Наследяване

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Компетентни да разглеждат молби по член 45, параграф 1 са районните съдилища (Bezirksgerichte).

Компетентен да разглежда жалби срещу решения по такива молби съгласно член 50, параграф 2 е окръжният съд (Landesgericht), като жалбата се подава чрез районния съд, който е постановил решението.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Жалби, ограничени само до правни въпроси (Revisionsrekurs), се подават до Върховния съд (Oberster Gerichtshof), като жалбата се подава чрез районния съд, който е постановил решението като първа инстанция.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Европейското удостоверение за наследство се издава от районния съд (от съдебния комисар — Gerichtskommissär, т.е. нотариуса, който действа в качеството си на съдебен орган).

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Районният съдия се произнася и по жалбите на страни, които считат, че издаденото удостоверение за наследство съдържа грешки. Решението на съдията може да се обжалва в срок от 14 дни от уведомлението, като жалбата се подава до окръжния съд чрез районния съд, който е постановил решението като първа инстанция.

Ако съдебният комисар се съмнява дали удостоверението за наследство може да бъде издадено, както е поискано, той предава молбата на съдия. След това съдията решава дали и как съдебният комисар трябва да издаде удостоверението.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Други органи и юридически професии в Австрия нямат компетентност в тази област по смисъла на член 3, параграф 2.

Последна актуализация: 17/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.