Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Artikel 50.1 a – Domstolar som är behöriga att meddela beslut om europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Distriktsdomstolar.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 50.1 b – Myndighet som är behörig att inhämta kontoinformation

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda (Kammaren för exekutionstjänstemän och konkursförvaltare)

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

Tfn: +372 64 63 773

E-post: info@kpkoda.ee

Artikel 50.1 c – Metoder för inhämtande av kontoinformation

Artikel 14.5 a – Skyldighet för banker på medlemsstatens territorium att på begäran av informationsmyndigheten uppge om gäldenären har ett bankkonto hos dem.

Artikel 50.1 d – Domstolar till vilka ett överklagande kan inges mot ett beslut att inte meddela ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Överklaganden till regiondomstolar ska inges till den distriktsdomstol vars avgörande bestrids i överklagandet.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 50.1 e – Myndigheter som utsetts som behöriga att ta emot, översända och delge det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel och andra handlingar

Artikel 10.2 – Den distriktsdomstol som meddelade det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel

Artikel 10.2 tredje stycket – exekutionstjänsteman

Artikel 23.3 – exekutionstjänsteman

Artikel 23.5 – exekutionstjänsteman

Artikel 23.6 – exekutionstjänsteman

Artikel 25.3 – exekutionstjänsteman

Artikel 27.2 – exekutionstjänsteman

Artikel 28.3 – exekutionstjänsteman

Artikel 36.5 andra stycket – exekutionstjänsteman

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 50.1 f – Myndigheter behöriga att verkställa ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Exekutionstjänstemän.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 50.1 g − I vilken utsträckning tillgångar på gemensamma bankkonton och förvaltarbankkonton kan beläggas med kvarstad

Ett betalningsföreläggande avseende ett bankkonto som makar gemensamt innehar är tillåtet om den make som inte är gäldenär ger sitt samtycke om det finns en exekutionstitel som kräver att båda makarna fullgör skyldigheten.

I § 626.3 i lagen om avtalsförpliktelser anges följande: Fordringar och lös egendom som ett ombud förvärvar när han fullgör ett mandat i eget namn men för en huvudmans räkning, och fordringar och lös egendom som en huvudman överför till ombudet för fullgörandet av mandatet ingår inte i ombudets konkursbo och kan inte bli föremål för en fordran mot ombudet i ett verkställighetsförfarande.

Artikel 50.1 h – Bestämmelser om belopp som är undantagna från utmätning

Ett betalningsföreläggande får inte avse följande inkomster:

 1. statliga familjeförmåner,
 2. sociala förmåner för personer med funktionsnedsättning,
 3. sociala förmåner i den mening som avses i lagen om social välfärd,
 4. arbetslöshetsersättning, bidrag, transport- och bostadsförmåner och bidrag till nystartade företag som betalats ut från den estniska arbetslöshetsförsäkringsfonden,
 5. ersättning för kroppsskada eller hälsoproblem, förutom ersättning för förlorad inkomst och ersättning för ideell skada,
 6. ersättning för arbetsförmåga,
 7. lagstadgat underhållsbidrag,
 8. sjukvårdsförsäkringsförmåner i den mening som avses i sjukvårdsförsäkringslagen, med undantag av förmåner för tillfällig arbetsoförmåga,
 9. lagstadgade statliga pensioner,
 10. stöd i samband med frigivning från fängelse,
 11. ersättning som utbetalas till personer som varit offer för förtryck, på grundval av lagen om personer som varit offer för förtryck under ockupationsmakter (okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus).

Inkomster utmäts inte om de inte överstiger minimimånadslönen eller motsvarande andel av inkomsterna för en vecka eller en dag. Från och med den 1 januari 2020 var minimimånadslönen vid heltidsarbete 584 euro.

Om en ansökan om betalningsföreläggande som rör en gäldenärs övriga tillgångar inte har lett till eller inte förväntas leda till fullständig indrivning av en fordran, och om utmätning är motiverad med hänsyn till typen av fordran och inkomstnivån, kan sådana inkomster som avses i punkterna 5–7 ovan bli föremål för utmätning på ansökan av borgenären.

