Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovakien

Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel


*obligatoriskt

Artikel 50.1 a – Domstolar som är behöriga att meddela beslut om europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Den domstol som är behörig att pröva ansökningar om kvarstad är den allmänna domstol inom vars domkrets den person som ansökan riktas mot har anknytning. Om det inte kan fastställas vilken allmän territoriell behörighet som bör gälla en person så är Banská Bystricas distriktsdomstol (Okresný súd Banská Bystrica) behörig domstol.

Förfaranden för beslut om kvarstad lyder under lag nr 54/2017 om europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel och om ändring av Slovakiska parlamentets lag nr 71/1992 om domstolsavgifter och avgifter för utdrag ur kriminalregistret, i dess ändrade lydelse.

Den territoriella behörigheten ligger hos svarandens allmänna domstol: för fysiska personer är den domstol behörig inom vars domkrets personen har sin stadigvarande hemvist, för juridiska personer den domstol inom vars domkrets deras registrerade säte är beläget och för utländska juridiska personer är det domstolen inom vars domkrets deras filial är belägen som har behörighet. Om behörig domstol inte kan fastställas på grundval av en stadigvarande adress eller adress till registrerat säte, eller på grundval av senaste stadigvarande adress eller adress till registrerat säte, är det den domstol inom vars domkrets personen har sin egendom som är behörig.

Artikel 50.1 b – Myndighet som är behörig att inhämta kontoinformation

Distriktsdomstolen i Banská Bystrica är den myndighet som är behörig att inhämta kontoinformation (informationsmyndighet).

Adress: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

Artikel 50.1 c – Metoder för inhämtande av kontoinformation

Informationsmyndigheten inhämtar information med hjälp av automatiserad elektronisk kommunikation från ett särskilt informationssystem.

Om information inte kan inhämtas på detta sätt, exempelvis vid fel i systemet, kan informationsmyndigheten begära information från bankerna om huruvida en gäldenär har ett konto hos dem, eller ålägga gäldenären att uppge i vilken eller vilka banker vederbörande har ett eller flera bankkonton. En sådan förpliktelse ska åtföljas av ett föreläggande från domstolen som förbjuder gäldenären att ta ut eller överföra bankmedel som vederbörande har på kontot eller kontona upp till det belopp som ska beläggas med kvarstad.

Artikel 50.1 d – Domstolar till vilka ett överklagande kan inges mot ett beslut att inte meddela ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Ansökningar om rättsmedel inges till den domstol som utfärdade beslutet enligt avsnitt 10 i lag nr 54/2017.

Artikel 50.1 e – Myndigheter som utsetts som behöriga att ta emot, översända och delge det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel och andra handlingar

Om ursprungs- och verkställighetsdomstolen är en slovakisk domstol är den domstol som är behörig att översända handlingar den domstol som meddelade beslutet om kvarstad (se artikel 10.2). Delgivning av handlingar regleras av § 105 ff. i civilprocesslagen. Om ett beslut om kvarstad har upphävts av en slovakisk domstol och ska verkställas i en annan medlemsstat ska domstolen förfara i enlighet med förordningen. Den måste upphäva beslutet med hjälp av ett formulär som den skickar till behörig myndighet i verkställighetsmedlemsstaten. Vid kvarstadsbeslut som meddelats i en annan EU-medlemsstat är distriktsdomstolen i Banská Bystrica behörig att ta emot formuläret om upphävande av beslutet om kvarstad.

När det gäller artikel 23.3 i förordningen delger den domstol som meddelade ett beslut om kvarstad som ska verkställas i en annan medlemsstat käranden beslutet så att käranden kan ansöka om verkställighet av det. Om ett beslut har meddelats i en annan medlemsstat är den domstol som är behörig att översända beslutet distriktsdomstolen i Banská Bystrica.

Distriktsdomstolen i Banská Bystrica är behörig att verkställa beslut i den mening som avses i artikel 23.5 i förordningen.

Distriktsdomstolen i Banská Bystrica är behörig att ta emot formulär, inklusive bankformulär, i den mening som avses i artikel 23.6 i förordningen.

Distriktsdomstolen i Banská Bystrica är behörig att verkställa beslut i den mening som avses i artikel 25.3 i förordningen. Denna domstol är behörig att utföra uppgifter i samband med verkställighet av beslut om kvarstad som meddelats i en annan EU-medlemsstat.

Vad gäller artikel 27.2 är behörig domstol den domstol som verkställer beslutet om kvarstad.

Distriktsdomstolen i Banská Bystrica är behörig att ta emot handlingar i den mening som avses i artikel 28.3 i förordningen. Om ett beslut som meddelats av en slovakisk domstol ska delges en gäldenär med hemvist i en annan medlemsstat är den domstol som meddelade beslutet behörig att översända handlingar.

Distriktsdomstolen i Banská Bystrica är behörig att utföra uppgifter i samband med verkställighet av beslut om kvarstad som meddelats i en annan EU-medlemsstat i den mening som avses i artikel 36.5.

Vad gäller artikel 27.2 är behörig domstol den domstol som verkställer beslutet om kvarstad.

Vad gäller artikel 28.3 första stycket i förordningen ska handlingarna delges av den domstol som meddelade beslutet om kvarstad. Vad gäller artikel 28.3 andra stycket är den domstol som är behörig att delge gäldenären handlingarna den domstol som verkställde beslutet om kvarstad.

Distriktsdomstolen i Banská Bystrica är behörig myndighet i den mening som avses i artikel 36.5 i förordningen.

Artikel 50.1 f – Myndigheter behöriga att verkställa ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Distriktsdomstolen i Banská Bystrica är behörig att verkställa ett beslut om kvarstad som meddelats i en annan medlemsstat. Den domstol som är behörig att verkställa ett beslut om kvarstad som meddelats i Slovakien är den domstol som meddelade beslutet.

