Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Malta

Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel


*obligatoriskt

Artikel 50.1 a – Domstolar som är behöriga att meddela beslut om europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Den domstol som är behörig att meddela ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel är First Hall of the Civil Court.

Telefon: +356 2590 2256, e-post: courts.csa@courtservices.mt

Adress: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Artikel 50.1 b – Myndighet som är behörig att inhämta kontoinformation

Den myndighet som har utsetts till behörig att inhämta kontoinformation är registratorn vid tvistemålsdomstolarna.

Telefon: +356 2590 2346/260, e-post: courts.csa@courtservices.mt

Adress: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Artikel 50.1 c – Metoder för inhämtande av kontoinformation

Enligt nationell rätt kan den metod som anges i artikel 14.5 c användas, nämligen möjligheten för domstolarna att ålägga gäldenären att uppge i vilken eller vilka banker på dess territorium han eller hon har ett eller flera bankkonton, om en sådan förpliktelse åtföljs av ett föreläggande från domstolen som förbjuder gäldenären att ta ut eller överföra bankmedel som han eller hon har på kontot eller kontona upp till det belopp som ska beläggas med kvarstad.

Artikel 50.1 d – Domstolar till vilka ett överklagande kan inges mot ett beslut att inte meddela ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Den domstol till vilken ett överklagande kan inges mot ett beslut att inte meddela ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel är appellationsdomstolen i dess roll som högsta instans.

Telefon: +356 2590 2256/283

E-post: courts.csa@courtservices.mt

Adress: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

Artikel 50.1 e – Myndigheter som utsetts som behöriga att ta emot, översända och delge det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel och andra handlingar

Den myndighet som utsetts som behörig att ta emot, översända och delge ett europeiskt beslutet om kvarstad på bankmedel och andra handlingar är statsadvokaten (Office of the State Advocate).

Telefon: +356 22265000, e-post: info@stateadvocate.mt

Adress: Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta, VLT1311, Malta

Artikel 50.1 f – Myndigheter behöriga att verkställa ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Den myndighet som är behörig att meddela ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel är First Hall of the Civil Court.

Telefon: +356 2590 2256, e-post courts.csa@courtservices.mt

Adress: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Artikel 50.1 g − I vilken utsträckning tillgångar på gemensamma bankkonton och förvaltarbankkonton kan beläggas med kvarstad

Enligt nationell rätt kan bankmedel på gemensamma bankkonton och förvaltarbankkonton beläggas med kvarstad.

Artikel 50.1 h – Bestämmelser om belopp som är undantagna från utmätning

Huvudregeln är att enligt artikel 381.1 i lagen om organisation och civilprocess (Code of Organisation and Civil Procedure) (kapitel 12 i Maltas lagsamling) krävs en särskild begäran från gäldenären för att ett utmätningsbeslut ska utfärdas i fråga om följande:

a) Lön (inklusive bonus, bidrag, övertid och andra löneförmåner).

b) Socialförsäkringsförmåner, pension, bidrag eller hjälp som anges i socialförsäkringslagen (Social Security Act) eller andra bidrag från regeringen till en pensionär.

c) Välgörenhetsbidrag eller donationer från regeringen.

d) Testamentarisk gåva som uttryckligen ska gå till underhåll, om gäldenären inte har några andra medel för sin försörjning och själva skulden inte avser underhåll.

e) Belopp som ska betalas i underhåll, oavsett om de beviljats av en domare på ämbetets vägnar (ex officio), eller genom en offentlig handling om själva skulden inte avser underhåll.

f) Pengar som har gjorts tillgängliga för gäldenären genom ett lån för att bygga, uppföra och underhålla hus som är avsedda att fungera som gäldenärens huvudsakliga bostad.

g) Övertrasseringsmöjligheter, med undantag av kreditkort utställda på företag som gäldenären driver.

h) bankgarantier och remburser.

