Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Lettland

Innehåll inlagt av
Lettland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Lettland

Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel


*obligatoriskt

Artikel 50.1 a – Domstolar som är behöriga att meddela beslut om europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Den stads- eller distriktsdomstol (rajona (pilsētas) tiesa), där anspråket som ska säkras tas upp, eller den stads- eller distriktsdomstol eller den regionala domstol (apgabaltiesa) som är behörig att pröva målet i sak.

Om ett ärende där svaranden är konsument omfattas av en utländsk domstols materiella behörighet, ska ansökan om ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel lämnas in till den stads- eller distriktsdomstol inom vars domkrets svaranden (konsumenten) har sin angivna hemort (deklarētā dzīvesvieta) eller bostadsort (dzīvesvieta).

I sådana fall som avses i artikel 6.4 i förordningen kan käranden lämna in en ansökan om utfärdande av ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel till valfri stads- eller distriktsdomstol inom den regionala domstols domkrets där den notarie som har upprättat den aktuella notariehandlingen har sitt kontor (3 kap. och artikel 644.23 i civilprocesslagen (Civilprocesa likums)).

Artikel 50.1 b – Myndighet som är behörig att inhämta kontoinformation

Den stads- eller distriktsdomstol eller den regionala domstol där ansökan om utfärdande av ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel lämnades in. Om ansökan lämnas in till en utländsk domstol är det stads- eller distriktsdomstolen som är behörig.

En förteckning över stads- och distriktsdomstolar finns här:

Lettlands domstolar

Artikel 50.1 c – Metoder för inhämtande av kontoinformation

För att få information om kontot i fråga skickar domstolen en begäran till berörda kreditinstitut om att lämna uppgifter om svarandens bankmedel (konton) hos kreditinstitutet via ett e-postmeddelande undertecknat med en e-signatur. Kreditinstitutet ska så snart som möjligt, dock senast den tredje dagen från dagen för mottagandet av domstolens begäran, skicka svaret (informationen) till domstolen rörande svarandens bankmedel (konton) vid det berörda kreditinstitutet (artikel 644.25 i civilprocesslagen) i ett e-postmeddelande undertecknat med en e-signatur.

Artikel 50.1 d – Domstolar till vilka ett överklagande kan inges mot ett beslut att inte meddela ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Ett överklagande (kompletterande överklagande (blakus sūdzība)) av ett domstolsbeslut om helt eller delvis avslag på en ansökan om utfärdande av ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel ska lämnas in till den domstol som meddelade beslutet, och adresseras till följande:

1. I fråga om beslut av stads- och distriktsdomstol – till behörig regional domstol.

2. I fråga om beslut av regional domstol – till Högsta domstolen (Augstākā tiesa).

(Artiklarna 443 och 644.30 i civilprocesslagen.)

Adresserna till de regionala domstolarna och Högsta domstolen finns här:

Lettlands domstolar

Artikel 50.1 e – Myndigheter som utsetts som behöriga att ta emot, översända och delge det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel och andra handlingar

I sådana fall som avses i artikel 10.2, artikel 23.3, 23.5 och 23.6, artiklarna 25.3 och 27.2, artikel 28.3 andra stycket och artikel 36.5 andra stycket i förordningen – en exekutionstjänsteman med ansvar för verkställighet i ärenden där det meddelats ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel (artiklarna 549, 644.32 och 644.33 i civilprocesslagen).

I sådana fall som avses i artikel 28.3 första stycket i förordningen – den domstol inom vars domkrets svarandens angivna hemort, bostadsort, uppehållsort (atrašanās vieta) eller säte (juridiskā adrese) är beläget (artikel 644.33 i civilprocesslagen).

Artikel 50.1 f – Myndigheter behöriga att verkställa ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

En exekutionstjänsteman (zvērināts tiesu izpildītājs) (artikel 549.2 och 2.3 samt artikel 644.32 i civilprocesslagen).

Information om exekutionstjänstemän

Artikel 50.1 g − I vilken utsträckning tillgångar på gemensamma bankkonton och förvaltarbankkonton kan beläggas med kvarstad

Ej tillämpligt.

Artikel 50.1 h – Bestämmelser om belopp som är undantagna från utmätning

Gäldenärens (den fysiska personens) pengar till ett belopp motsvarande minimimånadslönen är undantagna från utmätning (enligt punkt 3 i bilaga 1 till civilprocesslagen – pengar till ett belopp motsvarande minimimånadslönen för gäldenären, hans eller hennes familjemedlemmar samt andra för vilka gäldenären har försörjningsansvar; vid indrivning av underhållsbidrag för minderåriga barn eller till myndigheten för förvaltning av underhållsbidragsmedel uppgår dock det undantagna beloppet till motsvarande 50 procent av minimimånadslönen för gäldenären, hans eller hennes familjemedlemmar samt andra för vilka gäldenären har försörjningsansvar).

Exekutionstjänstemannen ålägger kreditinstitutet att utmäta gäldenärens bankmedel (konton) till det belopp som anges i beslutet om verkställighet, med iakttagande av den begränsning vad gäller gäldenären som anges i punkt 3 i bilaga 1 till civilprocesslagen.

Minimimånadslönen fastställs i regeringsförordning nr 656 av den 24 november 2015 (Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumi Nr. 656).