Artikel 50.1 g − I vilken utsträckning tillgångar på gemensamma bankkonton och förvaltarbankkonton kan beläggas med kvarstad

Informationsmyndigheten har endast rätt att begära ut information för att identifiera gäldenärens bank och bankkonton, inte information om bankkonton som innehas för tredje mans räkning. Informationsmyndigheten tillställs inte sådan information om tredje man och får inte, varken helt eller delvis, spärra deras konton. Informationsmyndigheten får endast inhämta information om konton som innehas gemensamt med en gäldenär.

Behörig myndighet för kvarstad på gemensamma konton som tillhör en person mot vilken en ansökan riktas är

a) den domstol som meddelade beslutet, för ett beslut som meddelats i och ska verkställas i Slovakien,

b) distriktsdomstolen i Banská Bystrica, för ett beslut som meddelats i en annan medlemsstat och som ska verkställas i Slovakien.

Artikel 50.1 h – Bestämmelser om belopp som är undantagna från utmätning

Följande bankmedel får inte spärras:

  1. konton som tillhör personer vars egendom inte får utmätas.
  2. konton som inte får utmätas.
  3. konton som inte är föremål för utmätning.

De fordringar som inte är föremål för utmätning fastställs i § 104 i lag nr 233/1995.

Följande är inte föremål för utmätning i form av att pengar dras från kontot:

  1. Banktillgodohavanden på upp till 99,58 euro. Gäldenären är inte skyldig att tillhandahålla information om medel upp till detta belopp.
  2. Medel som gäldenären uttryckligen har förklarat vara avsatta för betalning av lön till anställda under den betalningsperiod som ligger närmast den dag banken delgavs beslutet om kvarstad. I så fall måste gäldenären lämna en uttrycklig förklaring om detta.
  3. Om gäldenärens lön eller annan inkomst betalas till ett bankkonto kan dessa medel inte utmätas genom att pengar dras från kontot. Detta gäller medel upp till det belopp som enligt lag inte får dras av från månadslönen eller annan inkomst och från och med det ögonblick banken underrättas. Gäldenären måste underrätta banken om detta belopp.

Artikel 50.1 i – Eventuella bankavgifter för genomförande av likvärdiga nationella beslut och för tillhandahållande av kontoinformation samt vilken part som ska betala dessa avgifter

Fram till det att ett särskilt kostnadsfritt informationssystem införs har banker rätt att enligt tariffen för bankavgifter ta ut en avgift för hantering av kundärenden, inklusive kontoinformation, på 20–30 euro. Banker har rätt till ersättning för utgifter från en person mot vilken ett beslut om kvarstad har verkställts.

Artikel 50.1 j – Skalan för avgifter eller andra regler om avgifter som får tas ut av en myndighet eller ett annat organ för att verkställa ett beslut om kvarstad

I Slovakien deltar endast domstolar och banker i handläggningen och verkställigheten av ett beslut om kvarstad. Banken tar ut avgifter enligt tariffen för bankavgifter. Domstolsavgifter regleras av lag nr 71/1992.

Domstolsavgiften för en ansökan om verkställighet av en brådskande åtgärd i en annan medlemsstat är 16,50 euro.

Domstolsavgiften för en ansökan om en brådskande åtgärd i en annan medlemsstat i EU är 33 euro.

Domstolsavgiften för verkställighet av en brådskande åtgärd som, helt eller delvis, ska verkställas i Slovakien är 49,50 euro.

Artikel 50.1 k – Rangordning av likvärdiga nationella beslut

I Slovakien finns inget separat rättsinstitut för spärrning av konton. Rangordningen för europeiska beslut om kvarstad som rör samma bankkonto följer av när banken delgavs besluten. Om fler än ett beslut om kvarstad delges samma dag har besluten samma rangordning. Om det inte finns tillräckliga medel på gäldenärens bankkonto för att belägga alla belopp som anges i besluten med kvarstad sker detta proportionerligt. Verkställigheten av ett beslut om kvarstad har inte någon suspensiv verkan, och ger inte en förmånsrätt till de spärrade medlen.

Artikel 50.1 l – Domstolar eller verkställande myndigheter behöriga att pröva en ansökan om rättsmedel

Domstol behörig att pröva en ansökan om rättsmedel är den domstol som utfärdade eller verkställde beslutet.

Artikel 50.1 m – Domstolar till vilka ett överklagande ska ges in och, i förekommande fall, tidsfrist för överklagande

Överklaganden ska inges till den domstol i första instans vars beslut överklagas. Den domstol som är behörig att avgöra överklaganden är domstolen i andra instans, dvs. regiondomstolen. Tidsfristen för att inge ett överklagande är 15 dagar från dagen för delgivningen av förstainstansdomstolens beslut. Samma tidsfrist gäller om överklagandet inges direkt till domstolen i andra instans.

Artikel 50.1 n – Domstolsavgifter

Domstolsavgifter regleras av lag nr 71/1992. Följande avgifter tas ut vid verkställighet av ett beslut om kvarstad: ansökan om brådskande åtgärder: 33 euro eller 49,50 euro; ansökan om upphävande eller ändring: 33 euro; begäran om information inom ramen för en ansökan om kvarstad: 3 euro; ansökan om verkställighet av en brådskande åtgärd i en annan medlemsstat: 16,50 euro.

Artikel 50.1 o – Språk som godtas för översättning av handlingar 

De språk som godtas i de handlingar som avses i artikel 49.2 är slovakiska, tjeckiska och engelska.

Senaste uppdatering: 26/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.