Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tyskland

Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel


*obligatoriskt

Artikel 50.1 a – Domstolar som är behöriga att meddela beslut om europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Domstolen med territoriell behörighet att meddela beslut om kvarstad på bankmedel, i fall där fordringsägaren redan har utverkat en officiell handling, är domstolen i vars distrikt handlingen registrerats.

Domstolarnas materiella behörighet fastställs enligt de allmänna bestämmelserna i den tyska lagen om organisationen av domstolar och i tillämpliga processordningar. Använd sökverktyget i början av denna webbplats för att hitta den domstol som är behörig i ett visst mål.

Artikel 50.1 b – Myndighet som är behörig att inhämta kontoinformation

Den behöriga myndigheten för inhämtande av kontoinformation enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 är förbundsjustitieämbetet (Bundesamt für Justiz).

Du kan kontakta förbundsjustitieämbetet enligt följande:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99–103
53113 Bonn
Tyskland
Tfn: Tfn +49 228 99 410-40
E-post: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

Artikel 50.1 c – Metoder för inhämtande av kontoinformation

För att inhämta sådan kontoinformation som avses i artikel 14 i förordning (EU) nr 655/2014 kan förbundsjustitieämbetet kräva att den federala skattemyndigheten (Bundeszentralamt für Steuern) får begära tillgång till följande uppgifter från kreditinstitut:

  • Kontonummer.
  • Datum då kontot öppnades och avslutades.
  • Namn och födelsedatum för kontoinnehavaren.
  • Namn på auktoriserade användare.

Artikel 50.1 d – Domstolar till vilka ett överklagande kan inges mot ett beslut att inte meddela ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Ett överklagande av ett beslut om att inte meddela ett beslut om kvarstad kan inges till den domstol som avvisade ansökan eller till en högre domstol, förutsatt att den domstol som avvisade ansökan är en domstol i första instans.

Artikel 50.1 e – Myndigheter som utsetts som behöriga att ta emot, översända och delge det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel och andra handlingar

Distriktsdomstolarna (Amtsgerichte) som avses i artikel 50.1 a är behöriga att ta emot, översända och delge beslutet och andra handlingar.

Artikel 50.1 f – Myndigheter behöriga att verkställa ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Den distriktsdomstol som är behörig att verkställa beslutet enligt de allmänna bestämmelserna i civilprocesslagen är behörig att verkställa ett beslut om kvarstad på bankmedel. Om beslutet utfärdades av en tysk domstol är dock denna domstol behörig att verkställa beslutet.

Artikel 50.1 g − I vilken utsträckning tillgångar på gemensamma bankkonton och förvaltarbankkonton kan beläggas med kvarstad

När det gäller förvaring av medel på gemensamma konton gäller följande:

  • Om de auktoriserade användarna enligt registren hos den bank där kontot förvaras endast har rätt att avyttra kontotillgodohavanden gemensamt (”och”-konton), ska kvarstadsbeslutet riktas till alla kontoinnehavare.
  • Om gäldenären får avyttra enbart kreditsaldot på kontot (”eller”-konton) ska tillgångarna på kontot skyddas på samma sätt som medel som förvaras på ett enskilt konto tillhörande gäldenären.

Kreditsaldon på förvaltarkonton som gäldenären kan förfoga över på uppdrag av en tredje part omfattas enligt tysk nationell rätt av utmätningen mot gäldenären. I sådana fall ska beslutet om kvarstad riktas mot förvaltaren (gäldenären).

Artikel 50.1 h – Bestämmelser om belopp som är undantagna från utmätning

Betalkonton är skyddade mot utmätning genom ett konto som är undantaget från utmätningen (Pfändungsschutzkonto) (§ 850k i civilprocesslagen). Effekterna av kontot som är skyddat mot utmätning styrs av § 899 och följande i civilprocesslagen.

De belopp som avses i § 850c.1 och 850c.2 i civilprocesslagen återfinns i tillkännagivandet om tröskelvärden som är undantagna från utmätning (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung). Beloppen justeras den 1 juli varje år. Reglerna finns på webbplatsen http://www.gesetze-im-internet.de/.

