Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

Artikel 50.1 a – Domstolar som är behöriga att meddela beslut om europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Helsingfors tingsrätt

Porkalagatan 13

FI – 00180 Helsingfors

Postadress:

Box 650

FI – 00181 Helsingfors

Tfn: +358 2956 44200 (växel)

Fax: +358 2956 44218

E-post: helsinki.ko@oikeus.fi

Artikel 50.1 b – Myndighet som är behörig att inhämta kontoinformation

Behörig myndighet att inhämta kontoinformation är utmätningsmannen. Begäran om inhämtande av kontoinformation kan skickas antingen direkt till utmätningsmannen eller till Utsökningsverkets centralförvaltning, som sänder den vidare till utmätningsmannen.

Kontaktuppgifter till Utsökningsverkets centralförvaltning:

Utsökningsverkets centralförvaltning

Europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel

PB 2

00067 Utsökningsverket

Finland

Tfn +358 29 56 58801

Fax +358 29 56 22611

E-post: hallinto.uo@oikeus.fi

Kontaktuppgifter till utmätningsmännen

Kontaktuppgifter till utmätningsmännen är tillgängliga på finska, svenska och engelska på justitieministeriets webbplats: https://ulosottolaitos.fi/sv.

Artikel 50.1 c – Metoder för inhämtande av kontoinformation

Den metod för inhämtande av kontoinformation som föreskrivs i Finlands lagstiftning är den som fastställs i artikel 14.5 a i förordningen (alla banker på Finlands territorium är skyldiga att uppge om gäldenären har ett bankkonto hos dem, på begäran av informationsmyndigheten, dvs. utmätningsmannen).

Artikel 50.1 d – Domstolar till vilka ett överklagande kan inges mot ett beslut att inte meddela ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Ett beslut som meddelats av Helsingfors tingsrätt kan överklagas till Helsingfors hovrätt. Överklagandeskrivelsen måste ställas till Helsingfors hovrätt och skickas till kansliet vid den tingsrätt som meddelade beslutet, dvs. Helsingfors tingsrätt. För kontaktuppgifter till Helsingfors tingsrätt, se artikel 50.1 a.

Artikel 50.1 e – Myndigheter som utsetts som behöriga att ta emot, översända och delge det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel och andra handlingar

Artikel 10.2: Behörig myndighet att upphäva eller låta beslut om kvarstad förfalla är utmätningsmannen. Upphävningsformuläret kan skickas antingen direkt till utmätningsmannen eller till Utsökningsverkets centralförvaltning, som sänder det vidare till utmätningsmannen (se artikel 50.1 b).

Artikel 23.3: Om beslutet om kvarstad meddelades i Finland (Finland är ursprungsmedlemsstaten) är den domstol som utfärdat beslutet (dvs. Helsingfors tingsrätt) ansvarig för att översända de handlingar som avses i artikel 23.3 i förordningen (se artikel 50.1 a).

Om beslutet om kvarstad ska verkställas i Finland (Finland är verkställighetsmedlemsstaten) är utmätningsmannen behörig myndighet i verkställighetsmedlemsstaten. De handlingar som krävs för verkställandet kan skickas antingen direkt till utmätningsmannen eller till Utsökningsverkets centralförvaltning, som sänder dem vidare till utmätningsmannen (se artikel 50.1 f).

Artikel 23.5: Se svaret beträffande artikel 50.1 f.

Artikel 23.6: Se svaret beträffande artikel 50.1 f.

Artikel 23.3: Den utmätningsman som är ansvarig för verkställandet av beslutet om kvarstad utfärdar förklaringen om bankmedel som belagts med kvarstad, som avses i artikel 25, och översänder den till den domstol som meddelade beslutet och till fordringsägaren.

Artikel 27.2: Behörig myndighet för frigörande av överskjutande belopp är den utmätningsman som är ansvarig för att verkställa beslutet om kvarstad. Ansökan om frigörande av överskjutande belopp kan skickas antingen direkt till den utmätningsman som utfärdade förklaringen enligt artikel 25 eller till Utsökningsverkets centralförvaltning, som sänder den vidare till utmätningsmannen (se artikel 50.1 b).

Artikel 28.3: Om Finland är ursprungsmedlemsstaten är den domstol som meddelade beslutet om kvarstad, dvs. Helsingfors tingsrätt, ansvarig för att inleda delgivningen och för att översända de handlingar som avses i artikel 28.1 till behörig myndighet i den medlemsstat där gäldenären har sin hemvist.

Om gäldenären har sin hemvist i Finland utses behörig myndighet för delgivning beroende på om några av de bankkonton som ska beläggas med kvarstad finns i Finland. Om några av de bankkonton som ska beläggas med kvarstad finns i Finland är behörig myndighet för delgivning utmätningsmannen. I sådana fall kan de handlingar som ska delges skickas antingen direkt till utmätningsmannen eller till Utsökningsverkets centralförvaltning, som sänder dem vidare till utmätningsmannen. Om några av de bankkonton som ska beläggas med kvarstad inte finns i Finland är behörig myndighet för delgivning Helsingfors tingsrätt.

