exekutiva åtgärder.

Nedan följer länkar till lagen om exekutiva åtgärder (officiella tidningen nr 112/12, 93/14, 73/17, 131/20 och 114/22):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1770.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_131_2487.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1716.html

I enlighet med artikel 173 i lagen om exekutiva åtgärder undantas belopp från verkställighet i följande fall:

1) Om gäldenärens lön är föremål för verkställighet, ska ett belopp motsvarande två tredjedelar av nettolönen i Kroatien undantas kvarstad. Om verkställighet genomförs för att driva in en lagstadgad underhållsfordran, eller en fordran för att ersätta skada som orsakats av ett försämrat hälsotillstånd eller en minskad eller förlorad arbetsförmåga och för att kompensera för förlorat underhåll till följd av att den underhållsskyldige har avlidit, ska beloppet fastställas till hälften av den genomsnittliga nettolönen i Kroatien, förutom om verkställighet genomförs för att med tvång driva in pengar som ska betalas för underhåll av barn. I sådana fall ska det belopp som undantas från kvarstad vara en fjärdedel av den genomsnittliga nettolönen för de personer som varit anställda hos juridiska personer i Kroatien föregående år.

2) Om gäldenärens lön understiger den genomsnittliga nettolönen i Kroatien, ska ett belopp motsvarande tre fjärdedelar av gäldenärens lön, dock högst två tredjedelar av den genomsnittliga nettolönen i Kroatien undantas från kvarstad. Om verkställighet genomförs för att driva in en lagstadgad underhållsfordran, eller en fordran för att ersätta skada som orsakats av ett försämrat hälsotillstånd eller en minskad eller förlorad arbetsförmåga och för att kompensera för förlorat underhåll till följd av att den underhållsskyldige har avlidit, ska beloppet fastställas till hälften av gäldenärens nettolön, förutom om verkställighet genomförs för att med tvång driva in pengar som ska betalas för underhåll av barn. I sådana fall ska det belopp som undantas från kvarstad vara en fjärdedel av gäldenärens nettolön.

3) Begreppet ”genomsnittlig nettolön” i den mening som avses i punkt 1 i denna artikel ska motsvara det genomsnittliga belopp som betalas som en nettomånadslön för de personer som varit anställda hos juridiska personer i Kroatien under perioden januari–augusti innevarande år, vilket ska fastställas av den kroatiska statistikbyrån (Državni zavod za statistiku) och offentliggöras i officiella tidningen senast den 31 december innevarande år. Det belopp som fastställs i enlighet härmed ska vara tillämpligt under nästkommande år.

4) Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska även gälla för verkställighet när eventuell ersättning i stället för lön, ersättning för minskad arbetstid, ersättning för sänkt lön, pension, betalning till värnpliktiga och till personer i reservstyrkor när de inkallats till militärtjänstgöring samt all annan kontantinkomst som ges till civil- och militäranställda blir föremål för kvarstad, med undantag för sådan inkomst som avses i punkterna 5 och 6 i denna artikel.

5) Verkställighet genom kvarstad på inkomst som personer med funktionsnedsättning erhållit som en kontantförmån för fysisk funktionsnedsättning och som en vårdförmån får endast genomföras för att driva in en lagstadgad underhållsfordran, eller en fordran för att ersätta skada som orsakats av ett försämrat hälsotillstånd eller en minskad eller förlorad arbetsförmåga och för att kompensera för förlust av underhåll till följd av att den person som gett underhållet har avlidit. Beloppet ska i detta fall motsvara hälften av inkomsten.

6) Verkställighet genom kvarstad på inkomst som erhållits genom ett avtal om livslång försörjning och livräntekontrakt, liksom inkomst som erhållits genom ett livsförsäkringsavtal, får endast genomföras på den del av inkomsten som överskrider det grundbelopp som används för att beräkna underhållsstödets omfattning.

7) Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska också gälla när verkställighet genomförs på en inkomst som inte kommer från lön, pension eller intäkter från handel som egenföretagare och hantverksverksamhet, fria yrken, jord- och skogsbruk, egendom och äganderätter, kapital eller försäkring (”annan inkomst” enligt vissa bestämmelser), om gäldenären genom en officiell handling kan styrka att denna inkomst är hans eller hennes enda fasta kontantinkomst.

År 2022 uppgick den genomsnittliga nettomånadslönen för personer som var anställda hos juridiska personer i Kroatien till 7 653 HRK. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_125_1909.html)

Artikel 50.1 i – Eventuella bankavgifter för genomförande av likvärdiga nationella beslut och för tillhandahållande av kontoinformation samt vilken part som ska betala dessa avgifter

Finansorganet och bankerna har rätt att ta ut en avgift för att verkställa ett beslut om kvarstad och för att genomföra verkställighet och säkerhet med avseende på bankmedel på bankkonton, i enlighet med bestämmelserna om de olika typer av avgifter och beloppen för dessa som får tas ut för att genomföra de uppgifter som anges i lagen om verkställighet avseende bankmedel (officiella tidningen nr 105/10, 124/11, 52/12 och 6/13, nedan kallade ”bestämmelserna”) – länkar:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html

Artikel 6 i bestämmelserna föreskriver att avgiften ska betalas av gäldenären.

