Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Cypern

Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel


*obligatoriskt

Artikel 50.1 a – Domstolar som är behöriga att meddela beslut om europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Distriktsdomstolarna (eparchiaká dikastíria) är de domstolar som är behöriga att utfärda beslut om kvarstad.

Distriktsdomstolen i Nicosia

Distriktsdomstolen i Limassol

 • Adress: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cypern
 • Tfn: +357 25806100/25806128
 • Fax: +357 25305311
 • E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Distriktsdomstolen i Larnaca

 • Adress: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cypern
 • Tfn: +357 24802721
 • Fax: +357 24802800
 • E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Distriktsdomstolen i Paphos

 • Adress: Corner of Odos Neophytou and Odos Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cypern
 • Tfn: +357 26802601
 • Fax: +357 26306395
 • E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Distriktsdomstolen i Famagusta

 • Adress: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cypern
 • Tfn: +357 23730950/23742075
 • Fax: +357 23741904
 • E-post: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 50.1 b – Myndighet som är behörig att inhämta kontoinformation

Centralbanken har utsetts till behörig myndighet att inhämta kontoinformation.

Kontaktuppgifter:

Postadress:

Central Bank

John Kennedy Avenue 80

1076 Nicosia

Cypern

eller P.O. Box 25529, 1395 Nicosia

Tfn: +357 22714100

Fax: +357 22714959

E-post: cbcinfo@centralbank.gov.cy

Artikel 50.1 c – Metoder för inhämtande av kontoinformation

Informationen tillhandahålls av banker eller andra kreditinstitut till den informationsmyndighet som anges i artikel 6.2A i Cyperns centralbankslagstiftning 2002–2017, nämligen Cyperns centralbank (artikel 14.5 a i förordning (EU) nr 655/2014).

Artikel 50.1 d – Domstolar till vilka ett överklagande kan inges mot ett beslut att inte meddela ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

En distriktsdomstols beslut kan överklagas till högsta domstolen.

Högsta domstolen

Artikel 50.1 e – Myndigheter som utsetts som behöriga att ta emot, översända och delge det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel och andra handlingar

Behörig myndighet är ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning.

Artikel 50.1 f – Myndigheter behöriga att verkställa ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Den myndighet som är behörig att verkställa beslutet enligt artikel 23.2 i förordning (EU) nr 655/2014 är exekutionstjänstemannen (dikastikós epidótis).

Artikel 50.1 g − I vilken utsträckning tillgångar på gemensamma bankkonton och förvaltarbankkonton kan beläggas med kvarstad

Det finns ingen nationell lagstiftning som reglerar frågan om kvarstad på bankmedel på gemensamma bankkonton och förvaltarbankkonton i ärenden av privaträttslig natur. En part som vill belägga ett konto med kvarstad ska inge sin ansökan till domstolen och det är domstolen som, inom ramen för sina allmänna befogenheter, beslutar – eller inte beslutar – att hela eller en del av beloppet ska beläggas med kvarstad. Ett sådant beslut ska fattas med beaktande av samtliga omständigheter i ärendet.

Artikel 50.1 h – Bestämmelser om belopp som är undantagna från utmätning

Det finns inga särskilda bestämmelser som reglerar och undantar sådana belopp i ärenden av privaträttslig natur, med undantag av belopp som beläggs med kvarstad på grund av brottmål, som är undantagna från kvarstad och utmätning i skatteuppbördssyfte enligt artikel 9B i 1962 och 2014 års skattelagar och punkt 13 i bilaga X till mervärdesskattelagarna 2000–2014.

Artikel 50.1 i – Eventuella bankavgifter för genomförande av likvärdiga nationella beslut och för tillhandahållande av kontoinformation samt vilken part som ska betala dessa avgifter

Det finns ingen särskild nationell bestämmelse som förbjuder att sådana avgifter tas ut av banker som påför avgifterna på kontoinnehavare.

Artikel 50.1 j – Skalan för avgifter eller andra regler om avgifter som får tas ut av en myndighet eller ett annat organ för att verkställa ett beslut om kvarstad

Det finns inga sådana avgifter.

Artikel 50.1 k – Rangordning av likvärdiga nationella beslut

Det finns inga sådana bestämmelser.

Artikel 50.1 l – Domstolar eller verkställande myndigheter behöriga att pröva en ansökan om rättsmedel

Distriktsdomstolarna, precis som enligt artikel 50.1 a.

Artikel 50.1 m – Domstolar till vilka ett överklagande ska ges in och, i förekommande fall, tidsfrist för överklagande

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

En distriktsdomstols beslut kan överklagas till högsta domstolen (artikel 21) inom 42 dagar, i enlighet med artikel 35.2 i civilprocesslagen. Ett överklagande av ett interimistiskt beslut måste göras inom 14 dagar från den dag det interimistiska beslutet meddelades.

Artikel 50.1 n – Domstolsavgifter

Utförliga uppgifter om domstolsavgifter finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterföljande länk (på sidorna 19–30).

Artikel 50.1 o – Språk som godtas för översättning av handlingar 

Utöver grekiska godtas engelska översättningar av handlingarna.

Senaste uppdatering: 04/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.