Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Grekland

Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel


*obligatoriskt

Artikel 50.1 a – Domstolar som är behöriga att meddela beslut om europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Fredsdomstolar (Eirinodikeía) och förstainstansdomstolar (Protodikeía).

Artikel 50.1 b – Myndighet som är behörig att inhämta kontoinformation

Direktoratet för planering av revisionsverksamhet (Diéfthynsi Epicheirisiakoú Schediasmoú Eléngchon, DIESEL) inom generaldirektoratet för skatteförfaranden (Genikí Diéfthynsi Forologikón Leitourgión) vid den oberoende myndigheten för offentliga intäkter (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon, AADE), e-post: diesel@aade.gr, tfn:+30 2104802000,+30 2104802530.

Artikel 50.1 c – Metoder för inhämtande av kontoinformation

Finansministeriets system för register över bankkonton och betalkonton skapades för att överföra ansökningar om information från myndigheter, tjänster, offentliga organ och andra organ till kreditinstitut. Ansökningarna skickas elektroniskt via en säker tredje part (Tiresias) till kreditinstituten, som skickar sina svar med kontouppgifter via samma kanal (artikel 14.5 a).

Artikel 50.1 d – Domstolar till vilka ett överklagande kan inges mot ett beslut att inte meddela ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Om fredsdomaren beslutar att inte meddela ett beslut om kvarstad kan detta beslut överklagas till förstainstansdomstolen med en domare (Monomelés Protodikeío). Om förstainstansdomstolen med en domare beslutar att inte meddela ett beslut om kvarstad kan detta beslut överklagas till appellationsdomstolen (Efeteío).

Artikel 50.1 e – Myndigheter som utsetts som behöriga att ta emot, översända och delge det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel och andra handlingar

Förstainstansdomstolen är behörig myndighet för översändning av handlingar. Exekutionstjänstemän (dikastikoí epimelités) ansvarar för mottagning och delgivning av beslut om kvarstad och andra handlingar.

Artikel 50.1 f – Myndigheter behöriga att verkställa ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Exekutionstjänstemän.

Artikel 50.1 g − I vilken utsträckning tillgångar på gemensamma bankkonton och förvaltarbankkonton kan beläggas med kvarstad

Endast gemensamma bankkonton kan beläggas med kvarstad, inte förvaltarbankkonton. Inga andra villkor gäller för kvarstad på gemensamma bankkonton.

Artikel 50.1 h – Bestämmelser om belopp som är undantagna från utmätning

I artikel 982.2 i civilprocesslagen (Kódikas Politikís Dikonomías) anges att underhållsanspråk, löner, pensioner, försäkringsförmåner etc. ska undantas från utmätning. Det finns inte någon internetlänk till civilprocesslagen. Ovannämnda belopp undantas från utmätning utan att gäldenären behöver ansöka om det.

Artikel 50.1 i – Eventuella bankavgifter för genomförande av likvärdiga nationella beslut och för tillhandahållande av kontoinformation samt vilken part som ska betala dessa avgifter

Det finns inte några specifika bestämmelser som reglerar uttag av kostnader och avgifter för kvarstad på eller utmätning av ett bankkonto eller för att tillhandahålla kontouppgifter. Den grekiska bankföreningen (Ellinikí Énosi Trapezón) anser emellertid att kreditinstitut har rätt att kräva ersättning för sina kostnader i enlighet med bland annat artiklarna 30A och 30B om lagen om uppbörd av offentliga intäkter (Kódikas Eispráxeos Dimosíon Esódon (KEDE) – lagstiftningsdekret nr 356/1974, i dess ändrade och gällande lydelse).

Artikel 50.1 j – Skalan för avgifter eller andra regler om avgifter som får tas ut av en myndighet eller ett annat organ för att verkställa ett beslut om kvarstad

Inga avgifter tas ut av den oberoende myndigheten för offentliga intäkter (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon) för handläggningen av beslut om kvarstad. Eftersom verkställandet av beslut utförs av exekutionstjänstemän tar dessa ut kostnaden direkt av sina uppdragsgivare. Det finns inte någon internetlänk om exekutionstjänstemäns avgifter. Avgifter tas inte ut av finansministeriet för att tillhandahålla information om bankkonton i enlighet med artikel 14.

Artikel 50.1 k – Rangordning av likvärdiga nationella beslut

Ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel behandlas på samma sätt som en kvarstadsåtgärd (asfalistikó métro) enligt nationell rätt. Ingen rangordning har gjorts av likvärdiga nationell beslut.

Artikel 50.1 l – Domstolar eller verkställande myndigheter behöriga att pröva en ansökan om rättsmedel

Den domstol som är behörig att bevilja ett rättsmedel är den domstol som utfärdade det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel, dvs. fredsdomaren för anspråk som faller inom fredsdomstolens behörighetsområde och domaren i förstainstansdomstolen med en domare för alla övriga anspråk. Vad gäller de rättsmedel som avses i artikel 34.1 och 34.2 är fredsdomstolen behörig domstol för belopp upp till 20 000 euro. Behörig domstol för belopp över 20 000 euro är förstainstansdomstolen.

Artikel 50.1 m – Domstolar till vilka ett överklagande ska ges in och, i förekommande fall, tidsfrist för överklagande

Om fredsdomaren beslutar att inte meddela ett beslut om kvarstad kan detta beslut överklagas till förstainstansdomstolen med en domare. Om förstainstansdomstolen med en domare beslutar att inte meddela ett beslut om kvarstad kan detta beslut överklagas till appellationsdomstolen. Överklaganden måste inges inom 30 dagar från delgivning av beslutet till gäldenären.

Artikel 50.1 n – Domstolsavgifter

Domstolsavgifter beräknas till ungefär fyra tusendelar av det belopp som fordran avser. Denna beräkning gäller både en talan för att erhålla ett beslut om kvarstad och en talan om rättsmedel mot verkställighet ett sådant beslut.

Artikel 50.1 o – Språk som godtas för översättning av handlingar 

Handlingar godtas endast på grekiska.

Senaste uppdatering: 26/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.