I bestämmelserna fastställs avgiften för utförandet av de uppgifter som anges i lagen om verkställighet avseende bankmedel (officiella tidningen nr 91/10 och 112/12).

I bestämmelserna anges två olika typer av avgifter:

1. Avgift för verkställighet med avseende på gäldenärens bankmedel.

2. Avgift för rådfrågning och tillhandahållande av uppgifter från det samlade bankkontoregistret (”Single Register of Accounts”).

Avgifterna för verkställighet med avseende på gäldenärens bankmedel är indelade i fyra kategorier:

  • undersökning av möjligheten att verkställa ett verkställighetsbeslut
  • ränteberäkning
  • verkställande av ett verkställighetsbeslut
  • tillhandahållande av uppgifter, kopior och intyg från registret över verkställighetsbeslut (”Record of the order of enforcement instruments”).

Finansorganet tar ut avgiften för att undersöka möjligheten att verkställa ett verkställighetsbeslut och avgiften för ränteberäkning för mottagandet av verkställighetsbesluten (summan av de fordringar som gäldenären måste betala till fordringsägaren enligt domstolsbeslutet) och för att föra in dem i registret. Man tar också ut en avgift för att kontrollera att ett verkställighetsbeslut innehåller de uppgifter som krävs för ett verkställande och för att beräkna räntan. Dessa två avgifter, plus avgiften för verkställande av ett verkställighetsbeslut, betalas helt och hållet av gäldenären.

Intäkterna från avgiften för verkställande av ett verkställighetsbeslut delas mellan finansorganet (55 procent) och bankerna (45 procent). Intäkterna fördelas mellan bankerna i förhållande till det totala antal bankkonton som gäldenären innehar i en viss bank den dag då avgiften tas ut, enligt den information som finns i det samlade bankkontoregistret.

Avgiften för tillhandahållande av uppgifter, kopior och intyg från registret över verkställighetsbeslut betalas av sökanden i förskott utifrån en betalningsansökan. Den person som inger en ansökan till finansorganet måste bevisa att betalning erlagts, varpå personen får de begärda uppgifterna och kopiorna och en faktura utfärdas för den tjänst som utförts.

Finansorganet tar betalt för rådfrågning och tillhandahållande av uppgifter från det samlade bankkontoregistret genom att ta ut en avgift för rådfrågningen av uppgifter via webben eller en onlinetjänst, eller en avgift för tillhandahållande (eller hämtning) av uppgifter från det samlade bankkontoregistret i elektroniskt format eller i pappersform.

Finansorganet antar prislistan, som innehåller uppgift om avgiftsbeloppen, på beslut av styrelsen, och finansministeriet godkänner den föreslagna prislistan. Prislistan offentliggörs på finansorganets officiella webbplats. Alla avgifter på prislistan är belagda med moms.

Länk till ett utdrag ur finansorganets prislista – avgifter för utförande av de uppgifter som anges i lagen om verkställighet avseende bankmedel.

Artikel 50.1 j – Skalan för avgifter eller andra regler om avgifter som får tas ut av en myndighet eller ett annat organ för att verkställa ett beslut om kvarstad

Finansorganet och bankerna tar ut de avgifter som anges i artikel 43 i förordningen i enlighet med bestämmelserna för att verkställa ett beslut om kvarstad. Finansorganet tar ut en avgift för att tillhandahålla uppgifter, kopior och intyg från registret eller uppgifter om bankkontot. Avgiftsbeloppen fastställs i artikel 8 i bestämmelserna.

De avgiftsbelopp som anges i artikel 3 i bestämmelserna har fastställts till följande:

Ser. nr

Typ av tjänst

Beräkningsgrund

Belopp i HRK

Verkställighet avseende bankmedel

1.

Undersökning av möjligheten att verkställa ett verkställighetsbeslut

verkställighetsbeslut

65,00

2.

Ränteberäkning

kapitalbelopp

7,00

3.

Verkställande av ett verkställighetsbeslut

3.1.

Engångsåtervinning av hela det bankmedelsbelopp som satts in på en och samma bank

verkställighetsbeslut

17,00

3.2.

Engångsåtervinning av hela det bankmedelsbelopp som satts in på flera olika banker

verkställighetsbeslut

39,00

3.3.

Verkställighet vid bevarande av ett konto och nekad tillgång till bankmedel

verkställighetsbeslut

110,00

4.

Tillhandahållande av uppgifter, kopior och intyg från registret

4.1.

– i pappersformat

sida

43,00

4.2.

– i filformat

byte

0,20

minst 21,00

Avgifterna i led 4 i denna punkt är momsbelagda.

De avgiftsbelopp som anges i artikel 7 i bestämmelserna har fastställts till följande:

Ser. nr

Typ av tjänst

Beräkningsgrund

Belopp i HRK

Rådfrågning och tillhandahållande av uppgifter från det samlade bankkontoregistret

1.

Rådfrågning av uppgifter via myndighetens webbplats och onlinetjänster

1.1.

