Наследяване

България

Съдържание, предоставено от
България

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Молбата за допускане на изпълнението на съдебно решение или на друг акт, постановен в друга държава – членка на Европейския съюз, се подава до окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението (чл. 627д, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Намирането на местно-компетентния съд става посредством наличната търсачка.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Разпореждането на първоинстанционния съд подлежи на въззивно обжалване пред Софийския апелативен съд (чл. 627д, ал. 6, изр. 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Решението на Софийския апелативен съд подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд (чл. 627д, ал. 6, изр. 2 от Гражданския процесуален кодекс).

Националното законодателство в гражданската област, касаещо въззивното и касационното обжалване е уредено в Глава 20 и Глава 22 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици датскиестонскигръцкихърватскииталианскилатвийскилитовскиунгарскималтийскинидерландскиполскипортугалскирумънскисловашкисловенскифинскишведски вече са преведени.

Когато българският съд е международно компетентен съгласно чл. 4, 7, 10 и 11 от Регламент (ЕС) № 650/2012, заявлението за издаване на европейско удостоверение за наследство се подава пред районния съд по последния постоянен адрес на починалия, ако такъв липсва – по последния му адрес в страната, а при липса на адрес в страната – пред Софийския районен съд (чл. 627e, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Намирането на местно компетентния районен съд става посредством търсачката в сайта.

Няма друг компетентен орган, който да издава европейското удостоверение за наследство.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Европейското удостоверение за наследство, както и отказът за издаването му подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд в едномесечен срок, който тече от момента на връчването. Когато издаденото европейско удостоверение за наследство е неточно или отказът за издаването му е неоснователен, съдът отменя постановения акт изцяло или отчасти и връща делото на първоинстанционния съд със задължителни указания.
(чл. 627е, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс).

Актовете, постановени по искане за поправка, изменение или оттегляне на европейско удостоверение за наследство, подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от момента на връчването. Когато издаденото европейско удостоверение за наследство е неточно или отказът за поправката, изменението или оттеглянето му е неоснователен, съдът отменя постановения акт изцяло или отчасти и връща делото на първоинстанционния съд със задължителни указания (чл. 627ж, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Спирането на действието на европейско удостоверение за наследство, издадено от районния съд, може да бъде обжалвано в едноседмичен срок пред окръжния съд.(чл. 627з от Гражданския процесуален кодекс).

За въпросите, които не са уредени от Регламент (ЕС) № 650/2012 и от специално създадените в Гражданския процесуален кодекс правила, свързани с производството по издаване на европейско удостоверение за наследство, се прилагат общите правила на охранителни производства (глава четиридесет и девета от ГПК).

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Единствено съдилищата у нас отговарят на определението в чл. 3, ал. 2 на понятието "съд".

Последна актуализация: 26/09/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.