Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tyskland

Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel


*obligatoriskt

Artikel 50.1 a – Domstolar som är behöriga att meddela beslut om europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Utsedda domstolar PDF (211 Kb) de är Amtsgerichte (lokala domstolar och Landgerichte (regionala domstolar).

Det organ som på lokal nivå är behörigt att meddela beslut om kvarstad på bankmedel, i fall där fordringsägaren redan har utverkat en officiell handling, är domstolen i vars distrikt handlingen registrerats.

Domstolarnas behörighet i sakfrågan fastställs enligt de allmänna bestämmelserna i den tyska domstolslagen (Gerichtsverfassungsgesetz) och i tillämpliga processordningar.

Artikel 50.1 b – Myndighet som är behörig att inhämta kontoinformation

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Den behöriga myndigheten för inhämtande av kontoinformation enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 är Bundesamt für Justiz (den federala justitiemyndigheten).

Den federala justitiemyndigheten, kontaktuppgifter:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Tyskland
Tfn +49-228 99 410-40
E-post: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

Artikel 50.1 c – Metoder för inhämtande av kontoinformation

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

För att inhämta sådan kontoinformation som avses i artikel 14 i förordning (EU) nr 655/2014 kan den federala justitiemyndigheten kräva att Bundeszentralamt für Steuern (den federala centrala skattemyndigheten) får begära tillgång till följande uppgifter från kreditinstitut:

Dagen för öppnande respektive stängande av ett konto samt kontoinnehavarens namn och födelsedatum, om det rör sig om en enskild individ.

Artikel 50.1 d – Domstolar till vilka ett överklagande kan inges mot ett beslut att inte meddela ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

De utsedda domstolarna PDF (233 Kb) de är Amtsgerichte (lokala domstolar), Landgerichte (regionala domstolar), Oberlandesgerichte (högre regionala domstolar) Arbeitsgerichte (arbetsdomstolar) och Landesarbeitsgerichte (högre arbetsdomstolar).

Ett överklagande av ett beslut om att inte meddela beslut om kvarstad kan inges till den domstol som avvisade ansökan eller till en domstol i högre instans, förutsatt att den domstol som avvisade ansökan är en domstol i första instans.

Artikel 50.1 e – Myndigheter som utsetts som behöriga att ta emot, översända och delge det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel och andra handlingar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

De utsedda domstolarna PDF (194 Kb) de är Amtsgerichte (lokala domstolar).

Artikel 50.1 f – Myndigheter behöriga att verkställa ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

De utsedda domstolarna PDF (194 Kb) de är Amtsgerichte (lokala domstolar).

Den domstol som är behörig att verkställa ett beslut om kvarstad är den lokala domstol som är behörig enligt de allmänna bestämmelserna. Om beslutet utfärdades av en tysk domstol är dock denna domstol behörig att verkställa beslutet.

Artikel 50.1 g − I vilken utsträckning tillgångar på gemensamma bankkonton och förvaltarbankkonton kan beläggas med kvarstad

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Medel på konton som, enligt uppgifter från kontoförande bank, gäldenären inte ensam har förfoganderätt över, omfattas enligt tysk nationell rätt av utmätningen, dock utan att detta påverkar rättigheterna för övriga parter med förfoganderätt.

Medel på gäldenärens konto, som en tredje part kan förfoga över på gäldenärens vägnar, omfattas enligt tysk nationell rätt av utmätningen mot gäldenären.

Medel på en tredje parts konto, som gäldenären kan förfoga över på uppdrag av denna tredje part, omfattas enligt tysk nationell rätt inte av utmätningen mot gäldenären.

Artikel 50.1 h – Bestämmelser om belopp som är undantagna från utmätning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Tysklands nationella bestämmelser om belopp som är undantagna från utmätning finns i avsnitten 850k och 850l PDF (107 Kb) sv i civilprocesslagen (Zivilprozessordnung).

De belopp som beaktas i avsnitt 850k(1) första meningen, i enlighet med avsnitt 850c(1) första meningen, i kombination med avsnitt 850c(2a) i civilprocesslagen härrör från meddelandet om tröskelvärden som är undantagna från kvarstad av den 27 april 2015, vilket bifogas som bilaga PDF (114 Kb) de till detta informationsmeddelande. I detta avseende görs hänvisningar till informationsmeddelandet.