– rådfrågning

förfrågan

0,80

1.2.

– rådfrågning av underavdelningar

byte

0,20

2.

Rådfrågning av uppgifter via myndighetens webbplats

2.1.

– halvårsprenumeration

användare

298,37

2.2.

– årsprenumeration

användare

498,37

3.

Nedladdning

3.1.

– från myndighetens webbplats

byte

0,10

3.2.

– via myndighetens onlinetjänster

byte

0,10

3.3

– genom en cd-baserad tjänst

byte

0,10

4.

Rådfrågning av uppgifter

4.1.

– i pappersformat

varje ny sida

19,51

4.2.

– i filformat

byte

0,20

minst 19,51

Avgifterna i denna punkt är momsbelagda.

Artikel 5.1 i bestämmelserna föreskriver att verkställighetsavgifter ska delas mellan finansorganet och de banker som finansorganet, i ett förfarande till följd av ett verkställighetsbeslut, begärde skulle utföra indrivningen av fordringarna och att finansorganet ska få 55 procent och bankerna 45 procent av respektive avgift.

I förfaranden för beslut om kvarstad eller för rättsmedel mot ett beslut om kvarstad ska en domstolsavgift som baseras på ansökans värde erläggas, i enlighet med lagen om domstolsavgifter (officiella tidningen nr 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 och 110/15) – se underrättelsen i anslutning till artikel 50.1 n i förordningen.

Artikel 50.1 k – Rangordning av likvärdiga nationella beslut

Rangordningen enligt artikel 32 i förordningen regleras genom artikel 78 i lagen om exekutiva åtgärder, som föreskriver att om flera fordringsägare inger penningfordringar gentemot samma gäldenär och samma verkställighetsobjekt, ska skaderegleringen ske i den ordning som fordringsägarna fick rätt till betalning för objektet, om inte annat föreskrivs i lag.

Prioritetsordningen för flera fordringsägares säkerhetsintressen fastställs utifrån det datum då beslutet om kvarstad mottogs (artikel 180 i lagen om exekutiva åtgärder) – länk: https://narodne-novine.nn.hr/

Artikel 50.1 l – Domstolar eller verkställande myndigheter behöriga att pröva en ansökan om rättsmedel

Behörig domstol att pröva en gäldenärs ansökan om upphävande eller ändring av ett beslut om kvarstad, i den mening som avses i artikel 33 i förordningen, är den kroatiska domstol som utfärdade beslutet om kvarstad.

Behörig domstol att pröva en gäldenärs ansökan om att verkställigheten av ett beslut om kvarstad i Kroatien ska begränsas eller avbrytas, i den mening som avses i artikel 34.1 och 34.2 i förordningen, är

Zagrebs lokala tvistemålsdomstol

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

Artikel 50.1 m – Domstolar till vilka ett överklagande ska ges in och, i förekommande fall, tidsfrist för överklagande

Den domstol som har behörighet att pröva ett överklagande mot ett beslut av en domstol i första instans, i den mening som avses i artikel 37 i förordningen, i anslutning till artiklarna 33, 34 och 35 i förordningen, är den överdomstol som var behörig att pröva överklagandet av beslutet om säkerhet (tingsrätten eller handelsöverdomstolen i Kroatien – artikel 34 a och 34 c i civilprocesslagen, i anslutning till artikel 21.1 i lagen om exekutiva åtgärder).

Ett överklagande ska inges inom åtta dagar från den dag då beslutet utfärdas (artikel 11 i lagen om exekutiva åtgärder) och via den domstol som antog beslutet (artikel 357 i civilprocesslagen).

Artikel 2.1.9 i lagen om exekutiva åtgärder föreskriver att begreppet ”beslut om säkerhet” avser ett beslut där man helt eller delvis godtar ett förslag om säkerhet eller begär en säkerhet på eget initiativ.

Artikel 50.1 n – Domstolsavgifter

I förfaranden för beslut om kvarstad eller för rättsmedel mot ett beslut, i den mening som avses i artikel 42 i förordningen, ska domstolsavgifter erläggas utifrån ansökans värde enligt nedan:

  • utifrån en ansökan om ett beslut om kvarstad som ett förslag om säkerhet
  • utifrån en ansökan om ett beslut om kvarstad som ett beslut om säkerhet
  • utifrån sådana framställningar som avses i punkterna 2–5 i artikel 364 b i lagen om exekutiva åtgärder som överklaganden mot ett beslut om säkerhet.

Om inte annat anges uppstår skyldigheten att betala en avgift när ett förslag om verkställighet av ett beslut om kvarstad eller ett överklagande inges, enligt bestämmelserna i artikel 4 i lagen om domstolsavgifter.

Domstolsavgifter kan beräknas utifrån varje enskild åtgärd, beroende på tvisteföremålets värde, i enlighet med följande tabell:

Över

Upp till HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

En avgift på 500 HRK ska betalas vid ett värde på över 15 000,00 HRK, plus 1 procent av det belopp som överstiger 15 000,00 HRK, upp till ett högsta värde på 5 000,00 HRK.

Artikel 50.1 o – Språk som godtas för översättning av handlingar 

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 02/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.