Artikel 50.1 i – Eventuella bankavgifter för genomförande av likvärdiga nationella beslut och för tillhandahållande av kontoinformation samt vilken part som ska betala dessa avgifter

Enligt tysk lag får bankerna inte ta ut en avgift för att genomföra likvärdiga nationella beslut eller tillhandahålla kontoinformation.

Artikel 50.1 j – Skalan för avgifter eller andra regler om avgifter som får tas ut av en myndighet eller ett annat organ för att verkställa ett beslut om kvarstad

De avgifter som får tas ut av domstolar för att verkställa ett beslut om kvarstad enligt förordning (EU) nr 655/2014 fastställs i lagen om domstolsavgifter (Gerichtskostengesetz) och i lagen om domstolskostnader i familjerättsliga ärenden (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen). Ovannämnda lagar finns att tillgå utan kostnad på http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf och http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

För en sammanfattning av de avgifter som tas ut enligt de ovannämnda lagarna, hänvisar vi till vårt svar angående artikel 50.1 n.

De avgifter som får tas ut av exekutionsbiträden för att verkställa ett beslut om kvarstad enligt förordning (EU) nr 655/2014 fastställs i lagen om exekutionsbiträdens kostnader (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Ovannämnda lag finns att tillgå utan kostnad på http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Avgifter tas ut för att delge banken ett europeiskt beslut om kvarstad som utfärdats i Tyskland, förutsatt att det måste delges av ett exekutionsbiträde i Tyskland. Om exekutionsbiträdet delger ett beslut om kvarstad på bankmedel personligen tas en avgift på 11 euro ut i enlighet med punkt 100 i kostnadstabellen i lagen om exekutionsbiträdens kostnader (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) samt reseersättning, beräknad utifrån längden på exekutionsbiträdets resor: 3,25 euro upp till 10 km, 6,50 euro mellan 10 km och 20 km, 9,75 euro mellan 20 km och 30 km, 13 euro mellan 30 km och 40 km samt 16,25 euro över 40 km (punkt 711 i lagen om exekutionsbiträdens kostnader). Om exekutionsbiträdet delger beslutet på annat sätt, påförs en avgift på 3,30 euro (punkt 101 i lagen om exekutionsbiträdens kostnader). Postavgifter debiteras fullt ut vid delgivning med delgivningskvitto (Zustellungsurkunde) (punkt 701 i lagen om exekutionsbiträdens kostnader). Ett enhetsbelopp på 20 % av avgifterna för varje uppdrag tas ut för att täcka alla andra kontantutgifter, men kommer inte att vara lägre än 3,00 euro och inte högre än 10,00 euro (punkt 716 i lagen om exekutionsbiträdens kostnader).

Detta gäller om den domstol som utfärdat det europeiska beslutet om kvarstad i Tyskland begär hjälp av ett exekutionsbiträde för att delge gäldenären beslutet på fordringsägarens uppmaning.

I enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 655/2014 tas ingen avgift ut för informationsmyndighetens verksamheter. Detta påverkar inte svaret gällande artikel 50.1 n om de högre domstolsavgifter som får tas ut i förfaranden för ett beslut om kvarstad i den mening som avses i artikel 5.1 b i förordning (EU) nr 655/2014.

Artikel 50.1 k – Rangordning av likvärdiga nationella beslut

Nationella beslut om utmätning av bankkonton som är likvärdiga med beslut enligt förordning (EU) nr 655/2014 rangordnas utifrån vilket datum besluten delgavs banken, där tidigare utmätningsbeslut kommer högre upp i rangordningen än senare.

Artikel 50.1 l – Domstolar eller verkställande myndigheter behöriga att pröva en ansökan om rättsmedel

Den domstol som har utfärdat beslutet om kvarstad är behörig att pröva en ansökan om rättsmedel enligt artikel 33.1 i förordning (EU) nr 655/2014.

Den domstol som är behörig att pröva en ansökan om rättsmedel för gäldenären enligt artikel 34.1 eller 34.2 i förordning (EU) nr 655/2014 är den distriktsdomstol som är behörig att verkställa beslutet enligt de allmänna bestämmelserna.