Artikel 50.1 i – Eventuella bankavgifter för genomförande av likvärdiga nationella beslut och för tillhandahållande av kontoinformation samt vilken part som ska betala dessa avgifter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Enligt tysk nationell rätt får bankerna inte ta ut en avgift för att genomföra likvärdiga nationella beslut eller tillhandahålla kontoinformation.

Artikel 50.1 j – Skalan för avgifter eller andra regler om avgifter som får tas ut av en myndighet eller ett annat organ för att verkställa ett beslut om kvarstad

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

De avgifter som får tas ut av domstolar för att verkställa ett beslut om kvarstad enligt förordning (EU) nr 655/2014 fastställs i lagen om domstolsavgifter (Gerichtskostengesetz) och i lagen om domstolsavgifter i familjerättsliga ärenden (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FAMGKG). Ovannämnda lag finns att tillgå utan kostnad på http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf och http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

För en sammanfattning av de avgifter som tas ut enligt de ovannämnda lagarna, hänvisar vi till vårt svar angående artikel 50.1 n.

De avgifter som får tas ut av exekutionsbiträden för att verkställa ett beslut om kvarstad enligt förordning (EU) nr 655/2014 fastställs i lagen om exekutionsbiträden (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Ovannämnda lag finns att tillgå utan kostnad på http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Avgifter tas ut för att delge banken ett europeiskt beslut om kvarstad som utfärdats i Tyskland, förutsatt att det måste delges av ett exekutionsbiträde i Tyskland. Om exekutionsbiträdet delger ett beslut om kvarstad på bankmedel personligen tas en avgift på 10 euro ut i enlighet med punkt 100 i avgiftsförteckningen i lagen om exekutionsbiträden (Kostenverzeichnisses zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) samt resersättning, beräknad utifrån längden på exekutionsbiträdets resor: 3,25 euro upp till 10 km, 6,50 euro mellan 10 km och 20 km, 9,75 euro mellan 20 km och 30 km, 13 euro mellan 30 km och 40 km samt 16,25 över 40 km (enligt punkt 711 i lagen om exekutionsbiträden). Om exekutionsbiträdet delger beslutet på annat sätt, påförs en avgift på 3 euro (enligt punkt 101 i lagen om exekutionsbiträden). Postavgifter debiteras fullt ut vid delgivning med delgivningskvitto (enligt punkt 701 i lagen om exekutionsbiträden). Ett engångsbelopp tas ut för att täcka eventuella kontantutgifter om 20 procent av de avgifter som påförts för respektive beslut, dock lägst 3 euro och högst 10 euro (enligt punkt 716 i lagen om exekutionsbiträden).

Detta gäller om den domstol som utfärdat beslutet om kvarstad i Tyskland begär hjälp av ett exekutionsbiträde för att delge gäldenären beslutet på fordringsägarens uppmaning.

I enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 655/2014 tas ingen avgift ut för informationsmyndighetens arbete. Detta påverkar inte svaret angående artikel 50.1 n om de högre domstolsavgifter som får tas ut i förfaranden för ett beslut om kvarstad i den mening som avses i artikel 5 b i förordning (EU) nr 655/2014.

Artikel 50.1 k – Rangordning av likvärdiga nationella beslut

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Nationella beslut om utmätning av bankkonton som är likvärdiga med beslut enligt förordning (EU) nr 655/2014 rangordnas utifrån vilket datum besluten delgavs banken, där tidigare utmätningsbeslut kommer högre upp i rangordningen än senare.

Artikel 50.1 l – Domstolar eller verkställande myndigheter behöriga att pröva en ansökan om rättsmedel

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Nedanstående domstolar PDF (233 Kb) de är behöriga att pröva en ansökan om rättsmedel enligt artikel 33.1 i förordning (EU) nr 655/2014.

De utsedda domstolarna är Amtsgerichte (lokala domstolar), Landgerichte (regionala domstolar), Oberlandesgerichte (högre regionala domstolar) Arbeitsgerichte (arbetsdomstolar) och Landesarbeitsgerichte (högre arbetsdomstolar).

Nedanstående domstolar PDF (194 Kb) de är behöriga att pröva en ansökan om rättsmedel enligt artikel 34.1 eller 34.2 i förordning (EU) nr 655/2014.

De utsedda domstolarna är de lokala domstolarna.

Den domstol som har utfärdat beslutet om kvarstad är behörig att pröva en ansökan om rättsmedel enligt artikel 33.1 i förordning (EU) nr 655/2014.