Artikel 50.1 i – Eventuella bankavgifter för genomförande av likvärdiga nationella beslut och för tillhandahållande av kontoinformation samt vilken part som ska betala dessa avgifter

Enligt nationell lagstiftning har banker inte rätt att direkt kräva betalning eller ersättning från borgenären eller gäldenären för utgifter för att genomföra likvärdiga nationella beslut eller tillhandahålla kontoinformation.

Artikel 50.1 j – Skalan för avgifter eller andra regler om avgifter som får tas ut av en myndighet eller ett annat organ för att verkställa ett beslut om kvarstad

Kostnaderna för verkställighet av ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel omfattar enligt de nationella bestämmelserna om utgifter för verkställighet av domstolsavgöranden tre poster: en statlig avgift, ersättning till exekutionstjänstemannen samt utgifter som är nödvändiga för att genomföra verkställighetsåtgärder.

I enlighet med artikel 34.6 i civilprocesslagen uppgår den statliga avgiften till 3 euro vid inlämnande av ett beslut om verkställighet eller en exekutionstitel för verkställighet.

Arvodena för exekutionstjänstemän fastställs i regeringsförordning nr 451 av den 26 juni 2012 om arvoden för tjänst som exekutionstjänsteman (Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumi Nr.451 ”Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm”).

I enlighet med artikel 7.3 i den förordningen uppgår arvodet för säkrande av en fordran genom kvarstad på medel i kreditinstitut eller hos tredje man eller för en åtgärd som ska vara i stället för en sådan säkerhet till 86 euro.

De utgifter som är nödvändiga för att genomföra verkställighetsåtgärder fastställs i regeringsförordning nr 9 av den 7 januari 2014 om utgifter som är nödvändiga för genomförande av verkställighetsåtgärder (Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumi Nr.9 ”Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem”).

Sådana utgifter inkluderar till exempel utgifter som rör posttjänster, delgivning av handlingar, mottagande av information och tjänster från banker och andra institutioner. Beloppet måste följaktligen bestämmas i enlighet med varje specifikt verkställighetsärende.

Avgiften för en begäran från käranden om att få information om svarandens bankmedel (konton) i ett kreditinstitut fastställs i punkt 25 i regeringsförordning nr 20 av den 11 januari 2022 om förfaranden för beräkning av kostnader i samband med prövning av ärenden (Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumi Nr.20 ”Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība”), där det föreskrivs att utgifterna för att inhämta information om svarandens bankmedel (konton) hos kreditinstitut utgörs av kostnaderna för att utarbeta och skicka begäran till kreditinstitutet eller i förekommande fall till en utländsk informationsmyndighet. Avgiften uppgår till 15 euro för varje begäran om att få information om svarandens bankmedel (konton) i kreditinstitut i respektive land.

Artikel 50.1 k – Rangordning av likvärdiga nationella beslut

Likvärdiga nationella beslut tilldelas inte någon rangordning.

Artikel 50.1 l – Domstolar eller verkställande myndigheter behöriga att pröva en ansökan om rättsmedel

Om Lettland är ursprungsmedlemsstat: den stads- eller distriktsdomstol eller den regionala domstol som utfärdade det europeiska beslutet om kvarstad eller den stads- eller distriktsdomstol eller den regionala domstol där ärendet ska prövas i sak (artikel 644.34 i civilprocesslagen).

Om Lettland är verkställighetsmedlemsstat: den stads- eller distriktsdomstol inom vars domkrets ett europeiskt beslut om kvarstad verkställs (artikel 644.35 i civilprocesslagen).

Artikel 50.1 m – Domstolar till vilka ett överklagande ska ges in och, i förekommande fall, tidsfrist för överklagande

Ett överklagande av ett domstolsbeslut i enlighet med artiklarna 33, 34 eller 35 i förordningen ska lämnas in till den domstol som meddelade beslutet, och adresseras till följande:

1) I fråga om beslut av stads- och distriktsdomstol – till behörig regional domstol.

2) I fråga om beslut av regional domstol – till Högsta domstolen.

(Artiklarna 443, 644.34 och 644.35 i civilprocesslagen.)

Kompletterande överklaganden kan lämnas inom 10 dagar från det att beslutet meddelades. Tidsfristen för att lämna in ett kompletterande överklagande av ett beslut som meddelats inom ramen för ett skriftligt förfarande räknas från den dag beslutet meddelades. En part i målet till vilken domstolsbeslutet har skickats i enlighet med artikel 56.2 i civilprocesslagen (dvs. en person vars bostads- eller uppehållsort inte är i Lettland) kan lämna in ett kompletterande överklagande inom 15 dagar från delgivningen av beslutet (artikel 442 i civilprocesslagen).

En förteckning över domstolar finns här:

Lettlands domstolar

Artikel 50.1 n – Domstolsavgifter

En statlig avgift på 0,5 procent av fordringsbeloppet, dock lägst 70 euro, måste betalas för en ansökan om ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel (artikel 34.1.71 i civilprocesslagen).

När en ansökan om utfärdande av ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel lämnas in till domstolen ska ett dokument bifogas ansökan som bekräftar att den statliga avgiften har betalats i enlighet med det förfarande och det belopp som anges i civilprocesslagen.

Artikel 50.1 o – Språk som godtas för översättning av handlingar 

I Lettland godtas endast handlingar på lettiska.

Senaste uppdatering: 23/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.