Artikel 50.1 m – Domstolar till vilka ett överklagande ska ges in och, i förekommande fall, tidsfrist för överklagande

Överklagandet av beslut om rättsmedel enligt artikel 37 i förordning (EU) nr 655/2014 kan inges till den domstol som utfärdat beslutet om rättsmedel eller, förutsatt att denna domstol är en domstol i första instans, till en högre domstol.

Överklagandet måste inges inom en månad.

Tidsfristen för att inge ett överklagande börjar löpa den dag då det beslut som ska överklagas delges den berörda personen.

Artikel 50.1 n – Domstolsavgifter

I förfaranden enligt artikel 5 a i förordning (EU) nr 655/2014:

Domstolsavgiftens storlek fastställs alltid utifrån det belopp som tvisten gäller och relevant avgiftssats med hjälp av den beräkningsmetod som anges i § 34 i lagen om domstolsavgifter och/eller § 28 i lagen om domstolsavgifter i familjerättsliga mål.

a) Normalt tillämpas en avgiftssats på 1,5 när det gäller förfarandet för erhållande av ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel enligt artikel 5 a i förordning (EU) nr 655/2014, i enlighet med punkt 1410 i avgiftstabellen i lagen om domstolsavgifter (Kostenverzeichnis zum Gerichtskostengesetz, KV GKG). I vissa fall där förfarandet innebär en mindre arbetsbörda för domstolen tillämpas en reducerad avgiftssats på 1,0 (punkt 1411 i lagen om domstolsavgifter). Om ett beslut utfärdas i enlighet med § 91a eller 269.3 tredje meningen i civilprocesslagen, tillämpas normalt en högre avgiftssats på 3,0 (punkt 1412 i lagen om domstolsavgifter).

Avgiften för förfarandet täcker även ansökningar om rättsmedel för gäldenären i den mening som avses i artikel 33 i förordning (EU) nr 655/2014 för att ett europeiskt beslut om kvarstad ska upphävas eller ändras. För delgivning med delgivningskvitto, ett rekommenderat brev med mottagningskvitto eller prövning av personal inom rättsväsendet tillämpas en engångssumma på 3,50 euro per tjänst om samma jurisdiktionsnivå innefattar mer än tio delgivningsärenden eller om delgivning begärs av fordringsägaren (punkt 9002 i lagen om domstolsavgifter i familjerättsliga ärenden).

Vid överklaganden tillämpas en avgiftssats på 1,5 (punkt 1430 i lagen om domstolsavgifter). Om hela förfarandet slutar med att överklagandet dras tillbaka reduceras avgiftssatsen till 1,0 (punkt 1431 i lagen om domstolsavgifter).

Fordrans värde fastställs i varje mål av domstolen (§ 53 i lagen om domstolsavgifter samt § 3 i civilprocesslagen).

Avgiften tillämpas så snart som domstolen har mottagit en ansökan om ett europeiskt beslut om kvarstad eller ett överklagande (§ 6 i lagen om domstolsavgifter).

b) Om en distriktsdomstol i första instans fattar ett beslut i egenskap av familjedomstol tillämpas normalt en avgiftssats på 1,5, i enlighet med punkt 1420 i lagen om domstolsavgifter i familjerättsliga ärenden. Om hela förfarandet avslutas utan något slutgiltigt beslut reduceras avgiftssatsen till 0,5 (punkt 1421 i lagen om domstolsavgifter i familjerättsliga ärenden).

Avgiften för förfarandet täcker även ansökningar om rättsmedel för gäldenären i den mening som avses i artikel 33 i förordning (EU) nr 655/2014 för att ett europeiskt beslut om kvarstad ska upphävas eller ändras. För delgivning med delgivningskvitto, ett rekommenderat brev med mottagningskvitto eller prövning av en domstolstjänsteman tillämpas en avgift på 3,50 euro per tjänst om samma jurisdiktionsnivå innefattar mer än tio delgivningsärenden eller om delgivning begärs av fordringsägaren (punkt 2002 i lagen om domstolsavgifter i familjerättsliga ärenden).