Om en ansökan om betalningsföreläggande som rör en gäldenärs övriga tillgångar inte har lett till eller inte förväntas leda till fullständig indrivning av en fordran på barnunderhåll får upp till halva den inkomst som anges i § 132.1 i lagen om förfarandet vid verkställighet utmätas. Om det belopp som utmätts från gäldenärens inkomst för att driva in en fordran på barnunderhåll är mindre än hälften av minimilönen får upp till en tredjedel av gäldenärens inkomst utmätas.

Om en gäldenär, i enlighet med gällande lagstiftning, stöder en annan person eller betalar underhåll till den personen, ökar det belopp som inte får utmätas med en tredje av minimimånadslönen per underhållsberättigad om inte ett krav på betalning av underhåll till ett barn är föremål för tvingande verkställighet.

Upp till två tredjedelar av ett belopp motsvarande fem gånger minimimånadslönen får utmätas, och alla inkomster som överstiger ett belopp motsvarande fem gånger minimimånadslönen får utmätas från den andel av inkomsten som överstiger det belopp som inte omfattas av utmätningen, förutsatt att det belopp som omfattas av utmätningen inte överstiger två tredjedelar av den totala inkomsten. Denna bestämmelse gäller inte om ett krav på betalning av underhåll omfattas av tvingande verkställighet.

Efter ansökan från gäldenären upphäver exekutionstjänstemannen inom tre arbetsdagar utmätning av bankmedel för att garantera gäldenären den inkomst som är undantagen utmätning.

Om mer än en månads inkomster överförs till en gäldenärs konto upphäver exekutionstjänstemannen, efter ansökan från gäldenären, inom tre arbetsdagar utmätningen av bankmedlen för att garantera gäldenären den månadsinkomst som är undantagen utmätning. Beloppet betalas ut i förskott. Om användningsperioden för den inkomst som överförts till gäldenärens konto inte kan fastställas överför exekutionstjänstemannen den icke-utmätbara inkomsten för en månad till gäldenären.

Artikel 50.1 i – Eventuella bankavgifter för genomförande av likvärdiga nationella beslut och för tillhandahållande av kontoinformation samt vilken part som ska betala dessa avgifter

Nej.

Artikel 50.1 j – Skalan för avgifter eller andra regler om avgifter som får tas ut av en myndighet eller ett annat organ för att verkställa ett beslut om kvarstad

Enligt § 781.4 i lagen om exekutionstjänstemän ska den som gör en begäran om inhämtande av kontoinformation i enlighet med artikel 14 betala 20 euro.

Enligt § 38.6 i lagen om exekutionstjänstemän är grundarvodet för en exekutionstjänsteman som verkställer ett beslut om kvarstad 92 euro.

Artikel 50.1 k – Rangordning av likvärdiga nationella beslut

En rätt till säkerhet för utmätta tillgångar som uppkom under en tidigare utmätning har företräde framför en rätt som skapades under en senare utmätning.

En rätt till säkerhet för utmätta tillgångar som uppkom på grund av ett krav om betalning av underhåll till barn har företräde framför andra rättigheter till säkerhet för utmätta tillgångar oavsett när utmätningen skedde. Alla rättigheter till säkerhet för utmätta tillgångar som uppkom på grund av ett krav om betalning av underhåll till barn rangordnas lika.

Artikel 50.1 l – Domstolar eller verkställande myndigheter behöriga att pröva en ansökan om rättsmedel

Artikel 33.1 – distriktsdomstolar.

Artikel  34.1 a – den exekutionstjänsteman som inledde verkställighetsförfarandet och utmätte bankmedlen grundat på ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel. En förteckning över exekutionstjänstemän finns på webbplatsen för kammaren för exekutionstjänstemän och konkursförvaltare.