Artikel 36.5 andra stycket: Behörig myndighet att verkställa ett beslut om rättsmedel är utmätningsmannen. Beslutet om rättsmedel kan skickas antingen direkt till utmätningsmannen eller till Utsökningsverkets centralförvaltning, som sänder det vidare till utmätningsmannen.

Artikel 50.1 f – Myndigheter behöriga att verkställa ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Behörig myndighet att verkställa säkringsåtgärder i Finland är utmätningsmannen. Om Finland är verkställighetsmedlemsstaten kan de handlingar som krävs för verkställandet, som avses i artikel 23.3 i förordningen, skickas antingen direkt till utmätningsmannen eller till Utsökningsverkets centralförvaltning, som sänder dem vidare till utmätningsmannen (se artikel 50.1 b).

Artikel 50.1 g − I vilken utsträckning tillgångar på gemensamma bankkonton och förvaltarbankkonton kan beläggas med kvarstad

Kvarstad av lös egendom, t.ex. pengar på bankkonton, verkställs enligt 8 kap. 7 § i utsökningsbalken (705/2007), i tillämpliga fall med hänsyn till bestämmelserna i 4 kap. om utmätning.

Enligt 4 kap. 11 § i utsökningsbalken anses lös egendom som är i gäldenärens och en utomståendes gemensamma besittning tillhöra dem till lika stora delar, om inte den utomstående visar eller det annars framgår att egendomen helt eller till en större del tillhör honom. På grundval av detta antagande om äganderätt anses hälften av medlen på ett konto som är i gäldenärens och en utomståendes gemensamma besittning tillhöra gäldenären, vilket innebär att denna hälft kan vara föremål för en kvarstadsåtgärd (exklusive belopp som är undantagna från att beläggas med kvarstad enligt artikel 31).

Detta antagande om gemensamt ägarskap upphör dock att gälla om det framkommer att tillgångarna ägs helt av gäldenären eller en utomstående part, eller om de inte äger lika stora delar. Utomstående parter som påstår att de är ensamägare eller äger mer än hälften av tillgångarna måste styrka detta påstående.

Utsökningsbalken: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070705

Artikel 50.1 h – Bestämmelser om belopp som är undantagna från utmätning

I 4 kap. 21 § första stycket led 6 i utsökningsbalken föreskrivs att om gäldenären är en fysisk person ska från utmätningen undantas av gäldenärens penningmedel eller övriga motsvarande egendom ett belopp som är en och en halv gång det skyddade beloppet enligt 48 § för en månad, om gäldenären inte har annan motsvarande inkomst.

Enligt 4 kap. 48 § tredje stycket justeras det skyddade beloppet årligen genom förordning av justitieministeriet enligt vad som bestäms i Finlands lag om folkpensionsindex (456/2001). Det nuvarande skyddade beloppet kan hittas på: https://ulosottolaitos.fi/sv/index/informationomutsokningen/informationtillgaldenaren/hurberaknasbeloppetsomskautmatas_1.html

Med make avses äkta make och den som bor med gäldenären under äktenskapsliknande förhållanden. Gäldenären anses försörja en person vars inkomst inte överstiger det skyddade beloppet för gäldenären själv, och ett sådant barn, oberoende av om även den andra maken bidrar till försörjningen av barnet. Underhållsbidrag som gäldenären betalar kan beaktas på det sätt som föreskrivs i kap. 4 51–53 § i utsökningsbalken.

Ovanstående belopp är undantagna från utmätning utan att gäldenären begär det. Den utmätningsman som ansvarar för beslutet om kvarstad och för att undanta sådana belopp ska därför enligt artikel 31.2 i förordningen på eget initiativ undanta sådana belopp från att beläggas med kvarstad.

Artikel 50.1 i – Eventuella bankavgifter för genomförande av likvärdiga nationella beslut och för tillhandahållande av kontoinformation samt vilken part som ska betala dessa avgifter

Enligt Finlands lagstiftning har banker inte rätt att ta ut avgifter för att genomföra likvärdiga nationella beslut eller för att tillhandahålla kontoinformation.

Artikel 50.1 j – Skalan för avgifter eller andra regler om avgifter som får tas ut av en myndighet eller ett annat organ för att verkställa ett beslut om kvarstad

Utmätningsmännen tar ut en avgift på 225 euro för att verkställa ett beslut om kvarstad. Avgiften regleras genom 2 § femte stycket i lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och 5 § första stycket led 3 i förordningen om utsökningsavgifter (35/1995). Enligt 4 § tredje stycket i lagen om utsökningsavgifter uppbärs avgiften enbart hos sökanden, och inte hos gäldenären.

Ingen avgift tas ut för åtgärder som utmätningsmannen vidtar under förfarandet för inhämtande av kontoinformation enligt artikel 14 i förordningen.

Artikel 50.1 k – Rangordning av likvärdiga nationella beslut

Enligt Finlands lagstiftning ges säkringsåtgärder inte företräde i förhållande till utmätning. Den rättsliga grunden är 4 kap. 43 § i utsökningsbalken, där det anges att kvarstad eller annan säkringsåtgärd som har verkställts inte förhindrar utmätning.

