Наследяване

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Белгия

Семейно право — наследяване


*задължително поле

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Заявления за декларация за изпълняемост: първоинстанционния съд (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg)

Жалби срещу решения по такива заявления:

- възражение (opposition/verzet) може да бъде подадено пред същия първоинстанционен съд

- въззивна жалба (appel/beroep) може да бъде подадена пред апелативния съд (Cour d'appel/Hof van Beroep)

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Касационният съд (Cour de Cassation/Hof van Cassatie) извършва проверка на правните аспекти. Той не се произнася по фактите. Касационното обжалване представлява специална процедура. Дело пред Касационния съд може да бъде заведено само когато вече са изчерпани обикновените процедури по обжалване, като например възражения или жалби; Касационният съд разглежда само дали оспорваното съдебно решение или определение противоречи на закона или не спазва някоя правна норма. Ако случаят е такъв, Касационният съд ще отмени оспорвания съдебен акт и ще върне делото на друг съд от същата инстанция като първия. Този съд трябва отново да разгледа делото по същество.

Cour de Cassation/Hof van Cassatie

Palais de justice/Justitiepaleis
Place Poelaert/Poelaertplein 1
1000 Bruxelles/Brussel

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Удостоверенията съгласно член 64 се издават от нотариусите.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Съдът по семейни въпроси (Tribunal de la Famille/Familierechtbank) е създаден съгласно Закона от 13 юли 2013 г.; той представлява отделение на първоинстанционния съд. От съображения за опростяване и за да се намалят разноските по съдебното производство, в новия закон е заложено общото правило, че производството трябва да бъде образувано чрез подадена до съда молба (requête/verzoekschrift). В много случаи обаче производството може да бъде образувано чрез връчване на призовка (citation/dagvaarding) на другата страна, което предоставя на ищеца повече контрол по отношение на датата, на която реално се завежда делото пред съда.

Последна актуализация: 17/06/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.