Artikel 34.1 b

i) Exekutionstjänsteman

ii) Exekutionstjänsteman

iii) Exekutionstjänsteman

iv) Exekutionstjänsteman

Artikel 34.2 – distriktsdomstolar

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 50.1 m – Domstolar till vilka ett överklagande ska ges in och, i förekommande fall, tidsfrist för överklagande

Artikel 33

Överklaganden till regiondomstolarna ska inges via den distriktsdomstol vars avgörande bestrids inom 15 dagar från den dag avgörandet delgavs.

Artikel 34

– Om avgörandet meddelades av en distriktsdomstol ska överklaganden till regiondomstolar inges via den distriktsdomstol vars avgörande bestrids i överklagandet. Överklaganden ska inges inom 15 dagar från den dag avgörandet delgavs.

– En deltagare i ett verkställighetsförfarande kan inge ett klagomål till en exekutionstjänsteman beträffande ett beslut som exekutionstjänstemannen har fattat eller åtgärder som exekutionstjänstemannen har vidtagit vid verkställandet av en exekutionstitel eller vid underlåtenhet att verkställa en verkställighetsåtgärd. Klagomålet ska inges inom tio dagar från och med den dag klaganden fick eller borde ha fått kännedom om beslutet eller åtgärden, om inte annat föreskrivs i lag. En deltagare i ett förfarande kan överklaga en exekutionstjänstemans beslut beträffande ett klagomål. Överklagandet ska inges till distriktsdomstolen i den domkrets där exekutionstjänstemannens kontor är beläget inom tio dagar från den dag beslutet delgavs. Ett beslut som en exekutionstjänsteman har fattat eller en åtgärd som en exekutionstjänsteman har vidtagit kan inte överklagas i domstol utan att det först har ingetts ett klagomål till exekutionstjänstemannen. Deltagare i ett förfarande och exekutionstjänstemän får överklaga ett avgörande som en distriktsdomstol har meddelat beträffande ett beslut som fattas av en exekutionstjänsteman. Överklaganden ska inges inom 15 dagar från den dag avgörandet delgavs.

Artikel 35

– Om avgörandet meddelades av en distriktsdomstol ska överklaganden till regiondomstolar inges via den distriktsdomstol vars avgörande bestrids i överklagandet. Överklaganden ska inges inom 15 dagar från den dag avgörandet delgavs (artikel 35.1).

– En deltagare i ett verkställighetsförfarande kan inge ett klagomål till en exekutionstjänsteman beträffande ett beslut som exekutionstjänstemannen har fattat eller åtgärder som exekutionstjänstemannen har vidtagit vid verkställandet av en exekutionstitel eller vid underlåtenhet att verkställa en verkställighetsåtgärd. Klagomålet ska inges inom tio dagar från och med den dag klaganden fick eller borde ha fått kännedom om beslutet eller åtgärden, om inte annat föreskrivs i lag. En deltagare i ett förfarande kan överklaga en exekutionstjänstemans beslut beträffande ett klagomål. Överklagandet ska inges till distriktsdomstolen i den domkrets där exekutionstjänstemannens kontor är beläget inom tio dagar från den dag beslutet delgavs. Ett beslut som en exekutionstjänsteman har fattat eller en åtgärd som en exekutionstjänsteman har vidtagit kan inte överklagas i domstol utan att det först har ingetts ett klagomål till exekutionstjänstemannen (artikel 35.3–4). Deltagare i ett förfarande och exekutionstjänstemän får överklaga ett avgörande som en distriktsdomstol har meddelat beträffande ett beslut som fattas av en exekutionstjänsteman. Överklaganden ska inges inom 15 dagar från den dag avgörandet delgavs.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 50.1 n – Domstolsavgifter

Den statliga avgiften för att ta emot eller bestrida ett avgörande är 50 euro. Avgiften ska betalas när ansökan inges.

Artikel 50.1 o – Språk som godtas för översättning av handlingar 

Estniska, engelska.

Senaste uppdatering: 14/04/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.