Наследяване

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Хърватия

Семейно право — наследяване


*задължително поле

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Наименованията на компетентните общински съдилища и данните за връзка с тях могат да бъдат намерени в базата данни за съдилищата, която е достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Жалби срещу решения на първоинстанционните съдилища (по възражения срещу решения на нотариуси) се подават в петнадесетдневен срок от връчването на тези съдебни решения.

Въз основа на жалбата първоинстанционният съд може сам да измени оспорваното решение, като постанови ново решение. Ако първоинстанционният съд не измени решението си, той препраща жалбата на второинстанционния съд (който може да разгледа дори жалба, подадена след изтичане на срока за обжалване, ако това не нарушава правата на други лица).

Следва да се отбележи, че всеки, който има законен интерес, при положение че не е обвързан с влязло в сила решение по делото за наследство, може да атакува решението във всяка негова част, която счита за неправилна (член 232 от Закона за наследството).

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

В съответствие със Закона за наследството компетентни да издават европейски удостоверения за наследство са общинските съдилища и нотариусите в качеството им на съдебни комисари.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Член 7 от Закона за изпълнение на Регламент (ЕС) № 650/2012 позволява да се подаде възражение срещу европейско удостоверение за наследство (наричано по-нататък „удостоверението“), издадено от нотариус. Компетентен да се произнесе по възражението е общинският съд. Законът също така позволява подаване на жалба срещу удостоверение, издадено от общински съд, или срещу решение на общинския съд за издаване или отказ за издаване на удостоверение. Компетентен да се произнесе по жалбата е окръжният съд.

Общинският съд или нотариусът, издал удостоверението, може служебно или по искане на страна, която докаже, че има законен интерес, да поправи, измени или оттегли дадено удостоверение. Член 9 от Закона за изпълнение на Регламент (ЕС) № 650/2012 позволява да се подаде възражение срещу решение на нотариус, с което се поправя, изменя или оттегля удостоверение. Компетентен да се произнесе по възражението е общинският съд. Законът позволява също подаване на жалба срещу решение на общинския съд, с което се поправя, изменя или оттегля удостоверение. Компетентен да се произнесе по жалбата е окръжният съд.

Компетентен да се произнесе по искане за спиране на действието на на дадено удостоверение по смисъла на член 73, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 650/2012 е общинският съд или нотариусът, пред който е поставен въпросът за изменение или оттегляне на удостоверението. Срещу решение на нотариус за спиране на действието на удостоверение може да бъде подадено възражение, по което е компетентен да се произнесе общинският съд. Срещу решение на общинския съд за спиране на действието на удостоверение може да бъде подадена жалба, по която е компетентен да се произнесе окръжният съд.

Във всички споменати по-горе случаи разпоредбите на Закона за наследството, уреждащи производствата и възраженията, свързани с решения в областта на наследяването, се прилагат mutatis mutandis за производствата и решенията по възражения срещу решения на нотариусите и по жалби срещу решения на общинските съдилища.

Съгласно Закона за наследството възражение срещу решение на нотариус, в качеството му на съдебен комисар в производство по наследяване, може да се подаде в срок от осем дни от датата на връчването на решението на страните. Възражението се подава до нотариуса, който е длъжен незабавно да го предаде заедно със съответното досие на компетентния общински съд. Общинският съд се произнася по възражението в едноличен състав. Всички просрочени, непълни или недопустими възражения се отхвърлят от съда. Когато се произнася по възражение срещу решение на нотариус, съдът може изцяло или частично да потвърди решението или да го отмени. Съдът може служебно да реши коя част от решението да отмени и коя да потвърди. Срещу съдебно решение, с което се отменя изцяло или отчасти решение на нотариус, не е допустима самостоятелна жалба.

Законът за наследството позволява подаване на жалба срещу решение на първоинстанционен съд. Жалбата трябва да бъде подадена в първоинстанционния съд в срок от петнадесет дни от датата, на която решението на първоинстанционния съд е било връчено. Въз основа на жалба, подадена в срок, първоинстанционният съд може сам да измени обжалваното решение, като постанови ново решение, ако това не нарушава правата, които други лица, черпят от това решение. Ако първоинстанционният съд не измени решението си, той препраща жалбата на второинстанционния съд, независимо дали жалбата е подадена в законоустановения срок. По правило второинстанционният съд се произнася само по жалби, подадени в срок. Той може обаче да разгледа и жалби, подадени със закъснение, ако това не нарушава правата, които други лица черпят от обжалваното решение.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

В Хърватия, освен компетентните общински съдилища, нотариусите PDF (194 Kb) hr са определени като правни специалисти, притежаващи компетентност в областта на наследяването, които упражняват съдебни функции или действат по силата на делегиране на правомощия от страна на съдебен орган или под негов контрол, в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство.

Последна актуализация: 15/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.