Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Litauen

Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel


*obligatoriskt

Artikel 50.1 a – Domstolar som är behöriga att meddela beslut om europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Enligt artikel 3118.5 i lagen ska en ansökan enligt artikel 6.4 i förordningen om att erhålla ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel inges till distriktsdomstolen på den ort där den myndighet som utfärdade den offentliga handlingen finns.

Aktuell information om litauiska domstolar och deras kontaktuppgifter finns i Europeisk civilrättsatlas.

Artikel 50.1 b – Myndighet som är behörig att inhämta kontoinformation

Enligt punkt 1 i den litauiska regeringens resolution nr 964 av den 28 september 2016 är det den statliga skatteinspektionen inom finansministeriet som lämnar de uppgifter som avses i artikel 14 i förordningen till den domstol som prövar ansökan om ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel (adress: Vasario 16-osios g. 14, Vilnius; tfn: +370 5 266 8200; e-post: vmi@vmi.lt). Denna resolution träder i kraft den 18 januari 2017.

Artikel 50.1 c – Metoder för inhämtande av kontoinformation

Den statliga skatteinspektionen avser att använda den metod för inhämtande av kontoinformation som föreskrivs i artikel 14.5 b i förordningen, dvs. att informationen om de bankkonton som gäldenären innehar i banker som är verksamma i Litauen införskaffas från informationssystemet för skatteredovisning.

Artikel 50.1 d – Domstolar till vilka ett överklagande kan inges mot ett beslut att inte meddela ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Enligt artikel 3122.1 får i det fall som avses i artikel 21.1 ett separat överklagande inges till appellationsdomstolen. I artiklarna 334–339 i den litauiska civilprocesslagen anges förfarandet för ingivande och prövning av ett separat överklagande. Det går inte att överklaga avgöranden som appellationsdomstolen meddelat efter prövning av det separata överklagandet.

Aktuell information om litauiska domstolar och deras kontaktuppgifter finns i Europeisk civilrättsatlas.

Artikel 50.1 e – Myndigheter som utsetts som behöriga att ta emot, översända och delge det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel och andra handlingar

Enligt artikel 3121.3 i lagen ska mottagandet, översändandet och delgivningen av inlagor i den mening som avses i artikel 4.14 i förordningen utföras av en exekutionstjänsteman.

Förteckningen över exekutionstjänstemän i Litauen finns på följande länk: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Enligt artikel 3123 i lagen ska inlagan, i det fall som beskrivs i artikel 28.3 i förordningen, där gäldenären har hemvist i Litauen och Litauen inte är verkställighetsmedlemsstat, delges gäldenären i enlighet med förfarandet i artikel 3 och artikel 33.2 och 33.4 i lagen. I förevarande fall är den institution som är behörig att ta emot framställningar från andra medlemsstater om delgivning av handlingar den litauiska kammaren för exekutionstjänstemän (Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius; tfn: +370 5 275 0067, +370 5 275 0068; e-post info@antstoliurumai.lt). Den litauiska kammaren för exekutionstjänstemän organiserar och samordnar delgivningen av handlingar och översändandet av dem för verkställighet genom exekutionstjänstemän.

Artikel 50.1 f – Myndigheter behöriga att verkställa ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Enligt artikel 3121.3 i lagen ska det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel verkställas av exekutionstjänstemannen. Exekutionstjänstemannen utför även den verksamhet som anges i artikel 24.4 och artikel 25.1, 25.2 och 25.4.

Förteckningen över exekutionstjänstemän i Litauen finns på följande länk: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Artikel 50.1 g − I vilken utsträckning tillgångar på gemensamma bankkonton och förvaltarbankkonton kan beläggas med kvarstad

Huvudregler enligt nationell rätt:

1. Enligt artikel 667 i den litauiska civilprocesslagen ska en exekutionstjänsteman, om gäldenärens del av gemensamt ägd egendom inte har fastställts, utmäta den gemensamma egendomen och föreslå den part som ansöker om verkställighet, och i förekommande fall även deltagarna i det gemensamma ägandet, att en ansökan ska inges till domstol om fastställelse av gäldenärens andel av den egendom som innehas gemensamt med andra personer. Om ansökan inte lämnas in inom den tidsfrist som fastställts av exekutionstjänstemannen, ska exekutionstjänstemannen avbryta återvinningsförfarandet avseende denna egendom. Ett nytt försök till återvinning från denna egendom enligt samma exekutionstitel får ske tidigast ett år efter den dag då återvinningsförfarandet avseende den egendomen avbröts. Gäldenärens andel i det gemensamma ägandet ska fastställas i ett domstolsavgörande. När det domstolsavgörande som fastställer gäldenärens andel av den gemensamma egendomen vunnit laga kraft, ska återvinningen ske på grundval av gäldenärens andel av egendomen. En part som ansöker om verkställighet ska ha rätt att kräva att gäldenärens andel fastställs så att det är möjligt att återvinna beloppet från denna.

