Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Artikel 50.1 a – Domstolar som är behöriga att meddela beslut om europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Förstainstansdomstolarna (Juzgados de Primera Instancia).

Vilken domstol som har territoriell behörighet avgörs av de kriterier som anges i artikel 545.3 i civilprocesslagen (Ley de Enjuiciamiento Civil) om verkställighet av andra exekutionstitlar än domstolsavgöranden.

I regel är behörig domstol därför förstainstansdomstolen på den ort som fastställts i enlighet med artiklarna 50 och 51 i civilprocesslagen. Den part som söker verkställighet kan även inge en ansökan om verkställighet till förstainstansdomstolen på den ort där förpliktelsen ska fullgöras enligt beslutet, eller på valfri ort där den part mot vilken verkställighet söks har tillgångar som kan beläggas med kvarstad. Reglerna om uttryckligt eller tyst medgivande av behörighet gäller aldrig i detta fall. Om verkställighets söks mot flera parter är behörig domstol den domstol vars behörighet någon av parterna omfattas av. Den part som söker verkställighet väljer vilken.

Om beslutet om verkställighet rör tillgångar som intecknats eller pantsatts fastställs behörig domstol i enlighet med artikel 684 i civilprocesslagen.

Artikel 50.1 b – Myndighet som är behörig att inhämta kontoinformation

Undergeneraldirektoratet för internationellt rättsligt samarbete (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional). Justitieministeriet.

Kontaktuppgifter:

sgcji@mjusticia.es

Tfn: +34 91 390 4411

Artikel 50.1 c – Metoder för inhämtande av kontoinformation

Informationsmyndigheten har åtkomst till relevant information som offentliga myndigheter eller förvaltningsorgan förfogar över i register eller på annat sätt.

Artikel 50.1 d – Domstolar till vilka ett överklagande kan inges mot ett beslut att inte meddela ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Ett överklagande måste inges till den domstol som avslog ansökan om beslutet. Om beslutet meddelades av en förstainstansdomstol eller en handelsdomstol (Juzgado de lo Mercantil) prövas överklagandet av provinsdomstolen (Audiencia Provincial). Om beslutet meddelades av en domstol i andra instans prövar samma domstol överklagandet.

Artikel 50.1 e – Myndigheter som utsetts som behöriga att ta emot, översända och delge det europeiska beslutet om kvarstad på bankmedel och andra handlingar

Den domstol som är behörig att verkställa beslutet enligt artikel 50 f.

För delgivning enligt artikel 28.3 är behörig domstol den förstainstansdomstol i vars domkrets gäldenären har hemvist.

Artikel 50.1 f – Myndigheter behöriga att verkställa ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Förstainstansdomstolen på den ort där bankkontona finns, och om bankkontona finns på flera orter den förstainstansdomstol som är behörig på någon av dessa orter.

Artikel 50.1 g − I vilken utsträckning tillgångar på gemensamma bankkonton och förvaltarbankkonton kan beläggas med kvarstad

Ett beslut om kvarstad får utfärdas mot gemensamma konton där gäldenären är en av kontohavarna och konton som gäldenären förvaltar för tredje parts räkning. Ett beslut om kvarstad får emellertid inte utfärdas mot konton som innehas av en tredjepartsförvaltare för gäldenärens räkning.

Artikel 50.1 h – Bestämmelser om belopp som är undantagna från utmätning

Reglerna för lön och pensioner anges i artikel 607 i civilprocesslagen.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=1&p=20151028&vd=#a607

Om offentliga myndigheter är parter i ett privaträttsligt eller handelsrättsligt förfarande av andra skäl än sin myndighetsutövning ska medel som de har satt in på bankkonton undantas från utmätning när dessa medel faktiskt har gått till en allmännyttig tjänst eller ett allmännyttigt syfte.

Dessa belopp undantas från utmätning utan att någon särskild ansökan behövs.

Artikel 50.1 i – Eventuella bankavgifter för genomförande av likvärdiga nationella beslut och för tillhandahållande av kontoinformation samt vilken part som ska betala dessa avgifter

Det finns ingen bestämmelse om uttag av sådana avgifter.

Artikel 50.1 j – Skalan för avgifter eller andra regler om avgifter som får tas ut av en myndighet eller ett annat organ för att verkställa ett beslut om kvarstad

Inga avgifter tas ut.

Artikel 50.1 k – Rangordning av likvärdiga nationella beslut

Beslut rangordnas kronologiskt, räknat från när banken mottar beslutet.

Artikel 50.1 l – Domstolar eller verkställande myndigheter behöriga att pröva en ansökan om rättsmedel

Den domstol som utfärdade eller verkställde beslutet.

Artikel 50.1 m – Domstolar till vilka ett överklagande ska ges in och, i förekommande fall, tidsfrist för överklagande

Överklagandet inges till den domstol som utfärdade beslutet.

Om beslutet meddelades av en förstainstansdomstol eller en handelsdomstol är tidsfristen för att inge ett överklagande 20 dagar, och överklagandet prövas av provinsdomstolen. Om beslutet meddelades av en annan domstol måste överklagandet inges inom fem dagar och prövas av samma domstol.

Tidsfristen för att inge ett överklagande börjar löpa när beslutet delges.

Artikel 50.1 n – Domstolsavgifter

Inga domstolsavgifter tas ut. Undantaget är i samband med ingivandet av ett överklagande, då en depositionsavgift måste betalas i enlighet med de villkor som anges i tilläggsbestämmelse 15 i grundlagen om domstolsväsendet (Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ).

Artikel 50.1 o – Språk som godtas för översättning av handlingar 

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 26/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.