Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Luxemburg

Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel


*obligatoriskt

Artikel 50.1 a – Domstolar som är behöriga att meddela beslut om europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

1.    För fordringar på 15 000 euro eller mindre har fredsdomaren (juge de paix) behörighet:

Justice de paix – Luxemburg

Cité Judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxemburg

 

Justice de paix – Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

 

Justice de paix – Diekirch

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

 

2.    För fordringar på över 15 000 euro har distriktsdomstolens ordförande (Président du tribunal d’arrondissement) behörighet:

Tribunal d’arrondissement – Luxemburg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxemburg

 

Tribunal d’arrondissement – Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Artikel 50.1 b – Myndighet som är behörig att inhämta kontoinformation

Den myndighet som är behörig att inhämta kontoinformation är Luxemburgs finansinspektion (Commission de surveillance du Secteur Financier).

Commission de Surveillance du Secteur Financier

283, route d’Arlon

L-1150 Luxemburg

Tfn: +352 26251 1

Fax:   +352 26251 2601

E-post: direction@cssf.lu

Artikel 50.1 c – Metoder för inhämtande av kontoinformation

Metoden för inhämtande av kontoinformation föreskrivs i artikel 14.5 a, dvs.

”[s]kyldighet för banker på medlemsstatens territorium att på begäran av informationsmyndigheten uppge om gäldenären har ett bankkonto hos dem.”

Artikel 50.1 d – Domstolar till vilka ett överklagande kan inges mot ett beslut att inte meddela ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

– Ordföranden för distriktsdomstolen, eller den domare som ersätter denne, har behörighet att i ett brådskande förfarande (siégeant comme en matière de référé) pröva överklaganden av fredsdomarens beslut:

Tribunal d’arrondissement – Luxemburg

Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxemburg

 

Tribunal d’arrondissement – Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

 

– Appellationsdomstolen (Cour d’appel) har behörighet att i ett brådskande förfarande pröva överklaganden av beslut fattade av ordföranden för distriktsdomstolen:

Cour d’appel

Cité judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxemburg

Artikel 50.1 e – Myndigheter som utsetts som behöriga att ta emot, översända och delge det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel och andra handlingar

Exekutionsbiträden (huissiers de justice) är behörig myndighet.

Du kan hitta ett exekutionsbiträde på webbplatsen Luxemburgs kammare för exekutionsbiträden (Chambre des huissiers de justice de Luxembourg).

Artikel 50.1 f – Myndigheter behöriga att verkställa ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Exekutionsbiträden är behörig myndighet.

Artikel 50.1 g − I vilken utsträckning tillgångar på gemensamma bankkonton och förvaltarbankkonton kan beläggas med kvarstad

Ett gemensamt bankkonto (compte joint) kan i regel beläggas med kvarstad (saisie conservatoire) enligt Luxemburgs lagstiftning.

Principen om solidariskt ansvar (solidarité active) gäller för gemensamma bankkonton.

Artikel 693 i den nya civilprocesslagen (Nouveau Code de Procédure Civile) och artikel 1197 i civillagen (Code Civil) är tillämpliga.

Bestämmelserna i nya civilprocesslagen och civillagen finns på webbplatsen Legilux.

Ett förvaltarkonto (compte de mandataire) kan, i princip, inte beläggas med kvarstad enligt Luxemburgs lagstiftning. Det finns inga särskilda regler på området.

Artikel 50.1 h – Bestämmelser om belopp som är undantagna från utmätning

I artikel 717 i den nya civilprocesslagen anges att

”följande är undantaget från utmätning:

1. Föremål som enligt lag är undantagna från utmätning.

2. Underhållsbidrag (provisions alimentaires) som har fastställts i domstol.

3. Tillgängliga summor och föremål som har förklarats vara undantagna från utmätning av en arvlåtare (testateur) eller gåvogivare (donateur).

4. Underhållsbelopp och underhållsbidrag (sommes et pensions pour aliments), även om de inte förklaras vara undantagna från utmätning i ett testamente (testament) eller gåvobrev (acte de donation).