2. Varje gång ett konto beläggs med kvarstad görs ett försök att identifiera ägaren av medlen på kontot. Bankmedel på kontot får beläggas med kvarstad om de tillhör gäldenären.

Artikel 50.1 h – Bestämmelser om belopp som är undantagna från utmätning

Huvudregler enligt nationell rätt:

1. Enligt artikel 668 i den litauiska civilprocesslagen får återvinning inte ske från ett penningbelopp som inte överstiger den lägsta månadslön som fastställts av den litauiska staten [1]. Dessutom får återvinningen inte ske från medel som erhållits i form av EU-stöd eller annat internationellt ekonomiskt stöd eller samfinansiering för genomförandet av ett projekt som får stöd under projektets genomförande och projektets obligatoriska löptid, i enlighet med EU:s lagstiftning eller internationella avtal som Litauen har ingått. Detta förbud gäller inte om medlen drivs in på begäran av den institution som övervakar genomförandet av det understödda projektet eftersom medlen användes i strid med EU-lagstiftningen, litauisk lagstiftning, internationella avtal eller avtal om beviljande av medlen.

2. Enligt artikel 738 i den litauiska civilprocesslagen kan återvinning från socialförsäkringsförmåner för sjukdom eller arbetslöshet endast ske i enlighet med ett domstolsbeslut om återvinning av underhållsbidrag eller ett domstolsbeslut om ersättning för skada på hälsan genom stympning eller annan skada eller för förlust av en försörjare.

3. Enligt artikel 739 i den litauiska civilprocesslagen kan återvinning av belopp som tillhör gäldenären inte ske i form av följande: 1) Kompensationsbetalning för slitage på en arbetstagares verktyg och andra former av kompensation för avvikelser från normala arbetsvillkor. 2) Belopp som betalas ut till en arbetstagare som reser i tjänsten eller som förflyttas, anställs eller utstationeras till en annan ort. 3) Statliga föräldraskapsförmåner. 4) Barnbidrag som betalas ut enligt den litauiska lagen om barnbidrag. 5) Begravningsbidrag. 6) Förmåner som betalas ut enligt den litauiska lagen om statliga sociala förmåner och andra riktade sociala förmåner, bidrag eller utbetalningar från statliga eller kommunala budgetar för låginkomstfamiljer och socialt stöd för enskilda. 7) Avgångsvederlag.


[1] Fr.o.m. den 1 januari 2016 är den lägsta månadslönen 350 euro.

Artikel 50.1 i – Eventuella bankavgifter för genomförande av likvärdiga nationella beslut och för tillhandahållande av kontoinformation samt vilken part som ska betala dessa avgifter

Bankerna har inte rätt att ta ut avgifter – verkställighetsåtgärder vidtas av exekutionstjänstemän.

Artikel 50.1 j – Skalan för avgifter eller andra regler om avgifter som får tas ut av en myndighet eller ett annat organ för att verkställa ett beslut om kvarstad

Huvudregler enligt nationell rätt:

1. Enligt artikel 609 i den litauiska civilprocesslagen består exekutionstjänstemännens verkställighetskostnader av följande: 1) Administrativa kostnader i samband med verkställighetsförfaranden som är nödvändiga för att utföra den verksamhet som är väsentlig för enskilda verkställighetsförfaranden. 2) Kompletterande administrativa kostnader i samband med verkställighetsförfaranden som uppkommer vid utförandet av annan verksamhet i ett specifikt verkställighetsärende. 3) Exekutionstjänstemannens arvode för verkställighet av lagstadgade verkställighetshandlingar. Beloppet för verkställighetskostnaderna och förfarandet för beräkning och betalning av dessa anges i anvisningar om verkställighet av beslut som antagits genom justitieministerns beslut nr 1R-352 av den 27 oktober 2005 (anvisningarna) (i dess lydelse enligt beslut nr 1R-265 av den 14 november 2011).

I punkt 123 i anvisningarna anges att verkställigheten av det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel ska omfatta de kostnader för verkställighet som avses i punkt 7 i tabell 2 i anvisningarna samt de extra kostnader som uppstår i samband med genomförandet av de enskilda åtgärderna i verkställighetsförfarandet.

Anvisningar om verkställighet av beslut.

2. Enligt punkt 5 i förfarandet för beskattningen av delgivning av rättegångshandlingar och utomrättsliga handlingar i civilrättsliga eller kommersiella ärenden, som antogs genom justitieministerns beslut nr 1R-16 av den 20 januari 2016 (i dess lydelse enligt beslut nr 1R-312 av den 9 december 2016), är avgiften för delgivning av handlingar i Litauen 110 euro om delgivningen av handlingarna och överföringen av dem till exekutionstjänstemän för verkställighet organiseras och samordnas av Litauens kammare för exekutionstjänstemän.

Beskrivning av förfarandet för delgivning av rättegångshandlingar och utomrättsliga handlingar som mottagits från utlandet i civilrättsliga eller kommersiella ärenden och för beskattningen av denna delgivning.