Artikel 50.1 i – Eventuella bankavgifter för genomförande av likvärdiga nationella beslut och för tillhandahållande av kontoinformation samt vilken part som ska betala dessa avgifter

Enligt nationell rätt har banker inte rätt att ta ut avgifter för att säkerställa en kvarstad. En domstolsavgift tas ut för deponering av pengar hos domstolen, men denna tas ut av alla som ombeds att deponera pengar som tillhör gäldenären i domstolen och av den person som faktiskt deponerar pengarna. Detta belopp dras av från det totala belopp som har deponerats hos domstolen, som ska betalas av borgenären.

Artikel 50.1 j – Skalan för avgifter eller andra regler om avgifter som får tas ut av en myndighet eller ett annat organ för att verkställa ett beslut om kvarstad

Enligt lagen om organisation och civilprocess (kapitel 12 i Maltas lagsamling) är avgiften för handläggning av beslut om kvarstad 50 euro. För verkställighet är avgiften 7 euro för varje meddelande och 0,35 euro för varje kopia som behövs.

Avgiften måste betalas samtidigt som ansökan inges.

Domstolen tar ut avgifter för inlämning och behandling av den aktuella handlingen. Det ska påpekas att dessa avgifter inte inbegriper betalning av advokaters och åklagares kostnader.

Artikel 50.1 k – Rangordning av likvärdiga nationella beslut

Beslut om kvarstad rangordnas i den ordning de meddelas. Så snart bankerna har underrättats om att det finns ett beslut om kvarstad deponerar de (om det finns pengar på kontot) det belopp hos domstolen som anges i just det beslutet, innan de deponerar andra belopp som anges i beslut om kvarstad som de senare underrättas om. I händelse av flera konkurrerande borgenärer måste borgenärerna själva begära att domstolen ska fastställa rangordningen mellan dem innan en borgenär får ta ut det belopp som borgenären har deponerat hos domstolen. Detta följer av artikel 416 och följande artiklar i lagen om organisation och civilprocess (kapitel 12 i Maltas lagsamling).

Artikel 50.1 l – Domstolar eller verkställande myndigheter behöriga att pröva en ansökan om rättsmedel

Den verkställande domstol som är behörig att pröva en ansökan om rättsmedel är First Hall of the Civil Court.

Telefon: +356 2590 2256

E-post: courts.csa@courtservices.mt

Adress: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Artikel 50.1 m – Domstolar till vilka ett överklagande ska ges in och, i förekommande fall, tidsfrist för överklagande

För beslut om kvarstad som följer på en verkställbar handling ska överklaganden inges till appellationsdomstolen i dess roll som högsta instans. Tidsfristen för att inge sådana överklaganden är sex dagar från den dag beslutet avkunnas offentligt i domstolen, i enlighet med artikel 281.4 i lagen om organisation och civilprocess (kapitel 12 i Maltas lagsamling).

Appellationsdomstolens kontaktuppgifter:

Telefon: +356 2590 2256/283

E-post: courts.csa@courtservices.mt

Adress: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT 2000, Malta

Artikel 50.1 n – Domstolsavgifter

a) Avgift för att utfärda ett beslut om kvarstad: 50 euro + 7 euro för varje underrättelse + 0,35 euro för varje kopia som behövs.

b) Ansökan enligt artikel 836 i lagen om organisation och civilprocess för utfärdande av en motgaranti: 40 euro + 7,20 euro för varje underrättelse.

c) Motgaranti: 20 euro + 7 euro för varje underrättelse + 0,35 euro för varje kopia som behövs.

För ansökan om rättsmedel efter utfärdandet av ett beslut om kvarstad är avgiften 20 euro för ansökan och 7,20 euro för varje underrättelse.

Avgiften måste betalas samtidigt som ansökan inges.

Detta är de avgifter som ska betalas till domstolen för att inge den aktuella rättsliga handlingen. Det ska påpekas att dessa avgifter inte inbegriper betalning av advokaters och åklagares kostnader.

Artikel 50.1 o – Språk som godtas för översättning av handlingar 

Malta godtar endast maltesiska och engelska.

Senaste uppdatering: 25/03/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.