När det gäller ”1. Föremål som enligt lag är undantagna från utmätning” tillämpas artikel 33 i den ändrade lagen av den 28 juli 2018 om inkomst för social inkludering (loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale) och storhertiglig förordning av den 27 september 2016 om fastställande av taxorna för överlåtelse och utmätning av löner, pensioner och livräntor (règlement grand-ducal du 27 septembre 2016 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes).

Dessa belopp är undantagna utan att gäldenären begär det.

Artikel 50.1 i – Eventuella bankavgifter för genomförande av likvärdiga nationella beslut och för tillhandahållande av kontoinformation samt vilken part som ska betala dessa avgifter

I princip får banken avräkna sina kostnader för att uppfylla de rättsliga skyldigheterna från det belopp som belagts med kvarstad.

Artikel 50.1 j – Skalan för avgifter eller andra regler om avgifter som får tas ut av en myndighet eller ett annat organ för att verkställa ett beslut om kvarstad

Exekutionsbiträdenas avgifter anges i den ändrade lagen av den 4 december 1990 om organisering av exekutionsbiträden (loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice) och i den ändrade storhertigliga förordningen av den 24 januari 1991 om fastställande av exekutionsbiträdens avgifter (règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice).

Relevanta bestämmelser finns på webbplatsen Legilux:

– Ändrad lag av den 4 december 1990 om organisering av exekutionsbiträden:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

– Storhertigliga förordningen av den 24 januari 1991 om fastställande av exekutionsbiträdens avgifter:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Den konsoliderade versionen uppdaterades den 2 oktober 2021. Artikel 16 i den ändrade storhertigliga förordningen av 24 januari 1991 ändrades genom den storhertigliga förordningen av den 21 juni 2023. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

En enhetlig avgift på 165 euro debiteras för delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur på grundval av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) (omarbetning).

Avgifter och ersättningar:

Bestämmelserna i den ändrade storhertigliga förordningen av den 21 mars 1974 om avgifter och ersättningar till rättegångsombud och advokater (règlement grand-ducal modifié du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats) är tillämpliga.

Relevanta bestämmelser finns på webbplatsen Legilux:

Storhertiglig förordning av den 21 mars 1974 om avgifter och ersättningar till rättegångsombud och advokater – Legilux (public.lu)

Artikel 50.1 k – Rangordning av likvärdiga nationella beslut

Ej tillämpligt.

Artikel 50.1 l – Domstolar eller verkställande myndigheter behöriga att pröva en ansökan om rättsmedel

Artikel 33 (överklagande av själva beslutet)

Den domstol som är behörig att bevilja omprövning är

– antingen fredsdomaren, i ett brådskande förfarande

– eller distriktsdomstolens ordförande, eller domaren som ersätter denne, i ett brådskande förfarande (se artikel 50.1 a).

Artikel 34 (överklagande av beslutets verkställighet)

– antingen fredsdomaren, i ett brådskande förfarande

– eller distriktsdomstolens ordförande, eller domaren som ersätter denne, i ett brådskande förfarande.

Behörig domstol fastställs enligt reglerna om tvistens värde som anges i den nya civilprocesslagen. Dessa regler motsvarar bestämmelserna om behörig domstol enligt tvistens värde som anges ovan i avsnittet om artikel 50.1 a.

Artikel 50.1 m – Domstolar till vilka ett överklagande ska ges in och, i förekommande fall, tidsfrist för överklagande

– Ordföranden för distriktsdomstolen, eller den domare som ersätter denne, har behörighet att i ett brådskande förfarande pröva överklaganden av fredsdomarens beslut.

– Appellationsdomstolen har behörighet att i ett brådskande förfarande pröva överklaganden av beslut fattade av ordföranden för distriktsdomstolen.

– Tidsfrist: 15 dagar.

– Tidsfristen börjar: Datumet då delgivningen sker.

Artikel 50.1 n – Domstolsavgifter

I Luxemburg kallas domstolsavgifter för ”kostnader och avgifter” (frais et dépens).

Enligt rättspraxis täcker ”avgifter” enligt artikel 238 i den nya civilprocesslagen i princip advokaters utgifter, exekutionsbiträdens avgifter, sakkunnigas arvoden, eventuell ersättning till vittnen, kostnader för översättning osv., men inte advokatarvoden. Den nya civilprocesslagen finns på webbplatsen Legilux.