Artikel 50.1 k – Rangordning av likvärdiga nationella beslut

Huvudregler enligt nationell rätt:

1. Enligt artikel 626.3 i den litauiska civilprocesslagen uppskjuts inte återvinning av egendom om egendomen är utmätt eller om äganderätten till egendomen tillfälligt begränsas för att säkra fordringar som borgenärer med samma eller högre prioritet har. I detta fall sker återvinning från den utmätta egendomen eller medlen i enlighet med det förfarande som anges i anvisningarna om verkställighet av beslut.

2. Enligt artikel 754 i den litauiska civilprocesslagen gäller inte någon särskild prioritet då hypotekslångivares och panträttsinnehavares fordringar tillgodoses från den intecknade egendomen. Första prioritet ges åt fordringar som gäller återvinning av underhåll och fordringar som avser ersättning för skador till följd av stympning eller annan skada samt skadestånd till följd av förlust av en försörjare. I andra hand tillgodoses arbetstagares fordringar som grundar sig på anställningsförhållanden. Betalning av alla andra fordringar kommer i tredje hand. Om det återvunna beloppet inte är tillräckligt för att till fullo tillgodose alla fordringar med en viss prioritet, tillgodoses fordringarna i proportion till det belopp som var och en av de parter som ansöker om återvinning har rätt till.

Artikel 50.1 l – Domstolar eller verkställande myndigheter behöriga att pröva en ansökan om rättsmedel

Enligt artikel 3122 i lagen ska en ansökan om de rättsmedel som avses i artikel 33 i förordningen och som gäller i ursprungsmedlemsstaten inges till den domstol som utfärdade det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel.

En ansökan om de rättsmedel som avses i artikel 34 i förordningen (med undantag för artikel 34.1 a) och som är tillämpliga i verkställighetsmedlemsstaten ska inges till distriktsdomstolen på den ort där den exekutionstjänsteman som verkställer eller har verkställt det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel har sitt kontor.

En ansökan om det rättsmedel som avses i artikel 34.1 a i förordningen och som är tillämplig i verkställighetsmedlemsstaten bör lämnas in till den exekutionstjänsteman som verkställer eller har verkställt det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel.

Aktuell information om litauiska domstolar, med kontaktuppgifter, finns i Europeisk civilrättsatlas. Förteckningen över exekutionstjänstemän i Litauen finns på följande länk: https://www.antstoliurumai.lt/lt/antstoliu-paieska.

Artikel 50.1 m – Domstolar till vilka ett överklagande ska ges in och, i förekommande fall, tidsfrist för överklagande

Enligt artikel 3122 i lagen kan ett separat överklagande inges mot ett domstolsavgörande om de rättsmedel som avses i artiklarna 33 och 35 i förordningen och som är tillämpliga i ursprungsmedlemsstaten och de rättsmedel som avses i artikel 34 och 35 i förordningen (med undantag för artikel 34.1 a och artikel 35.3) och som är tillämpliga i den verkställande medlemsstaten. Enligt artikel 335.1 i den litauiska civilprocesslagen ska separata överklaganden inges till appellationsdomstolen genom den domstol vars avgörande överklagas inom sju dagar från den dag då avgörandet meddelades. Om det domstolsavgörande som överklagas meddelades genom skriftligt förfarande kan ett separat överklagande inges inom sju dagar från den dag då kopian av avgörandet delgavs. Det går inte att överklaga avgöranden som meddelats av appellationsdomstolen efter prövning av det separata överklagandet.

Exekutionstjänstemannens åtgärder avseende de rättsmedel som avses i artikel 34.1 a och artikel 35.3 och som är tillämpliga i verkställighetsmedlemsstaten får överklagas till distriktsdomstolen på den ort där exekutionstjänstemannen har sitt kontor. Bestämmelserna i artikel 593.1–593.4 i den litauiska civilprocesslagen gäller i tillämpliga delar även för ingivandet och prövningen av detta överklagande. Det finns ingen tidsfrist för att lämna in ett överklagande och det går inte att överklaga domstolens beslut om exekutionstjänstemannens åtgärder.

Aktuell information om litauiska domstolar och deras kontaktuppgifter finns i Europeisk civilrättsatlas.

Artikel 50.1 n – Domstolsavgifter

Enligt artikel 3119 i lagen ska en domstolsavgift betalas när en ansökan görs till domstolen om att erhålla ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel eller de rättsmedel som anges i kapitel 4 i förordningen. Avgiften motsvarar domstolsavgiften för en ansökan om interimistiska åtgärder eller för ett separat överklagande av ett eventuellt interimistiskt beslut.

I den nuvarande litauiska lagstiftningen anges inte vilken domstolsavgift som ska betalas för en ansökan om interimistiska åtgärder. Enligt artikel 80.2 i den litauiska civilprocesslagen ska en domstolsavgift på 28 euro betalas för ett separat överklagande av ett beslut om interimistiska åtgärder.

Artikel 50.1 o – Språk som godtas för översättning av handlingar 

Det språk som godtas för översättning av handlingarna är litauiska.

Senaste uppdatering: 10/10/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.