Наследяване

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Кипър

Семейно право — наследяване


*задължително поле

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Компетентните съдилища са районните съдилища.

  • Районен съд Никозия

Адрес: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Тел.: (+357) 22865518

Факс: (+357) 22304212/22805330

Електронен адрес: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд Лимасол

Адрес: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Тел.: (+357) 25806100/25806128

Факс: (+357) 25305311

Електронен адрес: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд Ларнака

Адрес: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus

Тел.: (+357) 24802721

Факс: (+357) 24802800

Електронен адрес: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд Пафос

Адрес: Corner of Neofytou and Nikou Nikolaïdi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Тел.: (+357) 26802601

Факс: (+357) 26306395

Електронен адрес: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд Фамагуста

Адрес: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus

Тел.: (+357) 23730950/23742075

Факс: (+357) 23741904

Електронен адрес: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Кипърското законодателство не предвижда процедура по обжалване на решение, постановено от Върховния съд (Anótato Dikastírio) по подобна жалба.

Въпреки това, ако декларация за изпълняемост бъде оспорена посредством подаване на заявление за прерогативно нареждане (pronomiakó éntalma) до съдия от Върховния съд, then an appeal (éfesi) срещу решението на съдията може да се подава жалба, както би било в гражданските дела.

Във всеки случай при наличие на твърдение за нарушение на правата на човека може да се подаде индивидуална жалба в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Издаващият орган във връзка с европейското удостоверение за наследство е съответният териториално компетентен районен съд (Eparchiakó Dikastírio), както е посочено по-горе във връзка със заявлението за декларацията за изпълняемост.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Начинът за обжалване на решение, постановено от издаващия орган, т.е. районния съд, във връзка с издаване на удостоверение за наследство, е да се подаде жалба пред Върховния съд по реда на Гражданския процесуален кодекс (Thesmoí Politikís Dikonomías).

По изключение Върховният съд може да даде разрешение за подаване на заявление за прерогативно нареждане, в който случай се прилага описаната по-горе процедура.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Единственият орган, който упражнява съдебни функции или действа чрез делегиране на правомощия от страна на съдебен орган, или действа под контрола на съдебен орган, е секретарят (protokollitís) на съответния районен съд по силата на глава 189, раздел 13, но установените в член 3, параграф 2 от регламента условия за тези компетентности не са изпълнени, поради което секретарят не се счита за „съд“ по смисъла на регламента.

Предвид значението на понятието „решение“ по смисъла на член 3, параграф 1, буква ж) от регламента, единствената компетентност на секретаря, която изпълнява всички условия по член 3, параграф 2 от регламента, е определянето на разходите за заявленията и производствата, свързани с наследяването по принцип, така че при упражняване на тази компетентност секретарят попада в обхвата на понятието „съд“ по смисъла на регламента.

Последна актуализация: 08/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.