Artikel 50.1 l – Domstolar eller verkställande myndigheter behöriga att pröva en ansökan om rättsmedel

Artikel 33.1: Helsingfors tingsrätt. För kontaktuppgifter, se artikel 50.1 a.

Artikel 34.1: Utmätningsmannen. Ansökan om rättsmedel kan skickas antingen direkt till utmätningsmannen eller till Utsökningsverkets centralförvaltning, som sänder det vidare till utmätningsmannen. För kontaktuppgifter, se artikel 50.1 b.

Artikel 34.2: Helsingfors tingsrätt. För kontaktuppgifter, se artikel 50.1 a.

Artikel 50.1 m – Domstolar till vilka ett överklagande ska ges in och, i förekommande fall, tidsfrist för överklagande

Ett beslut om rättsmedel som meddelats av Helsingfors tingsrätt kan överklagas till Helsingfors hovrätt. Överklagandeskrivelsen ställd till Helsingfors hovrätt måste skickas till kansliet vid den tingsrätt som meddelade beslutet, dvs. Helsingfors tingsrätt.

Ansökan måste inges inom 30 dagar från den dag då beslutet meddelades av tingsrätten eller gjordes tillgängligt för parterna. Överklagandeskrivelsen måste inges till tingsrättens kansli innan kansliet stänger den dag då tidsfristen löper ut. Kansliet stänger kl. 16.15.

Ett beslut om rättsmedel som meddelats av en utmätningsman kan överklagas till den tingsrätt som handlägger utsökningsöverklaganden enligt 11 kap. 2 § i utsökningsbalken. Överklagandeskrivelsen till tingsrätten måste skickas till den utmätningsman som fattade beslutet, via e-post till ulosotto.uo@oikeus.fi eller via post till: PO Box 1, 00067 Utsökningsverket. För kontaktuppgifter till utmätningsmannen, se artikel 50.1 b.

Utsökningsöverklaganden handläggs av Ålands, Helsingfors, Västra Nylands, Uleåborgs, Birkalands, Österbottens, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands och Egentliga Finlands tingsrätter. Överklagan handläggs av den tingsrätt inom vars domkrets verkställighetsåtgärden har utförts. Kontaktuppgifter finns på justitieministeriets webbplats:https://oikeus.fi/sv/

Tiden för anförande av överklagande är tre veckor. Dessa tre veckor räknas från den dag då beslutet fattades, om den som anför överklagan har underrättats om dagen på förhand eller varit närvarande vid förrättningen. I andra fall räknas tiden för anförande av överklagande från den dag då personen i fråga har fått kännedom om beslutet. I 3 kap. 39 § andra stycket i utsökningsbalken fastställs när mottagaren anses ha underrättats om ett beslut som skickas via vanlig post eller e-post. Om inte något annat visas, anses mottagaren ha delgivits den tredje dagen efter att ett elektroniskt meddelande har avsänts eller den sjunde dagen efter att försändelsen har postats eller lämnats på en för postförsändelser reserverad plats. Handlingen ska förses med en anteckning om vilken dag den har avsänts eller avlämnats.

Överklagandeskrivelsen måste skickas till den utmätningsman som fattade beslutet, via e-post till ulosotto.uo@oikeus.fi eller via post till: PO Box 1, 00067 Utsökningsverket, innan verket stänger den dag då tidsfristen löper ut. Verket stänger kl. 16.15.

Artikel 50.1 n – Domstolsavgifter

Domstolsavgifter och avgifter för överklagande regleras genom lagen om domstolsavgifter (1455/2015). Avgiften för att ansöka om ett beslut om kvarstad hos en domstol är densamma som för behandling av säkringsåtgärder enligt Finlands lagstiftning. Enligt lagen om domstolsavgifter baseras för närvarande de avgifter som tas ut för att behandla sådana säkringsåtgärder på avgiften för behandling av det mål vid den nationella domstolen som gäller sökandens ansökan eller rätt.

Avgiftens storlek beror därför på det mål som ärendet om beslutet om kvarstad baseras på. Om målet är ett tvistemål är avgiften högst 500 euro för behandling av ansökan om ett beslut om kvarstad i tingsrätten, enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter. Domstolsavgiften kan dock vara lägre, t.ex. om det rör sig om ett summariskt tvistemål, i den mening som avses i 5 kap. 3 § i rättegångsbalken. I sådana fall kan domstolsavgiften vara 65,86 euro eller 250 euro, beroende på hur målet vid den nationella domstolen avgjordes och om svaranden invände.

Hovrättens domstolsavgift är högst 500 euro.

Domstolsavgiften ska betalas vid förfarandets fullföljande, dvs. när målet har avslutats i domstolen.

Ingen domstolsavgift tas ut för åberopande av rättsmedel mot ett beslut om kvarstad.

Lagen om domstolsavgifter: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20151455

Artikel 50.1 o – Språk som godtas för översättning av handlingar 

Finska, svenska och engelska.

Senaste uppdatering: 19/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.