Om det rör sig om rättsmedel för gäldenären enligt artikel 34.1 eller 34.2 i förordning (EU) nr 655/2014, är det den lokala domstolen som är behörig att verkställa beslutet enligt de allmänna bestämmelserna.

Artikel 50.1 m – Domstolar till vilka ett överklagande ska ges in och, i förekommande fall, tidsfrist för överklagande

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Nedanstående domstolar PDF (233 Kb) de är behöriga att pröva överklaganden i den mening som avses i artikel 37 i förordning (EU) nr 655/2014.

De utsedda domstolarna är Amtsgerichte (lokala domstolar), Landgerichte (regionala domstolar), Arbeitsgerichte (arbetsdomstolar) och Landesarbeitsgerichte (högre arbetsdomstolar).

Rätten att överklaga beslut om rättsmedel enligt artikel 37 i förordning (EU) nr 655/2014 kan utövas vid den domstol som utfärdat beslutet om rättsmedel eller vid en domstol i högre instans, förutsatt att den domstol som utfärdade beslutet om rättsmedel är en domstol i första instans.

Överklagandet måste inges inom en månad.

Perioden för ingivande av ett överklagande inleds den dag då personen i fråga delges det beslut som överklagandet avser.

Artikel 50.1 n – Domstolsavgifter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

I förfaranden enligt artikel 5 a i förordning (EU) nr 655/2014:

Domstolsavgiftens storlek fastställs alltid utifrån det belopp som tvisten gäller och relevant avgiftssats med hjälp av den beräkningsmetod som anges i avsnitt 34 i lagen om domstolsavgifter och/eller avsnitt 28 i lagen om domstolsavgifter i familjerättsliga ärenden.

Normalt tillämpas en avgiftssats på 1,5 när det gäller förfarandet för erhållande av ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel enligt artikel 5 a i förordning (EU) nr 655/2014, i enlighet med punkt 1410 i avgiftsförteckningen i lagen om domstolsavgifter (Kostenverzeichnis Gerichtskostengesetz, KV GKG). I vissa fall där förfarandet innebär en mindre arbetsbörda för domstolen tillämpas en reducerad avgiftssats på 1,0 (punkt 1411 i lagen om domstolsavgifter). Om ett beslut utfärdas i enlighet med avsnitt 91a eller 269(3) tredje meningen i civilprocesslagen, tillämpas normalt en högre avgiftssats på 3,0 (punkt 1412 i lagen om domstolsavgifter).

Avgiften för förfarandet täcker även ansökningar om rättsmedel för gäldenären i den mening som avses i artikel 33 i förordning (EU) nr 655/2014 för att ett europeiskt beslut om kvarstad ska upphävas eller ändras. För delgivning med delgivningskvitto, ett rekommenderat brev med mottagningskvitto eller prövning av en domstolstjänsteman tillämpas en avgift på 3,50 euro om ett och samma ärende innefattar mer än tio delgivningsärenden eller om delgivning begärs av fordringsägaren (punkt 9002 i lagen om exekutionsbiträden).

Vid överklaganden tillämpas en avgiftssats på 1,5 (punkt 1430 i lagen om domstolsavgifter). Om hela förfarandet slutar med att överklagandet dras tillbaka reduceras avgiftssatsen till 1,0 (punkt 1431 i lagen om domstolsavgifter).

Fordrans värde fastställs alltid av domstolen (avsnitt 53 i lagen om domstolsavgifter samt avsnitt 3 i civilprocesslagen).

Avgiften tillämpas så snart som domstolen har mottagit en ansökan om ett europeiskt beslut om kvarstad eller en fordran (avsnitt 6 i lagen om domstolsavgifter).

Om en lokal domstol i första instans fattar ett beslut i egenskap av familjedomstol tillämpas normalt en avgiftssats på 1,5, i enlighet med punkt 1420 i avgiftsförteckningen i lagen om domstolsavgifter i familjerättsliga ärenden. Om hela förfarandet avslutas utan någon slutgiltig dom reduceras avgiftssatsen till 0,5 (punkt 1421 i lagen om domstolsavgifter).

Avgiften för förfarandet täcker även ansökningar om rättsmedel för gäldenären i den mening som avses i artikel 33 i förordning (EU) nr 655/2014 för att ett europeiskt beslut om kvarstad ska upphävas eller ändras. För delgivning med delgivningskvitto, ett rekommenderat brev med mottagningskvitto eller prövning av en domstolstjänsteman tillämpas en avgift på 3,50 euro om ett och samma ärende innefattar mer än tio delgivningsärenden eller om delgivning begärs av fordringsägaren (punkt 2002 i lagen om domstolsavgifter i familjerättsliga ärenden).