Vid överklaganden tillämpas en avgiftssats på 2,0 (punkt 1422 i lagen om domstolsavgifter i familjerättsliga ärenden). Om hela förfarandet slutar med att överklagandet dras tillbaka innan domstolen mottar redogörelsen för grunderna till överklagandet reduceras avgiftssatsen till 0,5 (punkt 1423 i lagen om domstolsavgifter i familjerättsliga ärenden). I andra fall där förfarandet avslutas utan något beslut, tillämpas en avgiftssats på 1,0 (punkt 1424 i lagen om domstolsavgifter i familjerättsliga ärenden).

Fordrans värde fastställs alltid på likvärdig grund (§ 42.1 i lagen om domstolsavgifter i familjerättsliga ärenden).

Avgiften tillämpas så snart som ett slutgiltigt beslut om rättegångskostnader fattats eller när förfarandet avslutats på annat sätt (§ 11 i lagen om domstolsavgifter i familjerättsliga ärenden).

c) När en arbetsdomstol i första instans fattar ett beslut, tillämpas vanligtvis en avgiftssats på 0,4 för förfarandet (punkt 8310 i lagen om domstolsavgifter). Om ett beslut utfärdas i enlighet med §§ 91a eller 269.3 tredje meningen i civilprocesslagen, höjs avgiftssatsen normalt till 2,0 (punkt 8311 i lagen om domstolsavgifter).

Avgiften för förfarandet täcker även ansökningar om rättsmedel för gäldenären i den mening som avses i artikel 33 i förordning (EU) nr 655/2014 för att ett europeiskt beslut om kvarstad ska upphävas eller ändras. För delgivning med delgivningskvitto, ett rekommenderat brev med mottagningskvitto eller prövning av en domstolstjänsteman tillämpas en avgift på 3,50 euro per tjänst om samma jurisdiktionsnivå innefattar mer än tio delgivningsärenden eller om delgivning begärs av fordringsägaren (punkt 9002 i lagen om domstolsavgifter).

Vid överklaganden tillämpas en avgiftssats på 1,2 (punkt 8330 i lagen om domstolsavgifter). Om hela förfarandet slutar med att överklagandet dras tillbaka reduceras avgiftssatsen till 0,8 (punkt 8331 i lagen om domstolsavgifter).

Fordrans värde fastställs varje gång av domstolen (§ 53 i lagen om domstolsavgifter samt § 3 i civilprocesslagen).

Avgiften måste betalas så snart som ett slutgiltigt beslut om rättegångskostnader fattats eller när förfarandet avslutats på annat sätt (§ 9 i lagen om domstolsavgifter).

I förfaranden enligt artikel 5 b i förordning (EU) nr 655/2014 och i samtliga förfaranden som rör ansökningar för att begränsa eller upphäva verkställandet av ett beslut om kvarstad:

En avgift på 22 euro tas ut i ett förfarande för erhållandet av ett beslut om kvarstad enligt artikel 5 b i förordning (EU) nr 655/2014 (punkt 2111 i lagen om domstolsavgifter). Om kontoinformation begärs under förfarandet höjs avgiften till 37 euro (punkt 2112 i lagen om domstolsavgifter).

Avgiften för förfarandet täcker även ansökningar om rättsmedel för gäldenären i den mening som avses i artikel 33 i förordning (EU) nr 655/2014 för att ett europeiskt beslut om kvarstad ska upphävas eller ändras.

En avgift på 33 euro tas ut för ansökningar om att upphäva eller begränsa verkställandet (punkt 2119 i lagen om domstolsavgifter).

En avgift på 33 euro tas ut för överklaganden som avslås eller ogillas (punkt 2121 i lagen om domstolsavgifter). Om ett överklagande endast delvis avslås eller ogillas kan domstolen, efter överväganden på likvärdig grund, minska avgiften med hälften eller besluta att den inte ska påföras.

Avgiften måste betalas så snart som domstolen tar emot ett överklagande eller en ansökan om ett europeiskt beslut om kvarstad, eller om att verkställandet ska upphävas eller begränsas (§ 6 i lagen om domstolsavgifter).

Artikel 50.1 o – Språk som godtas för översättning av handlingar 

Endast tyska godtas som språk för handlingar som inges till domstol eller behörig myndighet i enlighet med förordning (EU) nr 655/2014.

Senaste uppdatering: 29/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.