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile

Exekutionsbiträdens avgifter

Exekutionsbiträdens avgifter regleras i den ändrade lagen av den 4 december 1990 om organisering av exekutionsbiträden och den ändrade storhertigliga förordningen av den 24 januari 1991 om fastställande av exekutionsbiträdens avgifter.

Relevanta bestämmelser finns på webbplatsen Legilux:

– Ändrad lag av den 4 december 1990 om organisering av exekutionsbiträden:

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo

– Den ändrade storhertigliga förordningen av den 24 januari 1991 om fastställande av exekutionsbiträdens avgifter:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Den konsoliderade versionen uppdaterades den 2 oktober 2021. Artikel 16 i den ändrade storhertigliga förordningen av 24 januari 1991 ändrades genom den storhertigliga förordningen av den 21 juni 2023. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.

I artikel 16 i den ändrade lagen av den 4 december 1990 om organisering av exekutionsbiträden anges betalningssätt och att en närmare beskrivning av detta fastställs genom storhertiglig förordning:

Tjänster som utförs av exekutionsbiträden ska betalas i form av en fast avgift eller som timtaxa.

I en storhertiglig förordning fastställs avgiften för tjänster samt tidsåtgång och timtaxa som tillämpas.

Distriktsdomstolens civilrättsavdelning fastställer arvoden och utgifter i händelse av tvist.

Den storhertigliga förordningen av den 24 januari 1991 om fastställande av exekutionsbiträdens avgifter har ändrats flera gånger.

Den konsoliderade versionen av den storhertigliga förordningen finns på webbplatsen Legilux:

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002

Den konsoliderade versionen uppdaterades den 2 oktober 2021. Artikel 16 i den ändrade storhertigliga förordningen av 24 januari 1991 ändrades genom den storhertigliga förordningen av den 21 juni 2023. https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo

Den konsoliderade versionen uppdaterades den 2 oktober 2021.

I ovannämnda storhertigliga förordning anges de avgifter som exekutionsbiträden debiterar. I dessa ingår grundavgift (artiklarna 2–5), resekostnader (artiklarna 6 och 7), andra avgifter, t.ex. inkasseringsavgift och förskottsavgift (artiklarna 8–11), faktiska kostnader (artiklarna 12 och 13) samt höjningar av fasta avgifter och timtaxor (artikel 15).

Den genomsnittliga kostnaden för delgivning av en handling är 120–180 euro per adressat, inklusive alla skatter, såvida inte delgivningen är förenad med allvarliga svårigheter eller handlingen är mycket omfattande.

En enhetlig avgift på 165 euro debiteras för delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur på grundval av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) (omarbetning) (artikel 16 i den storhertigliga förordningen av 24 januari 1991).

Advokaters utgifter

Bestämmelserna i den ändrade storhertigliga förordningen av 21 mars 1974 om avgifter och ersättningar till rättegångsombud och advokater gäller.

Relevanta bestämmelser finns på webbplatsen Legilux:

Storhertiglig förordning av den 21 mars 1974 om avgifter och ersättningar till rättegångsombud och advokater – Legilux (public.lu)

Ersättning till sakkunniga, vittnen, tolkar och specialister:

Bestämmelserna i den storhertigliga förordningen av den 28 november 2009 om domstolsavgifter (règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice) är tillämpliga och finns på webbplatsen Legilux:

Storhertiglig förordning om domstolsavgifter av den 28 november 2009 - Legilux (public.lu)

Denna förordning ändrades genom den storhertigliga förordningen av den 30 december 2011:

Storhertiglig förordning av den 30 december 2011 om ändring av: 1. Storhertiglig förordning om domstolsavgifter av den 28 november 2009och 2. ändrad storhertiglig förordning av den 18 september 1995 om rättshjälp (Règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 modifiant: 1) le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice; 2) le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire) – Legilux (public.lu)

Artikel 50.1 o – Språk som godtas för översättning av handlingar 

Språk som godtas är franska och tyska.

Senaste uppdatering: 12/10/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.