Vid överklaganden tillämpas en avgiftssats på 2,0 (punkt 1422 i lagen om domstolsavgifter). Om hela förfarandet slutar med att överklagandet dras tillbaka innan domstolen mottar skälen för överklagandet reduceras avgiftssatsen till 0,5 (punkt 1423 i lagen om domstolsavgifter i familjerättsliga ärenden). I andra fall där förfarandet avslutas utan någon dom, tillämpas en avgiftssats på 1,0 (punkt 1424 i lagen om domstolsavgifter i familjerättsliga ärenden).

Fordrans värde fastställs alltid efter rätt och billighet (avsnitt 42(1) i lagen om domstolsavgifter i familjerättsliga ärenden).

Avgiften tillämpas så snart som ett slutgiltigt beslut fattats eller när förfarandet avslutats på annat sätt (avsnitt 11 i lagen om domstolsavgifter i familjerättsliga ärenden).

När en arbetsdomstol fattar ett beslut i första instans, tillämpas en avgiftssats på 0,4 för förfarandet (punkt 8310 i lagen om domstolsavgifter). Om ett beslut utfärdas i enlighet med avsnitt 91a eller 269(3) tredje meningen i civilprocesslagen, höjs normalt avgiftssatsen till 2,0 (punkt 8311 i lagen om domstolsavgifter).

Avgiften för förfarandet täcker även ansökningar om rättsmedel för gäldenären i den mening som avses i artikel 33 i förordning (EU) nr 655/2014 för att ett europeiskt beslut om kvarstad ska upphävas eller ändras. För delgivning med delgivningskvitto, ett rekommenderat brev med mottagningskvitto eller prövning av en domstolstjänsteman tillämpas en avgift på 3,50 euro om ett och samma ärende innefattar mer än tio delgivningsärenden eller om delgivning begärs av fordringsägaren (punkt 9002 i lagen om domstolsavgifter).

Vid överklaganden tillämpas en avgiftssats på 1,2 (punkt 8330 i lagen om domstolsavgifter). Om hela förfarandet slutar med att överklagandet dras tillbaka reduceras avgiftssatsen till 0,8 (punkt 8331 i lagen om domstolsavgifter).

Fordrans värde fastställs alltid av domstolen (avsnitt 53 i lagen om domstolsavgifter samt avsnitt 3 i civilprocesslagen).

Avgiften tillämpas så snart som ett slutgiltigt beslut fattats eller när förfarandet avslutats på annat sätt (avsnitt 9 i lagen om domstolsavgifter).

I förfarandet enligt artikel 5 b i förordning (EU) nr 655/2014 och i samtliga förfaranden som rör ansökningar för att begränsa eller upphäva verkställandet av ett beslut om kvarstad:

I förfarandet för erhållandet av ett beslut om kvarstad enligt artikel 5 a i förordning (EU) nr 655/2014 tillämpas en avgift på 20 euro (punkt 2111 i lagen om domstolsavgifter). Om kontoinformation begärs under förfarandet höjs avgiften till 33 euro (punkt 2122 i lagen om domstolsavgifter).

Avgiften för förfarandet täcker även ansökningar om rättsmedel för gäldenären i den mening som avses i artikel 33 i förordning (EU) nr 655/2014 för att ett europeiskt beslut om kvarstad ska upphävas eller ändras.

För ansökningar om att verkställigheten ska avslutas eller begränsas tillämpas en avgift på 30 euro (punkt 2119 i lagen om domstolsavgifter).

För ansökningar som avslås eller ogillas tillämpas en avgift på 30 euro (punkt 2121 i lagen om domstolsavgifter). Om överklagandet endast delvis avslås eller ogillas kan domstolen efter rätt och billighet minska avgiften med hälften eller besluta att den inte ska påföras.

Avgiften tillämpas så snart som domstolen har mottagit en fordran eller en ansökan om ett europeiskt beslut om kvarstad eller om att verkställigheten ska avslutas eller begränsas (avsnitt 6 i lagen om domstolsavgifter).

Artikel 50.1 o – Språk som godtas för översättning av handlingar 

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Endast tyska godtas som språk för handlingar som inges till domstol eller behörig myndighet i enlighet med förordning (EU) nr 655/2014.

Senaste uppdatering: 28/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.