Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Irland

Innehåll inlagt av
Irland

Artikel 50.1 a – Domstolar som är behöriga att meddela beslut om europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Officiella handlingar är ett okänt begrepp inom irländsk rätt, och därför gäller inte denna bestämmelse i Irland.

Artikel 50.1 b – Myndighet som är behörig att inhämta kontoinformation

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

I Irland

Minister for Justice,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2

Irland

EAPOIA@justice.ie

Artikel 50.1 c – Metoder för inhämtande av kontoinformation

I Irland gäller artikel 14.5 a, dvs. alla banker i Irland är skyldiga att på begäran av informationsmyndigheten uppge om gäldenären har ett bankkonto hos dem.

Artikel 50.1 d – Domstolar till vilka ett överklagande kan inges mot ett beslut att inte meddela ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

I Irland

  • Om behörigheten att meddela ett beslut om kvarstad ligger hos distriktsdomstolen kan överklagandet inges till domaren vid den grevskapsdomstol inom vars domkrets beslutet om kvarstad meddelades.
  • Om behörigheten att meddela ett beslut om kvarstad ligger hos grevskapsdomstolen kan överklagandet inges till High Court.
  • Om behörigheten att meddela ett beslut om kvarstad ligger hos High Court kan överklagandet inges till appellationsdomstolen. (Notera dock att i enlighet med den irländska konstitutionen är Högsta domstolen behörig att pröva ett avgörande från High Court om den är övertygad om att särskilda omständigheter motiverar att överklagandet går direkt till Högsta domstolen. En förutsättning är att det berörda avgörandet rör en fråga av allmänt intresse och/eller om rättvisans intresse så fordrar.)

Artikel 50.1 e – Myndigheter som utsetts som behöriga att ta emot, översända och delge det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel och andra handlingar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

I Irland

Minister for Justice,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2

Irland

EAPOCA@justice.ie

Artikel 50.1 f – Myndigheter behöriga att verkställa ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

I Irland

Minister for Justice,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2

Irland

EAPOCA@justice.ie

Artikel 50.1 g − I vilken utsträckning tillgångar på gemensamma bankkonton och förvaltarbankkonton kan beläggas med kvarstad

I vilken utsträckning tillgångar på gemensamma bankkonton och förvaltarbankkonton kan beläggas med kvarstad enligt irländsk rätt beror på omständigheterna i det enskilda fallet. När det gäller gemensamma bankkonton är huvudregeln att om ett s.k. Mareva-föreläggande (dvs. ett beslut om att frysa tillgångarna) har utfärdats mot en svarande bör detta inte sig hindra en av kontoinnehavarna från att ta ut pengar från kontot, såvida inte detta uttryckligen föreskrivs i föreläggandet.

Om en tredje part förvaltar tillgångar på ett förvaltarkonto för en svarandes räkning riskerar dessa tillgångar att påverkas av ett Mareva-föreläggande mot svaranden eftersom svaranden är den verkliga eller faktiska ägaren till dessa tillgångar.

Innehavaren av ett gemensamt bankkonto eller förvaltarbankkonto som blir föremål för ett sådant föreläggande kan ansöka hos relevant domstol om ändring av villkoren i föreläggandet.

Artikel 50.1 h – Bestämmelser om belopp som är undantagna från utmätning

Vid likvärdiga nationella förfaranden fastställer domstolen i varje enskilt fall hur stort belopp gäldenären ska ha rätt att behålla. Beslutet grundas på den berörda gäldenärens individuella omständigheter. Ansökan om undantag görs av gäldenären, och det finns inga regler om hur stort belopp gäldenären kan få behålla.

Artikel 50.1 i – Eventuella bankavgifter för genomförande av likvärdiga nationella beslut och för tillhandahållande av kontoinformation samt vilken part som ska betala dessa avgifter

Banker tar inte ut avgifter för att genomföra likvärdiga nationella beslut. Vid en begäran om kontoinformation finns det inget som hindrar banker från att ta ut en avgift för att tillhandahålla sådan information. Huvudprincipen är att borgenären ska betala de kostnader som banken har haft, även om gäldenären senare kan förpliktas att ersätta sådana kostnader.

Artikel 50.1 j – Skalan för avgifter eller andra regler om avgifter som får tas ut av en myndighet eller ett annat organ för att verkställa ett beslut om kvarstad

Det är inte tänkt att informationsmyndigheterna eller de behöriga myndigheterna ska ta ut en administrativ avgift. För personlig delgivning tas emellertid en avgift på 100–200 euro ut, beroende på hur svår delgivningen är att genomföra.

Obs! Personlig delgivning av handlingar genomförs i så fall av ett företag inom den privata sektorn, och det saknas därför en skala för avgifter.

Artikel 50.1 k – Rangordning av likvärdiga nationella beslut

Det sker ingen rangordning av liknade förfaranden, som t.ex. Mareva-förelägganden enligt irländsk rätt, eftersom borgenären inte får ett ägarintresse i den aktuella tillgången.

Artikel 50.1 l – Domstolar eller verkställande myndigheter behöriga att pröva en ansökan om rättsmedel

I Irland gäller följande:

Vad gäller artikel 33.1 är den domstol som är behörig att bevilja en ansökan om rättsmedel den domstol som meddelade beslutet om kvarstad. Beroende på omständigheterna kan detta vara en distriktsdomstol, en grevskapsdomstol eller High Court*.

Vad gäller artikel 34.1 och 34.2 är följande domstolar behöriga att bevilja en ansökan om rättsmedel:

  • Om det europeiska beslutet om kvarstad meddelades av en domstol i den aktuella staten är den domstol som meddelade beslutet om kvarstad behörig.
  • Om det europeiska beslutet om kvarstad meddelades av en annan medlemsstat är High Court* behörig.

*The High Court,

Four Courts,

Dublin 7.

HighCourtCentralOffice@courts.ie

Artikel 50.1 m – Domstolar till vilka ett överklagande ska ges in och, i förekommande fall, tidsfrist för överklagande

I Irland kan ett överklagande mot ett beslut som meddelats enligt artiklarna 33, 34 eller 35 inges enligt följande:

Artikel 50.1 n – Domstolsavgifter

Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan de domstolsavgifter som tas ut för att erhålla ett beslut om kvarstad variera från 80 euro till ungefär 200 euro. Du hittar relevant information här:

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014).

Artikel 50.1 o – Språk som godtas för översättning av handlingar 

Inga (Irland godtar endast iriska och engelska).

Senaste uppdatering: 15/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.